5
Wëët tënë kɔcdït ku riënythii
Ɣɛn ë raandït, ku ɣɛn alëk kɔcdït akut tɔ̈ kamkun ë piändiɛ̈ ëbën. Ɣɛn acï tɛ̈ cï Krïtho guum thïn tïŋ. Ku ɣɛn abï diik bï Nhialic nyuɔɔth rɔm kek ye. Wek alɛ̈k ë puɔ̈u ëbën. Calkë röt aaye abiök kɔc ë Nhialic cï yen ke we kuany bäk ke kony. Wek aacïï Nhialic wïc bäk luɔi kënë looi ke cït luɔi cï we mac thïn. Duɔ̈kkë luɔi kony wek kɔc cï gam ye looi rin ariöp ë rot. Luɔ̈ɔ̈ikë rin wïc wek ye bäk ke kony. Jn 21:15-17 Duk rot loi ba kɔc cï Nhialic tääu yïcök ba ke kony aa cieny ciɛ̈t yïn ë bɛ̈ny mɛc ke. Loi rot bï kɔc cï gam yïïn aa kiɛ̈ɛ̈t. Ku tɛ̈ le Abiöŋdït bɛ̈n ka bï we gäm ariöpdït diik cïï ben kaŋ määr.
Ku wek riënythii yakë looi kë cï kɔcdït lɛ̈k we. Ku week ëbën wek kɔc cï gam, wek aa dhil puɔ̈th aa liɛr ku yakë röt dhuɔ̈k piny bäk kɔc kɔ̈k ya luɔ̈ɔ̈i, rin yen ë kë ye athör thɛɛr wël Nhialic lueel ëlä, “Nhialic aman nhiam ku ë dhëëŋ gäm kɔc lir puɔ̈th.” Kɛ̈ŋ 3:34 Dhuɔ̈kkë röt piny Nhialic ril apɛi cök bï we kony. Ku abï we jat nhial aköl le yen ye tak. Mt 23:12; Lk 14:11; 18:14 Duɔ̈kkë wenhïïm ye yiëk käk wiɛ̈ckë ke apɛi, calkë alooi Nhialic, rin ee yen we tiit.
Pälkë röt piny ku tiëërkë nhïïm. Raan atɛrdun, jɔŋrac ë la tɛ̈n, ku le tɛ̈n, acït köör cï wäth wïc raan ciɛm. Rɛ̈ɛ̈rkë ke we ril ë gamdun yic. Duɔ̈kkë wɛ̈tde gam, rin aŋiɛckë miɛ̈thakun cï wɛ̈tde gam pinynhom ëbën, aa gum aya cïmëndun. 10 Ku tɛ̈ cï wek gum tɛ̈thin-nyɔɔt, ke Nhialic nhiar ɣo apɛi, yen cï we cɔɔl bäk diikden akölriëëc ëbën rɔm, rin ye wek tök kek Krïtho, abï këriëëc ëbën cök tënë we. Ku abï we looi bäk gamdun cïï war ku cɔl we aa ril puɔ̈th akölaköl. 11 Bï Nhialic mɛc akölriëëc ëbën. Yenakan.
Muɔ̈th ciëën
12 Wek aa tuɔ̈c athör cï Thilath ɣa kony, wämääth path cï gam. Wek aa yɔ̈ɔ̈k bäk riɛl gamdun yic, ku luɛɛl lɔn kë ca gɔ̈t ë dhëëŋ Nhialic ayic, dhil wek rëër thïn ë puɔ̈n la cök. Luɔi 15:22, 40 13 Akut kɔc cï gam Babilon, akut kɔckuan cï Nhialic kuany aya ke ɣo, ee we muɔ̈ɔ̈th. Ku Marko, manhdiɛ̈n cï gam ë we muɔ̈ɔ̈th aya. Luɔi 12:12, 25; 13:13; 15:37-39; Kol 4:10; Pil 24 14 Miäthkë röt muɔ̈th kɔc cï gam. Ɣɛn ë röök bäk rëër ke dɔ̈ɔ̈r ëbën, wek kɔc Krïtho.

5:2 Jn 21:15-17

5:5 Kɛ̈ŋ 3:34

5:6 Mt 23:12; Lk 14:11; 18:14

5:12 Luɔi 15:22, 40

5:13 Luɔi 12:12, 25; 13:13; 15:37-39; Kol 4:10; Pil 24