10
'Wun 'ö ‑gban gbapë ‑nu ‑bha ‑kë ya ‑sü ‑bha
N dhegluzë ‑nu, a‑ 'piö kö kwa 'bhɛma ‑nu 'ö waa‑ Moizö ‑nu 'wo 'ta sü wo 'kuë 'kpa bhë, pë 'ö ‑kë ‑an 'ka bhë, 'a ka ‑zo ‑yö ‑büö ‑a 'ka. ꞊Dhɛ 'wo‑ ‑bha 'töüdhö, 'dhuu kpö ‑yö ‑an ‑ta ‑kpa, 'ö ‑an 'plɛ ‑wo 'yoo nuɛazë ‑kan. ‑An ‑bha ‑kpa Moizö ‑bha ‑sü 'gü, 'ö 'wo 'yoo ‑kan bhë ‑yö ‑më yiö ‑sü 'ka 'ö 'wo‑ wo 'dhuu kpö waa‑ 'yoo ‑an 'gü ꞊nɛ ‑wo ‑mɔ ‑a 'gü do ꞊nɛ Moizö ꞊nɛ 'wo dho to ‑a 'piö. 3-4 ‑Bhöpë 'ö ‑Zlan ‑ya bɔ ‑an ‑dhë bhë wo 'plɛ ‑wa ‑bhö, 'ö 'yi 'ö‑ nu ‑an ‑dhë bhë 'ö wo 'plɛ 'wo‑ mü. 'Yi bhë ‑yö ‑go ‑guö gbɔng 'gü. ‑Guö gbɔng 'ö 'dhö bhë 'ö tɔɔ Klito 'ö ‑kë ‑an 'piö. ‑Wo ꞊kaa' 'dhö 'kɛɛ ‑an 'plɛ ‑wun 'yi yaa 'kan ‑Zlan 'dhi. Pë ‑de 'ö ‑kë 'ö ‑an ‑dhɛ ꞊va ‑dhɛ ‑wo ga 'yënng ꞊taa 'ö bhë.
Ka‑ ‑yö bhë ꞊a! 'Wun ‑nu 'wo 'dhö bhë, ‑wo ‑kë 'dhö kwa ‑bha 'wun ꞊zuan' ‑nu 'ka, ‑yö kë 'pö ꞊kun ‑kë kwa ‑dho 'wun yaa ‑nu kuënnu kwa ꞊zuö' 'piö 'kwaan‑ kaa ꞊nɛ ‑an 'dhö. Kö ꞊kun 'ka ka ‑de nu gbapë ‑nu gba ‑sü ‑dhë ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ‑an mɛ 'bhaa ‑nu ‑wa ꞊kaa' ‑an ziën bhë ‑a 'dhö; yö ꞊ga 'ö‑ ‑wun 'gü 'ö pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü 'ö‑ pö: 'Sɛgümɛ ‑nu ‑wo ꞊yaannu, 'wo pë ‑bhö 'ö 'wo müpë ‑nu mü. ꞊Dhɛ 'wo yën, 'wo ꞊luu 'wo ‑ya 'tan kë ‑sü ‑bha. Kwa 'ka 'dho kwa ‑de nu mɛ ‑gɔ ‑bho zian‑ ‑pë kë ‑sü 'ö dhe waa‑ gɔɔn‑ ‑an ‑bha ꞊sɔɔn kë ‑sü 'ka bhë ‑a ‑dhë ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ‑an mɛ 'bhaa ‑nu ‑wa ꞊kaa' bhë ‑a 'dhö. Yö ꞊ga 'ö ‑an mɛ ‑lü ‑vuu 'gɔɔ‑ ꞊plɛ ö ga ‑yaaga 'wo ga ‑dhɛkpaɔyi do 'ka bhë. Kwa 'ka 'dho kwa Dëmɛ 'gü dan ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ‑an mɛ 'bhaa ‑nu ‑wa ꞊kaa' 'ö 'wo ga ꞊mɛɛ ‑bha ‑an 'kun 'ö‑ wo bhë ‑a ꞊kwaa' bhë ‑a 'dhö. 10 ꞊Kun ‑kë 'ka ‑Zlan ‑wun yaa ꞊blɛɛ ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ‑an mɛ 'bhaa ‑nu ‑wa ꞊kaa' 'ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑yö ‑an 'gü ꞊siö ‑a 'ka bhë ‑a 'dhö.
