4
'Wun 'ö ‑gban Klito ‑bha bɔmɛ ‑nu ‑bha
꞊Ya kë 'dhö kö ka ꞊dua' ‑mü 'kaan‑ yi ‑ga ꞊nɛ Klito ‑bha yuökëmɛ ‑nu 'ö 'wun giagia ‑nu 'wo ‑gban ‑Zlan ‑bha 'ö 'wo ‑bin ‑sü 'ka 'wo dɔ ‑sü 'ka yi kwɛɛ kö 'yiën‑ ‑an ‑wun ꞊blɛɛ'‑ ‑an 'dhö. Pë ꞊ya kë 'wo‑ ‑dhɛ mɛ 'ö 'wun 'dho ‑lo ‑sü 'ka ‑a kwɛɛ ‑a ‑gɔ 'ö tɔɔ ‑yö kë ‑zo ‑yö ‑a ‑bha ‑mɛ 'ka. ꞊Ya kë n ‑ma 'ka, za ‑dɔ mɛ ‑bha ‑sü 'ö go ka 'piö 'iin 'ö go zadɔmɛ ‑nu 'piö bhë yaa 'dho n ꞊zuö' 'to zlöö. Kë 'ö‑ wo 'pö bhë yaa kë ꞊nɛ za 'ö n ‑ma bhë ma ‑de ꞊nɛ 'a‑ ‑kan. ‑Yö 'wun gia‑ 'ka 'pö ꞊nɛ n ꞊zuö' yaa za dɔ n ‑ma 'kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë yaa kë ꞊nɛ pë 'wo‑ pö kö ꞊ya kë 'dhö kö 'wun 'yaa n ‑ma yö ‑mü ‑a 'dhö. Kwa Dëmɛ ꞊nɛ 'ö tɔɔ mɛ 'ö‑ 'yan 'dhö n ‑ma. ‑A ‑wun 'gü kö ꞊kun 'ö 'ka za 'kan ‑sü yi to 'dhiö 'ö 'ka za ‑lo mɛ tuö; ‑ka kwa Dëmɛ 'dhiö 'gan kö ‑yö nu; 'ö tɔɔ yi bhë ‑a 'ka pë 'ö ‑bin ‑sü 'ka ‑dhɛtiidhɛ 'gü, ‑yö ‑dho ‑a yö ‑dhɛpuudhɛ 'gü, 'ö mɛ 'bhee‑ ‑nu ꞊zuö' 'gü ‑wun ‑nu 'wo ‑bin ‑sü 'ka, 'ö ‑an yö ‑dhɛgbɛadhɛ 'gü. Yi bhë ‑a 'ka, mɛ 'ö ‑dhö ‑a ‑bha 'tɔbhɔdhe 'ö ‑Zlan 'piö, ‑yö ‑dho ‑a yö.
N dhegluzë ‑nu, 'wun ‑nu 'a go ‑na ‑a ꞊blɛɛ' ꞊dhia ꞊nɛ, a‑ ‑gban yië‑ Apolɔsö yi ‑bha 'ö 'a‑ ꞊blɛɛ 'dhö kö ‑yaan kë ka ‑bha 'wun kë ‑kɔ ꞊zuan' 'ka. Kë‑ wo 'dhö bhë 'ö tɔɔ a‑ 'piö kö 'wun ꞊zuan' 'ö bhë 'ka bɔ ‑a ‑ta kö ka 'ta 'sü ‑kɔ ‑yö kë ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ ꞊bɛɛn' ‑wo ‑naa 'gü. Kö ꞊kun 'ö mɛ gbɛ ‑bha ‑de ‑sü ꞊va ‑bɔa 'ka ‑mɛ ‑yö ‑kë ‑dhö, 'ö 'ka mɛ 'bhaa bho yunng (‑an dan 'ka‑ wo 'kuë ‑an ‑bha mɛ ꞊daan' ‑wo ‑bha bhë ‑a ‑wun 'gü). Kë ‑dewo poo bhë, ü ‑kë ꞊bhlëzë mɛ ‑nu 'wo to ‑an ‑ta ꞊dhë ꞊ɛ? ‑Më 'ö ü ‑gɔ 'ö ‑Zlan yaa ü gbaa ꞊ɛ? ꞊Dhɛ ‑kë 'dhö ꞊nɛ ‑më ‑kë 'ü ü ‑de sü ꞊va pë ‑nu 'wo ü ‑gɔ ‑a ‑wun 'gü ꞊nɛ pë 'wo‑ pö gbaɔ 'yaa ‑mü ‑a 'dhö e?
