15
Kö ꞊kun 'kwa kwa ‑de ꞊dhɔɔbhaa ‑wun 'sloo kë
Mɛ 'ö 'kwa dɔ ‑sü 'ka gɛnngdhö ‑zo yö ‑sü 'gü, kwa ꞊dua' ‑mü 'kwa nu mɛ ‑nu 'ö 'wo 'tëëtë bhë ‑an ‑dhë. Kwa ꞊dua' 'yaa ‑mü kö 'kwa pë ‑nu kë ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ‑dhi ‑a 'ka kwa ‑dhë ‑a 'dhö. ‑Kwaa këdhɛ ꞊mɛɛ'‑ kö mɛ 'ö ‑dhö ‑yö dhi ö 'bha ‑dhë ‑a këwun ‑së ‑wun 'gü; ‑a ‑kë 'dhö ‑sü ‑dho ‑a ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü ‑dhö ‑da 'dhiö. 'Ö tɔɔ 'töng 'ö Klito ‑yö ꞊kaa' 'kpongtaa zö bhë yaa kë ö ‑de ꞊dhɔɔbhaapë kë ꞊dhia. 'Kɛɛ pë 'ö ‑kë ꞊zian' yö ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑a 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ꞊nɛ: Mɛ ‑nu 'wo ‑kë 'si ‑nu ‑bho ü ‑gɔ ꞊dhia bhë, ‑an 'si ‑nu bho ‑wo bhë, ‑yö ‑lo n ‑ta 'nö ‑a 'dhö. Pë ‑nu 'ö 'kwa ‑an pö ‑na ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü 'dhiö ꞊zian' bhë, ‑an 'plɛ ‑wo ‑ya 'dhö kö ‑yaan kwa ꞊daan'‑, ‑yö kë 'dhö kö kwa ‑bha ꞊zuö' ‑kë ‑saa ‑sü 'gü, kwa 'yan ‑to ‑a ‑gɔ ‑pë ‑yaan kë ‑dhö, kö kwa ꞊faan' ‑yaan 'më. ('Ö bhii ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ bhë ꞊nɛ 'ö pë ‑nu bhë 'wo go ‑a 'gü.) Kö ‑Zlan 'ö ꞊zuösaadhɛ waa‑ ꞊faan' ‑an nu mɛ ‑nu ‑dhë bhë, ‑ya ‑kë kö ‑kë 'kuë‑ ‑sü 'ö 'kowogümadhe 'gü ‑yö kë ka ‑gɔ ka ‑bha 'wun ꞊zuan' ‑sü Yesu Klito ‑bha ‑sü 'ka. ‑Yö kë 'dhö, kö ka ‑bha ‑dho 'kuëdhö ‑sü 'ka, kö ‑Zlan 'ö kwa Dëmɛ Yesu Klito Dë 'ka bhë, 'kaan‑ ‑a 'tɔ bhɔ; ‑yö kë ꞊nɛ mɛ do ‑wo 'dhö ‑yö ꞊luu'‑.
'Wuntaɔsë 'ö 'kpongtaamɛ ‑nu 'plɛ ‑bha 'ka