11 'Wun ‑nu 'wo bhë ‑wo ‑kë ‑an 'ka 'dhö 'ö ‑ya ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü 'dhö kö ‑yaan kë kwa ‑bha 'wun ꞊zuan' 'ka. Bhii 'kpongtaadhɛ 'dhiötoyi ꞊ya yö ꞊klöö'. 12 ‑A ‑wun 'gü, mɛ 'ö dɔ ‑sü 'ka ö ‑gɛn ‑ta, ‑yö ö ‑zo kë ö ‑de 'piö kö ꞊kun 'ö dho ‑püö. 13 'Güdandhe ‑nu 'ka bɔ ‑an 'gü bhë ‑an 'plɛ ‑wo mɛ 'bhee‑ ꞊tian'; 'ö tɔɔ ‑Zlan 'ö ‑to ‑wo ‑ta ‑mɛ 'ka ö ‑bha pë ‑nu 'ö ‑an 'tɔ go bhë ‑a ‑ta bhë, yaa 'dho ö ꞊kwaa' 'güdandhe 'ö ‑ziö kwa ꞊faan' ‑ta ‑a ‑zü kö ‑yö nu kwa ‑ta. Yi 'ö 'güdandhe dho nu ‑a 'ka bhë, ‑yö ‑dho ꞊faan' nu kwa ‑dhë kö 'kwaan‑ ‑a bun, 'kwaan‑ to ‑a ‑ta 'gbee‑ 'ka.
14 ‑A ‑wun 'gü, n 'bhamɛ ‑nu, ‑ka ka ‑zo kë ka ‑de 'piö 'wun 'ö ‑gban gbapë ‑nu ‑bha ‑an 'gü; ‑ka 'kan ‑a ‑bha! 15 ‑Yö n 'gü ꞊nɛ ka ꞊zuö' ‑yö ‑bɔ 'wun 'gü, 'ö 'ka dho ‑mɔ ‑a ‑bha kö 'wun ‑nu 'wo bhë 'ka ‑dhɛ ‑ga ‑a 'piö 'dengdhö, 'ka‑ ‑yö 'ko 'dhiö kë. 16 'Dhuë‑ ‑drɔɔn ‑kɔɔ 'ö ‑ya kë 'kwa ‑Zlan zuö pö ‑na ‑a ‑wun 'gü bhë ka gia‑ ‑kaa ‑ga bhë 'dhɛ! ꞊Ya kë ꞊nɛ kwa‑ mü ‑na, pë 'kwa‑ pö 'ö tɔɔ 'kwa ‑kë do Klito fɛi 'ö ‑lo kwa ‑wun 'gü bhë ‑a 'gü, 'iin ꞊bluu'‑ 'kwa‑ ‑glu ‑na kwa 'kuë 'kwa‑ ‑bhö ‑na bhë 'ö tɔɔ kwa ‑dho 'kuë‑ ‑sü ‑mü do Klito bun 'gü. 17 'Kö ‑kë ꞊nɛ kwa ꞊plëëzë, ꞊bluu'‑ bhë ‑yö do; kwa ‑dho kwa 'kou bun do 'gü bhii kwa ‑dho kwa 'kuë‑ 'ö ꞊bluu'‑ bhɛ do bhë 'kwa‑ ‑bhö.
18 Ka gia‑, ‑ka Izlaɛlö 'në ‑nu ‑ga bhë! Pë ꞊ya kë 'wo sla‑ bhoë bhë, mɛ 'wo‑ ‑bhö ‑na bhë, ‑an ‑dho 'kuë‑ ‑sü ‑mü do ‑Zlan ‑bha 'ka. 19 Kö ꞊kun 'ö ‑kë ka ꞊zuö' 'piö ꞊nɛ pë 'a‑ pö bhë 'ö tɔɔ kö gbapë ‑nu 'iin pë ‑nu 'ö mɛ ‑nu 'waa ‑Zlan ‑bha 'ka, 'wo sla‑ bho ‑na ‑a 'ka bhë kö ‑an ꞊bhlë ‑yö ‑dhö. 20 'Yaa ‑mü. Pë 'a‑ pö ꞊zian' 'ö tɔɔ pë 'ö mɛ ‑nu 'waa ‑Zlan dɔ, 'wo sla‑ bho ‑na 'ka bhë, ‑zuu yaa ‑nu ꞊nɛ 'wo‑ ‑kë ‑an ‑dhë, waa‑ kë ‑Zlan ‑dhë; 'kɛɛ kö 'maa‑ 'piö 'sa kö 'ka kë 'kou do ‑zuu yaa ‑nu gba ‑sü 'gü. 21 Yaa 'dhö kë ‑së kö 'ka kwa Dëmɛ ‑bha ‑drɔɔn mü kö 'ka 'go mü 'ka 'dho ‑zuu yaa ‑nu ‑bha mü ꞊dhia 'pö; 'iin 'yaa ‑së kö kaa‑ kwa Dëmɛ ‑nu 'ka pë ‑bhö ka 'kuë‑ kö 'ka 'go mü, kaa‑ ‑zuu yaa ‑nu 'ka ‑ya ‑bhöpë do ꞊taa 'zü. 22 Kö ꞊kun 'ka kwa Dëmɛ ꞊woo' ꞊mɛɛ 'ö ‑da ꞊druɛi 'gü. ‑A ‑ga 'ka‑ wo bhë ka 'gü ‑yö 'gbee‑ 'ö ‑ziö ‑a 'ka ‑a ‑ta ‑a?
