Athör cï Paulo gät Pilemon
Wɛ̈t nhom
Pilemon aye raan ë lɔc kam kɔc cï gam gen Kolothia, ku ë ye raan akut kɔc cï gam, ku ë la alony cɔl Onethimuth. Alony kënë ëcï kat tënë ye. Nawën ke la rɔ̈m kek Paulo ɣön ë mɛ̈c ku wel Paulo nhom bï ya raan cï gam. Athör Paulo cï gät Pilemon ë tuc ye rin bï Pilemon dɔ̈ɔ̈r kek aluɔnyde Onethimuth, ku lor ke cie wɛ̈t ye yen alony cï dhuk tënë ye, ku ë wɛ̈t cï Onethimuth ya wämënh cï gam aya.
Käk tɔ̈ thïn
Muɔ̈th tueŋ 1-3
Alɛɛc tënë Pilemon 4-7
Bï Pilemon kë cï Onethimuth wuɔ̈ɔ̈c päl piny 8-22
Muɔ̈th ciëën 23-25
1
Paulo raan cï mac ë wɛ̈t Jethu raan cï lɔc ku dɔc, yen agät athör tënë wämääth ë gam yic Timothï ku mäthda Pilemon raan luui ɣok, ku nyanakäida Apia ku mäthdan dɛ̈t lui apɛi cïmënda cɔl Arkiputh ku tënë kɔc cï gam ë rɔ̈m paandu. Kol 4:17 Bï dɔ̈ɔ̈r ku dhëëŋ Nhialic ku Bɛ̈ny Jethu raan cï lɔc ku dɔc, aa rëër kek we.
Alɛɛc tënë Pilemon
Wämääth cï gam Pilemon, na rɔ̈ɔ̈k akölaköl ke yïn aya tak rɔ̈ɔ̈kdiɛ̈ yic ku lɛɛc Nhialic riɛnku. Rin ɣɛn ë nhiërdun nhiɛɛr yïn kɔc ë Nhialic, ku gamdu tënë Bɛ̈ny Jethu, piŋ. Rɔ̈ɔ̈kkiɛ̈ ë lɔn bï piath bɛ̈ɛ̈i kamkua buk athiɛɛi cuk yök piɛ̈rda yic tënë Raan cï lɔc ku dɔc aa deet yic. Nhiɛ̈rdu acä cɔl amit puɔ̈u apɛi ku deet ɣapuɔ̈u rin cï yïn kɔc cï Nhialic gam nyuɔ̈ɔ̈th apath.
Paulo awïc Onethimuth bï kony
Këya, rin wɛ̈t kënë, alɛ̈u ba yï yɔ̈ɔ̈k ke ɣa cït wämuuth rin Raan cï lɔc ku dɔc, kë wiëc ba looi, ku rin nhiër nhiaar ɣɛn yï yen abï ɣɛn yï thiëëc. Kënë aya looi rin ë ɣɛn Paulo tit nyin Jethu raan cï lɔc ku dɔc yic, cï mac ëmën wɛ̈tde. 10 Yïn aläŋ rin Onethimuth cï jäl a manhdiɛ̈ rin Raan cï lɔc ku dɔc, rin cï ɣɛn bɛ̈n ya wun wɛ̈ike wäär mɛ̈c ɣa. Kol 4:9 11 Wäär tueŋ acïn kën ye kony tënë yï, ku ëmën ala kë lëu bï kony tënë ɣo ɣodhie, yïïn ku ɣɛn. 12 Yeen atuɔɔc ciëën tënë yï, cɔk alɔn cïï piändiɛ̈ ye wïc.
13 Ee nhiaar bï lɔ̈k rɛ̈ɛ̈r ke ɣɛn tɛ̈thin-nyɔɔt, bï ɣɛn kony nyiɛndu mënë lɔ̈k mɛc ɣɛn rin piööc ë wɛ̈t Nhialic. 14 Acä wïc ba yï näk kuɔɔnydiɛ̈, awïëc ba këdu tak ë rot. Acïn kë luɔɔi ke kɛ̈c ë gam.
15 Tɛ̈dë, wɛ̈t jiël Onethimuth tënë yï ë rin bï yen bɛn dhuk bäk la rëër ke we cïï ben puɔ̈k rin cï gamdun a tök. 16 Yeen adhuk tënë yï rin ë yen aluɔnydu, ku ŋic lɔn ye yen wämuuth aya rin cï yen gam. Yeen anhiaar apɛi ku aba nhiaar apɛidït aya ke cït aluɔnydu, ku ye wämuuth rin Bänyda.
17 Na luuiku ë tök, ke yï lor Onethimuth cït lɔn bï yïn ɣa lor. 18 Na le kërɛɛc cï luɔ̈i yï, tɛ̈dë ke kɔ̈ny ë wëëu, ku wïc ke ke nyaai ke käkkiɛ̈ yiic. 19 Ee ɣɛn Paulo ɣɛn agät kënë ë ciɛɛndiɛ̈. Yïïn aba cuɔ̈ɔ̈t. Ku duk nhom mär yïn acï pïr akölriëëc ëbën yök ë riɛnkiɛ̈. 20 Ke yïn manh ma, loi kënë apath rin Bänyda. Ku ë wɛ̈t ca lim tënë yï ke ɣo cït mïth ë tik rin Raan cï lɔc ku dɔc, dɛɛt ɣapuɔ̈u. 21 Aŋiɛc lɔn bï yïn kë ca thiëëc tënë yï looi ku käjuëc kɔ̈k.
22 Ku dɛ̈t aya, guir tɛ̈n anïïn tënë ɣa, tɛk ke Nhialic abï rɔ̈ɔ̈kkun piŋ ku abä cɔl adhuk tënë we.
Muɔ̈th ciëën
23 Epaprath raan cï mac kek ɣɛn rin wɛ̈t Jethu raan cï lɔc ku dɔc, ee we muɔ̈ɔ̈th. Kol 1:7; 4:12 24 Ku kɔc lui kek ɣa, Marko ku Arithtarkuth ku Demath ku Luka, aa week muɔ̈ɔ̈th aya. Luɔi 12:12, 25; 13:13; 15:37-39; 19:29; 27:2; Kol 4:10, 14; 2Tim 4:10, 11
25 Bï dhëëŋ Bänyda Jethu raan cï lɔc ku dɔc rëër ke we ëbën.

1:2 Kol 4:17

1:10 Kol 4:9

1:23 Kol 1:7; 4:12

1:24 Luɔi 12:12, 25; 13:13; 15:37-39; 19:29; 27:2; Kol 4:10, 14; 2Tim 4:10, 11