5
Timotiyesi! Da noiti taki saanti fasi anga sama di misi futu. Ma taki lesipeki fasi anga wan dda, enke fa i be o taki anga i eigi dda. Taki anga yonkuman enke fa i be o taki anga i eigi baala. Taki lesipeki fasi anga wan mma, enke fa i be o taki anga i eigi mma. Taki anga pikin uman enke fa i be o taki anga i eigi sisa. Libi kiin anga pikin uman sondee koonkoon pakisei.
Uman di man dede
fika a ganda
Luku fini fini sowtu biibi uman de, di man dede fika a ganda. Ne den fika tuutuu sondee sama fu solugu den. Da na den dati u biibisama de mu poti solugu. Ma efu sowan mma abi gaangaan pikin kaba ofu gaan pikin pikin di teke biibi, da fika en gi den. Meke den pikin solugu a mma, fu den biibi sa soi. Soseefi, na wan bun den e du a mma baka, fu di a be kiya den. Masaa Gadu seefi wani si pikin e libi anga en gaansama so.
Bika son mma man dede kaba, ne a fika tuutuu sondee wan enkii taa sama. Da na Masaa Gadu namo de gi en, fu poti fitoow. Da ai tan begi dei anga neti, fu suku a yeepi fi en. Ma mma di teke fanya fanya libi, dati kaba a soso kaba, anga ala di den e boo ete. Bika den á taampu a Masaa Gadu pasi.
Timotiyesi! Leli den uman di man dede fika a ganda anga den famii fu den, fu libi so. Da sama ná o poi fende olo kaagi den anga leti. Biibisama di nái solugu famii te go taki, sama a ini en osu baka, da ai gi a biibi libi ogii nen. Da a ogii moo sama di nái biibi.
Ma luku sowtu mma de leti, fu teke poti solugu. A mu de wan mma di pasa sigisitenti yali kaba. Da a be libi anga a wan man fi en namo. 10 Sama mu poi kotoigi fi en fa a de wan bun mma. Da ai libi switi piisii fasi anga taawan. A kiya ala en pikin kon komoto sama. En osu doo opo gi taawan. Ai solugu sama fu Masaa Gadu anga ala saka fasi. Ai yeepi taawan di de a fuka. Fu taki leti, ala fasi ai poti enseefi du soso bun sani.
11 Ma efu wan mma á doo sigisitenti yali ete, da ná teke en poti fu solugu. Bika di den o wani man baka, da den o go libi anga man baka. 12 Da na wan gaan ogii den du a lanti fesi. Bika den booko a hii kuudei di den be meke, fu tan sondee man, fu dini Masaa Jesesi Kelestesi wawan. 13 Soseefi, efu u poti den fu solugu, da dati o meke den sidon lesi, langa futu sondee wooko. Da den o bigin waka a futu go a sama osu. Ma a ná dati wawan. Den o waka tyai sama taki. Den o sutu mofu a ini sama sani, fu taki sani di á de den fanowdu. 14 Da mi wani si den sowtu moo yonkuu mma ya teke wan man libi baka, fu meke pikin. Da den sa toon bunbun uman a osu. Da wi feyanti ná o poi fende olo kaagi wi anga leti.
15 Timotiyesi! Na so yu mu leli den mma ya! Bika somen fu den daai baka gi a biibi, ne den teke a pasi fu a didibii. 16 We, meke moo yonkuu biibi uman seefi luku sowtu uman de a ini en famii, di man dede fika a ganda. Da meke a solugu a mma de sondee fu fika a fuka de gi a kulu fu biibisama. Bika na mma di fika tuutuu sondee wan enkii taa sama, na den dati u mu teke poti fu solugu.
Fa fu poti edeman tii biibiwan
17 Timotiyesi! Ibii edeman di e tii biibiwan bun, mu kisi moo gaan paiman. Moomoo, den di e moo wooko taanga baka, fu bali Masaa Gadu bosikopu, soseefi fu leli sama tyai denseefi. 18 A ná fu soso Masaa Gadu Buku sikiifi taki: “Te kaw e masi alisi, yu á mu tei en mofu.” Bika, soseefi, a sikiifi taki: “Pe yu e wooko, na ape i mu nyan.”
19 Te sama kon kaagi wan edeman de, da luku fosi onmen sama tyai a kaagi ya kon. Efu na wan kodo sama, da yu á mu teke a taki de fu taki. Ma efu na moo enke wan sama, da i sa teke en, fu taki. 20 Da efu a du wan ogii tuu, da kai en bali na ala taa biibiwan. Da ala taawan o feele fu waka enke en.
21 Timotiyesi! Masaa Gadu e si fa mi e soi yu. Kelestesi Jesesi anga ala den Engel*f2* tu. Fosi wan takitaki, da yu á mu denki a fesi taki, na disi anga dati fowtu. Yu á mu teke wan sama se, fosi a taki kaba taki.
22 Timotiyesi! Da noiti gaw fu poti ana a sama tapu, fu begi gi den toon edeman, fu tii biibiwan. Luku fosi fa ai tyai enseefi a Masaa Gadu pasi. Bika efu a nái waka bun, da a o gei enke yuseefi de a ini ogii di ai du. Dati á mu pasa! Bika yu libi mu kiin sondee takuudu.
23 Timotiyesi! We, ná diingi soso wataa gi a swaki di i lobi fii anga a bee ati fi yu. Bika a diingi fu pikinso win bun gi den sowtu endii de.
24 Timotiyesi! Son sama e du ogii gaangaan na ala sama fesi, fu si nownow kaba, fa Masaa Gadu o sitaafu den. Ma son sama e du ogii bakabaka, meke sama nái si. Ma bakaten na a kuutu dei fu Masaa Gadu, da ala dati o kon a kiin, fu gi sitaafu. 25 Soseefi, son sama e du bun gaangaan na ala sama fesi. Ma son fu den e du bun bakabaka, meke sama nái si. Ma dati ná o tan kibii gi Masaa Gadu tu, fu pai den.