'Sëëdhɛ ‑blɛɛzë
'ö Pɔlö ‑ya bɔ
‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu 'wo
Kolɛntö
plöö ‑an ‑dhë bhë 'ö ꞊nɛ
1
'Sëëdhɛ 'ö ꞊nɛ, ma Pɔlö 'ö ‑Zlan ‑zo 'kun ‑wun 'ka, 'yö n sü kö 'aan‑ kë Yesu Klito ‑bha bɔmɛ 'ka bhë ꞊nɛ 'ö yië‑ kwa dheglu 'nëgɔɔnzë Sɔtɛnë 'yi‑ bɔ ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu 'ka Kolɛntö, dhegluzë ‑nu 'saadhö 'ö ‑Zlan ‑bha ꞊dhɔɔ ‑yö yö ka ‑bha kö 'kaan‑ kë ‑a ‑bha 'ka 'ö 'ka‑ ‑bha 'ka, kaa‑ Yesu Klito ‑nu ka ‑bha ‑kë do ‑sü 'gü bhë ‑a ‑wun 'gü, waa‑ mɛ ‑nu 'saadhö 'ö ‑dhɛ 'töüdhö 'gü 'ö 'ka ꞊bhɛa' Dëmɛ Yesu Klito, ka Dëmɛ 'ö yi Dëmɛ 'ka 'pö bhë ‑a 'tɔ 'gü bhë ka ‑dhë. Kö kwa Dë ‑Zlan, waa‑ kwa Dëmɛ Yesu Klito ‑wo 'dhuë‑ 'kpɔ ka ‑bha, ‑wo ka gbaa ꞊zuöyagluu 'ka.
‑Zlan zuö pö ‑wo 'ö ‑kë 'wun ‑së ‑nu ‑wun 'gü
A ma ‑Zlan zuö ‑pö ‑kplawo ka ‑wun 'gü 'wun ‑së ‑nu 'ö‑ ‑kë ka ‑dhë ꞊bɔa' Yesu Klito 'gü ‑sü 'ka bhë ‑a ‑wun 'gü. 'Ö tɔɔ kaa‑ Yesu Klito ‑nu ka ‑bha ‑kë do ‑sü 'gü, 'ka kë ꞊bhɔɔzë gbaɔ ‑nu ‑wun 'gü; 'kɛɛ gbaɔ ‑nu mɛ 'wo ‑gban ‑a ‑wo ꞊blɛɛ' ‑wo waa‑ 'wundɔdhe ‑an ‑bha bhë wo ‑mü. ‑Tɔmɔdhɛ 'ö ‑kë Klito ‑bha bhë, ‑a ‑wun bhë ‑gban 'ö‑ wo kpinngdhö ka 'gü bhë, yö ꞊ga 'ö mɛ ‑nu 'ö 'ka ‑ya kwa Dëmɛ Yesu Klito ‑bha nu ‑yi ‑gɔ bhë 'ö ‑Zlan ‑bha gbaɔ ‑nu bhë 'ö‑ gbɛ yaa 'kun ka 'ka bhë. Yö ꞊nɛ 'ö dho ‑a kë kö 'kaan‑ dɔ gɛnngdhö kö ‑yö 'dho ‑yö yöë ‑a 'dhiötodhɛ ‑bha; ‑yö kë 'pö kö ꞊kun 'ö mɛ gbɛ dho 'wun yö ka ‑bha, kwa Dëmɛ Yesu Klito nu ‑yi 'ka. ‑Zlan 'yö ka ꞊dhɔɔ ‑kë kö kaa‑ ‑a Gbö Yesu Klito, kwa Dëmɛ 'kaan‑ kë do bhë, ‑yö ‑Zlan 'ö to ö ‑wo ‑ta ö ‑bha 'tɔ 'go ‑pë ‑nu 'gü ‑a 'ka.
'Gügludhe 'ö ‑da ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu ziën Kolɛntö
10 N dhegluzë ‑nu, a‑ ‑dhɛ ka ‑gɔ kwa Dëmɛ Yesu Klito 'tɔ 'ka, kö ‑kë do ‑sü ‑yö kë ka ‑gɔ; kö ꞊kun 'ö 'gügludhe ‑yö ‑da ka ziën. ‑Kë do ‑sü ‑yö kë ka ‑gɔ 'fɛfɛdhö, kö ka ‑zo ‑ta ‑a 'gü ‑wun waa‑ ka ‑bha 'wun 'dho 'gbloo ‑waan kë do. 11 'Wun 'a‑ ꞊blɛɛ 'dhö bhë, n dhegluzë ‑nu, 'ö tɔɔ mɛ ‑nu 'wo go Kloe ‑gɔ kɔɔ ꞊nɛ 'wo nu 'ö 'wun ‑nu 'wo ‑gban 'dhinaa 'ö ‑kë 'ma bhë ‑a ‑bha 'wo‑ ꞊blɛɛ n ‑dhë. 12 'Ö tɔɔ mɛ ꞊ya ꞊luu' ‑de 'ö‑ pö: «A ‑bɔ Pɔlö 'ka»; ‑a mɛ 'bhaa ꞊ya ꞊luu' 'nö 'ö‑ pö: «A ‑bɔ Apolɔsö 'ka»; 'ö‑ mɛ 'bhaa ‑yö bɔ ‑de 'ö‑ pö: «A ‑bɔ Piɛɛ 'ka»; 'ö mɛ gbɛ 'bhaa ‑yö bɔ ‑de ꞊zian' 'zü 'ö‑ pö: «A ‑bɔ Klito 'ka.» 13 Kö kë‑ wo ka ‑gɔ bhë, Klito ‑yö ‑glu ‑sü 'ka 'pian ꞊plëëzë 'ka e? 'Iin ma Pɔlö ꞊nɛ 'pö 'a ga ‑gaatalü ‑bha ka ꞊wuën' ꞊e? 'Iin ‑wo ka ‑bɔ yiö n 'tɔ 'ka e?
