Athör Jut
Wɛ̈t nhom
Athör Jut acï gɔ̈t bï kɔc lɛ̈k bïk nhïïm tïr kɔc piööc ë lueth, kɔc ye lueel lɔn ye kek kɔc cï gam. Kë tɔ̈ athör ciek kënë yic, yen athöŋ kek athör rou ë Pïtɛr, raan ë kɔc bï ye kueen dɛɛt puɔ̈th, bïk ŋuɔt ke la tueŋ kek gam wäär cï Nhialic gäm kɔcken cï wɛ̈tde gam.
Käk tɔ̈ thïn
Muɔ̈th 1-2
Awuɔ̈c bï kɔc piɔ̈ɔ̈c ë lueth yök 3-16
Riɛl ë puɔ̈u gam yic 17-23
Röök 24-25
1
Ee ɣɛn Jut, ɣɛn alony Jethu Krïtho. Ku ya mɛ̈nhë Jemith.
Ɣɛn agɛ̈t kɔc cï Nhialic ke cɔɔl, kɔc pïr ë nhiër Nhialic Wäda. Ku tit Jethu Krïtho ke. Mt 13:55; Mk 6:3 Calkë dɔ̈ɔ̈r ku nhiër ku pɛ̈l piny ë wël arɛ̈ɛ̈r kek we athɛɛr.
Kɔc piööc ë lueth
Wek kɔckiɛ̈n nhiaar, aca them apɛi ba we gät tɛ̈ cï Jethu Krïtho ɣo kuɔny thïn ɣodhie. Ku kë ca tak ë kë bï ɣɛn we gät nyin yic ëmën. Ku ba we dɛɛt puɔ̈th, bäk la tueŋ kek gam wäär cï Nhialic gäm kacke bï rëër ke ke. Rin cï kɔc rɛc kuc Nhialic röt kuɛ̈l ɣoyiic ke kucku ke. Ku rɛckë wɛ̈t puɔth ë Nhialic bï kek dhɔ̈lken rɛc thiaan kɔ̈th thïn. Ku jɛikë Jethu Krïtho ku ye Bänyda. Ku athör thɛɛr wël Nhialic acä awuɔ̈c bïk yök thïn nyuɔɔth wäthɛɛr.
Na cɔk alɔn ŋic wek käkkä ëbën, ka wiëc ba bɛn täk we, yen tɛ̈ɣɔn cï Nhialic kɔc Itharel luäk thïn tënë kɔc pan Ijip. Ku tɛ̈ cï yen kɔc kɔ̈k kamken ke cï jai ë wɛ̈tde bɛ̈n rac thïn. B.bei 12:51; Kn 14:29-30 Ku takkë aya, lɔn atuuc nhial wäär cï luɔiden bar nyin ku kueeckë bïk rëër tɛ̈den cï tɛ̈k ke, aa rëër ke ke dɛr akölaköl ë muɔ̈ɔ̈th yic piiny. Tɛ̈ muk Nhialic ke thïn ɣet aköl luŋdït bï ke jal tɛ̈m awuɔ̈c thiek.
Ku muɔ̈kkë wenhïïm aya yen këwäär cï rot looi tënë Thodom ku Gomora, ku bɛ̈ɛ̈i thiɔ̈k ke ke. Wäär cï kɔc ke rɛ̈ɛ̈r ë gɛɛthkä yiic luui cïmën atuuc nhialkä, kɔc wäär cï kepuɔ̈th yiëk bal. Ku kuat kärɛc kɔ̈k ye kek röt lööm. Ku ëmën aacï tɛ̈m awuɔ̈c cï ke cuat many akölriëëc ëbën yic. Ku bï nyuɔ̈th raan ëbën yen awuɔ̈c ye gäm kɔc cï luui kärɛc. Cäk 19:1-24
Ku kɔc rɛc cï röt kuɛ̈l ɣoyiic kä, aa la käkken ke nyuɔ̈th ke këya bïk awuɔ̈c aa looi kegup ë röt. Aacï riɛl Nhialic dhɔ̈l yic ku lueelkë kärɛc atuuc nhial gup. Dan 10:13, 21; 12:1; Ny 12:7; L.rou 34:6; Dhäk 3:2 Na cɔk aa tunydït atuuc nhial nhïïm cɔl Maikel ka këc looi. Wäär gɔ̈th yen kek jɔŋrac, ɣɔn teer kek ye, yeŋa bï guɔ̈p Mothith nyaai, yen Maikel nhom akëc jɔŋrac bɛ̈n lat, acï bɛ̈n lueel ëlä, “Nhialic abï yï tɛ̈m awuɔ̈c!” 10 Ku kɔckä aa kɔc mät ku lɛ̈ɛ̈tkë kɔc kë këc deet yic, ku käk ŋickë ke cïk ye tak yiic, cïmën lääi ë path, luɔi ë käkkä abï Nhialic ke nɔ̈k. 11 Abï rɛ̈ɛ̈c apɛi tënë ke! Ee dhël Kain yen acïk buɔɔth yic. Ee rin wëëu ë path yen aye kek