'Sëëdhɛ ꞊plɛ ‑naa 'ö
Piɛɛ
‑ya bɔ ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu ‑dhë bhë
'ö ꞊nɛ
1
'Sëëdhɛ ꞊nɛ ma Simɔ Piɛɛ 'a Yesu Klito ‑bha bɔmɛ 'ka bhë ꞊nɛ 'a‑ bɔ mɛ ‑nu 'ö kwa ‑bha ‑Zlan 'ö kwa Dhamɛ Yesu Klito 'ka 'ö 'yaa mɛzëgüdhe kë ‑a ‑wun 'gü 'ö kwa ‑nu kwa ‑bha ‑zo ‑yö ‑a ‑bha ‑sü ‑wungbeezë bhë, 'ö‑ ‑ta 'dhö do bhë, ka ‑dhë. Kö ‑Zlan waa‑ kwa Dëmɛ Yesu ‑an dɔ ‑sü 'gü, 'glusë 'ö 'wo‑ kë ‑na ka 'ka waa‑ ꞊zuöyagluu 'ö 'wo‑ nu ‑na ka ‑dhë bhë ‑wo 'dho 'dhiö ‑kplawo.
'Ta ‑kɔ ‑së 'ö ‑Zlan ‑bha zian ‑ta ‑a ‑gɔgɔ ‑nu 'wo‑ ‑ta
‑A ‑bha 'piigbeedhɛ ꞊ya kwa gbaa pë 'saadhö 'ö kwa ‑bha ‑tosiadhe ‑bha ‑wun ‑yö yö ‑a ‑bha ‑a 'ka kö 'kwaan‑ ‑kë ‑a 'gü ‑sü kë ‑klu ‑Zlan ‑bha ‑sü 'ka; 'ö ꞊yaa‑ kë mɛ 'ö kwa ꞊dhɔɔ ‑kë ‑a ‑de ‑bha 'tɔbhɔdhe waa‑ ‑a ‑bha këwun ‑së 'gü bhë 'kwa‑ dɔ. Yö ꞊ga 'ö‑ ‑zo kun, 'ö 'tɔ ‑go mɛ ‑dhë ‑pë ‑nu ꞊vava 'ö ‑an ‑wun 'dhö 'gbee‑, 'ö ‑an nu kwa ‑dhë kö 'kaan‑ bɔ ‑an ‑ta 'kaan‑ 'kan ‑ya pë ‑dhɔ 'ka ‑sü yaya 'ö dho mɛ 'ka 'gü ꞊siö' ‑dhɛ ‑bha 'kpongtaa zö bhë ‑a ‑bha. ‑Yö kë 'dhö kö 'kaan‑ bhɔ ‑a ‑bha. Pë ‑de 'ö ‑kë 'ka dho pë 'plɛ kë kö ka 'ta ‑kɔ ‑yö kë ‑së, ka ‑bha ‑zo yö ‑Zlan ‑bha ‑sü 'gü, 'ö 'ka dho ‑Zlan ‑bha 'wun ‑nu dɔ ‑sü ‑da ka 'ta ‑kɔ ‑së 'ö dho kë ‑a ‑ta 'ö bhë. ‑Ka ‑de ‑kun 'wun ‑nu 'gü ‑sü ‑da ka ‑bha 'wundɔdhe 'ö ‑Zlan ‑bha 'wun ‑nu 'gü bhë ‑an ‑ta; 'wun ‑kë ‑de ꞊tian' ‑sü bhë, ka ‑dho ꞊zuösaadhɛ ‑da ‑a ‑ta; ka ‑dho ‑klu ‑Zlan ‑bha ‑sü ‑da ꞊zuösaadhɛ ‑ta 'pö. ꞊Ya 'go mü, dhegluzë ‑nu ‑bha 'ko ‑sü ‑së ‑sü bhë, ‑kaa ‑da ka ‑bha ‑klu ‑Zlan ‑bha ‑sü bhë ‑a ‑ta. 'Ö ‑kaanta 'ka zlöö, 'ö ka ‑bha ka 'ko ‑sü ‑së ‑sü 'ö bhë, 'ka dho ‑dhɔ 'ö go ‑Zlan 'piö 'ö 'wo‑ ‑kë mɛ 'saadhö 'ka bhë ‑a ‑zuö ‑a ‑ta. Bhii ‑kɔ bhë ꞊nɛ 'ö wɔ ‑kɔ ‑së ‑nu 'wo bhë 'ö ꞊wa kaa ka 'gü ꞊va 'ö ka 'ka 'dho kaa pë 'kpaan 'ka 'iin 'ö ka 'ka 'dhö ‑bo kwa Dëmɛ Yesu Klito dɔ ‑sü bhë ‑a 'gü. 'Kɛɛ mɛ 'ö wɔ ‑kɔ 'ö bhë 'yaa‑ 'gü, ꞊ya ‑dhɛ ‑ga, ‑a 'yan ‑nu 'waa ‑dhɛ yö 'ma ꞊gbiin ꞊nɛ 'yënngtiimɛ 'dhö, bhii kö ‑a ꞊zlöö ꞊ya trö ziö 'ö ‑Zlan ‑ya wo ‑a ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu ‑ta bhë ‑a 'ka.
