15
'Wun 'ö ‑gban Klito ‑bha ‑go ga 'sü ‑sü ‑bha
N dhegluzë ‑nu, a ka ‑zo ‑büö ‑na 'zü 'wuntaɔsë 'a‑ ꞊blɛɛ ka ‑dhë 'ö 'ka‑ ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ 'ö ka ‑bha ‑zo yö ‑sü ‑yö ‑gban ‑a ‑ta gɛnngdhö bhë ‑a 'ka. Yö ꞊nɛ 'ka bɔ ‑a ‑ta 'ka dha, kö ꞊ya kë ꞊nɛ 'ka‑ 'kun ꞊nɛ ‑kɔ 'a‑ ꞊blɛɛ ‑a 'ka ka ‑dhë bhë ‑a 'dhö. ꞊Ya kë ꞊nɛ 'yaa 'dhö kö ka ‑bha 'wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑sü bhë ‑yö 'flëë.
Mɛ ꞊daan' ‑wo 'ö bhë ꞊nɛ 'ö 'a‑ ‑wun ꞊blɛɛ ka ‑dhë kö 'ma‑ yö; yö ꞊nɛ 'ö‑ ‑wun 'dhö 'gbee‑, 'ö tɔɔ Klito ‑yö ‑ga kwa ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu ‑wun 'gü ꞊nɛ ‑kɔ 'ö‑ 'ka ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü bhë ‑a 'dhö. 'Wo‑ ‑bin; 'yö go ga 'gü ‑dhɛkpaɔyi kë ‑yaaga ‑naa 'ka ꞊nɛ ‑kɔ do 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑a 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü bhë ‑a 'dhö; 'yö ö ‑de ‑zɔn Piɛɛ ‑dhë, 'ö Piɛɛ ‑ya yö; 'go mü 'yö ö ‑de ‑zɔn ꞊guë' ‑nu 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ 'wo bhë ‑an mɛ ‑nu 'wo to bhë ‑an ‑dhë. ꞊Dhɛ ꞊ya 'go mü, 'yö ö ‑de ‑zɔn ö ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'wo dho ‑mɔ mɛ ‑lü ꞊këng' 'sɔɔdhu ‑bha ‑an ‑dhë ‑dhɛ do 'gü. ‑An mɛdhɛvadhɛ ‑wo ꞊tun ‑dhö. ‑Yö ö ‑de ‑zɔn Zakö waa‑ ö ‑bha bɔmɛ ‑nu 'saadhö 'wo to bhë ‑an ‑dhë.
꞊Dhɛ ꞊ya 'kan ‑an ‑bha, ‑yö ö ‑de ‑zɔn n ‑dhë 'pö; 'kɛɛ kö ma 'a bhë n ꞊tɛi' ‑yö ‑kë ꞊nɛ 'në 'ö yaa bhɔ ö bhɔ 'töng 'ka ‑a 'dhö. Bhii Yesu ‑bha bɔmɛ ‑nu 'wo bhë ma ꞊nɛ 'a tɔɔ mɛ ‑kaanta, 'ö 'wun gia‑ 'ka, n ‑dhɛ Yesu ‑bha bɔmɛ ‑sü ‑de 'ö bhë yaa n ‑ma 'kun; 'ö tɔɔ mɛ ‑nu 'ö 'wo Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ 'ka bhë, a ‑kë 'wun 'gbee‑ ‑kë ‑an 'ka ‑mɛ 'ka. 10 'Kɛɛ ‑Zlan ‑bha 'glusë 'gü, ma ꞊ga 'ö 'ma kë ꞊nɛ ‑kɔ ꞊nɛ ‑a 'dhö bhë; 'ö 'glusë 'ö‑ ‑kë n 'ka bhë, 'ö‑ 'gü ‑pë yaa 'to 'kpaan. 'Ö tɔɔ a yuö ‑kë 'a ‑ziö ‑a 'ka ‑an 'plɛ ‑ta; 'kɛɛ kö kwa ‑dhɛ ‑ga ‑a 'gü ‑së 'ka, ‑Zlan 'glusë 'ö n ‑ta bhë ꞊nɛ 'ö yuö ‑nu bhë 'ö ‑an ‑kë. 11 ꞊Ya kë 'dhö kö 'wun bhë ‑a ‑bha ‑go n kwɛɛ ‑sü 'iin ‑a ‑bha ‑go Yesu ‑bha bɔmɛ ‑nu mɛ 'wo to ‑an kwɛɛ ‑sü bhë yö kun 'ö‑ ‑wun 'dhö 'gbee‑. Pë mɛ 'ö ‑dhö 'ö tɔɔ 'wun 'yi‑ ꞊blɛɛ'‑ 'ö 'ka‑ ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ bhë.