'Wun 'ö ‑gban ‑Zlan 'tɔ bhɔ ‑sü 'ö 'wun 'saadhö 'gü
23 ꞊Ya kë ‑wa ‑pö: «Kwa ‑mɔ pë 'saadhö 'plɛ kë ‑sü ‑bha.» ‑Yö 'dhö 'püë‑ wo 'kɛɛ pë 'plɛ kë ‑sü 'yaa ‑së. Kwa ‑mɔ ‑a ‑bha 'kwa pë 'saadhö 'plɛ ‑kë 'kɛɛ ‑a 'plɛ kë ‑sü 'yaa ‑së kwa ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü 'gbloo 'piö. 24 ꞊Kun ‑kë 'ö mɛ gbɛ ‑yö ö ‑de ꞊truën ꞊mɛɛ; 'kɛɛ ‑yö kë mɛ gbɛ ‑bha 'ka, ‑ya ꞊mɛɛ'‑.
25 ‑Potaasü ‑yö ka ‑gɔ kö ‑köpë ‑nu 'wo‑ 'dhɔɔ dɔ ‑na 'dhɔɔkuëdhö bhë 'ka‑ 'dhɔ 'ka‑ ‑bhö; ꞊kun ‑kë 'ka‑ 'godhɛ ‑nu, ‑a zë ‑kɔ ‑nu, ‑an gbɛ ꞊mɛɛ ka ꞊zuö' 'gü, kö 'kaan‑ ꞊tun ‑a ‑bhö ‑na. 26 Bhii pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ‑ya ‑pö: 'Kpongtaadhɛ waa‑ ö ‑ta ‑pë 'plɛ ‑wo kwa Dëmɛ ‑bha 'ka.
27 ꞊Ya kë ꞊nɛ mɛ 'ö 'yaa Klito ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ꞊ya ka ‑dhɛ ‑bhöpë 'ka, 'ö 'ka 'we ‑a ‑bha, pë 'saadhö 'ö‑ nu ka ‑dhë ‑bhöpë 'ka, ‑kaa ‑bhö; kö ꞊kun 'ka ꞊dhɛɛ' gbɛ kpɔ ka ꞊zuö' ‑to zlöö ‑wun 'ka. 28 'Kɛɛ ꞊ya kë ꞊nɛ ꞊yaa‑ pö ka ‑dhë: «Wü 'ö ꞊nɛ ‑yö pë 'wo sla‑ bho ‑a 'ka ‑a 'ka», kö ‑a mɛ bhë kö ꞊kun 'ka‑ ‑bhö mɛ 'ö 'wun ꞊blɛɛ bhë ‑a ‑wun 'gü, kö ꞊kun 'ö‑ ꞊zuö' dho to zlöö. 29 N 'kaa‑ pö ka ‑bha ꞊zuö' ‑to zlöö ‑wun ‑bha, 'kɛɛ mɛ 'ö bhë ‑a ‑bha. ꞊Dhɛɛkpɔdhe ‑dho kë ‑mü ꞊nɛ: ‑Më ‑kë 'ö n ‑ma ‑po ꞊taa' ‑wun 'ö 'a dho ‑a kë 'ö sü mɛ gbɛ ‑bha ꞊zuö' ‑to zlöö ‑wun ‑bha ‑ɛɛ? 30 'Ö ꞊ya kë 'zü ꞊nɛ pë 'a dho ‑a ‑bhö, 'ma ‑Zlan zuö pö ‑a ‑ta, mɛ 'kpaan gbɛ ‑dho dɔ ꞊dhë kö ‑yaan n ‑wun yaa ꞊blɛɛ' ‑a ‑wun 'gü ii?
31 Pë dho kë 'ö tɔɔ ka pë ‑bhö oo, ka müpë ‑mü oo, pë 'oo pë 'ka dho ‑a kë, ‑a 'plɛ ‑yö kë ‑Zlan 'tɔ ‑bhɔ ‑a 'gü ‑pë 'ka. 32 ꞊Kun ‑kë ka ‑bha ‑tosiadhe kë ‑kɔ ‑yö ‑kë mɛ 'wo Zuifö 'ka, ‑a mɛ ‑nu 'waa Zuifö 'ka waa‑ mɛ 'wo Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ 'ka 'wo bhë 'ö ‑kë ‑an ‑gɔ ꞊nɛ 'lü ꞊kpëü 'ö ‑ziö ‑an ‑gɔ zian‑ ‑a 'dhö 'ö 'wo ‑kpën ‑a ‑bha. 33 ‑Kaa kë ꞊nɛ n 'dhö bhii a n ‑de 'gbee‑ ‑ta ‑bho kö n këpë ‑yö kë mɛ ‑nu 'saadhö ‑an ‑dhë ‑së. 'Maa n ‑de ‑bha pë ꞊mɛɛ'‑; 'kɛɛ mɛ 'plɛ ‑bha pë, ‑yö kë 'dhö kö ‑an 'plɛ ‑wo dha.