ޕަތަރަސް ލިޔެފޮނުވި ދެވަނަ ސިޓީ
ތަޢާރަފު
ޕަތަރަސްގެ ދެވަނަ ސިޓީގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވާހަކަ ދައްކާފައި ވަނީ މަސީޙީންގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ކޮޅުގައި އީމާންތެރިކަމުގައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. މައިގަނޑު ހަނގުރާމައެއްގެ ގޮތުގައި ވިސްނާފައި ވަނީ ދޮގު އެދުރުންގެ އަމަލުތަކުގެ މައްޗަށެވެ. އަދި އެފަދަ އެދުރުންގެ އުނގަންނައި ދިނުންތަކުން ފާފަވެރިކަމަށް ހުށަހެޅި ލިބިދޭ ނަތީޖާ އާއި މެދުގައެވެ. މި ހުރިހާ މައްސަލަތަކަށް އޮތް ހަމައެކަނި ޖަވާބަކީ މާތްރަސްކަލާނގެ އާއި މާތްސާހިބާ އީސާ އަލްމަސީޙާއި މެދު ވީ ތެދު ޚަބަރުތަކުން އީމާންތެރިކަމުގައި ސާބިތުވެ ތިބުން ކަމުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވެއެވެ. މި ޚަބަރުތަކުގެ ފުރިހަމަ ބޭނުން ހިފުމަކީ އީސާގެފާނުގެ އުނގަންނަވައި ދެއްވުންތަކާއި އެކަލޭގެފާނު ފެނިދެނިވެ ތިބި އެކަލޭގެފާނުގެ މަންދޫބުންގެ މަޢުލޫމަތުތަކަށް ތަބާވެ ތިބެ ކުރިއަށް ދިއުން ކަމުގައި ބުނެދީފައިވެއެވެ. ޕަތަރަސްގެ ޝަކުވާތަކުގެ ތެރޭގައި އަލްމަސީޙުގެ އެނބުރި ވަޑައިގަތުމާއިމެދު ޚިޔާލު ތަފާތުކުރުވާ ފަރާތްތަކާ މެދު ކަންބޮޑުވެއެވެ. މިކަމުގައި ޕަތަރަސްގެ ފުރިހަމަ ޖަވާބަކި އެކަލޭގެފާނުގެ އެނބުރި ވަޑައިގެންނެވުން ފަސްވެގެންވަނީ މީސްތަކުންނަށް ވަގުތު ދެއްވައި ތައުބާ ވުމުގެ ފުރުސަތެއް ދެއްވުމަށެވެ. އަދި އިންޒާރެއް ނެތި އަލްމަސީޙު އެނބުރި ވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު މާތްރަސްކަލާނގެ އެކަލާނގެ ޚަލްޤުތަކުން ނެތި ކުރެއްވުމަށް އެދިވޮޑިގެންނުވާތީއެވެ.
ފިހުރިސްތު އެކުލެވިގެންވާގޮތް:
ތަޢާރަފް (1‏:1‏-2)
މަސީޙީންގެ ޙާލަތު (1‏:3‏-11)
ހ. އީމާންތެރިކަމުގައިވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭ ނަފާ (1‏:3‏-4)
ށ. އީމާންތެރިކަމުގައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އެދުން (1‏:5‏-9)
ނ. އީމާންތެރިކަމުގައިވާ ފަރާތްތަކުން ލާއިޤުވުން (1‏:10‏-11)
މަސީޙީންނާއި މެދު ފަހުބަސް (1‏:12‏-21)
ހ. ހަނދުމަ ކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުން (1‏:12‏-15)
ށ. މަންދޫބުންގެ ގަރީނާތަކަށް ތެދުވެރިކަމާއެކު އިތުބާރު ކުރުން (1‏:16‏-18)
ނ. އިލާހީ ފަތްފުށްތަކުގެ ބިންގާ (1‏:19‏-21)
މަސީޙީންގެ މެދުގައި ވާ ނުރައްކާތެރިކަން (2‏:1‏-22)
ހ. ދޮގު އެދުރުންގެ މިޒާޖާއި ތަބީޢަތު (2‏:1‏-3)
ށ. ދޮގު އެދުރުންނަށް ލިބިދޭ ޖަޒާ (2‏:4‏-9)
ނ. ދޮގު އެދުރުންގެ އަޚުލާގާއި ސުލޫކު (2‏:10‏-19)
ރ. ދޮގު އެދުރުންގެ ފާޑުކިޔުން (2‏:20‏-22)
މަސީޙީންގެ އަމާޒު (3‏:1‏-16)
ހ. ސިޓީގެ މަގުސަދު (3‏:1‏-2)
ށ. ފަހުޒަމާނުގައި މީސްތަކުން ކުރާނޭ މަލާމާތް (3‏:3‏-6)
ނ. ދުނިޔެ ނިމޭ ހިނދުގެ ޙާދިސާތައް (3‏:7‏-10)
ރ. ކުރިމަގުގެ އަމާޒު (3‏:11‏-16)
ނިންމުން (3‏:17‏-18)
1
ޕަތަރަސްގެ ތަހުނިޔާ
މި ސިޓީއަކީ އީސާ އަލްމަސީޙުގެ ޚާދިމު އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ މަންދޫބެއް ކަމުގައިވާ ޝަމްއޫނު ޕަތަރަސްގެ ފަރާތުން ލިޔެފޮނުވާ ސިޓީ އެކެވެ.