'Wun 'ö ‑gban ‑go ga 'gü ‑sü ‑bha
12 Pë 'ö yi‑ ꞊blɛɛ' ‑na 'ö tɔɔ Klito ‑yö ‑go ga 'gü 'kɛɛ kö mɛ 'bhaa ‑nu ‑wo ka ziën 'ö 'wo‑ pö ‑sü 'gü ꞊nɛ ‑go ga 'gü ‑sü 'yaa ‑dhö, ‑yö ‑yö ka ‑gɔ ꞊dhë ꞊ɛ? 13 ꞊Ya kë ꞊nɛ pë 'wo‑ pö bhë ‑yö 'wun gia‑ 'ka, kö Klito yaa 'go ga 'gü ꞊nɛ bhë 'sa! 14 'Ö ꞊ya kë 'pö ꞊nɛ Klito yaa 'go ga 'gü, kö 'yaa yi ‑bha 'yi yi ‑de kë 'wun ꞊blɛɛ'‑ ‑mɛ 'ka; kö ka ‑bha 'wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑sü bhë ‑yö 'flëë ('ö bhii yi ꞊nɛ 'yi‑ pö ka ‑dhë Klito ‑yö ‑go ga 'gü, 'ö 'ka‑ ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑). 15 ‑A ‑de 'kö ‑kë ꞊nɛ ‑yö 'dhö, kö pë 'ö ‑Zlan yaa‑ kë bhë, 'yië kë ‑a ‑wun ‑dɔ ‑a ‑bha ‑mɛ 'ka; 'ö tɔɔ yi‑ ‑pö ‑Zlan ꞊ya Klito bho ga 'gü 'kɛɛ kö yaa‑ kë 'dhö, kö ꞊ya kë ꞊nɛ 'kwa 'to ‑a ‑ta ꞊nɛ mɛ ‑nu 'ö ꞊wa ga bhë, 'waa 'go ga 'gü 'gbɛɛdhö. 16 'Ö bhii ꞊ya kë ꞊nɛ ‑dhɛ 'kwa‑ ‑ga ‑a 'gü ‑së 'ka bhë, mɛ ‑nu 'ö ꞊wa ga bhë 'waa 'go ga 'gü, kö Klito ‑de 'pö yaa 'go ga 'gü ꞊nɛ bhë 'sa. 17 'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ Klito yaa 'go ga 'gü, kö ka ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü bhë ‑yö 'kpaan, 'iin kö ka ꞊tun ka ‑bha ꞊sɔɔn yaa 'gü ꞊nɛ bhë. 18 ꞊Ya kë 'dhö, kö mɛ ‑nu 'wo ga ‑zo ‑yö Klito ‑bha ‑sü 'gü bhë kö waa dha ꞊nɛ bhë 'sa! 19 Kö kë‑ wo bhë, ꞊ya kë ꞊nɛ kwa ‑bha ‑zo ‑yö Klito ‑bha ‑sü 'ö bhë, pë 'ö‑ 'dhiö dho to 'kpongtaa zö yö ‑mü, kö kwa 'kwa tɔɔ mɛ ‑nu 'wo 'kpongtaa zö ‑an 'yenazë.
