2
Ruwiya ya hahu: Mutu mwenye mkpwowa wa kupimira
Badaye nchiona ruwiya yanjina, na mo ruwiyani, náona mutu yekala akagbwira mkpwowa wa kupimira mwakpwe mkpwononi. Ndipho nchimuuza, “Uyaphi we?” Naye achinijibu achiniamba, “Naphiya nkapime Jerusalemu ili niimanye urewe na upanawe.” Chisha ye malaika yegomba nami achisengera mbere na phachedza malaika wanjina kpwedzakutana naye, achimuamba, “Phiya mairo kpwa yuya barobaro ariye na mkpwowa wa kupimira ukamuambire, ‘Jerusalemu indakala mudzi usiozungulusirwa ukuta mana undakala unasagala atu anji na mifugo minji. Kpwa mana mimi mwenye, nindakala ukuta wa moho kuzunguluka nyo mudzi wosi, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba. Nami nindakala utukufu mo mudzini.’ ”
Atu ariokala akatsamizwa
kpwa lazima anaihwa auye kpwao
Mwenyezi Mlungu anaamba, “Haya! Haya! Chimbirani kula tsi ya vurini, mana nkakutsamulani chila uphande. Haya! Chimbirani mwi atu a Sayuni msagalao Babeli.” Mana Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba kukala iye wanihuma kpwa go mataifa ganjina garigohala zewe vitu vyenu, ili aphahe nguma. Mana iye anaamba, “Yeyesi anayekugutani mwimwi, anaguta tembe ya dzitso rangu. Phundzani, mimi nindaajeza ngumi niapige, na vitu vyao vindahalwa zewe ni nyo atumwa ao.” Gago gachihendeka, mundamanya kukala Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi akanihuma. 10 Mwenyezi Mlungu anaamba, “Imbani na muhererwe mwi atu a Sayuni, mana nindasagala kahi yenu.” 11 Siku iyo atu a tsi nyinji andakpwedza kpwa Mwenyezi Mlungu, nao andakala ni atue. Naye andasagala kahi yenu, namwi mundamanya kukala Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi ndiye ariyenihuma. 12 Mwenyezi Mlungu andaihala Juda ikale mtalowe kahi ya tsi takatifu na kuitsambula tsona Jerusalemu.
13 Nyamalani mbere za Mwenyezi Mlungu mwimwi mosi, mana iye aredza kula phatuphe phatakatifu.