Nyuuth tënë Joon
Wɛ̈t nhom
Athör kënë anyuth tënë Joon cï gɔ̈t wäär guum kɔc cï gam, rin cï kek la gam tënë Jethu Krïtho ke ye Bɛ̈ny. Wɛ̈tdït wïc raan gät athöör, ee wɛ̈t bïï kɔc bï ye kueen riɛɛl puɔ̈th bïk la ŋɔ̈th, bïk rëër ke ŋɔ̈th akööl kärɛc ke gum.
Abaŋdït athör kënë yic atɔ̈ käjuëc wat kekɔ̈ɔ̈th käk cï nyuɔɔth, ku käk cï tïŋ cï ke kiɛ̈ɛ̈t wël yiic, käk ye kɔc thɛɛr wäär cï gam ke deet yiic. Ku alëukë bïk rëër ke cï moony tënë kɔc kɔ̈k ëbën. Athör kënë acï guiir ke cït dhöl waak, yen aye ke wël lueel ku ben ke ber yiic dhɔ̈l juääc cïï thöŋ, cït tɛ̈ cï ke wat kɔ̈ɔ̈th thïn.
Na cɔk alɔn cï täk ye rɔ̈m kek tɛ̈cït tɛ̈ ye ke dɛɛt yiic thïn athöör yic. Ke wɛ̈t ciɛl yic ala gɛi, dhël Krïtho Bänyda, yen Nhialic. Abï kɔc atɛrde tiaam alanden aköl ciëën agut Bɛ̈ny jakrɛc. Aköl le tiäm kënë thääp, ke kɔc cï gam aabï dɔɔc. Ku riɔp ke piny ë yam, nhial ë yam.
Käk tɔ̈ thïn
Wɛ̈t Nhom 1:1-8
Jɔ̈k ë nyuuth ku athör cï gät akuut kɔc kadhorou 1:9–3:22
Athöör kek adɔ̈k kadhorou 4:1–8:1
Kɛŋ kadhorou 8:2–11:19
Jɔŋrac ku lääi karou 12:1–13:18
Anyuth kɔ̈k juëc 14:1–15:8
Riääk puɔ̈u ë Nhialic 16:1-21
Riäŋ Babilon ku tiäm cï kɔc ater Nhialic tiaam 17:1–20:10
Luŋdït 20:11-15
Nhial ku piny ku Jeruthalem ë yam 21:1–22:5
Thök ë Wël 22:6-21
1
Wël tueŋ
A athör kënë yic Joon acï käŋ gät piny, käk cï Jethu Krïtho nyuɔɔth. Acï Nhialic looi bï käkkä tïŋ, rin bï kacke cɔl aŋic käk bï röt looi nïn thiɔ̈kkä yiic. Raan cï lɔc ku dɔc acä atunyden nhial tuɔ̈c aluɔnyde bï lɛ̈k athön kënë. Joon acï käk cï tïŋ ëbën luɛɛl. Yeen acä athön bɔ̈ tënë Nhialic gät piny, ku käk cï Jethu Krïtho nyuɔ̈th ye.
Raan mit puɔ̈u ë raan bä athön kënë kuɛ̈n kɔc cï gam, athön bɔ̈ tënë Nhialic. Ku kɔc mit puɔ̈th, aa kɔc bï ye piŋ ku thekkë kë ye lueel, rin tɛ̈ bï Nhialic käkkä cɔl aloi röt acï thiɔ̈k.
Muɔ̈th tënë akuut kɔc cï gam kadhorou
Ee ɣɛn Joon, ɣɛn agɛ̈t tënë akuut kɔc cï gam ë bɛ̈ɛ̈i Athia yiic.
Ɣɛn arɔ̈ɔ̈k lɔn bï wek nhiɛ̈r ku dɔ̈ɔ̈r yök tënë Nhialic. Yen tɔ̈ thïn ëmën, ku arɛ̈ɛ̈r thïn tɛ̈thɛɛrɣɔn, ku yen bï bɛ̈n. Wek aabï nhiɛ̈r ku dɔ̈ɔ̈r yök tënë wëi kadhorou ë thöny Nhialic nhom, B.bei 3:14; Ny 4:5 ku tënë Jethu Krïtho, raan yen nyooth yic rin Nhialic. Yen ë ye raan tueŋ cï rot jɔt ë thou yic, ee yen amac bänyŋaknhïïm ëbën pinynhom aya. Ith 55:4; Wk 89:27
Yeen anhiar ɣo, ku ajuërden cï yen rot juaar bï thou, ëcï yen ɣo wɛ̈ɛ̈r bei adumuɔ̈ɔ̈mkua yiic, ku looi ɣo buk aa kɔc luui Nhialicde ku ye Wun, diik ku riɛl aa käkke akölriëëc ëbën. Yenakan. B.bei 19:6; Ny 5:10
