Athör ë rou cï Pïtɛr gɔ̈t
Wɛ̈t nhom
Athör dɛ̈t cï Pïtɛr gɔ̈t acï gät kɔc juëc cï gam pan Athia. Wɛ̈tdït ë gɛ̈t yen athöör, ee lɔn bïk röt tiit kärɛc ye kɔc kɔ̈k piɔ̈ɔ̈c, wël ë kɔc thɛl käk ë bal yiic. Ku kë bï ke kony atɔ̈ wɛ̈t Nhialic yic, wɛ̈t cï kɔc cï Jethu Bänyda tïŋ ku piŋkë wɛ̈tde piɔ̈ɔ̈c.
Pïtɛr ë gät athöör rin ye kɔc ye lueel lɔn cïï Raan cï lɔc ku dɔc bï bɛn dhuk pinynhom. Aye Pïtɛr lueel lɔn cïï Raan cï lɔc ku dɔc bï lac dhuk ayic rin acïn raan wïc Nhialic bï määr, awïc bï raan ëbën luɔi kärɛc puɔ̈l.
Käk tɔ̈ thïn
Muɔ̈th tueŋ 1:1-2
Kɔc cï gam aa dhil pïr ke cït cɔ̈t ë Nhialic 1:3-21
Kɔc piööc e lueth 2:1-22
Bɛ̈n ciëën Raan cï lɔc ku dɔc 3:1-18
1
Ɣɛn Thaimon Pïtɛr, alony ku ya atuny Jethu Krïtho, ɣɛn agɛ̈t tënë we. Nhialicda raan luäk ɣo Jethu Krïtho, raan la cök path apɛi, acï ɣo ku week ɣodhie gäm piööc thöŋ ë riɛnke. Wek aabï Nhialic nyuɔ̈th nhiërde apɛi ku cɔl we aala dɔ̈ɔ̈r dït apɛi, rin cï wek riɛl Nhialic ku Jethu Bänyda ŋic.
Kɔc cï gam aa dhil pïr tɛ̈ cït cɔ̈t ë Nhialic
Jethu acï ɣo gäm käriëëc ëbën ë ciëëkde, käk wïcku ke bï ɣok ke pïr cït tɛ̈ dhil kɔc cï gam pïïr thïn. Kënë acï rot lëu rin cï ɣok Nhialic ŋic. Ku ë yen acï ɣo cɔɔl buk diɛɛkde ku piathde rɔm kek ye. Ku këya, Nhialic acï ɣo gäm miɔ̈c juëc thiek yiic apɛi wäär cï thɔ̈n ɣo. Tɛ̈ luui wek ë ke, ke wek aa puut bei käjuëc ë kɔc rac ye kɔc kuc Nhialic yiëk kepuɔ̈th, käk ke rac. Ku këya, wek aabï pïr ciëëkde yic. Rin cï Nhialic käkkä looi ë riɛnkua, thɛmkë apɛi bäk piath mat gamdun yic. Ku matkë ŋiɛ̈ɛ̈c ë Nhialic piathdun yic. Ku adhiɛlkë them apɛi bäk duɔ̈t ë rot ku gum mat thïn, ku piɛ̈ɛ̈rkë cït tɛ̈ wïc Nhialic ye thïn. Thɛmkë apɛi bäk kɔc kɔ̈k nhiaar piäthkun ëbën ku nhiarkë Nhialic aya. Käkkä kek aa käpuɔth wïc ke, ku na ŋiɛckë Bänyda Jethu Krïtho, ka bäk muk apɛi wepuɔ̈th. Ku kënë acïï we bï cɔl acït adakrööt cie piɛ̈rden ye kuɛ̈ɛ̈c nhom. Ku raan liiu käpuɔthkä tënë ye, athöŋ kek raan cï cɔɔr cie daai, ku acï nhom määr lɔn cï adumuɔ̈ɔ̈mke laak wei.
10 Këya, miɛ̈thakäi, thɛmkë bäk pïr dhël ye nyuɔɔth lɔn cï Nhialic we lɔc ku cɔɔl we bäk aa kacke. Na luɔikë këya, ke wek aacïï gamdun bï kaŋ puɔ̈l. 11 Ku këlä, Bänyda ku ye Aluäŋda, Jethu Krïtho abï we yiëk yic dït apɛi bäk la bäänyden akölriëëc ëbën yic.
12 Këya, wek aaba ya täk nhïïm akölaköl bäk käkkä aa tak cɔk alɔn ŋic wek ke, ku cɔk alɔn cï wël yith cï ke piɔ̈ɔ̈c tënë we teem wenhïïm aya. 13 Aya tak ë yic ba we ya täk nhïïm tɛ̈ ŋot pïïr ɣɛn. 14 Aŋiɛc lɔn bï ɣɛn guɔ liu pinynhom rin acï Bänyda Jethu Krïtho lɛ̈k ɣa ayic. 15 Aba them apɛi ba dhöl bï wek käkkä lɔ̈k aa tak, aköl le ɣɛn thou, looi.
Pïtɛr ku atuuc kɔ̈k aacï lɛc Jethu tïŋ
16 Acie anyïköl takku ë path, yen yeku lɛ̈k we wäär ye ɣok jam tënë we tɛ̈ bï Bänyda Jethu Krïtho bɛn dhuk pinynhom kek riɛldït apɛi. Ɣok aacï riɛlden cï yen rot waaŋ bï ruɛl bï la diardiar tïŋ ë nyiɛ̈nkua. 17 Ɣok aa ɣo tɔ̈ thïn ë gɔt nhom wäär leec Wäda Nhialic ye, ku looi bï rot waaŋ bï ɣɛr apɛi bï la diardiar. Tɛ̈wäär tɔ̈ ɣok ë gɔt nhom, ɣok aacï röl piŋ, röl bɔ̈ nhial tënë Nhialic ke lueel ëlä, “Kënë ë Wëndiɛ̈n nhiaar, mit ɣɛn puɔ̈u tënë ye.” 18 Ɣook nhïïm guɔ̈p, ɣok aacï röl kënë piŋ ke bɔ̈ nhial wäär rëër ɣok kek ye ë gɔn Nhialic nhom. Mt 17:1-5; Mk 9:2-7; Lk 9:28-35
19 Këya, ɣok aacïï diu wël cï gɔ̈t thɛɛr, wɛ̈lke keye kɔc käk Nhialic tïŋ lɛ̈k kɔc. Wɛ̈t kënë athöŋ ke many dɛ̈p muɔ̈ɔ̈th yic. Ee dëp ɣet bï piny bak, ku ruɛl Krïtho ë dëp wepuɔ̈th cïmën ye ciëër bak piny ruɛl bɛ̈ɛ̈i pinynhom. Ee këpath yen abäk looi tɛ̈ tɛ̈ɛ̈u wek wepuɔ̈th käk keye kë ke piɔ̈ɔ̈c. 20 Kë lɛ̈ukë bak deet yic apɛi, ee lɔn acïn raan lëu ye bï käk ye Nhialic nyuɔ̈th kɔc käkke tïŋ, käk cï ke gɔ̈t athör thɛɛr yiic, teet yiic riɛlde ë rot. 21 Rin acïn raan käk Nhialic tïŋ cï wɛ̈t Nhialic kaŋ lɛ̈k kɔc riɛlde ë rot. Ee Wëi Nhialic yen ë kɔc käk Nhialic tïŋ cök nhïïm tɛ̈ lueel kek wɛ̈t bɔ̈ tënë Nhialic.

1:18 Mt 17:1-5; Mk 9:2-7; Lk 9:28-35