5
'Wun 'ö ‑gban ‑zo ‑kë ‑Zlan ‑bha ‑tuë ‑nu 'piö ‑kɔ ‑bha
'Wun ‑yö n ‑gɔ kö 'aan‑ ꞊blɛɛ'‑ mɛ ‑nu 'wo mɛ ziizii ‑nu 'ka ka ziën ‑Zlan ‑bha ‑wun ‑nu 'gü bhë ‑an ‑dhë; a mɛ ‑dee 'ka ꞊nɛ ka 'dhö 'pö, 'ö Klito ‑bha 'klobhɔdhe ‑nu bhë 'ö n 'yaan ‑wun 'ka, 'ö 'tɔbhɔdhe 'ö dho kë 'dhiö ꞊zian' 'ö mɛ 'plɛ kwa‑ 'gü ‑mɛ ‑nu 'ka bhë, a‑ ‑pö ka ‑dhë: Mɛ ‑nu 'ö ‑Zlan ‑yö ‑an ‑wun tën ka ‑bha bhë, ‑ka ka ‑zo 'to ‑së 'ka ‑an 'piö ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ‑tuëmaakëmɛ 'dhoë‑ kë ‑na ‑a 'ka 'bhla ‑tuë ‑nu ‑gɔ bhë ‑a 'dhö; ‑yö kë 'wun 'ö ka ‑zo kun 'ö 'ka‑ ‑kë ‑a 'ka ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ‑Zlan 'dhö ‑a 'piö kö ‑yö kaa ‑a 'dhö; kö ꞊kun 'ka‑ ‑kë ꞊zuö' ‑to zlöö 'ka. Kö ꞊kun 'ka ka ‑bha yuö ‑nu ‑kë ꞊nɛ 'wëü‑ yö ‑a 'gü ‑pë 'dhö, 'kɛɛ ‑ka pë ‑nu kë 'kpaan 'ka, ka ‑de ‑zo 'kun ‑wun 'plɛ 'ka. Mɛ ‑nu 'ö ‑an ‑wun 'dhö tën ‑sü 'ka ka ‑bha bhë, kö ꞊kun 'ö 'ka ‑kë ‑an ‑ta 'dhiö‑; ‑ka kë ꞊zian' ‑an ‑bha 'wun ꞊zuan' 'ka. ‑Kɔ bhë ꞊nɛ 'ö yi 'ö ‑tuëmaakëmɛ ‑nu ‑gɔmɛ dho nuë bhë, 'ö 'tɔbhɔdhe 'gɔ ꞊gblaa' 'ö 'yaa ꞊siö'‑ bhë 'ö 'ka dho ‑a yö ‑a 'ka.
‑Dadhëü ‑nu, ka ‑de 'pö, ‑ka 'wun ma mɛ ziizii ‑nu ‑ta! ‑De ‑dho sia‑ ‑sü ‑yö kë ka 'gü bhii ‑yö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ꞊nɛ: ‑Zlan ‑yö zian ‑ta ‑desüvamɛ ‑gɔ 'ö 'glusë ‑kë ‑de ‑dho sia‑ ‑mɛ ‑nu ‑dhë. ꞊Dhɛ ‑kë 'dhö kö ‑ka ka ‑de ꞊yɔɔn sia‑ ‑Zlan ‑kɔ 'pii 'gbee‑ bhë ‑a ꞊löö kö ‑yaan ka ꞊luu'‑ yi 'ö‑ ‑ya bhë ‑a 'ka. ‑Ka ka ‑bha ꞊zuö' ‑to zlöö ‑wun ‑nu ‑lo ‑a kwɛɛ bhii yö ꞊nɛ 'ö ö ‑zo ‑kë ka 'piö.
'Ka 'wun ‑nu kë, ‑yö kë ‑mɔ 'kuë ‑sü ‑zë; kö ꞊kun 'ö 'ka 'wun ‑nu ‑ziö ꞊gɔü'. ‑Ka ‑ya ka 'yaan bhii ka yaagümɛ, dü, ‑yö ꞊nië' ‑na ka ‑zü ꞊nɛ ‑tiɔn 'ö 'gbla ‑na pë 'ö dho ‑a ‑bhö ‑a ꞊mɛɛ' ‑sü 'ka kö ‑yaan 'kun bhë ‑a 'dhö. ‑Ka dɔ ‑a ‑gɔ gɛnngdhö, ‑klu ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü 'ka 'ö tɔɔ dhegluzë 'bhaa ‑nu ‑wo ‑dhö 'ö 'klobhɔdhe do 'ö bhë 'wo‑ 'gü 'sɛ ‑to 'dhö ‑sü ‑ta. 10 ‑Yö 'dhö 'kɛɛ kö ꞊kun 'ö ka ꞊zuö' ‑yö to zlöö; ‑yö kë ka 'yaan ꞊nɛ 'glusë kë ‑Zlan 'ö ka ꞊dhɔɔ ‑kë ‑kpa Klito ‑bha ‑sü 'gü ö ‑bha ꞊toëpö 'tɔbhɔdhe ‑bha bhë, ꞊ya kë ꞊nɛ 'klobhɔdhe 'töng 'dɛdɛ bhë, 'ka bɔ ‑a 'gü ꞊sia, yö ‑de gia‑ bhë ‑yö ‑dho ka ‑zo ‑gban, 'yö dho ka ꞊faan' më kö ‑yaan ka ‑ya, 'ö 'ka ‑dho dɔ gɛnngdhö. 11 Kö 'piigbeedhɛ ‑yö kë ‑a ‑bha 'ka ꞊toëpö ꞊toëpö 'ka! Amɛn.
꞊Wekadhe ‑kaanta
12 'Sëëdhɛ ꞊nɛ ꞊yö ꞊klöö'; Silivɛn 'ö n ‑gɔ n dheglu 'ö ‑kpa n ‑ma ‑sü 'ka bhë ꞊nɛ 'ö‑ ‑kë n ‑dhë 'ö 'a‑ bɔ ka ‑dhë ka ꞊faan' 'më ‑sü 'ka ꞊nɛ ‑Zlan ‑bha 'glusë 'ö 'ka ‑klu ‑sü 'ka ‑a ‑bha bhë ‑yö 'wun gia‑ 'ka.
13 ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu 'wo Babilɔnë 'nö, ꞊wa 'we kaa. N gbö Maakö 'ö kwa Dëmɛ 'gü ꞊ya 'we kaa 'pö. 14 ‑Ka ‑büö ‑nu pö ka 'ko ‑nu ‑dhë ka 'ko ‑nu 'sɛnɛ bho ‑sü 'ka dhegluzë ‑dhɛ ‑kwaa. ꞊Zuöyagluu ‑yö kë mɛ 'ö 'ka Klito 'gü ka ‑gɔ!