6
Biibisama di de saafu mu
lesipeki den basi
We, biibisama di de saafu a katibo! Lesipeki yu basi, meke yu libi á sa gi Masaa Gadu ogii nen. Soseefi, da sama ná o poi fende olo kaagi a leli fu wi anga leti. Efu na biibi basi, toku yu mu lesipeki en. Ná pakisei taki, na biibi basi, da yu oli en wan fasi. Kweti! Wooko moo bun gi en seefi. Bika a basi di o fende a bun fu dati, na wan lobi biibiwan fi yu, di e feti fu du bun.
Falisi leli anga giili ati fu gudu
Timotiyesi! Soi taa biibiwan taanga san mi o taki ya. Sama di e tyai wan taa sowtu leli nái wooko anga a bunbun leli di wi Masaa Jesesi Kelestesi gi wi. Soseefi, dati nái fiti a leli di e soi fa fu libi fiti Masaa Gadu. Ma na bigi membee e subi den dati. A ná enke den sabi sani seefi. Ma den lobi sitee taki. Da den e dyalusu. Efu sama taki wan sani, den e dyombo piki taki: “A ná tuu!” Den e waka poli taawan nen. Den e si ibii taa sama enke soso takuuduman, di á de fu fitoow. Den e waka e suku taawan mofu. A hii fusutan fu den poli te, ne den á poi denki bunbun sani. Den lasi a pasi fu a tuutuu bosikopu. Ne den kon e si a biibi libi enke sani fu suku wini fu denseefi namo.
We, libi fiti Masaa Gadu, da tifeedi anga san yu abi. Da yu na wan tuutuu gudu sama kaba. Bika na piipii u kon a goontapu. Da na piipii wi o gwe ya baka. Da efu u abi tanpeesi, nyanyan anga koosi fu libi, da de tifeedi. Bika feti fu toon guduman sa tyai tesi kon a yu pasi. Da yu o waka wan fasi di á fiti. Bika yu o fasi a ini ala sowtu ogii, di yu poli denki e losutu. Na dati e tyai sama go kaba a soso. 10 Bika a mama fu ogii, na feti a moni baka. Dati puu somen sama na a pasi fu a biibi kaba. A tyai booko sikin anga gaan buduufu gi somen sama kaba.
Fa Timotiyesi seefi mu waka
11 Timotiyesi! Ma yu na sama fu Masaa Gadu! Da kibii iseefi fu takuu sowtu libi. Da feti seefi, fu libi wan letiopu libi. Feti libi fiti Masaa Gadu. Feti teke wan fitoow fasi fu biibi. Feti lobi taawan. Tei ati fu oli doo te banowtu ten doo. Feti wooko switi piisii fasi ete, winsi sama e sitee anga yu. 12 Luku fa sama e sitee lon taanga, fu de winiman. Feti letiso, fu de wan bun biibisama, di sa wini a gaan winiman paiman. Dati na libi tego anga Masaa Gadu. Na fu dati meke Masaa Gadu kai yu kon toon sama fi enseefi. Ne i be taigi somen sama, fa yu e biibi fu teke Masaa Jesesi taki.
13 Timotiyesi! Mi o sende i wan sani ya! Da Masaa Gadu di e gi ala sama libi, e si! Kelestesi Jesesi seefi di be taampu a Gaaman Pontiyesi Pilatesi fesi, fu kotoigi fi enseefi. 14 Yee ya! Tyai a wooko di Masaa Gadu gi yu, wan bun fasi. Meke sama á poi fende olo kaagi yu anga leti. Tan wooko so, te enke wi Masaa Jesesi Kelestesi kon baka. 15 Bika di Masaa Gadu yuu o doo, da a o meke Masaa Jesesi kon baka. A seigi Masaa Gadu ya abi ala makiti. En na a Kownu fu kownu anga Masaa fu masaa. 16 Na a Gadu ya wawan namo dede á poi kii. Ai tan a wan peesi di e beenki te, sama á poi doo de. Soseefi, sama ain á poi si en. Da sama á de di si en wanten. Ne en ala sama mu gi gaandi. Soseefi, den mu taki, a abi ala makiti tego! Amen, na so a de!
Gudu biibiwan
17 Timotiyesi! We, son biibisama de di abi gudu a goontapu ya. Leli den dati, fu den á meke bigi fu di den gudu. Den á mu luku a gudu enke sani fu poti fitoow. Bika na fu wooko wan pisiten namo. Ma meke fitoow Masaa Gadu di gi den tyaipi sani so, fu meke den libi switi. 18 Da meke den du bun anga den sani ya. Da den sa teli dati enke a tuutuu gudu di den abi. Da den á mu giili fu gi sama sani. Ma meke den lobi gi taawan san den abi fanowdu. 19 Da Masaa Gadu o dyunta tuutuu gudu di nái poli, fu gi den bakaten na a libi tego a Masaa Gadu Kondee. Na dati den mu feti fu fende.
Kiiboi bosikopu
20 Timotiyesi! Gaantangi, solugu a hii wooko di Masaa Gadu fitoow yu. Ma wai a pasi gi taki di nái fiti Masaa Gadu anga ala taa wisiwasi taki. Bika son sama e si den taki de enke gaan koni taki. 21 Ne dati tyai buuya gi den. Bika a meke den wai komoto na a pasi fu a tuutuu biibi a Masaa Gadu bosikopu.
Timotiyesi! Meke Masaa Gadu tan luku u ala anda bun ati fasi namo.