Athör cï gät kɔc Itharel cï gam
Wɛ̈t nhom
Athör cï gät kɔc Itharel, ee gɛ̈t tënë akut kɔc cï gam wäär duër gamden wai wei, ku dhukkë gamden thɛɛr yic, rin cïï kɔc juëc kë loikë nhiar ku yekë ke kuɔ̈c ciëëŋ. Ku keek aake ye raan gät athöör ke dɛɛt puɔ̈th ë gamden yic. Ku nyuth ke lɔn Jethu Krïtho yen ë yic la cök, ku ë yen acï Nhialic rot nyuɔɔth thïn. Wäär gɛ̈t yen athöör ë wïc bï yith kadiäk dɛɛt kepuɔ̈th apɛi. (1) Jethu yen ë Wën Nhialic akölriëëc ëbën, ku yeen acï bɛ̈n gum bï tɛ̈ yen Wun Nhialic thɛɛk thïn ŋic. Rin ye yen Wën Nhialic, Jethu adït tënë kɔc käk Nhialic tïŋ cï gɔ̈t athör thɛɛr wël Nhialic yic. Ku adït tënë atuuc nhial ku tënë Mothith aya. (2) Jethu acï Nhialic nyuɔɔth bï ya yen raandït käk Nhialic akölriëëc ëbën, ku dïït tënë kɔc käk Nhialic tɔ̈ athör thɛɛr wël Nhialic yic. (3) Ku Jethu yen ë raandït käk Nhialic. Ku ë yen pïr ë yic bɛ̈ɛ̈i tënë ɣo. Ku lääi wäär ye kɔc Itharel ke nɔ̈k, ku tɛ̈wäär ye kek yanhden duɔɔr thïn duël yic, aa ye kïït yen aye kek pïr bï Jethu bɛ̈ɛ̈i aköldä kiɛ̈ɛ̈t.
Ku cökdït 11 yic, raan gɛ̈t athöör ë käjuëc rin gam kɔc thɛɛr cï gɔ̈t athör thɛɛr wël Nhialic yic lɛ̈k kɔc bä athöör kueen, bïk kepuɔ̈th dɛɛt gamden yic. Ku cökdït 12 aaye lɛ̈k bïk la tueŋ ke gam ɣet tɛ̈ thou raan ku cïk kekɔ̈th wël Jethu. Ku gumkë kuat kärɛc lui röt ke, ku nääk bï bɛ̈n tënë ke aya.
Wël juëc tɔ̈ athör thɛɛr wël Nhialic yic, aaye raan ë gät athör kënë tënë kɔc Itharel cï gam, lac mat thïn. Kek wëlkä aabï raan kuen athöör ya yök ciɛl kït ŋäny ku kït ë thiɔ̈k yiic (“ ”) Athöör ë thök ë wëët ku lɛ̈k.
Käk tɔ̈ thïn
Wɛ̈t Nhialic acï Wënde lɛ̈k kɔc 1:1-3
Jethu adït ku aril tënë atuuc nhial 1:4-14
Buɔthku Jethu bï ɣo luɔ̈k la pan mac 2:1-4
Jethu acï bɛ̈n bï ɣo luɔ̈k 2:5-18
Jethu adït apɛi tënë Mothith 3:1-6
Gamku wɛ̈t Jethu buk rëër ë duk 3:7–4:13
Jethu yen ë Raandan dït apɛi käk Nhialic 4:14–6:12
Athön Nhialic ë yic 6:13-20
Melkidhedek 7:1-14
Raan dɛ̈t käk Nhialic cït Melkidhedek 7:15-28
Jethu yen ë Raandan dït käk Nhialic 8:1-15
Tɛ̈ ye Nhialic duɔɔr thïn wäthɛɛr 9:1–10:18
Bäk lok tɛ̈thiääk ke Nhialic 10:19-39
Gam 11:1–12:29
Tɛ̈ ye Nhialic miëët puɔ̈u thïn 13:1-16
Thek kɔckun dït wël Nhialic 13:17-19
Röök ciëën 13:20-21
Wël ciëën 13:22-25
1
