Chitabu cha
ZAKARIYA
Tanga mbere
Nabii Zakariya walavya unabiiwe kpwa atu ariotsamizwa kpwa lazima na kuuya Jerusalemu kula Babeli. Mana ya dzina Zakariya ni “Mlungu nkutambukira.” Unabiiwe kala u kpwenye seemu mbiri: Seemu ya kpwandza kala u kpwenye mfumo wa ruwiya, nayo kala inaandzira sura ya 1:1—8:23. Unabii wa seemu hino waulavya kuandzira mwaka wa magana matsano na mirongo miiri hadi mwaka wa magana matsano na kumi na nane kabila ya Jesu kuvyalwa. Nao unaonyesa kuuyizwa kuongokerwa kpwa mudzi wa Jerusalemu kama urivyokala kpwandza, kudzengbwa luphya kpwa nyumba ya kuvoya Mlungu, kutakaswa kpwa atu a Mlungu na wakati Masihi ndiphokala akedza. Seemu ya phiri inaandzira sura 9:1—14:21, nayo ina jumbe tafwauti-tafwauti kuhusu kuuya kpwa Masihi na uamuli wa mwisho.
Maelezo muhimu kpwa chifupi
Jumbe za maonyo na kuluphiro 1:1—8:23
Hukumu kpwa mataifa garigo jirani na Iziraeli 9:1–8
Kuongokerwa kpwa badaye na amani 9:9—14:21
1
Mwiho wa kumuuyira
Mwenyezi Mlungu
1:1 Ezira 4:24—5:1; 6:14Mwezi wa nane wa mwaka wa phiri wa utawala wa Dario, mfalume wa Pashia, Mwenyezi Mlungu wagomba na nabii Zakariya mwana wa Berekiya mdzukulu wa Ido achimuamba, “Mimi Mwenyezi Mlungu náatsukirirwa sana akare enu. Kpwa hivyo, aambire atu kukala, Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba hivi, ‘Niuyirani, nami nindakuuyirani.’ Msikale dza akare enu, ambao aambirwa ni manabii a kare kukala Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba, ‘Richani njira zenu mbii na mahendo genu mai.’ Ela nyo taayanisikira tsetsetse. Vino akuphi nyo akare enu? Dze, nyo manabii nao anaishi hata kare na kare? Nyo akare enu taayagaphaha go maneno na malagizo gangu goalagiza atumishi angu manabii? Nao atubu achiamba, ‘Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi akauhendera kulengana na njira zehu na mahendo gehu dza vyo arivyopanga.’ ”
Ruwiya ya kpwandza:
Aphiriki a farasi
Iriphofika siku ya mirongo miiri na ne ya mwezi wa kumi na mwenga, mwezi uihwao Shebati, mwaka wa phiri wa utawala wa Dario, Mwenyezi Mlungu wagomba na nabii Zakariya mwana wa Berekiya mdzukulu wa Ido. Higa ndigo arigogaona:
1:8 Maono 6:2–8Usiku náona ruwiya. Mo ruwiyani naona mutu akapanda farasi wa kundu. Naye kala akamuimisa kahi ya mihi yiihwayo mihadasi na nyumaze kuchikala na farasi anjina a kundu, a ivu-ivu na ereru. Ndipho nchimuuza ye malaika yegomba nami nchiamba, “Bwana wangu, hano manaye nini?” Ye malaika achinijibu achiamba, “Nindakuonyesa mana yao.” 10 Phahi yuya mutu yekala aimire kahi ya yo mihadasi achijibu achiamba, “Hinya ni hara ariohumwa ni Mwenyezi Mlungu, edze azunguluke aone gara gahendekago duniani.” 11 Chisha nyo atu nao achigomba na ye malaika wa Mwenyezi Mlungu yekala akaima kahi ya yo mihadasi achimuamba, “Swiswi hukazunguluka hiku na hiko duniani kulola gahendekago, naswi hukaona dunia yosi ikahurira na ina amani.” 12 Ndipho ye malaika wa Mwenyezi Mlungu achiamba, “Ee Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi undaonera mbazi rini mudzi wa Jerusalemu na midzi ya Juda? Mana ukaitsukirirwa kpwa muda wa miaka mirongo sabaa.” 13 Mwenyezi Mlungu achimjibu ye malaika ambaye kala akagomba nami maneno manono na ga kuphoza marenda. 14 Phahi ye malaika yekala akagomba nami achiniamba nikote kululu niambe kukala Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba hivi, “Mimi nina wivu sana kpwa ajili ya Jerusalemu na Sayuni. 15 Ela nagatsukirirwa sana mataifa ganjina ganagodziona ga salama. Mimi kala nikaitsukirirwa Iziraeli chidide tu, ela go mataifa ganjina gachiaenjerezera mateso.” 16 Kpwa hivyo, Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba hivi, “Nikauya Jerusalemu ili niyoonere mbazi. Nyumba yangu ya mavoyo indadzengbwa luphya mumo, na mkpwowa wa kupimira ukagoloswa kare kupima Jerusalemu.” 17 Ye malaika waniamba nikote kululu tsona niambe, Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba hivi, “Midzi yangu indaongokerwa sana, chisha Mwenyezi Mlungu andaitiya moyo Sayuni na aitsambule tsona Jerusalemu.”
Ruwiya ya phiri: Pembe ne
18 Badaye náunula matso, nami nchiona ruwiya yanjina, mo ruwiyani naona pembe ne za nyama. 19 Nchimuuza ye malaika yekala akagomba nami nchimuamba, “Zino pembe manaye nini?” Naye achinijibu achiniamba, “Pembe hizi ni mataifa ga nguvu garigotsamula atu a Juda, a Iziraeli na a Jerusalemu.” 20 Chisha Mwenyezi Mlungu achinionyesa atu ane, atengezadzi a miyo ya vyuma. 21 Nami nchimuuza ye malaika nchimuamba, “Atu hano akedzahendani?” Naye achinijibu achiamba, “Hinya akedza ogofyera na kuangamiza zira pembe ne ambazo ni mataifa ganjina garigotsamula na kutiya waibu atu a Juda.”

1:1 1:1 Ezira 4:24—5:1; 6:14

1:8 1:8 Maono 6:2–8