awuɔ̈c wäär cï Balaam looi, looi aya. Aacï kɛɛc wei tënë Nhialic cïmën Kora, ku aabï Nhialic nɔ̈k cïmën wäär nɛ̈k yen Kora. Cäk 4:3-8; Kn 22:1-35; 16:1-35 12 Ku keek aa yär guɔ̈p bɛ̈ɛ̈i tënë we, tɛ̈ looi kek kärɛckä ke cï gup riɔ̈c, tɛ̈ mïth wek ke ke akuɔ̈tdun yic. Ayekë nhiaar kë la guäpden yic kepɛ̈c. Aa cït luäät ye yom kuaath ku cïï tueny. Aa cït tiim cie luɔk tɛ̈ cɔk yen a rut, tiim cï mɛiken nyuän bei. Kɔckä aa thou arak rou ë luɔi adumuɔ̈ɔ̈m, ku käkken rɛc yekë ke looi cɔk alɔn ye kek kɔc cï gam. 13 Aa röt jat nhial cïmën apuɔ̈ɔ̈k ë wärdït yic, bïk tɛ̈den rɛɛc kek thïn nyuɔɔth. Aacït kuɛl cï yiɛc dhëlden yekë buɔɔth yic, ë rin cï Nhialic tɛ̈col bï yen ke cuat thïn looi tënë ke akölriëëc ëbën.
14 Enok, raan käk Nhialic tïŋ, manh ye kuat Adam yic dhorou yen ëcï ye lueel thɛɛr ë riɛnken ëlä, “Nhialic abï bɛ̈n kek atuucken juëc apɛi cïï kuen, Cäk 5:18; 21:24 15 bïk luk bɛ̈n looi tënë kɔc. Ku kɔc la gup adumuɔ̈ɔ̈m cï kuec ye, aabï tɛ̈m awuɔ̈c rin kärɛc juëc cïk looi. Ku kärɛc cïk luɛɛl yeguɔ̈p!”
16 Kɔckä aa Nhialic gɔ̈k akölaköl ke nyieny kɔc kɔ̈k. Ee luɔi ë dhɔ̈lken rɛc kek ayekë ke buɔɔth yiic. Aa jam ë nhiam riɛnken ë röt. Ku yekë kɔc kɔ̈k math nyïn bïk ke buɔɔth cök.
Tïr ë nhom ku lëk
17 Ku yeen muɔ̈kkë wenhïïm wek kɔckiɛ̈n nhiaar, yen këwäär cï atuuc Bänyda Jethu Krïtho lɛ̈k we. 18 Acïk lɛ̈k we ëlä, “Tɛ̈ le aköl luŋdït thiɔ̈k, ke kɔc kɔ̈k rɛc, kɔc ke looi käk wïc piäthken kepɛ̈c aabï tuɔ̈l. Ku keek aabï we aa bui.” 2Pït 3:3 19 Kɔckä kek aa kɔc tɛ̈ɛ̈k yiic, kɔc ye buɔɔth yic dhɔ̈l kɔc ë path, keek aa cïn gup Wëi Nhialic. 20 Ku week kɔckiɛ̈n nhiaar lak tueŋ gamdun yic apath cïmën ye Wëi Nhialic we kony bäk aa röök. 21 Ku muɔ̈kkë röt ë nhiër Nhialic yic, ke we tit Bänyda Jethu Krïtho, bï we bɛ̈n nyuɔ̈th tɛ̈ nhiɛɛr yen we thïn ku gäm we pïr akölriëëc ëbën.
22 Yakë kɔc ŋot ke diu nyuɔ̈th piathdun. 23 Kuɔnykë kɔc kɔ̈k bïk cïï la mɛɛc. Ku nyuɔɔthkë piathdun tënë kɔc kɔ̈k, ke we tit röt ë ke bïk we cïï riöp acol käracken yiic, ku bäk cïï la dhɔ̈lken yiic, dhɔ̈l adumuɔ̈ɔ̈m.
Röök
24 Tënë Nhialic, raan lëu ye bï we muk bäk cïï lööny wei. Ku bïï we, ku cɔl we akääc yenhom diɛɛkde yic ke we mit puɔ̈th, ke cïn kërɛɛc rɛ̈ɛ̈r ke we, 25 tënë Nhialic, yen Nhialic töŋ tɔ̈ thïn, yen ɣo kony, rin Jethu Krïtho Bänyda, bï ya leec, ee diɛ̈tde, ee riɛl, ku bäänyde, akölë, ku thɛɛr, ku akölriëëc ëbën! Yenakan.

1:1 Mt 13:55; Mk 6:3

1:5 B.bei 12:51; Kn 14:29-30

1:7 Cäk 19:1-24

1:8 Dan 10:13, 21; 12:1; Ny 12:7; L.rou 34:6; Dhäk 3:2

1:11 Cäk 4:3-8; Kn 22:1-35; 16:1-35

1:14 Cäk 5:18; 21:24

1:18 2Pït 3:3