20 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, 'wun gia‑ ‑mü ꞊nɛ Klito ‑yö ‑go ga 'gü, 'ö ‑këdhösü ‑yö ‑kë ‑a ‑gɔ ‑a ‑zɔn ‑sü 'ka ꞊nɛ mɛ ‑nu 'wo ga bhë, wo ‑de 'pö ‑wo ‑dho go ga 'gü. 21 'Ö tɔɔ ‑kɔ do 'ö ga ‑yö bɔa mɛ do 'gü 'ö ꞊daa' 'kpongtaa zö bhë ꞊nɛ 'ö gamɛ ‑nu ‑bha ‑go ga 'gü ‑sü ‑yö bɔa mɛ do 'bhaa gbɛ 'gü 'pö. 22 ‑Kɔ do 'ö mɛ ‑nu 'saadhö ‑an ‑bha ‑kë Adan ꞊suu'‑ 'ka ‑sü ‑wun 'gü, 'ö 'wo ga ‑a 'ka bhë ꞊nɛ 'ö mɛ ‑nu dho go ‑a 'ka ga 'gü ‑an ‑bha ‑klu Klito ‑bha ‑sü ‑wun 'gü. 23 'Kɛɛ kö mɛ 'ö ‑dhö, ‑a ‑bha ‑dɔdhɛ ‑yö ‑dhö. Klito ꞊nɛ 'ö mɛ ‑blɛɛzë 'ka mɛ 'plɛ ‑ta; ꞊ya 'go mü, mɛ ‑nu 'wo Klito ‑bha 'ka, 'wo yö mü ‑a nu ‑yi 'ka. 24 ꞊Ya 'go mü zlöö 'ö yi ‑kaanta ‑yö ‑lo. Yi bhë ‑a 'ka, Klito ‑dho ‑wogbiindhɛ ‑nu, ‑kɔ ‑mɔ 'wuën‑ ‑sü waa‑ 'piigbeedhɛ ‑nu ‑an 'plɛ 'gü ꞊siö'‑. ꞊Ya kë 'dhö, 'ö ‑gludëdhɛ kë ‑sü ‑lo ö Dë ‑Zlan kwɛɛ. 25 'Ö tɔɔ ‑gbɔgbɔdhö Klito ‑yö ‑dhö ‑gludëdhɛ kë 'ö dho 'ö yöë ‑Zlan ‑bha ‑a ‑to ‑a yaagümɛ ‑nu ‑ta 'gbee‑ 'ka ‑sü, waa‑ ‑an ‑lo Klito ‑gɛn ꞊löö ‑sü ‑yi ‑bha. 26 Yaagümɛ ‑kaanta 'ö Klito dho ‑a 'gü ꞊siö'‑ 'ö tɔɔ ga. 27 'Ö tɔɔ pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ‑ya ‑pö: ‑Zlan ꞊ya pë 'plɛ ‑lo ‑a ‑gɛn ꞊löö. 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë yaa kë ꞊nɛ ‑wo kpö 'ö ‑kë «pë 'plɛ 'saadhö» 'ka, 'ö 'kwa‑ pö bhë 'ö tɔɔ ‑Zlan 'ö pë 'plɛ ‑lo Klito ‑gɛn ꞊löö bhë, yö ‑de 'pö ‑yö ‑dho kë Klito ‑gɛn ꞊löö 'pö 'yaa ‑mü. 28 ꞊Ya kë ꞊nɛ pë 'saadhö 'plɛ ‑gɔ ꞊ya 'dho Klito ‑dhë sia‑ ꞊sia, 'ö Klito gia‑ ‑de 'ö ‑Zlan Gbö 'ka bhë, 'ö ö ‑gɔ dho sia‑ ‑Zlan 'ö pë 'plɛ ‑lo ‑a ‑gɛn ꞊löö bhë ‑a ‑dhë; kö ‑dhɛ 'saadhö 'gü ‑Zlan ‑yö ‑ya pë 'plɛ ‑gɔ ‑ta.
