2
'Wun 'ö ‑gban Klito 'ö dɔ ‑gaatalü ‑bha ‑a ‑bha
N dhegluzë ‑nu, nu 'a‑ wo ka ꞊plöö 'ma bhë, 'wun 'ö ‑gban ‑Zlan ‑bha 'wun giagia 'ö ‑bin ‑sü 'ka bhë, ‑a ꞊blɛɛ'‑ 'a‑ wo bhë, n 'ka‑ kë 'wun ꞊blɛɛ' ‑wo 'ö‑ 'gü ma ‑sü 'dhö 'gbee‑ 'iin 'wun ‑yö 'ko 'dhiö ‑kɔ ꞊suu'‑ 'bhaa gbɛ 'ka; 'ö tɔɔ 'töng 'a ꞊kaa' ka 'piö 'ma bhë, n ‑zo yaa kë 'wun gbɛ 'waa 'piö ‑a 'ke yaa kë Yesu Klito ‑wun 'ka. 'Ma‑ pö 'dhö kö a‑ ‑pö Yesu Klito 'wo‑ dɔ ‑gaatalü ‑bha bhë. ‑A ‑wun 'gü ꞊nɛ 'ö nu 'a‑ wo 'ma bhë 'a n ‑de ‑kë 'tee 'iin 'ö 'suö ꞊va ‑yö ‑kë n ‑ma. Yö ꞊ga 'ö ma mɛ ꞊daan' ‑wo ‑nu waa‑ n ‑ma ‑Zlan ‑wo ꞊blɛɛ' ‑wo ‑nu 'wo bhë 'ö waa ‑gban mɛ 'bhee‑ ‑bha 'kpaakpadhɛ ‑ta, 'kɛɛ 'wo ‑gban ‑Zuu 'slööslö ‑bha 'wun ‑ga mɛ 'gü ‑sü 'ö ‑kë ‑dhidhaapë ‑nu 'ö ‑kë 'ö mɛ 'plɛ 'yan ‑yö ‑da ‑a 'gü 'ö‑ ‑gɛn go ‑Zlan 'piö bhë ‑a ‑ta. ‑Yö kë 'dhö kö ꞊kun 'ö 'ka dho ka ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü ‑gban mɛ 'bhee‑ ‑bha 'kpaakpadhɛ ‑ta 'kɛɛ kö ‑yaan ‑gban ‑Zlan ‑bha 'piigbeedhɛ ‑ta ꞊zian'.
‑Zlan ‑bha 'kpaakpadhɛ
Kë 'ö‑ wo 'dhö bhë, yi 'kpaakpadhɛ ‑wun ‑blɛɛ mɛ ‑nu 'ö ꞊wa kë mɛ ‑dee ‑nu 'ka ‑Zlan ‑bha 'wun ‑nu 'gü bhë ‑an ‑dhë. 'Kɛɛ yaa kë ꞊nɛ 'kpaakpadhɛ 'ö go 'kpongtaa 'iin 'piigbeedhɛ ‑nu 'ö 'wo ‑ya ‑sü 'ka 'kpongtaamɛ ‑nu ‑gɔ 'dhiö 'ö 'wo ‑ya ‑sü 'ka kö ‑an 'gü ‑yö ꞊siö'‑ bhë ꞊nɛ 'yi ‑an ‑bha 'kpaakpadhɛ ‑wun ꞊blɛɛ. ‑Abi'; ‑a mɛ 'yi‑ ꞊blɛɛ 'ö tɔɔ ‑Zlan ‑bha 'kpaakpadhɛ 'ö ‑bin ‑sü 'ka mɛ 'bhee‑ ‑nu ‑gɔ bhë; ‑Zlan ‑ya ‑ya 'dhö 'dhiö kö 'kpongtaadhɛ yaa kë ꞊kun kö ‑yaan kë kwa ‑bha 'tɔbhɔdhe 'ka yi 'ö 'kwa dho ‑da ‑a 'ka ꞊toëpö ‑kë ‑a 'gü ‑sü bhë ‑a 'gü bhë ‑a 'ka. Yö ꞊ga 'ö 'piigbeedhɛ ‑nu 'wo 'kpongtaa zö bhë 'ö ‑an gbɛ yaa‑ dɔ bhë; 'ö bhii ꞊ya kë ꞊nɛ ‑wa ‑dɔ ‑bezë, kö waa 'dho kwa Dëmɛ 'tɔbhɔsüzë bhë, ‑a dɔ ‑gaatalü ‑bha. ‑A ‑wun 'gü, pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ‑ya ‑pö: Pë 'ö mɛ gbɛ 'yan yaa ‑da ‑a 'gü do, 'ö yaa‑ ‑taɔ ma do, pë 'ö mɛ gbɛ ‑zo yaa ‑lo ‑a ‑ta 'gbɛɛdhö bhë, ‑Zlan ꞊yaa‑ ‑wun yö 'ko 'dhiö ö ‑bha mɛ ‑nu 'wo‑ ‑dhɔ ‑kë ‑a 'ka bhë ‑an ‑dhë. 10 Pë 'ö 'dhö bhë, ‑Zlan ‑yö bɔ ‑Zuu 'slööslö 'gü 'ö 'dhɛ bho ‑a ‑ta kwa ‑dhë; ka gia‑ ka‑ ꞊tɛi' ‑dɔ ꞊nɛ ‑Zuu 'slööslö 'ö bhë ‑yö ‑dhɛ ‑yö 'wun ‑nu 'saadhö 'gü; ‑kɔ do bhë 'ö ‑dhɛ yöë ‑Zlan ‑bha 'wun ‑nu 'ö‑ yö 'ko 'dhiö 'ö 'wo ‑bin ‑sü 'ka 'fɛfɛdhö ‑an 'gü. 11 'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ 'kwa mɛ ‑nu 'sü do do 'ka, mɛ 'ö ‑dhö, 'wun 'ö‑ ꞊zuö' 'gü bhë, mɛ 'kpaan gbɛ yaa ‑mɔ ‑a ‑bha ‑yaan dɔ, 'ö yaa kë yö ‑de gia‑ ‑a 'ka, ‑kɔ do bhë 'ö‑ 'ka ‑Zlan ‑bha 'ka 'pö; ‑Zuu 'slööslö 'ö go ‑a 'piö bhë ꞊nɛ 'ö 'wun ‑nu 'wo ‑gban ‑a ‑bha bhë 'ö ‑an dɔ. 12 Yö ꞊ga 'ö kwa 'kwa bhë, ‑Zuu kwa ‑gɔ bhë, 'yaa 'kpongtaa ‑zuu 'ka. ‑Yö ‑Zuu 'ö go ‑Zlan 'piö ‑a 'ka ‑yö kë 'pö kö pë 'saadhö 'ö ‑Zlan ‑ya nu kwa ‑dhë bhë 'kwaan‑ dɔ. 13 'Ö 'yi mɛ ‑nu ꞊daan' ‑na ‑an ‑wun 'ka bhë; 'kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë mɛ ‑nu ꞊daan' 'yi‑ wo ‑na bhë 'yiëë‑ kë mɛ 'bhee‑ ‑bha 'wundɔdhe 'gbloo 'piö; ‑yö ‑kë ꞊zian' 'wun ‑nu 'ö ‑Zuu 'ö go ‑Zlan 'piö bhë 'ö‑ dɔ ‑na yi 'dhii bhë ‑a 'ka. ‑Kɔ bhë ꞊nɛ 'ö ꞊ya kë 'ö 'yi 'wun giagia ‑nu 'wo ‑gban ‑Zlan ‑bha bhë 'ö 'yi ‑an 'zü pöë mɛ ‑nu 'ö ‑Zuu bhë 'ö ‑an 'gü bhë ‑an ‑dhë.
14 ‑Zuu 'ö go ‑Zlan 'piö bhë, mɛ 'ö 'yaa‑ 'gü, yaa ‑mɔa kö 'wun giagia ‑nu 'wo go ‑Zuu bhë ‑a 'gü ‑yö ‑an ‑gɛn ma, 'ö tɔɔ ‑a ‑bha 'ka 'wun ‑nu 'wo bhë ‑wo 'blɔɔn‑ ‑wun ‑nu 'ka; yaa 'dho ‑mɔ ‑a ‑bha kö ‑ya ‑gɛn ma, bhii ‑wo 'wun ‑nu ‑bho 'kou ‑kë ‑Zuu 'ö bhë ‑a ꞊kwaa'. 15 Mɛ 'ö ‑Zuu 'ö go ‑Zlan 'piö bhë 'ö‑ 'gü, ‑yö ‑mɔ ‑a ‑bha kö ‑yaan 'wun ‑nu 'saadhö ‑bho 'kou kë, 'kɛɛ mɛ gbɛ yaa 'dho ‑a ‑bha 'wun ‑dan 'kuë ‑kɔ ‑ga. 16 Bhii pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ‑ya ‑pö: Mɛ 'ö dhö kwa Dëmɛ ‑bha ‑zotadhe dɔ kö ‑yaan pë ‑zɔn ‑a ‑dhë 'yaa 'dhö. ‑Yö 'dhö, 'kɛɛ 'ö kwa 'kwa bhë, Klito ‑bha ‑zotadhe ‑yö kwa 'gü; ka‑ ‑yö bhë ꞊a?