14
Usimuamule mfuasi myao
14:1 Akolosai 2:16Myawenu ambaye kadzangbwephera chiroho, achedza kpwenu mkubalini, ela msilumbane naye kuhusu maonige. Mutu wanjina anaona kukala anaweza kurya chochosi, ela wanjina ambaye kadzangbwephera chiroho, mbogaze ni mtsunga bahi. Hiye aryaye chochosi naasimʼbere yuya aryaye mtsunga, na hiye asiyerya chila chitu, naye naasimuamule hiye aryaye chila chitu. Mana Mlungu wamkubali vyo arivyo. Kuna haki hata chidide ya kuamula mtumishi wa mutu wanjina. Tajiriwe ndiye ndemanya ichikala mtumishiwe a sawa au akakosera. Na kpweli andahenda sawa, mana Mlungu ana uwezo wa kumuhenda ahende sawa.
Mutu wanjina anaona siku fulani ni muhimu kuriko siku zanjina, naye wanjina anaona siku zosi ni sawa. Chila mmwenga naalunge vira aonavyo sawa mwakpwe achilini. Kpwa mana mutu yeyesi ambaye anaona siku fulani kala ni muhimu, anahenda hivyo kumuhamira Bwana Jesu. Chila aryaye nyama, anarya kpwa sababu imuhamirayo Bwana Jesu, mana karya hadi amshukuru Mlungu. Naye asiyerya nyama, anahenda hivyo kpwa sababu imuhamirayo Bwana Jesu, naye nkushukuru Mlungu vivyo. Mana takuna mutu ambaye anaishi chitswache, wala takuna mutu afwaye kpwa sababuye mwenye. Huchiishi, hunaishi kama Mlungu alondavyo, na huchifwa, navyo hunafwa kama Mlungu alondavyo. Phahi huchiishi ama huchifwa, swiswi hu a Mlungu. Mana Jesu wafwa na achifufuka ili akale Bwana wa atu ariofwa na ario moyo.
10  14:10 2 Akorintho 5:10Sambi kpwa utu wani anjina anaamula afuasi ayawao? Na kpwa utu wani anjina nao anaabera afuasi ayawao? Mmanye kukala, siku mwenga swiswi hosi hundaima mbere za Mlungu huamulwe. 11  14:11 Isaya 45:23Kahi za Maandiko Mwenyezi Mlungu anaamba,
“Kpwa kpweli chila mutu andachita mavwindi mbere zangu,
na akiri na lilimire kukala mimi ndimi Mlungu.”
12 Kpwa hivyo, chila mmwenga andalavya isabu ya mahendoge mwenye mbere za Mlungu.
Usimutiye myao makosani
13 Kpwa hivyo, ni lazima huriche kuamula ayawehu, wala husihende chochosi ndichohenda ayawehu adzikpwale au ainjire dambini. 14 Kpwa sababu ya Bwana Jesu namanya kpwa kpweli takuna chakurya chochosi ambacho ni haramu. Ela mutu achiona chakurya fulani ni haramu, phahi chakurya hicho kpwakpwe chindakala haramu. 15 Phahi uchimkosera myao kpwa sababu ya chakurya uryacho, kpwa kpweli undakala ukaricha kummendza. Usikubali hata chidide chakurya chikale sababu ya kubananga kuluphiro ra mutu wanjina ambaye Jesu wamfwerera! 16 Phahi usihende chitucho chinono chionekane chii. 17 Mana ufalume wa Mlungu siyo kurya chitu fulani au kunwa chitu fulani, ela ni kuhenda haki, kukala na amani, na kuphokera raha. Na higa gosi garehwa ni Roho Mtakatifu. 18 Naye amuhumikiraye Jesu hivyo, anamuhamira Mlungu, tsona andakubaliwa ni atu.
19 Phahi chila wakati nahudinisireni kuhenda mambo garehago amani na ambago ganaterya kuphezana chiroho. 20 Usibanange kazi ya Mlungu kpwa sababu ya chakurya. Vyakurya vyosi vya kuriwa ni halali, ela ni makosa sana mutu kumuhenda myawe ainjire dambini kpwa sababu ya chira aryacho. 21 Baha usirye nyama, ama kunwa uchi, ama kuhenda chochosi ambacho chindamuhenda myao ahende dambi. 22 Mutu akuluphiravyo kuhusu maneno higa, phahi nagakale gakpwe na Mlunguwe bahi. Waajaliwa mutu ambaye kadzisikira kuhenda makosa ahendapho dzambo aonaro ni ra haki. 23 Ela ndiyekala na wasiwasi kuhusu chakurya na achirya, andaamulwa mana kakaamini kala rira ahendaro ni sawa mbere za Mlungu. Mana mutu yeyesi achihenda dzambo ambaro kanaro hakika, phahi naamanye kala anahenda dambi.

14:1 14:1 Akolosai 2:16

14:10 14:10 2 Akorintho 5:10

14:11 14:11 Isaya 45:23