3
'Wun 'ö ‑gban ‑Zlan ‑bha yuökëmɛ ‑nu ‑bha
N dhegluzë ‑nu, 'wun gia‑ 'ka, 'wun ‑nu 'a‑ ꞊blɛɛ ka ‑dhë bhë, n 'ka‑ ꞊blɛɛ' ꞊nɛ mɛ 'wun ꞊blɛɛ mɛ ‑nu 'ö ‑Zuu 'ö go ‑Zlan 'piö 'ö ‑an 'gü bhë ‑an ‑dhë; 'a‑ ‑blɛɛ ka 'ka ꞊nɛ ‑dhɛ 'wo‑ pö ‑a ‑bha 'kpa mɛ ‑nu 'ö 'waa ‑Zlan dɔ wo ‑mü 'iin 'në 'sɛɛn‑ ‑nu ‑mü ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü 'gü ‑a 'dhö. ‑A ꞊tɛi' ‑yö ‑kë ꞊nɛ ‑kɔ 'wo 'në ‑nu 'dhi gba ‑na ‑a 'ka bhë ‑a 'dhö. 'Nɔnɔ ꞊nɛ 'a‑ nu ka ‑dhë; n 'ka ‑bhöpë giagia nu ka ‑dhë, bhii ka ‑kɔ yaa ‑mɔ ‑a ‑bhö ‑sü ‑bha; 'ö dɔ ‑de 'kwa‑ wo ꞊nɛ 'ö ka ‑kɔ yaa ‑mɔ ‑a ‑bha ꞊kun. ‑A ‑gɛn tɔɔ ka ꞊tun 'ta sü ꞊nɛ mɛ 'ö 'waa ‑Zlan dɔ ‑an 'dhö. Pë ‑kë 'a‑ pö 'dhö bhë 'ö tɔɔ ꞊druɛi ‑kë 'kuë‑ ‑sü waa‑ ‑dɔn ‑bho 'kuë ‑sü ‑wo ꞊tun ka ziën. Pë ‑nu 'wo bhë, ‑wa ‑zɔn ꞊nɛ mɛ ‑nu 'ö 'waa ‑Zlan dɔ ‑an 'ta 'sü ‑kɔ 'ö 'ka‑ ‑ta bhë; 'ö‑ ‑de 'dhö 'dhö bhii mɛ 'bhee‑ wɔ ‑kɔ yaa ꞊nɛ 'ö bhë. Ka ziën mɛ ꞊ya bɔ ‑de ꞊yaa‑ pö: «A ‑bɔ Pɔlö 'ka», 'iin ‑a mɛ do 'bhaa ꞊ya bɔ ‑de ꞊yaa‑ pö: «A ‑bɔ Apolɔsö 'ka» kö ka 'wun kë ‑kɔ 'yaa ꞊tun ꞊nɛ mɛ 'bhee‑ kë ‑kɔ 'dhö a?
꞊Ya kë ꞊nɛ 'kwa ‑dhɛ ‑ga ‑a 'gü ‑së 'ka, dö ‑mü Apolɔsö 'ka 'iin dö ‑mü Pɔlö 'ka 'pö e? ‑Zlan ‑bha yuökëmɛ ‑nu 'kpaan, 'ka bɔ ‑an ‑ta 'ka Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ wo ‑mü. Mɛ 'ö ‑dhö pë 'ö dɔ ‑a ꞊tian' 'ö kwa Dëmɛ ‑ya nu ‑a ‑dhë kö ‑yaan kë ꞊nɛ 'ö‑ ‑kë. ‑Kwaa ‑zɔn pë ta ‑sü 'ka, 'kwa ‑dhɛ ‑ga ‑a 'piö 'dhɛ! N ‑ma tɔɔ 'lü 'në ta ‑sü. Apolɔsö ꞊nɛ 'ö 'yi ‑lo ‑a ‑ta; 'kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë ‑Zlan ꞊nɛ 'yö‑ ‑kë 'ö 'lü 'në ‑nu 'wo bhë, 'wo ꞊kpɛa. ꞊Ya kë 'dhö kö mɛ 'ö pë ta waa‑ mɛ 'ö 'yi ‑lo pë ‑ta ‑an ‑bha ‑dɔ ‑dhɛ gbɛ 'yaa‑ 'gü. Bhii ‑Zlan do ꞊nɛ 'ö‑ 'plɛ ‑gɛn ‑yö go ‑a 'gü, 'ö tɔɔ yö ꞊nɛ 'ö‑ ‑kë 'ö 'lü 'në ‑nu 'wo bhë 'wo ꞊kpɛa. Kö mɛ 'ö pë ta waa‑ mɛ 'ö 'yi ‑lo pë ‑ta waa kë mɛ do 'ka e? Bhii mɛ gbɛ yaa ziö ö 'bha ‑ta. Mɛ 'ö ‑dhö ‑Zlan ‑dho ‑a 'kian nu ‑a yuö kë ‑kɔ ‑bha. Yi 'pö, yi ‑nu 'ko ‑dhë ‑mɛ ‑nu 'ka ‑Zlan ‑bha yuö kë ‑sü 'gü, 'ö ka ‑zë, 'ka ‑Zlan ‑bha ꞊bhlöödhɛ 'ka; 'ö 'ka‑ ‑bha 'kɔ 'ka 'pö. 10 Kë‑ wo 'dhö bhë 'ö tɔɔ ‑Zlan ‑yö ö ‑bha yuö ‑sü 'ö‑ dɔ n kwɛɛ 'ö yuö bhë 'a‑ ‑kë ꞊nɛ 'kɔdɔmɛ ꞊kwɛɛ' ‑së ‑zë 'dhö, 'ö 'kɔ bhë 'a‑ ꞊gban 'lü ‑nu ‑gban. ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'pö, 'ö mɛ gbɛ ‑yö nu 'ö 'kɔ bhë 'ö‑ dɔ. 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë mɛ 'ö ‑dhö, ‑yö ö ‑zo ‑kë ö ‑de 'piö 'kɔ ꞊luu' ‑kɔ ‑wun 'gü. 11 Bhii mɛ 'ö 'kɔ ‑gban 'lü ‑nu 'dhö ‑gban ‑sü 'ka ‑a 'gü 'ö tɔɔ Yesu Klito. ꞊Ya kë 'dhö kö mɛ gbɛ yaa 'dho ꞊gban 'lü ‑nu gbɛ ‑gban gbɔ 'kɔ bhë ‑a dɔ ‑sü 'gü. 12 Mɛ 'bhaa ‑nu ‑wo ‑dho 'sënng ‑nu, 'wëü‑ ‑nu waa‑ ‑guö 'yanbhɔsüzë ‑nu sü kö ‑waan dɔ 'kɔ ‑gban 'lü ‑nu bhë ‑an ‑ta, 'ö mɛ 'bhaa ‑nu ‑wo 'lü ‑nu waa‑ ‑mlü ‑gbo ‑nu sü 'wo 'kɔ dɔa. 13 'Kɛɛ mɛ 'ö ‑dhö, ‑a ‑bha yuö ꞊kaa' ‑pë ‑nu ‑wo ‑dho yö ‑dhɛgbɛadhɛ 'gü ‑Zlan ‑bha zakanyi 'ka; 'ö tɔɔ ‑an 'plɛ ‑dho bɔ siöö yi bhë ‑a 'ka 'ö mɛ 'ö ‑dhö 'ö‑ ‑bha yuö pin ‑yö yö ‑dhɛgbɛadhɛ 'gü. 14 'Ö tɔɔ mɛ 'ö 'kɔ dɔ 'kɔ ‑gban 'lü ‑nu bhë ‑an ‑ta, 'ö ꞊ya bɔ siöö, 'ö‑ 'gü yaa ꞊siö', kö ‑a 'kian ‑dho nu. 15 'Kɛɛ mɛ 'ö‑ ‑bha 'kɔ dɔ pë ‑nu bhë 'ö ‑an 'gü ꞊ya ꞊siö'‑ 'siö ꞊kwaa' kö ‑a 'kian 'yaa 'dhö; 'kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, yö gia‑ ‑yö ‑dho dha; 'kɛɛ ‑a ꞊tɛi' ‑yö ‑dho kë ꞊nɛ ꞊dhɛ 'ö dha ‑a ‑bha 'siö ‑gɔ ‑a 'dhö.
16 ‑Yö ka 'yaan 'ka ꞊nɛ ‑Zlan ‑bha 'kɔ ‑mü ka 'ka; 'ö ‑Zlan ‑bha ‑Zuu 'dhö ‑ya ‑sü 'ka ka 'gü. 17 Kö ‑kaa dɔa ꞊nɛ mɛ ꞊ya ‑Zlan ‑bha 'kɔ bhë ‑a 'wü, ‑Zlan ‑dho mɛ 'ö 'dhö bhë ‑a 'gü ꞊siö' 'pö bhii ‑Zlan ‑bha 'kɔ ‑yö 'slööslö, 'ö 'ka‑ ‑bha 'kɔ 'ö 'dhö bhë ‑a 'ka.
18 ꞊Kun ‑kë 'ö mɛ gbɛ ‑yö ö ‑de ‑püö ‑a pö ‑sü 'ka ö ‑de ꞊zuö' 'gü ꞊nɛ ö 'kpaakpa. ꞊Yö ‑së ꞊zian' kö ‑yö ö ‑de kë ꞊nɛ mɛ 'ö 'yaa 'kpaakpa ‑a 'dhö 'kpongtaamɛ ‑nu wö 'dhiö kö 'kpaakpadhɛ 'ö go ‑Zlan 'piö bhë ‑yaan kë ‑a ‑gɔ. 19 Bhii 'kpaakpadhɛ 'ö 'kpongtaa zö bhë ‑yö 'blɔɔn‑ ‑pë 'ka ‑Zlan wö 'dhiö. ‑A ‑wun 'gü pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ‑ya ‑pö: ‑Zlan ‑yö 'kpaakpamɛ ‑nu ‑kun 'sɔ 'gü wo ‑de ‑gɔ 'kplaakpladhɛ ‑ta. 20 'Ö‑ pö 'zü: Kwa Dëmɛ ‑ya ꞊dɔa' ꞊nɛ 'kpaakpamɛ ‑nu ‑bha ‑zotadhe ‑yö ‑a ‑bha ‑pë gbɛ 'yaa 'dhö. 21 ‑A ‑wun 'gü, kö ꞊kun 'ö mɛ gbɛ ‑yö ö ‑bha ‑kë 'gɔugɔ ‑sü ‑gɛn ‑gban mɛ 'bhee‑ 'gü; bhii pë 'saadhö ‑yö ‑dɔ ka ‑bha 'ka. 22 ‑Yö Pɔlö 'piö oo, ‑yö Apolɔsö 'piö oo, ‑yö Piɛɛ 'piö oo, ‑yö 'kpongtaadhɛ, ‑këdhösü, ꞊dɛɛ ‑pë waa‑ ꞊dhia' 'piö ‑pë, waa‑ ga ‑nu ‑an 'plɛ ‑wo ka ‑bha 'ka. 23 'Kɛɛ ka ‑zë, ka Klito ‑bha 'ka, 'ö Klito ‑de 'pö 'ö ‑Zlan ‑bha 'ka.