29 ‑Ka ‑dhɛ ‑ga bhë 'dhɛ! Mɛ ‑nu 'wo ‑an 'më ‑na yiö Yesu 'tɔ 'gü mɛ ‑nu 'ö ꞊waa‑ wo 'ö ꞊wa ga ‑an pin ꞊taa bhë, ‑ka ka ‑zo 'ta ‑an ‑wun 'gü! Pë ‑nu 'wo‑ kë ‑na 'dhö bhë ‑a ‑yö ‑a ‑bha ‑pë ‑dho kë ‑më 'ka ɛɛ? 'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ mɛ 'ö ꞊wa ga bhë 'waa go ga 'gü kö ‑më ‑kë 'ö 'wo bɔ yiö ‑an piën ꞊ɛɛn? 30 ꞊Ɛɛ, ꞊ya kë 'dhö kö ‑më ‑wun 'ö ꞊ya kë 'yi yi ‑de ‑da ‑a ‑dhë 'wun 'gbee‑ 'gü 'töng 'saadhö 'ka ꞊nɛɛ? 31 N dhegluzë ‑nu, a‑ ‑pö ka ‑dhë, yi 'saadhö 'ka, 'wun ꞊wa bɔ ‑a ‑ta 'wo ga bhë, a ‑bɔ ‑a 'gü; (‑yö kë ka 'yaan ꞊nɛ,) ‑a pö 'a‑ wo 'dhö bhë 'ö tɔɔ n ‑ma ‑kë 'gɔugɔ ‑sü bhë ‑a ‑gɛn ‑yö ‑gban ka 'gü, ka ‑bha ‑kë kwa Dëmɛ Yesu Klito ‑bha zian ‑ta ‑sü ‑wun 'gü. 32 'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ mɛ ꞊wa ga, 'waa 'go ga 'gü gbɔ, kö ‑Zlan ‑wo ‑ta ‑ko 'a‑ zë Efɛzö ‑pö ꞊nɛ ‑a 'gü ꞊nɛ mɛ pë zë wü 'dhiö ‑nu 'ka bhë, ‑a ꞊truën ‑dho kë ‑më 'ka ɛɛ? 'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ 'ko ꞊suu'‑ bhë, a‑ ‑zë 'kpongtaapë ‑wun 'gü kö ‑a zë ‑gɛn 'yaa 'dhö. ꞊Ya kë 'dhö kö a ‑dho ‑a pö 'pö 'wun ꞊zuan' 'ka ꞊nɛɛ: «꞊Dhɛ 'ö ‑kë ꞊nɛ kwa ga ‑wun ‑yö ‑dhö ꞊dhia' bhë, kö ‑kwa pë ‑nu ‑bhö, 'kwa yɔ ‑nu mü 'sa!» ('Ö bhii ‑go ga 'gü ‑sü 'yaa 'dhö kö 'kwaan‑ dɔ kwa ‑de ‑wun ꞊zɔnng' ‑ta ‑dhɛkpaɔ ꞊dhia' ‑bha.)
33 ‑Ka ka ‑zo kë ka ‑de 'piö, 'ö tɔɔ ‑ta 'kuë ‑mɛ yaa ‑yö mɛ ‑gɔ bho zian ‑së ‑ta. 34 Kö ‑ka ka ‑zo 'ta giagiawo 'wun ‑nu 'piö kö 'ka pë ‑nu kë ‑a kë ‑kɔ 'ka; ‑ka ka bo ꞊sɔɔn yaa kë ‑sü 'ka ɛ! ‑Ka ‑dhɛ ‑ga bhë 'dhɛ! Mɛ 'bhaa ‑nu ‑wo ka ziën 'ö 'waa ‑Zlan dɔ; 'wun bhë 'yaa ka ‑bha lë‑ ‑wun 'ka a?