Wɛ̈t Nhialic acï Wënde lɛ̈k kɔc
Wäthɛɛr Nhialic acï jam tënë kɔc käkke tïŋ bïk wɛ̈tde lɛ̈k wärkuan dït arak juëc dhɔ̈l juëc. Ku ëmën, ee Wënde yen ë käkkä lɛ̈k kɔc. Yen acï Nhialic thɔ̈n käriëëc ëbën pinynhom, ku ë riɛl Wënde yen ë looi yen käriëëc ëbën tɔ̈ thïn. Wën Nhialic yen ë dhɛ̈ɛ̈ŋde nyuɔɔth. Ku yen aye Nhialic tïc yeguɔ̈p ayic. Ee riɛl wɛ̈t yen ë käk tɔ̈ nhial ku piny cɔl alui cït tɛ̈ cï yen ke cak thïn. Ee yen acï thou ba adumuɔ̈ɔ̈mkua laak wei ɣogup, ku ler ku nyuuc Bäänyde yic nhial cuëny Wun Madhɔl.
Jethu adït ku aril tënë atuuc nhial
Këya, Jethu adït ku aril apɛi tënë atuuc nhial, cïmën rin cï Nhialic gäm ye bï ye a cɔɔl ke, “Wën Nhialic,” ye nyuɔɔth. Rinkä awär rin atuuc.
Rin acïn atuny cï Nhialic kaŋ lɛ̈k yeen ëlä,
“Yïn ee Wëndiɛ̈, akölë, ɣɛn acï ya Wuur.”
Ku acïn atuny cï Nhialic kaŋ lɛ̈k yeen aya ëlä,
“Ɣɛn abï ya Wuur, ku yïn abï ya wëndiɛ̈.” Wk 2:7; 2Tha 7:4; 1Lëk 17:13
Ku wäär tuuc Nhialic Wënden bï thɔ̈n käkke pinynhom acï lueel aya ëlä,
“Yen adhil atuuc nhial door.” L.rou 32:43
Ku kë cï Nhialic lueel rin atuuc nhial akïn,
“Acä atuuc nhial cak ke puɔl gup cïmën yom.
Ku cïmën bir deŋ bïk yeen lac aa luɔ̈ɔ̈ï.” Wk 104:4
Ku lueel Nhialic tënë Jethu ëlä,
“Bäänydu abï cieŋ akölriëëc ëbën, ku yïn abï ŋiɛc mac apath.
Yïn ee kɔc luui käpath nhiaar, ku yïn ee kɔc luui kärɛc lac tɛ̈m awuɔ̈c.
Ku ee yen kë cï Nhialic, yen Nhialicdu,
yï tääu tueŋ kɔc nhïïm rin cï yen yïïn lɔc ku gɛ̈m yïïn miɛt puɔ̈u ëbën.” Wk 45:6-7
10 Ku wël thɛɛr Nhialic cï gɔ̈t aa jam ëlä rin ë Jethu,
“Bɛ̈ny wäär tueŋ cɛk käŋ yïn acï piny cak, ku nhial aya ee yïn acï yeen cak.
11 Käkkä ëbën aabï liu aköldä, ku yïn abï tɔ̈ thïn athɛɛr.
Aabï dhiɔp ku riëëkkë cïmën alath.
12 Aaba ya mat yiic cïmën alanh cï riääk ku cuɛt wei.
Ku war keek aya cïmën alɛ̈th.
Ku yïn guɔ̈p, yïn acïï rot bï kaŋ waar, ku yïn acïï bï dhiɔp.” Wk 102:25-27
13 Acïn atuny cï Nhialic kaŋ lɛ̈k yeen ëlä,
“Nyuc köŋdiɛ̈n cuëc ku ɣɛn abï kɔc atɛrdu guiir ku dhuɔ̈k keek ciëën yïcök.” Wk 110:1
14 Na ye këya, ya atuuc nhial käŋö? Atuuc aa jak Nhialic luɔ̈ɔ̈i ë path. Aaye tooc bïk kɔc bï pïr akölriëëc ëbën yök, aa kony.

1:5 Wk 2:7; 2Tha 7:4; 1Lëk 17:13

1:6 L.rou 32:43

1:7 Wk 104:4

1:9 Wk 45:6-7

1:12 Wk 102:25-27

1:13 Wk 110:1