2 Timotiyesi
Di fu tu biifi di Pawlesi sende gi Timotiyesi
Wan wowtu a fesi
Pawlesi be e du a wooko fu Masaa Gadu naamo. Ne sama fu Loma Foto di á lobi san Pawlesi e du kisi Pawlesi, fu sitaafu.
Da na a sitaafu osu a de, ne a sikiifi a biifi ya gi Timotiyesi. A taki, a wani si Timotiyesi. Ne a sende kai Timotiyesi fu kon luku en, fosi den sama puu en futu a goontapu.
Soseefi, ma a soi Timotiyesi ya, fa wan wookoman fu Masaa Gadu mu tyai enseefi. Soseefi a soi en tu, san sa miti ibii sama di e wooko enke fa Masaa Gadu wani.
1
Bigin fu a biifi
1-2 Na mi, Pawlesi e meke a biifi ya sende gi yu Timotiyesi, enke mi tuutuu lobi manpikin. Enke fa i sabi, da mi na wan apaiti bosikopuman fu Kelestesi Jesesi. Na Masaa Gadu seefi fende en fu bun, ne a kai mi kon poti na a wooko ya, fu mi mu waka taigi sama a libi di Masaa Gadu paamisi fu gi wi a Kelestesi Jesesi.
Timotiyesi, da meke wi Tata, Masaa Gadu anga wi Masaa, Kelestesi Jesesi teke gaan bun ati fasi anga tyali ati fasi luku yu. Soseefi meke yu ati de switi.
Pawlesi e gi Timotiyesi deki ati
na a wooko
Mi e gi Masaa Gadu, di mi e dini anga wan tuutuu letiopu ati enke den avo gaansama fu mi, gaantangi fu yu ede. Mi nái tapu kai yu nen, fu e begi gi yu. Ma mi e tan begi dei anga neti gi yu naamo. Son yuu mi e pakisei fa yu ain be lon wataa di u be mu naki paati. Da mi e angii fu miti anga yu baka, te ná sipowtu. Da dati sa meke mi ati fuu anga piisii te doo.
Ma te mi e denki yu Timotiyesi, da mi e denki fa yuseefi e biibi Gadu tu. I tiiki a fasi fa yu gaan mama Luwisa, anga i mma Enike, be e biibi Gadu a fesi tu. Da mi sabi taki yu abi a taanga sowtu biibi enke den. Da fu dati ede meke, mi wani i membee wan sani ete. Membee a dei di mi be poti ana a yu tapu begi gi yu, fa Masaa Gadu be gi yu wan apaiti taanga, fi i wooko gi en. We, i mu wooko faya faya anga dati. Bika a Jeje fu Masaa Gadu di a gi wi ya, a ná wan Jeje fu meke u de feele fasi. Ma na fu gi wi kaakiti, meke u sa du san Masaa Gadu wani. Soseefi ai meke u lobi taa sama. Soseefi ai yeepi wi, fu wooko anga bunbun fusutan.
We, di a gi wi en Jeje so kaba, da yu á mu meke sen kisi yu, kweti kweti fu paati a bosikopu fu wi Masaa. Soseefi, da sen á mu kisi yu seefi fu mi, fu di mi de a dunguu osu ya fu wi Masaa ede. Ma yu mu e soi sama a Bun Nyunsu naamo, winsi banowtu o kon a yu tapu enke mi, fu dati. Bika Masaa Gadu seefi gi wi a kaakiti fu du a wooko ya.
Bika Masaa Gadu kai wi puu a takuudu anga ogii. Ne a teke wi poti toon sama di libi de apaiti fasi gi Masaa Gadu. Ma a ná enke na bun useefi be bun so. Nono! Ma na a gaan bun ati fasi fi en, anga fu di a be fiti poti langa ten a fesi kaba taki, a o du so. Na fu dati ede. Bika fosi a be meke goontapu, da a be fiti poti kaba taki, a be o sende Jesesi Kelestesi kon puu wi a takuudu anga ogii. 10 Ma now, da a gaan bun ati fasi fi en kon a kiin. Bika u si taki a Yeepiman fu wi, Kelestesi Jesesi kon tuu. Da di a kon, da a booko a kaakiti fu dede te doo. Na so a meke u kon sabi taki wan nyunyun libi anga wan nyunyun sikin, di dede á poi kii moo de tu. Da na so a Bun Nyunsu fu Masaa Gadu e soi wi.
11 We, Masaa poti mi fu bali a Bun Nyunsu ya na ala se. Soseefi a poti mi enke apaiti bosikopuman anga wan sama di mu leli sama fini fini fa fu libi enke fa Kelestesi Jesesi wani. 12 Da na fu di mi e du a wooko ya, meke mi e kisi gaan banowtu so. Ma mi nái sen fu dati fu lasi ati booko saka. Bika mi sabi tuutuu a sama tapu mi poti mi fitoow. Bika Masaa pe mi poti mi fitoow abi tuutuu kaakiti fu kibii a Bun Nyunsu fi en di a poti a mi ana doo te na a dei di a o kuutu ala sama.
13 Soo, we Timotiyesi, den sani di mi be leli yu na tuutuu leli. Da teke den poti luku fa fi i leli den sama a wan bun fasi. Tan poti fitoow a Kelestesi Jesesi go doo. Soseefi lobi sama anga a lobi di wi e fende a Kelestesi Jesesi. 14 Ma yu mu koni anga a Bun Nyunsu di Masaa Gadu poti a yu ana de, fu sama á kon daai en. I mu meke a Jeje fu Masaa Gadu di e tan a ini wi yeepi yu fu kibii en, fu a á poli kaba a soso.
Fa den biibisama libi anga Pawlesi
15 We, Timotiyesi, iseefi sabi taki ala den biibisama fu Asiya pisiwataa daai baka gi mi. Fikeles anga Hemokeines seefi fika mi wawan tu. 16 Ma mi e begi gi Onesifoles fu Masaa abi tyali ati fi en anga den sama fi en osu. Bika sen á kisi en fu a kon luku mi a dunguu osu ya. Da a meke mi fii piisii anga dati. 17 Ma pe fu a sen gi mi, ne fa i si a doo Loma Foto, ne a lon suku mi wanten na ala peesi. Na so a suku te a fende mi a pe mi de a dunguu osu. 18 Ma iseefi sabi den somen bun di a man ya du gi mi a Efese Foto. Mi ná abi fu taigi yu moo fa a be yeepi mi kisi. Da meke Masaa yeepi en baka na a gaan kuutu dei a Masaa fesi. Meke a abi tyali ati fi en.