Bun 'ö dho kë ‑gɔ ga 'gü ‑mɛ ‑nu ‑gɔ
35 ꞊Dhɛ ‑kë 'dhö, 'wun bhë 'kwa 'to ‑a ꞊ii ‑ta ꞊nɛ gamɛ ‑nu ‑bha ‑go ga 'gü ‑sü bhë 'wun gia‑ ‑mü, kö ꞊dhɛ 'ö ꞊dhɛɛ' dho go mü bhë, kö ꞊ya kë n 'yaan 'saadhö. Mɛ ‑dho kë mü 'ö‑ pö: «‑Wo ‑go ga 'gü ‑kɔklë ꞊ɛ? Bun ‑mlë 'wo dho go ‑a 'ka ga 'gü i?» 36 Mɛ 'ö 'dhö bhë 'wundɔdhe gbɛ 'yaa‑ ‑gɔ. 'Bha pëga ‑da 'sɛidhö, ‑a 'ke yaa 'bu, ‑a 'plüün 'yaa bhɔ, 'yaa 'dhö a? 37 Pëga 'ü‑ ‑da 'sɛidhö bhë, ‑yö ‑dho kë ‑mlüga 'iin pëga gbɛ 'kpaan 'ka, 'ö ꞊ya kë 'ö bhɔ; yaa kë ꞊nɛ ‑a 'në 'ö yaa bhɔ ꞊kun ꞊nɛ ü‑ ‑da 'sɛidhö. 38 'Ö ꞊ya kë 'dhö 'ö ‑Zlan ‑yö ‑a mɛ 'ö ‑dhö ‑a kë ‑kɔ 'ö dho kaa ‑a ‑nu ‑a ‑dhë ꞊nɛ ‑kɔ 'ö‑ 'ka ‑a ‑dhë ‑së bhë ‑a 'dhö. Pëga mɛ 'ö ‑dhö, ‑a bun 'ö‑ ‑ma kun ꞊nɛ 'ö‑ nu ‑a ‑dhë.
39 'Të ‑pë ‑nu 'kwa ‑an ‑ga ‑na 'saadhö bhë ‑an bun kë ‑kɔ 'yaa do. Mɛ 'bhee‑ bun ‑yö ‑de ‑ta, 'ö wü ‑nu ‑bha ‑yö ‑kë ‑de ‑ta 'pö; ‑ma ‑nu ‑bha ‑yö ‑de ‑ta, 'ö 'yuö‑ ‑nu 'wo yiö 'ö ‑an ‑bha ‑yö ‑kë ‑de ‑ta 'pö.
40 Pë ‑nu ‑wo ‑dhö dhang‑ 'gü, 'ö ‑an bun 'dhö ‑dhö, 'ö pë ‑nu 'dhö ‑dhö 'kpongtaa. 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë pë ‑nu 'wo dhang‑ 'gü bhë ‑an bun ‑bha ‑sëdhɛ ‑yö ‑de ‑ta; 'ö 'kpongtaapë ‑nu ‑bha 'dhö ‑de ‑ta. 41 Lan‑ ‑bha ‑sëdhɛ ‑yö ‑dhö, 'ö 'dhö ‑de ‑ta 'sü ‑zë 'ka. 'Ö 'susongga ‑bha 'dhö ‑de ‑ta; ‑a ‑de 'susongga ‑nu 'wo bhë, ‑a mɛ 'ö ‑dhö ‑yö ‑de ‑ta.