މި ސިޓީ މިލިޔަނީ އަހަރެމެންނަށް ދެއްވި ފަދައިން މާތްކަލާނގެއާއި އަހަރެމެން ދިންނެވުން ފަރާތް އީސާއަލްމަސީޙުގެ ސާލިހުވަންތަކަމުން އީމާންތެރި އަގުބޮޑު ހަދިޔާ ދެއްވާފައިވާ މީސްތަކުންނަށެވެ.
ތިޔަބައިމީހުންނަށް ނިޢުމަތާއި ޞުލުޙަވެރިކަން އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ދެއްވާށިއެވެ. އެއީ ތިޔަބައިމީހުންނަށް މާތްރަސްކަލާނގެ އަދި އަހަރެމެންގެ މާތްސާހިބު އީސާގެފާނު އެނގިގެންވުމުންނެވެ.
އީމާންތެރިކަމުގައި ހެދިބޮޑެތިވުން
އަހަރެމެންނަށް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އީސާގެފާނު އެނގިގެންވުމުން އެކަލޭގެފާނުގެ އިލާހީ ކުޅަދުންވަންތަކަމުން މާތްރަސްކަލާނގެ މަގުގައި ޙަޔާތް ވޭތުކުރުމާއި އެކަލާނގެއަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގައި ބޭނުންވާނޭ އެންމެހާ ތަކެއްޗެއް އަހަރެމެންނަށް ދެއްވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނު އަހަރެމެންނަށް ދަޢުވަތު ދެއްވީ އެކަލޭގެފާނުގެ ޢަޖާއިބެއްފަދަ ޖަލާލަތުކަމާއި* 1‏:3 ޖަލާލަތު ރަމްޒު ކޮށްދެނީ މާތްކަލާނގެ މަތިވެރިކަމާއި ކުޅަދުންވަންތަކަމާ، ފުރިހަމަވަންތަކަމާއި، ޝަރަފުވެރިކަން ފާޅުވެ ވޮޑިގަތުން. ހެޔޮކަމުގައި އަހަރެމެން ވެސް ޙިއްސާ ވުމަށެވެ. މިގޮތުގެ މަތީން އެކަލާނގެ އަހަރެމެންނަށް ވަނީ އެކަލާނގެ ވަޢުދުފުޅު ކުރެއްވިފަދައިން އަގުހުރި ހަދިޔާތަކެއް ދެއްވާފައެވެ. އެއީ މިހަދިޔާތަކުގެ އެހީގައި ދުނިޔޭގައިވާ ފާހިޝް ފަނާކުރަނިވި އެދުންތަކުން ކަލޭމެން ސަލާމަތްވާނެ ފަދައިން ވުމަށެވެ. އަދި ކަލޭމެންނަށް އެކަލާނގެ އިލާހީ ފިތުރަތުގައި ހިއްސާވާނެ ހެން ވުމަށް ވެސް މެއެވެ.
