16
꞊Wekadhe 'ö dho mɛ ‑nu 'wo Wlɔmë ‑an 'piö
Yi dheglu ‑mɛ dhebɔ 'ö ‑kë Febe 'ka 'ö yuö kë ‑na Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑dho 'kuë‑ ‑sü 'ö Sankle ‑a 'gü bhë, a‑ ‑dhɛ ka ‑gɔ kö 'ka ka ‑zo kë ‑a 'piö ‑së 'ka. ‑Kaa ‑nia 'kun ‑së 'ka kwa Dëmɛ 'tɔ 'gü ꞊nɛ ‑kɔ 'ö 'wo‑ kë ‑na ‑a 'ka ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu kpö 'gü bhë ‑a 'dhö; ‑ka nu ‑a ‑dhë 'wun 'saadhö 'ö‑ ‑bha ‑wun ‑yö yö ‑a ‑bha ‑a 'gü. ‑A ‑de Febe 'ö bhë, ‑a ꞊zuö' ꞊yö ‑së mɛ 'plɛ 'ka 'ö dho 'ö yöë n ‑ta.
'Ma 'we n yuökëyɔɔ ‑nu Plisilö waa‑ Akilasö 'ö yi ‑nu 'plɛ 'yi Yesu Klito ‑bha yuö 'gü bhë ‑an 'ka. Wo 'wo bhë ꞊nɛ 'ö to 'tee kö ‑wo ‑an ‑zë n ‑wun 'gü 'ö 'a ‑bɔ ‑a ‑ta 'a ꞊tun 'bhee‑ ꞊nɛ; 'ö yaa kë ꞊nɛ 'wun bhë ma do 'sloo, 'ö‑ ‑wun 'gü 'a ‑an zuö pö ‑na bhë 'yaa ‑mü; ‑yö 'dhö ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu ‑todhösü 'wo 'kpongtaa zö 'ö 'waa Zuifö 'ka bhë, ‑an 'piö 'pö. Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'wo ‑ya 'kuë‑ kë ‑na ‑an ‑gɔ kɔɔ bhë, 'ma 'we ‑an 'ka 'pö. N dheglu ‑wungbeezë Epanɛtö, 'ö yö ꞊nɛ 'ö ‑kë mɛ ‑blɛɛzë 'ö ‑we Yesu Klito ‑wun ‑bha Azi ‑sɛ 'gü bhë, 'ma 'we ‑a 'ka. Mali 'ö yuö kë ka 'dhiö ꞊duö bhë, 'ma 'we ‑a 'ka. N dhegluzë ‑nu Andronikusö waa‑ Zuniasö 'ö yi ‑nu 'yi ‑kanso ‑kë 'kuë bhë, 'ma 'we ‑an 'ka. ‑An ‑ga 'ka‑ wo ‑na bhë, ‑an ‑dhɔ ‑yö mɛ ‑nu ‑kë ꞊duö Yesu Klito ‑bha bɔmɛ ‑nu 'wo bhë ‑an ziën. ‑Wo ‑we Yesu Klito ‑wun ‑bha n 'dhiö.
N 'bhamɛ Anpliatusö 'ö kwa Dëmɛ 'gü bhë, 'ma 'we ‑a 'ka. Yi yuökëyɔɔ Uubɛn waa‑ n dheglu ‑wungbeezë Takisö, 'wo bhë 'ma 'we ‑an 'ka. 10 Apelɛsö 'ö‑ ‑bha ‑zo yö Klito ‑bha ‑kɔ bhë 'ö 'ka‑ dɔ bhë, 'ma 'we ‑a 'ka. Mɛ ‑nu 'saadhö 'wo Alitobulö ‑gɔ kɔɔ, 'ma 'we ‑an 'ka. 11 'Ma 'we n dheglu Elodiɔn 'ka. Mɛ ‑nu 'wo Naasisö ‑gɔ kɔɔ, 'wo ‑we kwa Dëmɛ ‑wun ‑bha, 'ma 'we ‑an 'ka. 12 Trifɛnë waa‑ Trifɔzö 'wo kwa Dëmɛ ‑bha yuö kë ‑na bhë, 'ma 'we ‑an 'ka; 'ma 'we n dheglu ‑dhe Pɛɛsidö 'ö yuö kë giagiawo kwa Dëmɛ ‑dhë bhë ‑a 'ka. 13 Lifisö, 'ö ꞊ya yuö kë kwa Dëmɛ ‑dhë 'ö mɛ ‑zo kun bhë, 'ma 'we ‑a 'ka. 'Ma 'we ‑a dhe 'ö n dhe 'ka 'pö bhë ‑a 'ka. 14 Dhegluzë Asɛnklitö ‑nu, Flegɔn ‑nu, Ɛɛmɛsö ‑nu, Patrobasö ‑nu, Ɛɛmasö ‑nu 'ö wo ‑nu 'wo 'ma, 'ma 'we ‑an 'ka. 15 'Ma 'we Filolɔgö waa‑ Zoli, Nele waa‑ ö dheglu 'nëdhezë ‑an 'ka; 'ma 'we Olɛnpasö waa‑ ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu 'ö wo ‑nu 'wo wo 'ko ꞊bhaa 'ma 'saadhö bhë ‑an 'ka.
16 ‑Ka ka 'ko ‑nu ꞊tua bho ka 'ko 'sɛnɛ bho ‑sü 'ka ꞊nɛ ‑kɔ 'ö‑ 'ka ‑së kö dhegluzë ‑nu ‑wa kaa bhë ‑a 'dhö. Klito ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑dho 'kuë‑ ‑sü kpökpö ‑nu 'wo 'nö ‑dhɛ ‑nu ‑bha ꞊wa 'we kaa ꞊duö.
'Paanbhodhe ‑kaanta
17 N dhegluzë ‑nu, ka ‑bha za ꞊yö ‑së giagiawo; mɛ ‑nu 'ö 'wo 'gügludhe ‑da ‑na ka ziën 'iin 'ö 'wo ka bho ‑na zian ‑së ‑ta mɛ ꞊daan' ‑wo ‑nu gbɛ 'wo ka ꞊daan' ‑na ‑an 'ka bhë ‑a 'ka bhë, ‑ka ka ‑de dhɛ 'kan ‑an ‑gɔ! ‑Ka 'kan ‑an ‑bha ‑dewo! 18 'Ö tɔɔ mɛ ꞊suu'‑ ‑nu 'wo bhë, yaa kë ꞊nɛ kwa Dëmɛ Klito 'wo‑ ‑bha yuö kë ‑na bhë 'dhɛ! ‑Yö kë ka 'yaan ꞊nɛ wo ‑de ‑bhöpë ꞊nɛ 'wo‑ 'gü ‑pë kë ‑na 'dhö bhë. ꞊Wa ꞊yaannu ꞊nëdhö, kö ‑wo 'wun tiitii ‑nu yö ‑na 'ko 'dhiö kö mɛ ‑nu 'ö 'waa 'wun dɔ bhë, ‑waan ‑an dɔ 'dudhö. 19 ‑Ya 'ka‑ wo 'ma bhë, ka ‑bha ‑gɔ ‑dho sia‑ ‑sü 'ö kwa Dëmɛ ‑dhë bhë, mɛ 'plɛ ‑wa 'wun ‑dɔ. 'Wun bhë, ‑yö n ꞊zuögludhi ‑wun 'ka; 'kɛɛ a‑ 'piö kö 'kpaakpadhɛ ‑yö kë ka ‑gɔ, kö pë 'ö 'wun 'ö ‑së 'ka 'ö kpengdhö, 'kaan‑ ‑a kë ꞊zian', 'iin kö 'ka ka ‑ta yö 'wun yaa ‑bha. 20 'Kɛɛ ‑ka dɔ 'dhɛ! ‑Zlan 'ö ꞊ya kë 'ö ꞊zuöyagluu nu mɛ ‑dhë bhë, ‑yö ‑dho Satan pɔn ka ‑dhë kö 'kaan‑ ‑ya ‑a ‑ta. Kö kwa Dëmɛ Yesu ‑bha 'glusë ‑yö 'to ka 'piö!
21 N yuökëyɔɔ Timote 'ö yi ‑nu 'yi 'nö ꞊ya 'we kaa ꞊duö. N dheglu ‑nu Lusiusö 'dhö, Zazɔn 'dhö waa‑ Zozipatɛɛ wo ‑de 'pö ꞊wa 'we kaa.
22 Öö ma ‑de gia‑ Tɛɛtiusö 'ö 'sëëdhɛ ꞊nɛ 'ö Pɔlö ‑ya pö n ‑dhë 'a‑ ꞊bɛɛn' bhë, kö, 'ma 'we kaa (kwa Dëmɛ) Klito 'tɔ 'gü.
23 Mɛ 'ö n ‑nia kun 'nö 'pö 'wo‑ ‑dhɛ Gayusö bhë, 'ö ꞊ya kë 'ö Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑dho 'kuë‑ ‑sü 'ö 'nö, 'ö ‑ya 'kuë‑ ‑yö ‑kë ‑a ‑gɔ kɔɔ bhë ꞊ya 'we kaa. 'Wëü‑ ‑kɔ 'dhiö Elatö 'ö plöö 'nö waa‑ kwa dheglu Kwatusö ꞊wa 'we kaa ꞊duö.
24 [Mɛa‑, kö kwa Dëmɛ Yesu Klito ‑bha 'glusë ‑yö kë ka 'piö ‑kplawo! Amɛn.]
‑We ‑Zlan 'tɔ 'piö ‑sü
25 ‑Kwa ‑Zlan 'tɔ bhɔ, bhii yö ꞊nɛ 'ö ‑kɔ ‑mɔ 'wuën‑ ‑sü 'dhoë‑ ‑gɔ kö ‑yö ka ꞊faan' 'më ka ‑bha ‑zo yö ‑sü 'gü ꞊nɛ ‑kɔ 'ö‑ 'ka 'wuntaɔsë 'ö ‑gban Yesu Klito ‑bha 'a‑ ꞊blɛɛ' ‑na ꞊nɛ ‑a 'dhö. 'Wundɔdhe 'ö ‑gban ‑Zlan ‑bha, 'wun 'ö ‑kë ‑bin ‑sü 'ka ꞊glɔɔsü 'ö 'kwa‑ yö bhë, 'ö tɔɔ Yesu Klito. 26 'Kɛɛ dɔ 'kwa‑ wo zlöö ꞊nɛ, ꞊ya yö kwa ‑dhë ‑dhɛpuudhɛ 'gü 'sëëdhɛ ꞊bɛɛn' ‑yan 'ö ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ‑nu ‑wo 'ka bhë ‑a 'gü. ‑Zlan ‑de gia‑ ꞊nɛ 'ö‑ pö ‑yö kë 'dhö kö mɛ 'saadhö 'wo 'kpongtaa ‑wa ma, kö ‑wa ‑dhɛ 'wun gia‑ kö ‑waan wo ‑gɔ 'dho ‑a ‑dhë sia‑.
27 ‑Zlan dosɛn 'ö 'kpaakpadhɛ 'plɛ ‑yö go ‑a 'gü bhë, 'tɔbhɔdhe ‑yö kë ‑a ‑bha 'ka Yesu Klito 'gü 'töng 'saadhö 'ka! Amɛn.