42 ‑Kɔ do bhë 'ö dho kaa ‑go ga 'gü ‑yi 'ka. ꞊Wa 'dho mɛ bun 'ka ꞊waa‑ ‑bin, kö mɛ bhë ꞊ya ga; yi 'ö dho go ‑a 'ka ga 'gü bhë ꞊ya ‑lo, kö ꞊ya kë zlöö mɛ 'ö ö 'ka 'dho ga gbɔ ‑a 'ka. 43 ‑Wa ‑da 'sɛidhö kö ꞊ya kë ya 'iin kö ꞊faan' 'yaa‑ ‑gɔ gbɔ. 'Kɛɛ ‑a ‑bha ‑go ga 'gü ‑yi 'ka, ‑yö ‑dho kë ‑së 'ö‑ 'gü ‑yö ‑kë 'gbee‑. 44 ‑Wa ‑da ‑na 'sɛidhö ‑a bun 'ö‑ ‑gɔ bhë 'ö tɔɔ bun 'ö ꞊ya kë 'ö‑ 'gü ‑yö ꞊siö'‑, 'ö 'kpongtaa zö. 'Kɛɛ ꞊ya 'go ga 'gü, ‑yö ‑kë bun 'ö go ‑Zlan 'piö ‑a 'ka. ꞊Ya kë 'dhö kö bun 'ö 'kpongtaa zö, ‑yö ‑dhö, 'ö‑ mɛ 'ö ‑Zlan 'piö 'pö, 'ö ‑dhö. 45 Bhii pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑ya ‑pö: Mɛ ‑blɛɛzë 'ö ‑da Adan 'ka bhë, 'të ‑sü ‑yö ‑nu ‑a ‑dhë 'ö ‑kë 'bhee‑. 'Kɛɛ Adan mɛ 'ö nu zlöö bhë, ‑Zuu 'ö ‑këdhösü nu mɛ ‑nu ‑dhë, yö ‑mü ‑a 'ka. 46 Mɛ 'ö go ‑Zlan 'piö bhë kun 'ö nu 'dhiö, 'kɛɛ ‑a mɛ 'ö go 'kpongtaa zö bhë yö ꞊nɛ 'ö yö 'dhiö; ꞊ya 'go mü 'ö mɛ 'ö go ‑Zlan 'piö bhë 'ö yö ‑mü. 47 Mɛ ‑blɛɛzë 'ö ‑kë bhë ‑yö ‑kë 'sɛ 'ka, 'kɛɛ mɛ kë ꞊plɛ ‑naa bhë ‑yö ‑go dhang‑ 'gü. 48 Mɛ ‑nu 'wo 'kpongtaadhɛ ‑bha 'ka bhë ‑wo ‑kë ꞊nɛ mɛ 'ö ‑kë 'sɛ 'ka ‑a 'dhö. 'Ö‑ mɛ ‑nu 'wo dhang‑ 'gü ‑dhɛ ‑bha 'ka bhë, 'wo ‑kë ꞊nɛ mɛ 'ö go dhang‑ 'gü 'pö ‑a 'dhö. 49 ‑Kɔ do 'ö 'kwa bhɔ ‑a 'ka mɛ 'ö 'kpongtaa ‑a ‑bha bhë, 'ö 'kwa dho bhɔ ‑a 'ka mɛ 'ö go dhang‑ 'gü bhë ‑a ‑bha 'pö.
50 N dhegluzë ‑nu, 'wun 'a‑ 'piö kö 'a‑ pö 'ö tɔɔ: Bun 'ö kwa ‑gɔ 'kpongtaa zö 'ö ‑kë ꞊nëng waa‑ fɛi ‑an 'ka bhë, ö 'ka 'dho ‑da ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ ‑pö 'gü; 'iin pë 'ö gapë 'ka waa‑ pë 'ö 'yaa gapë 'ka waa ‑mɔ ‑a ‑bha kö ‑wo kë wo 'ko ꞊bhaa.
