3
Ruwiya ya ne: Mlavyadzi-sadaka mkpwulu
3:1 Ezira 5:2Maono 12:10Chisha nchiona ruwiya yanjina na Mwenyezi Mlungu achinionyesa Joshuwa, mlavyadzi-sadaka mkpwulu, aimire mbere za malaika wa Mwenyezi Mlungu, na Shetani kala aimire uphande wa mkpwonowe wa kulume ili amshitaki. Mwenyezi Mlungu naakudemurire uwe Shetani, 3:2 Juda 1:9Ndipho ye malaika wa Mwenyezi Mlungu achimuamba Shetani, “Mwenyezi Mlungu yetsambula Jerusalemu naakudemurire! Mutu hiyu ni dza chinga cha moho chichotuluzwa mohoni.” Wakati uho Joshuwa kala aimire mbere za ye malaika kuno akavwala nguwo za nongo. Ye malaika achiaambira nyo ariokala aimire mbereze, “Mvuleni zo nguwo za nongo.” Chisha achimuamba Joshuwa hivi, “Sikiza, nikakuusira uyio na nindakuvwika mavwazi manono.” Nami nchiamba, “Mfungeni chiremba chiswafi.” Nao achimfunga chiremba chiswafi na achimvwika mavwazi ga ulavyadzi-sadaka kuno malaika wa Mwenyezi Mlungu aimire pho kanda.
Chisha ye malaika wa Mwenyezi Mlungu achimsisitiza Joshuwa achimuamba, “Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba, ‘Ichikala undalunga njira zangu na kugbwira malagizo gangu, undatawala nyumba yangu na uimirire mihala yangu, nami nindakuruhusu uime phamwenga na nyo aimireo mbere zangu. 3:8 Jeremia 23:5; 33:15; Zakariya 6:12Phahi phundza uwe Joshuwa, mlavyadzi-sadaka mkpwulu na ayao asagalao mberezo, mana aho ni ishara ya mambo manono gedzago. Mimi nindareha mtumishi wangu aihwaye Panda. Lola, mimi nkaika dziwe mbere za Joshuwa na dziwe hiro mwenga rina pande sabaa. Nami nindatsonga maneno dzulu ya ro dziwe na niuse makosa ga tsi ihi siku mwenga.’ ” Gaga ndigo aambago Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi. 10  3:10 Mika 4:4“Siku iyo, chila mmwenga wenu andamualika jiraniwe edze asagale naye kpwa amani tsini ya mzabibuwe na mtiniwe,” Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba.

3:1 3:1 Ezira 5:2Maono 12:10

3:2 3:2 Juda 1:9

3:8 3:8 Jeremia 23:5; 33:15; Zakariya 6:12

3:10 3:10 Mika 4:4