މި ސަބަބަށްޓަކާ ކަލޭމެންގެ އީމާންތެރިކަމާ ހެޔޮކަން ގުޅުވުމަށް ކުރަންޖެހުނު ކޮންމެ ކަމެއް ކުރާށެވެ. އެފަދައިން ކަލޭމެންގެ ހެޔޮކަމާ އިލްމު ގުޅުވަން ވެސް މަސައްކަތް ކުރާށެވެ. ކަލޭމެންގެ އިލްމާ އަމިއްލަ ނަފްސުގެ މައްޗަށް ބާރުހިންގުން ގުޅުވާށެވެ. އަދި ނަފްސުގެ މައްޗަށް ބާރު ހިންގުމާ، ސާބިތުކަމާ ކެތްތެރިކަން ގުޅުވާށެވެ. އަދި ސާބިތުކަމާ ކެތްތެރިކަމާ ކަލާނގެ ރުހިވޮޑިގަންނަވާ ގޮތްތައް ގުޅުވާށެވެ. ކަލާނގެ ރުހިވޮޑިގަންނަވާ ގޮތްތައް އަޚުވަންތަކަމުގެ ކުލުނާ އެކުލައްވާށެވެ. އެ އަޚުވަންތަކަމުގެ ކުލުނުގައި ލޯބި ހިމަނާށެވެ. ތިޔަބައިމީހުން މިފަދައިން ހެދި ބޮޑެތި ވަމުން ދާނަމަ މާތްސާހިބު އީސާ އަލްމަސީޙު ތިޔަބައިމީހުންގެ ޙަޔާތަކީ ބޭނުންތެރި އަދި މަޢުނައިން ފުރިގެންވާ ޙަޔާތެއްގެ ގޮތުގައި ހައްދަވައި އަދި އެކަލޭގެފާނާއިމެދު ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެނގިގެންވާ މިންވަރު ހާމަވާނެއެވެ.
ނަމަވެސް މި އުސޫލުތަކުގެ މަތީގައި ހެދި ބޮޑުވަމުންނުދާ ފަރާތްތައް ވަނީ ދުރުނުފެންނަ ކަނު ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި އެބައިމީހުން ވަނީ މާޒީވެ ދިޔަ އެބައިމީހުންގެ ޙަޔާތުގެ ފާފަތައް މާތްރަސްކަލާނގެ ޢަފޫ ކޮށްދެއްވިކަން ހަނދާންނެތިފައެވެ.
10 އެހެންވީމާ، މަގޭ އަޚުންނާއި އުޚުތުންނޭވޭ! މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން މާތްރަސްކަލާނގެ ގޮވާލައްވާ، ތިޔަބައިމީހުން ޚިޔާރު ކުރެއްވި ގޮތާއިމެދު ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރާށެވެ. މި ގޮތުގައި ތިޔަބައިމީހުން ތިބެއްޖެނަމަ ފާފައިގެ ތެރެއަށް ފުރޮޅިގެންނެއް ނުދާނެއެވެ. 11 އަދި އަހަރެމެންގެ މާތްސާހިބާ، ދިންނެވުން ދެއްވާ ފަރާތްކަމުގައިވާ އީސާ އަލްމަސީޙުގެ ނިމުމެއް ނުވާ ރަސްކަންފުޅަށް ވާސިލުވުމަށްޓަކައި ތިޔަބައިމީހުންނަށް ފުޅާވެގެންވާ ދޮރުކޮޅެއް މާތްރަސްކަލާނގެ ހުޅުއްވައި ދެއްވާނެއެވެ.
މުޤައްދަސް ފަތްފުށްތަކާއިމެދު ސަމާލުވުން
12 މިތަކެތި ތިޔަބައިމީހުންނަށް އަބަދާއަބަދު ހަނދުމަ ކޮށްދިނުމަށް އަހަރެން ބޭނުންވެއެވެ. ހަމައެއާއެކު މި ތަކެއްޗަކީ ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެނގިގެންވާ ތަކެތިވެސް މެއެވެ. އަދި އެތަކެތީގެ މަތީގައި ތެދުވެރި ކަމާއިއެކު ތިޔަބައިމީހުން ގާއިމުވެތިބި ތަކެތިވެސްމެއެވެ. 13 އަހަރެން ދިރިހުރިހާ ހިނދަކު މިތަކެތި ތިޔަބައިމީހުންނަށް ހަނދުމަކޮށްދިނުމުގައި ދެމިހުރުމަކީ އަހަރެން ގަބޫލުކުރާ ގޮތެވެ. 14 ނަމަވެސް އަހަރެންގެ ޙަޔާތުގައި މާގިނަ މުއްދަތެއް ނުވާކަމުގައި މާތްސާހިބު އީސާ އަލްމަސީޙު އަހަރެންނަށް ދައްކުވައި ދެއްވައިފިއެވެ. އަހަރެންގެ ނިމުން މިވަނީ ވަރަށް ކައިރީގައެވެ. 15 މިތަކެތި ތިޔަބައިމީހުންނަށް ހާމަކޮށްދިނުމަށް ގަދައަޅައި އަހަރެން މަސައްކަތް މިކުރަނީ އެހެން ވެގެންނެވެ. އަހަރެން މި ދުނިޔޭގައި ނެތް ދުވަހެއް އަތުވެއްޖެނަމަ ތިޔަބައިމީހުން މިތަކެތި ހަނދުމަ ކުރުން މަތީގައި ދެމިތިބުމަކީ އަހަރެންގެ އެދުމެވެ.