51 ‑Ka dɔ, 'a 'dhɛ bho ‑bin ‑wun do ‑ta ka ‑dhë 'dhɛ: Mɛ 'plɛ kwa 'ka 'dho ga; 'kɛɛ pë dho kë 'ö tɔɔ kwa 'saadhö kwa ‑dho ꞊dhië' ‑kwaa bun gbɛ 'gü. 52 ‑Yö ‑dho kë ꞊nɛ ‑dhɛ 'wo wo 'yan zë ‑a ‑bha ‑a 'dhö, 'truu ‑kaanta ‑bha 'we ‑sü 'ka. 'Ö tɔɔ 'truu bhë ꞊ya 'we, gamɛ ‑nu ‑dho go ga 'gü, ‑waan ꞊dhië'‑ ‑kwaa bun 'ö 'yaa ga bhë ‑a 'gü; 'kɛɛ kwa ‑zë, vin 'kwa dhoë‑ wo kö 'kwa ꞊dhië' ‑kwaa 'saadhö. 53 Bhii 'ö tɔɔ pë 'ö gapë 'ka bhë, ‑yö ‑dho pë 'ö 'yaa ga bhë ‑a ‑da ö ‑bha 'iin kö pë 'ö dho bu 'sɛ ꞊kwaa' bhë, ‑yö pë 'ö ö 'ka 'dho bu bhë ‑a ‑da ö ‑bha (꞊nɛ ‑kɔ 'ö sɔ 'dhö kë ‑na ‑a 'ka mɛ bun ‑bha bhë ‑a 'dhö). 54 ꞊Ya kë ꞊nɛ pë 'ö gapë 'ka bhë ꞊ya pë 'ö 'yaa ga ‑a ‑da ö ‑bha, kö pë 'ö 'bupë 'ka ‑yö pë 'ö 'yaa 'bu ‑a ‑da ö ‑bha, ‑a yi bhë ‑a 'ka ꞊nɛ 'ö pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü bhë 'ö‑ ‑de 'dhiö dho ‑mɔ ‑a 'ka 'kuë. Bhii ‑yö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka mü ꞊nɛ: Ga 'gü ꞊ya ꞊siö'‑; ‑këdhösü ꞊ya 'to ‑a 'gbee‑ 'ka ga ‑ta. 55  'Yö, ga, ‑to ‑a 'gbee‑ 'ka ‑sü 'ö ‑kë ü ‑gɔ bhë ꞊ya dho 'më 'ü dɔa bhë ꞊ɛ? Ü ‑bha pë 'ü bɔ ‑na ‑a ‑ta 'ü mɛ ‑nu zë ‑na ‑a 'ka bhë ꞊ya 'to 'më ꞊ɛ? 56 Ga ‑bha pë 'ö bɔ ‑na ‑a ‑ta 'ö mɛ ‑nu zë ‑na ‑a 'ka bhë 'ö tɔɔ ꞊sɔɔn yaa. 'Ö ꞊sɔɔn yaa ‑de 'pö, 'ö‑ ‑bha ‑kɔ ‑mɔ 'wun ‑bha ‑sü ‑yö ‑kë ‑dhö tɔng ‑bha ‑këdhösü ‑wun 'gü. 57 'Kɛɛ ‑Zlan 'tɔ‑ kë ꞊va, bhii 'ö tɔɔ ‑yö ‑to ‑a 'gbee‑ 'ka ‑sü ‑nu kwa ‑dhë ꞊sɔɔn yaa ‑ta ꞊bɔa' kwa Dëmɛ Yesu Klito ‑ta ‑sü 'ka.
58 ꞊Dhɛ 'ö 'pö, n dheglu ‑wungbeezë ‑nu, ‑ka dɔ gɛnngdhö, kö ꞊kun 'ka 'zëzë kun! ‑Ka kë 'siözë, 'ka kwa Dëmɛ ‑bha yuö kë! 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, ‑yö kë ka 'yaan ꞊nɛ yuö 'ka‑ kë ‑na kaa‑ kwa Dëmɛ ‑nu ka ‑bha ‑klu 'kuë‑ ‑sü ‑wun 'gü bhë, yaa 'dho to 'kpaan.