꞊Ya kë 'dhö, ‑ka ka ‑kɔ 'kpɔ ka 'ko ‑nu ‑gɔ ꞊nɛ ‑kɔ 'ö Klito ‑yö ö ‑kɔ kpɔa ka ‑gɔ kö ka ‑nu 'plɛ 'kaan‑ kaa ‑Zlan ‑bha 'tɔbhɔdhe 'gü bhë ‑a 'dhö. 'Ö tɔɔ Klito 'ö bhë ‑yö ö ‑de ‑kë yuö ‑kë Zuifö ‑nu ‑dhë ‑mɛ 'ka, ‑yö kë 'dhö kö ‑Zlan ‑bha pë ‑nu 'ö‑ 'tɔ go kwa 'bhɛma ‑nu ꞊va ‑dhë bhë kö ‑yaan ‑a 'dhiö ‑mɔ 'kuë ‑a kë ‑sü 'ka 'iin ‑a ‑zɔn ‑sü 'ka ꞊nɛ pë 'ö ‑Zlan ꞊yaa‑ pö bhë, ‑ya ‑de ‑kë. ‑Yö ‑nu 'dhö 'pö kö mɛ ‑nu 'ö 'waa Zuifö 'ka kö ‑waan ‑Zlan 'tɔ bhɔ 'pö ‑a ‑bha 'glusë ‑wun 'gü ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑a 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü bhë ‑a 'dhö ꞊nɛ: ‑A ‑wun 'gü a ‑dho ü 'tɔ bhɔ 'sɛgümɛ ‑nu ziën; 'a dho 'tan bho ü 'tɔ 'piö. 10 'Yö ‑ya ‑sü 'ka 'zü ꞊nɛ: 'Sɛgümɛ ‑nu 'saadhö, 'sɛgɔ 'ö ‑Zlan ‑ya sü bhë, ka ‑nu ‑ka ꞊zuögludhi kë ka 'ko ꞊bhaa ꞊ɛɛ! 11 'Yö mü 'zü ꞊nɛ: Mɛ ‑nu 'ka 'sɛgɔ 'saadhö 'gü, ‑ka kwa Dëmɛ 'tɔ bhɔ. Mɛ 'plɛ ‑wa 'tɔ bhɔ; (kö ꞊kun 'ö mɛ do ‑yö to)! 12 'Yö Ezai ‑yö bɔ 'sëëdhɛ ꞊bɛɛn' ‑yan ‑dhɛ 'bhaa 'gü mü 'pö ('ö 'wun ‑gban Yesu ‑bha) 'ö‑ pö: Zese ꞊suu'‑ ‑ta 'në ‑yö nu ‑na; ‑yö ‑dho nu kö ‑yaan 'sɛgɔ 'saadhö ‑an ꞊kɔɔn. ‑Wo ‑dho wo ‑zo 'tën ‑a ‑bha.
13 Kö ‑Zlan 'ö ‑zo ‑yö ‑a ‑bha ‑pë ‑ya mɛ ꞊zuö' 'gü bhë, ‑yö ka gbaa ꞊zuögludhi waa‑ ꞊zuöyagluu 'ka (꞊va 'ka) ‑zo ‑yö ‑a ‑bha ‑sü 'ö ka ‑gɔ bhë ‑a ꞊kwaa', ‑yö kë 'dhö kö pë 'ö ‑zo ‑yö ‑a ‑bha ‑pë 'ka bhë 'kaan‑ ka ꞊zuöga 'plɛ 'to ‑a ‑gɔ zian‑ ‑Zuu 'slööslö ‑bha 'piigbeedhɛ ꞊kwaa'.
'Sɛ 'ö ꞊nɛ ‑a bɔ ‑gɛn
14 N dhegluzë ‑nu, ma ‑de gia‑ a‑ ꞊tɛi' ‑dɔ ꞊nɛ ka 'glu ꞊yö ‑së 'ö pë 'ö ‑gban ‑Zlan ‑bha 'ö mɛ dhoë‑ dɔ, 'ö‑ 'plɛ 'dhö ka 'yaan. A‑ ꞊tɛi' dɔ ꞊nɛ ka ‑mɔa kö 'ka ka 'ko ‑nu 'paan bho. 15 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë 'sa, 'ma 'sëëdhɛ bɔ ka ‑dhë. 'Sëëdhɛ bhë ‑a ‑dhɛ ꞊plëëzë 'gü, a ‑yɛ 'zü 'ö pë ‑nu 'ma‑ ꞊blɛɛ'‑ ka ‑dhë 'saadhö 'ö 'a bɔ ‑a 'piö 'zü ka ‑zo ‑büö ‑sü 'ka. ‑A ‑ya 'a‑ wo 'dhö bhë, ‑yö ‑kë ‑Zlan ‑bha 'glusë 'ö‑ kë n 'ka bhë ‑a ‑wun 'gü. 16 'Yö n sü kö 'aan‑ kë Yesu Klito ‑bha yuökëmɛ 'ka, mɛ ‑nu 'waa Zuifö 'ka ‑an ziën bhë ‑a ‑wun 'gü. Yuö 'ö 'a‑ kë ‑na bhë, ‑yö ‑ya ‑sü 'ka ‑de ‑ta; 'ö tɔɔ kö ‑Zlan ‑bha 'wuntaɔsë bhë 'aan‑ ‑a ꞊blɛɛ'‑ mɛ ‑nu 'ö 'waa Zuifö 'ka ‑an ‑dhë kö ‑an ‑bha ‑tosiadhe ‑yaan kë ꞊nɛ slapë 'wo‑ kë ‑na gbaɔ 'ka 'ö‑ 'yi dho 'kan ‑na ‑Zlan ‑dhë ‑a 'dhö. 'Ö ‑Zuu 'slööslö ‑yö ‑an ‑kë 'slööslö ‑a ‑bha 'ka. 17 ꞊Ya kë 'dhö kö n ‑ma ‑kpa Yesu Klito ‑bha ‑sü 'gü, a ‑mɔa 'a ‑kë 'gɔugɔ ma yuö 'a‑ kë ‑na ‑Zlan ‑dhë bhë ‑a ‑wun 'gü. 18 'Ö bhii 'ö ꞊ya kë ꞊nɛ 'a dho 'wun ꞊blɛɛ'‑, kö pë 'ö Klito ‑ya ‑kë n ‑dhë bhë, yö dosɛn ꞊nɛ 'a dhoë‑ ‑wun ꞊blɛɛ'‑ kö mɛ ‑nu 'ö 'waa Zuifö 'ka bhë ꞊waa‑ ma, ‑waan ‑Zlan ꞊bhlë ‑ya. Pë 'ö 'dhö bhë, Klito ‑ya ‑kë ö ‑wo 'ka, 'go mü 'ö‑ ‑kë këpë ‑nu 'ka, 19 ꞊duakëpë ‑nu 'piigbeezë ‑nu, ‑dhidhaapë ‑nu 'ka ꞊bɔa' ‑Zuu 'slööslö ‑bha 'piigbeedhɛ ‑ta ‑sü 'ka. ‑Kɔ bhë 'ö ꞊kaa' 'ö 'wuntaɔsë 'ö ‑gban Klito ‑bha bhë, 'a‑ ‑wun ꞊blɛɛ' ‑na ö 'plɛ 'ka 'sɛ ‑nu 'gü 'go Zeluzalɛmë 'ö 'dho 'ö yöë Ilili 'sɛgɔ ‑bha bhë. 20 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, a‑ ‑ya n ꞊zuö' 'piö kö ꞊dhɛ 'ö waa Klito ‑wun ma ‑a ‑bha do ꞊kun bhë 'a 'dho ‑a ‑bha ꞊zian' kö 'a‑ ‑wun ꞊blɛɛ'‑, kö ꞊kun 'ö‑ ꞊tɛi' ‑yö kë ꞊nɛ ꞊dhɛ 'a 'kɔ dɔ ‑a ‑bha 'kɔ 'kpan 'ö mɛ gbɛ ‑ya ‑pë ‑kë ‑a ‑ta ‑a 'dhö. 21 'Kɛɛ kö 'aan‑ pë ‑nu kë ꞊nɛ ‑kɔ 'ö‑ 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü bhë ‑a 'dhö ꞊nɛ: Mɛ ‑nu 'ö waa‑ ‑wun ꞊blɛɛ'‑ ‑an ‑dhë, ‑wo ‑dhoë yö, 'ö mɛ 'ö waa‑ ‑wun ma do, 'wo dhoë‑ ma.
'Ta 'ö Pɔlö dho dho ‑a 'gü Wlɔmë bhë, 'wun 'ö ‑gban ‑a ‑bha 'ö ꞊nɛ
22 Pë 'ö‑ 'bhaa ‑nu ꞊ya kë 'ö 'maa nu ‑a ‑dhë ka ꞊plöö 'ma bhë 'ö bhë. 23 'Kɛɛ dɔ 'kwa‑ wo ꞊nɛ, yuö 'ö ‑kë n ‑gɔ 'nö kö 'aan‑ kë bhë, 'ma yën ‑a ‑bha. ‑A ‑kwɛ ꞊ya kë ꞊plëëzë 'ö 'a‑ 'piö kö 'a nu ka plöö 'ma ‑bhɔdhia kë ꞊dhia ka ‑gɔ. 24 'Kɛɛ n ‑ma 'dho ‑sü 'ka Ɛsüpanyiö ‑sɛ ('ö ‑kë 'kwi ‑sɛ 'ka bhë ‑a) 'gü, a ‑dho bɔ ka 'piö 'ma; 'ö tɔɔ ‑yö n ‑zo 'piö kö n ‑ma ‑bɔ ka 'piö 'ma ‑sü 'gü, kö 'kaan‑ nu n ‑dhë kö 'aan‑ 'dho 'sɛ bhë ‑a 'gü kö 'ma 'töng kpö kë ka 'piö 'ma. 25 'Kɛɛ dɔ 'a‑ wo ꞊nɛ n 'dho ‑sü ‑mü Zeluzalɛmë kö ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu 'wo 'ma bhë, 'aan‑ 'dho ‑nu ‑an ‑dhë pë 'ka ‑an ꞊dhia. 26 'Ö tɔɔ Yesu Klito ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'wo Maseduanë ‑dhɛ waa‑ Glɛkö ‑sɛ 'gü ‑dhɛ ‑an ‑bha bhë, ꞊wa 'dho wo 'kuë‑ kö ‑waan 'wëü‑ bho mɛ ‑nu 'wo 'fɛɛzë 'kɛɛ 'wo Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'ka, 'wo Zeluzalɛmë bhë ‑an ‑dhë. 27 ‑Wa ‑sü wo ‑de 'gü 'wo‑ ‑kë. 'Kɛɛ 'kwa ‑dhɛ ‑ga ‑a 'gü ‑së 'ka, ‑yö ‑an ꞊dua' 'ka kö ‑wa kë ‑an ‑dhë 'dhö; 'ö tɔɔ Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'wo Zuifö 'ka 'wo Zeluzalɛmë bhë, 'wun 'ö ‑gban ‑Zlan ‑bha bhë, ‑wa ‑kë 'ö mɛ ‑nu 'ö 'waa Zuifö 'ka 'wo‑ dɔ. ꞊Ya kë 'dhö kö mɛ 'waa Zuifö 'ka, ‑an ꞊dua' ‑mü kö ‑wo nu ‑an ‑dhë pë ‑nu 'wo ‑kë 'wëü‑ ‑nu, sɔ ‑nu, ‑bhöpë ‑nu 'ka bhë ‑an 'ka ‑an ‑dhë. 28 ꞊Ya kë ꞊nɛ 'ma yën 'wun ꞊nɛ ‑a ‑bha 'nö, 'ö 'ma 'dho ‑kɔ ‑da 'kuë‑ bhë ‑a 'ka ‑an ꞊dhia, kö n zian 'sü ‑sü ‑mü Ɛsüpanyiö ꞊zian'; 'kɛɛ a ‑dho bɔ ka ꞊plöö 'ma. 29 ‑Yö n 'gü ꞊nɛ Klito ‑bha 'dhuë‑ ‑yö ‑dho kë n ‑ta ö 'plɛ 'ka, 'a nuë 'ma.
30 N dhegluzë ‑nu, pë 'a‑ ‑dhɛ ka ‑gɔ kwa Dëmɛ Yesu Klito 'tɔ 'ka ‑dhɔ 'ö ‑Zuu 'slööslö 'gü bhë ‑a ꞊kwaa' 'ö tɔɔ: ‑Ka kpa n ‑ma kö 'ko bhë, 'kwa 'dhoë‑ ‑bha ‑bhɛa ‑Zlan ‑dhë ‑sü 'ka; ‑ka ꞊bhɛa' ‑Zlan ‑dhë n ‑wun 'gü ka ꞊faan' 'plɛ 'ka. 31 ‑Ka ꞊bhɛa' ‑Zlan ‑dhë n ‑wun 'gü 'zü ‑yö kë 'dhö kö mɛ ‑nu 'ö 'waa Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'ka 'wo Zude ‑sɛ 'gü bhë 'a dha ‑an ‑gɔ, 'iin kö pë 'ö 'a 'dho ‑na ‑a 'ka Zeluzalɛmë bhë, ‑a ‑së ‑yaan ‑lo ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu 'wo ma ‑an ‑ta. 32 ‑Kɔ bhë ꞊nɛ 'ö 'a dho ‑lo ‑a 'ka ka ꞊plöö ꞊zuögludhi ꞊va 'ka, 'kɛɛ kö ꞊ya kë ‑Zlan ‑we ‑a ‑bha ‑wun 'ka, ‑yö kë 'dhö kö 'ma ‑lo 'ma 'aan‑ n 'tɛɛ 'bhle pa. 33 Kö ‑Zlan ö ꞊zuöyagluu nu mɛ ‑nu ‑dhë bhë, ‑yö kë ka 'saadhö ka 'piö! Amɛn.