2
Kɔc piööc ë lueth
Wäthɛɛr kɔc aa lueth keye ye lueel lɔn ye kek kɔc käk Nhialic aake cï tuɔ̈l kam kɔc, ku këlä, kɔc piööc ë lueth aabï tuɔ̈l kamkun aya. Aabï piööc wël lueth bï gam rac kɔc puɔ̈th. Ku kɔc piööc ë luethkä aabï kuec lɔn cïï Raan cï lɔc ku dɔc ye Bɛ̈nyden yen cï ke waar adumuɔ̈ɔ̈m yic. Ku luɔiden, aabï kek kë rɛc ke guɔ yök thïn. Këlä aya, kɔc juëc ë Nhialic aabï piööcden rɛɛc kënë buɔɔth yic, ku rin kärɛc yekë ke looi, kɔc aabï kuɔ̈c aa jam dhël yic cï Nhialic nyuɔ̈th kɔc. Rin wïc kek wëëu juëc tënë we kek kɔc piööc ë luethkä, aabï we muɔ̈r anyïkööl yekë keek tör. Ku tɛ̈thɛɛrɣɔn agut ëmën, Nhialic bï luɔ̈ŋden looi ku yen bï keek rac, arɛ̈ɛ̈r ke cï rot guiir bï keek tɛ̈m awuɔ̈c.
Ɣɛn aluel kënë rin Nhialic akëc atuucken nhial puɔ̈l wäär looi kek adumuɔ̈ɔ̈m. Aacï bɛ̈n piɛɛr muɔ̈ɔ̈th yic tɛ̈thuth mec yic apɛi ke cï ke rek, ke tit aköl bï yen luŋdït looi tënë ke. Ku këlä aya, Nhialic akëc kɔc thɛɛr wäär kuc ye pinynhom bɛ̈n puɔ̈l. Acï piny bɛ̈n cɔl abor bï kɔckä mou ëbën. Ee Noa raan wäär kɔc lɛ̈k dhël la cök yen acï bɛ̈n kony kek kɔc kɔ̈k kadhorou. Cäk 6:1–7:24 Ku Nhialic aya acï gen Thodom ku Gomora bɛ̈n tɛ̈m awuɔ̈c, ku cuɛ̈ny ke bïk aa col kek kɔc ku käk tɔ̈ thïn ëbën. Kënë acï Nhialic looi bï kɔc nyuɔ̈th kë bï rot looi aköldä tënë kɔc cïï kuec ë wɛ̈tde. Cäk 19:24 Ku yeen acï Lot bɛ̈n kony, rin ye Lot raan path man kärɛc ye kɔc kɔ̈k ke looi. Cäk 19:1-16 Tɛ̈wën rëër raan puɔth kënë ë kamken, ëcie puɔ̈u ye miɛt akölaköl tɛ̈ tïŋ yen kärɛc ye looi. Cït lɔn cï Bäny käkkä looi, aye nyooth lɔn aŋic tɛ̈ bï yen kɔc path kuɔny thïn käk gumkë ke yiic, ku tëm kɔc rɛc awuɔ̈c akölaköl ɣet aköl luŋdït, 10 kɔc ke looi käk ë bal la bïth ye guäpken ke wïc ku kueeckë bääny Nhialic.
Kɔc piööc ë luethkä aa ril nhïïm ku aa puɔ̈th lac thöök, ku aacie jak puɔth tɔ̈ nhial ye theek, aa yekë ke läät. 11 Na cɔk atuuc Nhialic la riɛldït apɛi tënë ke, aacie kɔc piööckä ye läät Nhialic nhom.
12 Kɔc piööc luethkä, aa käk wïc piäthken ke kek aa yekë ke looi ë path cïmën lääi cie tak. Këya, aa käŋ dhɔ̈l yiic ë path ke cïn yiny pɛth dhɛ̈l kek keyiic, ku cïk ke kɔŋ deet yiic. Ku këya, aabï Nhialic nɔ̈k cïmën dhie ye raan län tɔ̈ thïn ye nɔ̈k dɔm ku nɛ̈k.
13 Kɔc piööc luethkä kärɛc looi tënë kɔc kɔ̈k, aabï luɔ̈i kärɛc aya. Rin keek aa puɔ̈th miɛt tɛ̈ looi kek kärɛc. Ku miɛt piänden ayekë yök tɛ̈ mïth kek ku dëkkë ku loikë käk bal cɔk aköl ë path. Ku këlä, aa yär guɔ̈p bɛ̈ɛ̈i tënë we tɛ̈ looi kek kärɛckä ke we mïth ë tök ke ke. 14 Keek aa rëër ke wïc diäär, ku aacie kɔ̈ɔ̈c wïcwïc luɔi kärɛc. Ku keek aa kɔc cïï gamden ril tënë Jethu muɔ̈r bïk adumuɔ̈ɔ̈m looi. Ku keek aacï dït ë puɔ̈u ŋiɛ̈ɛ̈c. Ku keek aabï Nhialic tɛ̈m awuɔ̈c rin kärɛc yekë ke looi. 15 Aacï luɔi käpath puɔ̈l ku dhukkë dhël jɔŋrac. Aacï tɛ̈ ye Balaam wën Biör luui thïn buɔɔth yic, raan wäär nhiar wëëu ye ye riɔp bï kärɛc looi. 16 Ku Balaam acï Nhialic bɛ̈n mät apɛi rin kërɛɛc cï looi. Akajade acï bɛ̈n jam cïmën ë raan, ku pëën Balaam bï cïï ë luui cïmën raan cï muɔ̈l. Kn 22:4-35
17 Kɔckä aa cït wër cï döu ku aa cït athɔ̈ɔ̈r, ye yom kuaath ë path. Nhialic acï tɛ̈col thuth yic tɛ̈n kɔc piööc luethkä looi tënë ke. 18 Keek aa jam ë nhiaam wël cïn kë ye kuany thïn. Ku aa luui käk ë bal bï kek kɔc deep, kɔc puɔc gam puɔc jäl tënë kɔc këc wɛ̈t Nhialic gam. 19 Ayekë lɛ̈k kɔckä lɔn bï kek nhïïm lääu lööŋ juëc ye kɔc cï gam ke theek, ku keek nhïïm aa loony kärɛc yekë ke looi, rin raan ë ya alony kërɛɛc ye looi kërɛɛc cï ye rum puɔ̈u ye rac. 20 Na kɔc cï käk tɔ̈ pinynhom, käk kɔc cɔl ayïk kepuɔ̈th luɔi kärɛc puɔ̈l, rin cï kek wɛ̈t Bänyda ku ye Aluäŋda Jethu Krïtho ŋic, ku na benkë luɔi kärɛc dhuɔ̈k ë pinynhom, ka jɔl rɛ̈ɛ̈c apɛi abïk tɛ̈wäär këc kek Jethu ŋic waan thok. 21 Ee bï ŋuɛ̈ɛ̈n apɛi tënë ke tënë këc kek dhël la cök kaŋ ŋic, ku benkë kuec löŋ cï Nhialic lɛ̈k ke. 22 Kë cï rot looi tënë ke aye nyooth lɔn wël ye kɛ̈ŋ lueel ëlä yith, “Jöŋ ë ŋɔk dhuɔ̈k,” Ku, “Dïr baai cï deŋ lɔɔk ë rot bɛn daal tiɔ̈k yic.” Kɛ̈ŋ 26:11

2:5 Cäk 6:1–7:24

2:6 Cäk 19:24

2:7 Cäk 19:1-16

2:16 Kn 22:4-35

2:22 Kɛ̈ŋ 26:11