16 މާތްސާހިބު އީސާ އަލްމަސީޙުގެ ކުޅެދުންތެރި ކަމުގެ ވާހަކަ އާއި އެކަލޭގެފާނުގެ އެނބުރި ވަޑައިގަތުމާއިމެދު އަހަރެމެން ތިޔަބައިމީހުންނަށް ބުނެދޭ ވާހަކަތަކަކީ ހަދަހަދައިގެން އަހަރެމެންގެ ޙިކުމަތުން ބުނެދޭ ވާހަކަތަކެއްނޫނެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ޢިއްޒަތްވަންތަކަންގެ ސާބިތު ހެކި އަހަރެމެންގެ ލޯތަކަށް ވަނީ ފެނިފައެވެ. 17 މާތްރަސްކަލާނގެ އިއްޒަތްތެރި ޖަލާލަތު ކަމާއިއެކު އެކަލާނގެ ވަޙީ ބަސްފުޅު މިފަދައިން އަހަރެމެންނަށް އިވިގެން ދިޔަ އެވެ. ”ތިޔައީ ތިމަންކަލާނގެ ލޯބިވެ ވޮޑިގެންވާ ތިމަންކަލާނގެ ދަރިކަލުން. ތިޔަ ދަރިކަލުންގެ މައްޗަށް ތިމަންކަލާނގެ ރުހިވޮޑިގަތުން ވޭ.“ އެހިނދު އީސާގެފާނަށް މާތްރަސްކަލާނގެ ބައްޕާފުޅުގެ މަތިވެރިވެގެންވާ ޝަރަފާއި ޖަލާލަތު ލިބިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 18 އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުގައި މާތްވެގެންވާ ފަރުބަދައިގައި އަހަރެމެން ވީހިނދު އުޑުން ބާވައިލެއްވި މި ވަޙީބަސްފުޅު އަހަރެމެންގެ ތެރެއިންވީ އެންމެތަކުންނަށް އިވިގެންވިއެވެ.
19 އެފަދަ ތަޖުރިބާކަތުގެ ސަބަބުން އަހަރެމެންނަށް ނަބީން ގެންނެވި ބަސްފުޅުތަކާމެދު އިތުރު އިތުބާރެއް ލިއްބާދެއެވެ. އެބޭކަލުން ލިޔުއްވާފައިވާ ބަސްފުޅުތަކާއިމެދު ސަމާލުވާށެވެ. އެބޭކަލުންގެ ބަސްފުޅުތައް އަނދިރި ތަނެއްގައި ބަބުޅަމުންދާ އަލިކަންފަދައިން ވެއެވެ. އަލްމަސީޙު ފައުޅުވެ ވަޑައިގަންނަވާ އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ ފަނޑުވުމެއްނެތް ދޯދިތަކުން ތިޔަބައިމީހުންގެ ހިތްތަކުގައި ފަޖުރުތަރި ފަދައިން ވިދާ ބަބުޅާލުމަށް ދާންދެނެވެ. 20 މި ބަޔާންވެދިޔަ އެންމެހާ ތަކެއްޗަށް ބަލައި ބުނަމެވެ. ތިޔަބައިމީހުން ދޭހަވެ ދަސްކުރަންވީ ނަބީބޭކަލުން ގެނެސްދެއްވި ފަތްފުށްތަކުގައި ވާ އިލާހީ ވަޙީބަސްފުޅުތަކަކީ އެބޭކަލުންގެ އަމިއްލަ ނަފްސުން ހާމަކޮށްދެއްވި ތަކެއްޗެއް ނޫންކަމެވެ. 21 އެހެނީ އެއްވެސް ރިސާލަތެއް އިންސާނާގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރަކުން ނުގެނެވެއެވެ. އެކަމަކު މީސްތަކުން މާތްރޫޙުފުޅުގެ ބާރު ދަށަށް އައުމުން އެމީހުން ބުނާބަސްތައް މާތްކަލާނގެ ރިސާލަތުކަމުގައި ވެދެއެވެ.

*1:3 1‏:3 ޖަލާލަތު ރަމްޒު ކޮށްދެނީ މާތްކަލާނގެ މަތިވެރިކަމާއި ކުޅަދުންވަންތަކަމާ، ފުރިހަމަވަންތަކަމާއި، ޝަރަފުވެރިކަން ފާޅުވެ ވޮޑިގަތުން.