꞊Ao, 'ma‑ ma. Pë 'ö 'ka ‑ya ‑a ꞊wuën', ꞊ya kë ka ‑gɔ 'saadhö! 'Ka kë ꞊bhɔɔzë 'saadhö! 'Ka kë ‑gludë ‑nu 'ka, 'kɛɛ kö yi ‑zë 'yiëë‑ 'ka. ꞊Ɛɛ, ꞊ao'! ‑Gludëdhɛ 'ö bhë ‑kaa ‑a ‑de kë kö 'yiën‑ kpa ka ‑bha 'kwaan‑ kë kwa 'ko ꞊bhaa. Bhii ‑yö ‑kë n 'gü ꞊nɛ, mɛ 'yi Yesu ‑bha bɔmɛ ‑nu 'ka ꞊nɛ ‑Zlan ‑yö yi ‑ya ‑dɔdhɛ ‑kaanta ‑bha. Yi ꞊tɛi' ‑yö ‑kë ꞊nɛ mɛ ‑nu 'ö ga ‑sü ‑za ꞊ya ‑lo ‑an tuö mɛ 'kpɛkpɛ wö 'dhiö ‑an 'dhö. 'Yië kë 'kpongtaamɛ ‑nu 'plɛ waa‑ ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑nu 'plɛ ‑an ‑bha ‑ga ‑pë 'ka. 10 Yi 'blɔɔnmɛ 'ka Klito ‑wun 'gü; 'kɛɛ ka ‑zë, ka 'kpaakpa Klito 'gü ꞊zian'; yi 'pö ꞊faan' 'yaa yi ‑gɔ, 'kɛɛ ka ‑zë ka 'gü ꞊ya kë 'gbee‑; yi 'pö, ‑wo 'yan ꞊ziö' ‑kë yi 'ka, 'kɛɛ ka ‑zë ‑wo ka ꞊bhlë ‑ya. 11 Dɔ 'kwa‑ wo ꞊dɛɛ ‑yi ꞊nɛ ‑a 'gü yi 'klo ꞊tun bhɔ din waa‑ 'yi mü ‑dhɔ ‑an ‑wun 'gü; ‑kë ‑bha ‑sɔ 'yaa yi ‑gɔ; yi ‑ma ꞊nɛ 'wo ꞊tun ‑a wo; ꞊ziö' 'ziö ꞊nɛ 'yi‑ wo ꞊nëdhö, 'ö tɔɔ yi ‑ya ‑dhɛ kpinngdhö 'yaa 'dhö. 12 ꞊Sëëbhodhe ꞊nɛ 'yi‑ sü yuö kë ‑sü 'ka kö 'yiën‑ yi ‑bha ‑tosiadhe ‑kë ‑a ‑ta ‑pë yö ‑a 'gü. ꞊Wa 'si bho yi ‑gɔ, 'dhuë‑ ꞊nɛ 'yi‑ kpɔ ‑an ‑bha; ꞊wa 'klobhɔdhe wɔ yi ‑ta, yi‑ ‑bun; 13 ꞊wa 'wun yaa ꞊blɛɛ'‑ yi 'ka, ‑a ‑daa kë ꞊nɛ 'yi‑ wo ‑an ‑gɔ 'bha ‑dhɛ 'gü. ‑Wo ꞊tun yi ‑ga ꞊nɛ mɛ ꞊suu'‑ yaazë 'wo 'kpongtaa 'ö ‑an ꞊bhlë gbɛ 'yaa ‑an ‑bha ‑an 'dhö.
14 N 'ka 'sëëdhɛ ꞊nɛ ‑a bɔ kö lë‑ ‑yaan 'kpɔ ka ‑ta, 'kɛɛ kö 'aan‑ ka 'paan bho ꞊nɛ ma 'në ‑nu 'ö ‑an ‑dhɔ ‑yö n ‑kë ‑an 'dhö. 15 Bhii 'kö ‑kë ꞊nɛ 'dhiö ‑sü ka 'ka ‑mɛ ‑wo ‑vuu 'gɔɔ‑ do Klito 'gü, ‑yö kë ka 'yaan 'püë‑ wo ꞊nɛ ka dë ‑yö do; 'ö tɔɔ 'wun 'ö ‑gban ka ‑bha ‑këdhösü 'ö Yesu Klito 'gü ‑a ‑bha bhë, ma ꞊nɛ 'a tɔɔ ka dë 'ö 'wuntaɔsë bhë 'ö bɔ n ‑ta 'ö 'ka‑ ma. 16 ꞊Dhɛ 'ö 'pö, pë 'a‑ ‑dhɛ ka ‑gɔ 'ö tɔɔ 'ka n 'sü ka ‑bha 'wun ꞊zuan' 'ka ka wɔ ‑kɔ 'gü. 17 Pë 'ö ‑kë 'ö n gbö ‑dhɔkësüzë Timote 'ö ‑klu ‑sü 'ka Dëmɛ ‑bha bhë 'ö 'a‑ bɔ ‑na ka ‑dhë 'ma 'ö bhë, ‑yö kë 'dhö kö ‑yö ka ‑zo ‑büö ma 'wun 'zü ‑gbandhɛ ‑nu 'wo 'dhiö 'sü ‑na n 'ka Yesu Klito 'gü bhë ‑an 'ka ꞊nɛ ‑kɔ 'a ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu 'saadhö ꞊daan' ‑na ‑a 'ka ‑dhɛ 'saadhö 'gü ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu ziën bhë ‑a 'dhö.
18 Mɛ 'bhaa ‑nu 'wo ka ziën ‑wo wo ‑de 'sü ‑na ꞊va ꞊nɛ n 'ka 'dho nu ka 'piö 'ma. 19 'Kɛɛ a nu ‑na 'ma ‑dëüwo, kö kwa Dëmɛ ꞊ya 'we ‑a ‑bha, ‑yö kë 'dhö kö ‑desüvamɛ ‑nu 'ö 'a ‑an ‑wo ma ‑na bhë kö 'aan‑ ‑an dɔ; 'aan‑ ‑an ‑bha ‑kɔ ‑mɔ 'wuën‑ ‑sü dɔ 'pö, 20 'ö tɔɔ ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ ‑wun 'plɛ kun tɔɔ 'wun ꞊blɛɛ' ‑wo ‑nu 'kpaan, ‑ya këpë ‑nu 'ka 'pö. 21 ꞊Ɛɛ, 'kwa‑ ma. ꞊Dhɛɛ' ‑yö n ‑gɔ 'aan‑ 'kpɔ. Ka‑ 'piö kö 'a nu ka 'piö 'ma ‑klaaga 'ka 'iin 'a nu n ‑kɔ 'kpaan 'ka ‑dhɔ waa‑ ‑kë 'lëëlë ‑sü ‑an 'ka e? (‑A ‑mlë 'ka‑ 'piö e?)