14 A ‑Zlan zuö ‑pö, mɛ gbɛ bɔ 'ö n 'ka‑ wo yiö Yesu 'tɔ 'ka ka ziën ‑a 'ke yaa kë Klipusö waa‑ Gayusö ‑an 'ka bhë ‑a ‑wun 'gü. 15 Bhii ꞊ya kë 'pö mɛ gbɛ yaa 'dho ‑a pö ma ꞊nɛ 'wo ka bɔ yiö n 'tɔ 'ka. 16 Mɛ mɛ 'ö n ‑zlö 'dhoë‑ trö ‑a 'ka bhë 'ö tɔɔ Sefanasö waa‑ ö ‑bha 'kɔɔmɛ ‑nu. 'Kɛɛ ꞊ya 'kan ‑a ‑bha n 'ka mɛ 'waa gbɛ bɔ yiö. 17 Kë‑ wo 'dhö bhë, Klito yaa n bɔ kö 'aan‑ mɛ bɔ yiö; ‑yö n ‑bɔ ꞊zian' kö 'aan‑ 'wuntaɔsë ꞊blɛɛ'‑; 'iin kö ꞊kun 'a‑ ‑gban mɛbheedhe ‑bha 'kpaakpadhɛ ‑ta, ‑yö kë 'pö kö ꞊kun 'ö Klito ‑bha ‑ga ‑gaatalü ‑bha ‑sü 'ö bhë 'ö‑ ‑wun dho to 'kpaan.
Yesu Klito ‑bha ‑kë ‑Zlan ‑bha 'piigbeedhɛ waa‑ ‑a ‑bha 'kpaakpadhɛ 'ka ‑sü
18 'Wun ꞊blɛɛ' ‑wo 'ö ‑gban Klito ‑bha ‑ga ‑gaatalü ‑bha ‑sü ‑bha bhë, mɛ ‑nu 'ö 'wo 'gü ꞊siö' ‑zian ‑ta bhë, ‑yö ‑an ‑dhë 'blɔɔn‑ ‑wun 'ka. 'Kɛɛ mɛ ‑nu 'ö 'kwa dha ‑zian ‑ta bhë, ‑yö kwa ‑dhë ‑Zlan ‑bha 'piigbeedhɛ 'ka. 19 Bhii pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ‑ya ‑pö: A ‑dho mɛ ‑nu 'wo 'kpaakpa ‑an ‑bha 'kpaakpadhɛ 'gü ꞊siö'‑, 'a 'wundɔmɛ ‑nu ‑bha 'wunbhokoudɔdhe ‑zuö ‑kɔ ꞊taa. 20 ꞊Ya kë 'pö ‑më 'kpaan 'ö mɛ 'ö 'kpaakpa 'ö dho ‑a pö 'zü i? ‑Më 'kpaan 'ö 'wundɔmɛ ‑nu dho ‑a pö 'pö e? 'Iin 'ö zaɔdhekëmɛ 'ö 'kpongtaa zö 'ö dho ‑a pö ꞊e? Bhii 'ö tɔɔ 'kpaakpadhɛ 'ö 'kpongtaa zö bhë, ‑Zlan ꞊ya ‑dhɛ 'po ‑a ‑ta ‑a ‑zɔn ‑sü 'ka ꞊nɛ ‑yö 'blɔɔn‑ ‑wun 'ka.