Tiɛ̈ŋkë, yen abɔ̈ pial yiic. Abï raan ëbën tïŋ, agut kɔc wäär näk ye. Kɔc pinynhom ëbën aabï dhiau ë riɛnke. Këya abï ciɛ̈t kënë! Yenakan. Dan 7:13; Mt 24:30; Mk 13:26; Lk 21:27; 1The 4:17; Dhäk 12:10; Jn 19:34, 37
Aye Bɛ̈ny Nhialic lueel ëlä, “Ee ɣɛn jɔ̈k ë cök ku ɣɛn thök ë käŋ.” Nhialic Madhɔl tɔ̈ thïn ëmën, ku arɛ̈ɛ̈r tɛ̈thɛɛrɣɔn, ku yen bï bɛ̈n. Ny 22:13; B.bei 3:14
Tïŋ Raan cï lɔc ku dɔc
Ee ɣɛn Joon mɛnhkui dun, week ëbën wek kɔc tuɔ̈c athör kënë, ke ɣa ye raan cï wɛ̈t Jethu gam cïmëndun. Ku rin ë kënë ɣok aa tök, ku ɣɛn agum aya cïmëndun. Ku ɣɛn abï rëër ë bääny Nhialic yic kek we aya, ku ɣɛn alir puɔ̈u cïmëndun. Ɣɛn a ɣa mac golgol Patmoth nhom, golgol rɛ̈ɛ̈r Adɛ̈kdiɛɛt yic, rin cï ɣɛn wɛ̈t Nhialic, ku yiny Jethu nyuɔɔth. 10 Wëi Nhialic aake cï bɛ̈n ɣaguɔ̈p aköl Nhialic. Guɔ röldït la wic cït kaŋ piŋ ke jam ɣakɔ̈u ciëën. 11 Ku lueel, “Gät kë ye tïŋ athöör yic ëbën, ku tuɔɔc athöör tënë akuut kɔc cï gam ë bɛ̈ɛ̈i kadhorou yiic, Epethuth, Thimirna, Pergamum, Thiatira Thardïth, Piladelpia ku Lodikia.”
12 Guɔ rot wel ba raan jam tïŋ, nawën wɛl ɣanhom, ke ɣa tïŋ käk ye many adök took kenhïïm cï looi mïläŋ tɔ̈c kadhorou, ke kääc. 13 Ku këcït manh raan ke kääc keciɛl yiic, ku a cieŋ alanh dïït ye paat kɔc kɔ̈ɔ̈th ë piny kuaar ɣet yecök, kek karkar dïït cï looi mïläŋ tɔ̈c yepɛɛm. Dan 7:13; 10:5 14 Nhïmken ë nhom aake ɣer ka cït gai tueny deŋ, ku adɛ̈p nyin cïmën mac. Dan 7:9; 10:6 15 Ku cök ala diardiar cït ban cï coth kɔ̈u, ku akök yic apɛi cït lɔ̈ɔ̈r puɔc kɔɔc. Edhe 1:24; 43:2 16 Yen wën amuk kuɛl kadhorou ciinden cuëc, ku amuk pal dïït moth ë thok kedhie bɔ̈ bei yethok. Ku dëp nyin cït ruɛl akɔ̈l ciɛl yic.
17 Wën tïŋ ɣɛn ye, ke ɣa wiɛ̈ɛ̈k piny yecök ciɛ̈t ɣa cï thou. Go ɣa thany nhom ciinden cuëc ku lueel, “Duk riɔ̈c. Ee ɣɛn jɔ̈k ë cök ku ɣɛn thök ë käŋ. Ith 44:6; 48:12; Ny 2:8; 22:13 18 Ɣɛn ë pïr, ɣɛn a ɣa cï thou ku ëmën ɣɛn acï bɛn pïr akölriëëc ëbën. Ɣɛn amuk wënh riët ɣööt ë thou ku ɣööt pïr aya.
19 “Yïn adhil käkkä gɔ̈t ëbën, käk ye tïŋ ëmën ku käk bï röt looi aköldä. 20 Ku kuɛl kadhorou, ca tïŋ köŋdiɛ̈n cuëc, wɛ̈tden yic, atuuc nhial kadhorou, tënë akuut kɔc cï gam kadhorou. Ku käk kääc käk ye many adɔ̈k took kenhïïm akuut kɔc cï gam kadhorou.”

1:4 B.bei 3:14; Ny 4:5

1:5 Ith 55:4; Wk 89:27

1:6 B.bei 19:6; Ny 5:10

1:7 Dan 7:13; Mt 24:30; Mk 13:26; Lk 21:27; 1The 4:17; Dhäk 12:10; Jn 19:34, 37

1:8 Ny 22:13; B.bei 3:14

1:13 Dan 7:13; 10:5

1:14 Dan 7:9; 10:6

1:15 Edhe 1:24; 43:2

1:17 Ith 44:6; 48:12; Ny 2:8; 22:13