10 ꞊Dhɛ ‑kë 'dhö, n dhegluzë ‑nu, ‑kaa 'slë ꞊mɛɛ'‑ kö 'ka dɔ gɛnngdhö ‑klu ‑sü 'ka ka ꞊dhɔɔ 'ö ‑Zlan ‑ya ‑kë 'ö ka ‑ya bhë ‑a 'wun 'gü; 'ö tɔɔ ‑a ‑kë 'dhö ‑sü 'ka ꞊nɛ 'ö ka 'ka 'dho ‑püö 'wun yaa kë ‑sü 'gü. 11 ‑Kɔ bhë ꞊nɛ 'ö ‑Zlan dho 'kwɛɛ poë ka ‑gɔ 'gbɛa 'ka kö 'kaan‑ ‑da kwa Dëmɛ, kwa Dhamɛ Yesu Klito ‑bha ‑gludëdhɛ ‑pö 'ö 'tɔbhɔdhɛ 'dhoë‑ ‑bha ꞊toëpö 'ka bhë ‑a 'gü.
12 'Kö ‑kë ꞊nɛ 'wun ‑nu 'wo ꞊nɛ 'ka ‑an dɔ 'saadhö 'ö 'ka ‑ya ‑sü 'ka kpinngdhö 'wun gia‑ 'ö 'ka‑ ma bhë ‑a 'gü, a ‑dho n ‑zo kë ka ‑zo ‑büö ‑a 'ka ‑sü 'piö ‑kplawo. 13-14 Bhii kwa Dëmɛ Yesu Klito ꞊yaa‑ kë 'ma‑ dɔ ꞊nɛ ‑a yi 'yaa ꞊gbiin gbɔ kö 'aan‑ 'go bun 'ö ꞊nɛ ‑a 'gü. ꞊Dhɛ 'ö ‑kë 'dhö, kö 'töng 'ö n ‑gɔ kö a ꞊tun ka 'piö 'kpongtaa zö bhë, a ‑dho ka ‑ya 'yaan ‑kplawo mɛ ‑zo ‑büö ‑wo ‑nu 'ka. 15 ‑Wo ‑nu 'wo bhë, a ‑dho pë 'saadhö 'plɛ kë kö ꞊ya kë ꞊nɛ 'maa ka 'piö zö gbɔ, kö ‑waan ‑ya ka ꞊zuö' ‑bha ‑kplawo.
'Wun 'ö ‑gban mɛ ‑nu 'wo Klito ‑bha 'bhü yö ‑an ‑bha
16 Kwa Dëmɛ Yesu Klito ‑bha 'piigbeedhɛ waa‑ ‑a ‑bha nu ‑sü 'ö bhë, yaa kë ꞊nɛ ‑wo ‑go ꞊kwɛzü ‑wun ‑nu 'ö mɛ ‑nu ‑wa yö 'ko 'dhiö ‑a 'gü 'ö 'yi ka ꞊daan ‑a 'ka. ‑A ‑bha ‑kë 'gblüünzë ‑sü 'ö bhë yi‑ ‑yö yi 'yanga gia‑ 'ka. 17 Bhii yi 'ö kwa Dë ‑Zlan ‑yö ꞊bhlë waa‑ 'tɔbhɔdhe nu ‑a 'ka ‑a ‑dhë bhë, ‑yö ‑kë yi 'yaan, 'ö yi bhë ‑a 'ka 'ö ‑Zlan ‑bha 'bhü 'gblüünzë ‑yö ꞊yɔɔ ‑a ‑ta 'ö ‑wo do ‑yö ‑we 'ö‑ pö: Mɛ 'ö ꞊nɛ n Gbö ‑dhɔkaasüzë 'ö 'a n ‑zo 'kun ‑wun 'plɛsɛn ‑lo ‑a kwɛɛ yö ‑mü. 18 ‑Wo 'ö 'dhö bhë, yi‑ ‑ma 'dhö kö ‑yö 'we ‑na dhang‑ 'gü. ‑A yi bhë ‑a 'ka, yi ‑kë ‑tɔn 'slööslö tuö.
19 ꞊Ya kë 'dhö, 'wun 'ö ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ‑nu ‑wa ꞊blɛɛ bhë ‑yö 'dhö gia‑ 'ka. ꞊Ya kë 'dhö kö ꞊yö ‑së 'ka ka ‑zo 'to ‑an ‑dhë bhii ‑wo kë ꞊nɛ ꞊labang 'dhö ‑dhɛtiidhɛ 'gü, kwa ꞊zuö' 'gü. 'Yö ꞊ya kë 'ö ꞊labang ‑nu 'wo bhë 'wo bhü 'dhö gbeng gbeng 'ö ‑toë 'pö 'ö ‑dhiadhiö 'susongga ('ö Klito 'ka bhë) 'ö ‑wo ‑a 'ka 'ö ‑dhɛ ꞊poë' ka ꞊zuö' 'gü ('papadhö). 20 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, ‑yö kë ka 'yaan ꞊nɛ 'wun 'ö ‑Zlan ‑ya ꞊blɛɛ 'ö bɔa ö ‑wodhiölomