9
Pë 'ö dɔ Yesu ‑bha bɔmɛ ‑nu ꞊tian' 'ö Pɔlö yaa‑ sü waa‑ pë ‑nu 'ö ‑an ꞊dua' 'dhö ‑mü kö ‑waan kë
Ma 'ka n ‑ga ‑na ꞊nɛ Yesu ‑bha bɔmɛ ‑mü n 'ka; kö ‑potaasü ‑yö n ‑gɔ. A ‑kpën kwa Dëmɛ Yesu ‑bha; yuö 'a‑ ‑kë kwa Dëmɛ ‑dhë bhë, ka ꞊nɛ 'ka tɔɔ ‑a ‑yö ‑a ‑bha ‑pë. 'Kö ‑kë ꞊nɛ mɛ 'bhaa ‑nu 'waa n 'sü ꞊nɛ Yesu ‑bha bɔmɛ 'dhö, ka ‑zë, ‑yö n 'gü ꞊nɛ ka ‑dho n dɔa. ‑A ‑de ka ‑bha ‑kë Dëmɛ 'gü ‑sü bhë ‑ya ‑zɔn ꞊nɛ a‑ ‑bha bɔmɛ 'ka.
‑Ka ‑dhɛ ‑ga 'dhɛ! ‑A 'bhaa ‑nu ꞊ya kë, ‑kɔ 'a n ‑de ‑ta ꞊kɔɔ' ‑na ‑a 'ka ‑nu wo, n ꞊tɔɔkëmɛ ‑nu ‑gɔ bhë 'ö ꞊nɛ: Yuö 'a‑ kë ‑na ꞊nɛ bhë pë 'ö n ꞊dua' 'ka, ‑bhöpë ‑nu waa‑ müpë ‑nu 'ka 'yaa 'dhö a? N ꞊dua' 'yaa ‑mü kö 'a dhe 'sü kwa dhegluzë ‑nu ziën 'a‑ kë n bɔɔ 'ka, 'iin kö 'a‑ kpa n ‑ma 'ta 'bhaa ‑nu 'gü ꞊nɛ ‑kɔ 'ö Yesu ‑bha bɔmɛ mɛ 'wo to ‑a 'dhö ꞊nɛ, kwa Dëmɛ dhegluzë ‑nu waa‑ Piɛɛ ‑nu 'wo‑ kë ‑na ‑a 'ka bhë ‑a 'dhö a? 'Iin kë‑ wo 'dhö bhë ꞊nɛ yië‑ Baanabasö yi ‑de 'sloo ꞊nɛ 'yi dho yuö kë kö 'yiën‑ yi ‑bha ‑tosiadhe ‑kë ‑a ‑ta ‑pë yö ‑a 'gü kö mɛ gbɛ ‑yaan 'kun ‑nu yi ‑dhë ‑sü 'ka a? 'Ka‑ ma do ꞊nɛ 'dhasi ‑yö ‑dho ö ‑bha 'sɛ ‑glu gɔn ꞊dhia ö ‑de ‑gɔ ꞊naɔ 'ka a? 'Iin dö 'ö dho 'ö 'lü ta 'ö 'yaa‑ bhɛ ‑bhö ‑ee? 'Iin dö 'ö ‑tuë ‑to 'ö 'yaa‑ 'yɔn 'yi dan ꞊ɛn?
Kö ꞊kun 'ö ‑kë ka ‑zo 'piö ꞊nɛ mɛbheedhe 'ta 'sü ‑kɔ 'ö 'a‑ 'bhaa ‑nu sü 'wun ꞊zuan' 'ka yö ‑mü; 'ö tɔɔ Moizö ‑bha tɔng ‑ya ‑blɛɛ ꞊nɛ ‑kɔ bhë ‑a 'dhö 'pö. Tɔng 'sëëdhɛ bhë ‑yö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑a 'gü ꞊nɛ: Kö ꞊kun 'ü ‑piö 'klang yö ‑du 'ö 'blee‑ ga zɔn ‑na bhë ‑a 'dhi ‑bha! Kë 'ö‑ wo 'dhö bhë dɔ 'pö 'ö ‑Zlan 'dhoë‑ woë‑ ‑du ‑nu ꞊zɔnng' ‑ta bhë ꞊ee? 10 ‑Abi'! Kwa ‑wun ꞊nɛ 'ö 'wun bhë 'ö‑ ꞊blɛɛ ‑a ‑wun 'gü ꞊zian'. 'Kɛɛ ‑yö 'wun gia‑ 'ka; bhii 'ö tɔɔ mɛ 'ö ‑dhɛ ‑ya ‑na ‑yö ‑dho ‑a ‑pë kan, 'ö mɛ 'ö ꞊bluu'‑ ‑kpa ‑ma ‑na 'ö dho ö ‑bha ga yö 'pö. 11 'Wun 'ö ‑gban ‑Zlan ‑bha, ‑a ta kun 'yi‑ wo ka 'gü bhë ꞊a? ꞊Ya kë 'pö kö ka ‑gɔ ‑pë ‑nu 'wo bhë yi ‑dhë sü 'gbee‑ ‑ta 'ka a? 12 Mɛ mɛ ‑nu 'ö 'wo to, kë 'ö‑ wo ‑na ‑an ꞊dua' 'ka 'ö 'ka‑ kë ‑na ‑an ‑dhë bhë, kö yi 'dhe, yi 'më 'ö yi ‑bha 'yaa ziö ‑an ‑bha ‑ta bhë ɛɛ?
'Kɛɛ kö kë‑ wo 'dhö bhë, pë 'ö yi ꞊dua' 'ka bhë, yië ‑a gbɛ ‑dhɛ; pë 'yi‑ ‑kë ꞊zian' 'ö tɔɔ 'to 'yi‑ wo 'dhö ‑yö kë 'dhö kö 'wuntaɔsë 'ö ‑gban Klito ‑bha bhë, ꞊kun ‑kë 'ö‑ kuënnupë dho kë ‑dhö (‑yaan 'to zlöö). 13 ‑Yö kë ka 'yaan ꞊nɛ mɛ ‑nu 'wo yuö kë ‑na ‑Zlan ‑gɔ kɔɔ bhë, ‑bhöpë 'ö mü bhë ꞊nɛ 'wo‑ nu ‑an ‑dhë, 'iin mɛ ‑nu 'wo sla‑ bho ‑na bhë sla‑ ‑bho ‑a 'ka ‑pë bhë ‑an ‑bha ‑yö ‑kë ‑dhö. 14 ‑Kɔ do bhë ‑a 'ka kwa Dëmɛ ‑ya ‑blɛɛ 'ö‑ pö mɛ ‑nu 'wo 'wuntaɔsë ꞊blɛɛ' ‑na bhë, kö ‑wo ‑tosiadhe kë ‑a 'gü ‑pë ‑ta.
15 'Kɛɛ yö ꞊ga 'ö pë ‑nu bhë, 'ö n 'ka‑ gbɛ ‑dhɛ; 'iin yaa kë 'pö ꞊nɛ 'sëëdhɛ 'a‑ bɔ ‑na ꞊nɛ, a‑ ‑bɔ kö 'kaan‑ ‑a 'gü ‑pë kë 'dhö yö kun; 'kö ‑kë ꞊nɛ a ‑dho ga, kö ga 'a dho ‑a wo n ‑ma 'wuntaɔsë ꞊blɛɛ' ‑sü 'gü, 'kɛɛ n 'ka dho pë gbɛ ‑dhɛ. N ‑ma ‑kë 'gɔugɔ ‑sü 'ö bhë, mɛ gbɛ 'ka dho ‑a bho n ‑ma. 16 'Ö kë‑ wo 'dhö bhë, n ‑ma 'wuntaɔsë ꞊blɛɛ' ‑sü bhë n 'ka 'dho n ‑de sü ꞊va ‑a ‑wun 'gü. Pë 'ö n ꞊dua' 'ka, 'a dho ‑a kë yö ‑mü. ‑A 'ke n 'ka‑ ꞊blɛɛ', 'wun 'gbee‑ ‑yö ‑dho kë n 'ka. 17 ꞊Ya kë ‑be ꞊nɛ ma gia‑ 'a‑ pö a ‑dho kë 'wuntaɔsë ꞊blɛɛ' ‑mɛ 'ka, kö a ‑dho ‑ya n ꞊saan' ꞊wuën'. 'Kɛɛ yaa kë 'dhö gbɔ 'sa. Yö ꞊ga 'ö ‑kë n ꞊dua' 'ka bhë; kö pë 'ö n ꞊dua' 'ka kö 'aan‑ kë bhë ꞊nɛ 'a‑ kë ‑na 'kpaan 'ka bhë. 18 ꞊Ya kë 'dhö n ꞊saan' ‑yö ‑dho kë ‑më 'ka ɛ? 'Ö tɔɔ ‑kpɛ 'ö n ‑ta 'ö 'a 'wuntaɔsë ‑wun ꞊blɛɛ' ‑na ‑a 'ka 'kpaan 'ka 'ö pë 'ö n ꞊dua' 'ka 'ö 'maa‑ ‑dhɛ bhë.
