13
'Wun 'ö ‑gban ‑dhɔ ‑bha
'Kö ‑kë ꞊nɛ ‑Zuu 'slööslö ‑yö gbaɔ ‑kë n ‑dhë kö 'a 'wun ꞊blɛɛ'‑ mɛ 'bhee‑ waa‑ ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑nu ‑an ‑wo 'gü, kö n 'ka ‑an ꞊daan', 'ö mɛ ‑nu 'wo to 'ö ‑an ‑dhɔ 'yaa n kë, kö ma 'wun ‑nu ꞊blɛɛ' ‑sü ‑yö ꞊nɛ ꞊tang'‑ ‑wo 'kpaan 'iin 'zü ꞊nɛ gɔnggɔng 'wo‑ ‑ma ‑na, ‑an 'we ‑wo 'kpaan 'dhö. A ‑dho ‑mɔ ‑a ‑bha kö 'a ‑Zlan 'dhi ‑wo pö, kö 'wundɔdhe 'saadhö ‑yö kë n ‑gɔ, kö 'wun ‑nu 'wo ‑bin ‑sü 'ka, ‑an ‑gɛn ma ‑sü ‑yö kë n ‑gɔ. A ‑dho ‑mɔ ‑a ‑bha kö ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü 'ö ꞊ya kë mɛ ‑gɔ 'wo ‑mɔ ‑a ‑bha ‑wa pö ‑tɔn ‑dhë ‑yö 'go ö pin ꞊taa, 'ö ‑tɔn bhë 'ö ‑vin bhë, ‑a ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü ꞊va bhë ‑yö kë n ‑gɔ; 'kɛɛ ꞊ya kë ꞊nɛ mɛ ‑nu ‑dhɔ 'yaa n 'gü, kö a pë 'kpaan 'ka. 'Kö ‑kë ꞊nɛ pë ‑nu 'wo n ‑gɔ, a‑ ‑glu 'fɛɛmɛ ‑nu 'ka, 'a dho ‑dewo 'a n ‑de dɔ mɛ ‑nu kwɛɛ 'wo n ‑güö, kö mɛ ‑nu ‑dhɔ 'yaa n 'gü, kö n ‑yö ‑a ‑bha ‑pë gbɛ 'yaa ‑dhö.
Mɛ 'ö ‑dhɔ 'dhö ‑a 'gü, ‑a ꞊zuö' ‑yö ‑saa; ‑a 'glu ꞊yö ‑së; 'yaa ‑ya mɛ 'kpaan gbɛ ‑bha pë ‑dhɔ 'ka; 'yaa ö ‑de ‑wun ꞊blɛɛ'‑ 'dhi ꞊va 'gü; 'yaa ö ‑de 'sü ꞊va. Mɛ 'ö ‑dhɔ 'dhö ‑a 'gü, 'yaa lë‑ ‑pë gbɛ kë; 'yaa pë bɔ ö 'ka; 'yaa ‑naadhe kë, 'yaa mɛ ‑wun ‑da ö ꞊zuö' 'piö ‑pë kë. Mɛ 'kpaan gbɛ 'yaa pë yaa kë 'yaa kë ‑a ‑dhë ‑së; pë 'yö ö ‑së ‑kë ‑a ꞊wuën' 'ö tɔɔ 'wun 'ö kpengdhö 'ö mɛ ‑ya ‑kë ‑a 'yaan 'ka ꞊zian'. ‑Dhɔ ꞊ya kë mɛ 'gü, ‑ya ‑kë 'ö mɛ bhë 'ö ö ꞊zuö' kuënnu 'wun 'saadhö 'gü; ‑ya ‑kë 'ö ‑zo dɔ ‑sü waa‑ ꞊zuösaadhɛ ‑wo kë mɛ ‑gɔ 'ö ꞊ya kë 'wo wo ‑zo yö ‑Zlan ‑bha 'wun 'saadhö 'gü.
‑Dhɔ bhë ‑yö ‑dho to 'dhö ꞊toëpö 'ka. 'Kɛɛ ‑Zlan 'dhi ‑wo pö ‑sü 'ö bhë ‑a 'töng ‑yö ‑dhö 'ö ꞊ya kë 'dhö ꞊waa‑ ꞊blɛɛ'‑ 'ö‑ 'töng bhë ꞊ya ziö kö ‑a ‑yö ‑a ‑bha ‑pë gbɛ 'yaa 'dhö gbɔ. 'Wun ‑nu ‑blɛɛ ‑wo gbɛ 'gü ‑sü bhë ‑yö ‑dho yën, 'ö 'wundɔdhe ‑yö yën. 'Ö tɔɔ 'töng 'ö 'kwa‑ 'gü ꞊nɛ, kwa ‑Zlan 'dhi ‑wo pö ‑na, 'kwaa‑ pö 'fɛfɛdhö, 'ö kwa ‑bha pë dɔ ‑sü 'ö bhë 'pö 'ö 'yaa ‑mɔ ‑sü 'ka 'fɛfɛdhö. 10 'Kɛɛ pë 'ö 'fɛfɛdhö ꞊ya nu ꞊sia kö ‑a mɛ 'ö 'yaa ‑mɔ ‑sü 'ka 'kuë bhë ‑a ziö ‑sü ‑mü.
11 Ka gia‑, ‑ka ‑dhɛ ‑ga bhë! ꞊Dhɛ 'a ꞊tun 'në 'ka, n 'wun ‑nu ꞊blɛɛ' ‑kɔ ‑nu, n ‑zo 'ta ‑kɔ ‑nu waa‑ n 'wun ‑nu ‑yö 'ko 'dhiö ‑kɔ ‑nu ‑wo ‑kë ꞊nɛ 'në ‑nu ‑bha 'dhö. 'Kɛɛ dɔ 'a‑ wo zlöö 'ö 'ma kë mɛ ‑de 'ka ꞊nɛ, 'ma n ꞊kwaa' 'në ‑bha 'wun kë ‑kɔ ‑zü. 12 'Töng ꞊nɛ ‑a 'gü pë ‑nu 'kwa ‑kpën ‑na ‑an ‑bha bhë ‑wo pë 'bin 'ka ꞊nɛ ‑kɔ 'wo ‑dhɛ ‑ga ‑na ‑a 'ka 'sëë‑ 'yan 'bhluubhluzë 'gü bhë ‑a 'dhö. 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, ‑a 'töng ꞊ya ‑lo ꞊sia, (kwa ‑dho ꞊dhië' ‑zü) 'ö kwaa‑ Klito ‑nu 'kwa dɔ kwa 'ko wö 'dhiö 'ö 'kwa‑ yö. Dɔ 'kwa‑ wo ꞊nɛ 'wun ‑nu 'wo ‑gban ‑Zlan ‑bha bhë ‑an dɔ 'a‑ wo bhë 'yaa 'fɛfɛdhö. 'Kɛɛ yi bhë ꞊ya ‑lo ꞊sia, a ‑dho ‑a dɔ 'fɛfɛdhö ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ‑Zlan ‑yö n dɔ ‑a 'ka bhë ‑a 'dhö.
13 ꞊Ya kë 'dhö kö 'wun ‑yaaga 'ö 'wo dho to 'wo tɔɔ: ‑Zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü, ‑zo ‑dɔ ‑Zlan ‑bha ‑sü waa‑ ‑dhɔ. 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö, pë ‑yaaga 'wo bhë, ‑a mɛ 'ö ‑an ‑gɔ ‑ta 'ö‑ ‑wun 'dhö 'gbee‑ 'ö tɔɔ ‑dhɔ.