21 'Ö tɔɔ 'kpongtaamɛ ‑nu ‑bha 'kpaakpadhɛ ‑kɔ yaa ‑mɔ ‑a ‑bha kö ‑ya pö ‑Zlan ‑bha 'kpaakpadhɛ 'ö ꞊nɛ, kö ‑dhɛ 'ö ‑Zlan 'dhoë‑ ‑bha, ‑yaan ‑zɔn mɛ ‑nu ‑dhë. ‑A ‑wun 'gü 'ö ‑Zlan ‑ya ‑kë 'ö‑ ‑bha 'kpaakpadhɛ 'ö mɛ ‑nu ‑wa ‑dhɛ 'blɔɔn‑ ‑wun bhë 'ö 'kwa‑ ‑wun ꞊blɛɛ' ‑na kö mɛ ‑nu ‑waan dha ‑a ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑sü 'ka bhë. 22 'Ö bhii pë 'ö Zuifö ‑nu 'dhoë‑ 'piö 'ö tɔɔ ‑dhidhaapë, kö 'wo ‑gban ‑a ‑ta; yö ꞊nɛ 'ö Glɛkö ‑nu ‑bha ‑yö ‑kë 'kpaakpadhɛ 'ka 'pö. 23 'Kɛɛ ꞊ya kë kwa ‑bha 'ka, Klito 'ö dɔ ‑gaatalü ‑bha bhë ꞊nɛ 'ö 'kwa‑ ‑wun ꞊blɛɛ'‑. 'Wun bhë ‑yö ‑yö yaan ‑sü 'ka Zuifö ‑nu ‑dhë 'ö 'blɔɔn‑ ‑wun 'ka mɛ ‑nu 'waa Zuifö 'ka ‑an ‑bha 'ka. 24 ‑Yö 'dhö, 'kɛɛ mɛ ‑nu 'ö ‑Zlan ‑yö ‑an ꞊dhɔɔ ‑kë, ‑wo Zuifö 'ka 'iin 'waa Zuifö 'ka, Klito 'ö bhë, ‑yö ‑an ‑dhë ‑Zlan ‑bha 'piigbeedhɛ waa‑ ‑a ‑bha 'kpaakpadhɛ 'ka. 25 Bhii ‑Zlan ‑bha 'wun 'ö mɛ ‑nu ‑dhë 'blɔɔn‑ ‑wun 'ka bhë, ‑yö 'kpaakpa ‑wun 'ka 'ö ꞊zië' mɛ ‑nu ‑bha ‑ta; 'ö‑ ‑bha pë 'ö 'tëëtë mɛ ‑nu wö 'dhiö bhë, 'ö ꞊faanzë 'ö ꞊zië' mɛ ‑nu ꞊faan' ‑ta.
26 Ka gia‑, ‑ka ‑dhɛ ‑ga bhë 'dhɛ, n dhegluzë ‑nu; mɛ ‑nu 'ö ‑Zlan ‑yö ka ꞊dhɔɔ ‑kë 'ö ka kpö 'dhö do bhë, ‑ka ‑an ‑ga mɛ mɛdhɛ ‑bha bhë 'dhɛ! Ka ziën 'wundɔmɛ ‑nu, mɛ ‑nu 'ö ‑wogbiindhɛ 'dhö ‑an ‑gɔ 'iin mɛ ‑nu 'wo go 'gunng ‑gɔ ꞊vava ‑nu 'gü 'waa ꞊va. 27 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, pë 'ö 'kpongtaamɛ ‑nu ‑wa ‑dhɛ 'blɔɔn‑ ‑pë bhë ‑Zlan ‑ya ‑sü 'ö lë‑ kpɔa mɛ ‑nu 'wo 'kpaakpa zö bhë ‑an ‑ta, 'ö pë 'ö ꞊faan' 'yaa‑ 'gü 'kpongtaamɛ ‑nu ‑dhë bhë, 'ö‑ sü 'yö lë‑ kpɔa 'gü 'gbee‑ ‑mɛ ‑nu ‑ta. 28 Pë 'ö 'kpongtaamɛ ‑nu ‑dhë pë 'ö‑ ‑wun 'yaa 'gbee‑, 'ö 'wo ‑mɔa ‑waan ‑zuö wo ‑kɔ ꞊taa 'ö 'yaa ‑an ‑dhë pë gbɛ 'ka bhë, ‑Zlan ‑ya ‑sü 'ö pë 'ö‑ ‑wun 'dhö 'gbee‑ ‑a wö 'dhiö 'ö‑ 'gü ꞊siö ‑a 'ka. 29 ꞊Ya kë 'dhö kö mɛ gbɛ yaa 'dhö ‑mɔa kö ‑yö ö ‑de 'sü ꞊va ‑Zlan wö 'dhiö. 30 'Kɛɛ ‑Zlan ꞊ya ka kpa Yesu Klito ‑bha, ꞊ya ka kë do; 'go mü 'ö ꞊yaa‑ kë kwa ‑bha 'kpaakpadhɛ ‑go ‑a 'gü ‑mɛ 'ka; kwa ‑bɔ Klito ‑ta 'ö kwa ‑kë kpengdhö ‑Zlan wö 'dhiö, 'ö kwa ‑kɔ ‑mɔ ‑a ‑bha kö 'kwa ‑tosiadhe kë ‑Zlan ‑bha 'ka; 'go mü 'yö kwa bho këpëyaamɛ ‑gɔ 'gan 'gü. 31 ‑A ‑wun 'gü pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ꞊ya pö: Mɛ 'ö‑ 'piö kö 'yö ö ‑de kë 'gɔugɔ, kö ‑yö ‑dho ö ‑de kë 'gɔugɔ pë 'ö kwa Dëmɛ ‑ya ‑kë ‑a ‑wun 'ka.