19 Ka‑ ‑yö bhë ꞊a, ‑potaasü ‑yö n ‑gɔ, bhii mɛ gbɛ ‑bha 'pë 'yaa n ‑ma. 'Kɛɛ a n ‑de kë mɛ 'plɛ ‑bha ꞊nua 'ka, mɛ ‑nu ‑waan nu ꞊va n 'piö 'wuntaɔsë 'gbloo 'piö. 20 ꞊Ya kë ꞊nɛ a yuö kë ‑na Zuifö ‑nu ziën, n wɔ ‑kɔ ‑yö ‑kë ꞊nɛ ‑an ‑bha 'dhö, 'kɛɛ kö kë‑ wo 'dhö bhë ‑wo mɛ ‑nu 'wo wo ‑gɔ dho sia‑ Moizö ‑bha tɔng ‑dhë bhë, 'ö 'maa ‑an ‑mɛ 'ka, 'kɛɛ a‑ ‑kë 'dhö kö ‑waan 'we 'wuntaɔsë ‑wun ‑bha ꞊va 'ka. 21 ‑Kɔ do bhë 'a‑ ꞊kaa' 'pö mɛ ‑nu 'ö 'waa Moizö ‑bha tɔng dɔ bhë ‑an ziën; a‑ 'slë ‑mɛɛ kö 'yi yi 'ko ‑wo 'gü 'ma. 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, ‑naa ‑yö ‑dhö ‑a mɛ 'ö ‑gban tɔng ‑bha bhë ‑a ‑bha, bhii a ‑klu ‑sü 'ka Klito ‑bha tɔng ‑bha; ‑yö kë 'dhö kö ‑waan 'we 'wuntaɔsë ‑wun ‑bha. Yaa kë ꞊nɛ pë 'wo‑ pö 'maa ‑Zlan ‑bha tɔng ꞊bhlë ‑ya n ‑ma ‑gɔ ‑dho sia‑ Klito ‑bha tɔng ‑dhë ‑sü ‑wun 'gü bhë yö ‑mü. 22 Mɛ ‑nu 'wo 'tëëtë ‑zo ‑yö Yesu ‑bha ‑sü 'gü bhë 'ma kë ‑an ziën, a pë ‑nu ‑kë ‑an ‑bha ‑naa ‑bha kö ‑waan 'we 'wuntaɔsë ‑wun ‑bha. ‑Kɔ bhë ꞊nɛ 'a n ‑de ꞊kaa' ‑dhɛ 'saadhö 'gü, kö ‑kɔ 'wo‑ ‑bha, 'ma n ‑de kë ꞊nɛ ‑an 'dhö kö ‑an mɛ 'bhaa ‑nu ‑waan 'we 'wuntaɔsë ‑wun ‑bha. 23 'Wun ‑nu 'wo bhë a‑ 'plɛ ‑kë 'wuntaɔsë ‑wun 'gü, ‑yö kë 'pö kö ‑a 'gü ‑pë ‑së ‑nu 'wo ‑dhö bhë n ‑ma ‑yö kë ‑dhö.
24 (‑A ꞊tɛi' ‑yö ‑kë ꞊nɛ 'wun 'ö ‑gban ‑bla 'sü ‑sü ‑bha bhë ‑a 'dhö.) ‑Yö ka 'yaan ꞊nɛ ‑blasümɛ ‑nu 'saadhö ‑an 'plɛ ‑wo ‑lo ‑bla ‑bha 'töüdhö wo 'kuë; 'kɛɛ ꞊ya kë 'dhö 'ö mɛ do ‑yö ‑kë ‑an ‑gɔtaamɛ 'ka 'ö 'wo‑ 'kian nu. Kö ‑bla bhë ‑a 'sü ‑kɔ 'ka dho ‑a süë kö ‑waan ka ‑bha ‑to ‑a 'gbee‑ 'ka ‑sü 'kian nuë bhë ‑a kaa. 25 Mɛ ‑nu 'wo bhɔmɛ ‑nu 'ka bhë ꞊wa 'dho bhɔ ‑sü 'ö 'dhö ‑a ꞊daan' ꞊dhia, mɛ 'ö ‑dhö ‑yö ‑dhio ‑dɔ ö ‑de ‑ta 'ö ö ‑de 'gbee‑ ‑ta bho ‑yö kë 'dhö kö ‑yö ‑to ‑a 'gbee‑ 'ka 'gɔ ꞊gblaa' yö; 'kɛɛ kö pë 'ö 'dhö bhë 'sa 'gɔ ꞊gblaa' 'ö bhë ꞊glɔɔpë 'yaa ‑mü. Kwa ‑zë, kwa kwa ‑bha ‑kë, ‑yö kë 'dhö kö 'gɔ ꞊gblaa' 'ö ꞊glɔɔsü bhë ‑yaan kë kwa ‑gɔ. 26 ‑A ‑wun 'gü, ma ‑bla 'sü ‑sü 'gü, n 'yan ‑yö 'wun ‑gɔ 'dhodhɛ ‑bha. N kë ‑kɔ ‑yö ‑kë ꞊nɛ ‑kɔ kpö ‑zuö ‑mɛ 'ö 'yaa ‑kɔ kpö ‑zuö piöng 'piö 'kpaan ‑a 'dhö. 27 Kë‑ wo 'dhö bhë, a n ‑de bun 'gbee‑ ‑ta ‑bho, 'ö 'a n ꞊zuö' ‑we ‑a ‑bha ‑wun ‑nu ‑kë; ‑yö kë 'dhö kö ma 'ö 'a 'wuntaɔsë ꞊blɛɛ mɛ ‑nu ‑dhë bhë, ꞊kun 'a dho kë bo ‑mɛ 'ka ‑an ziën.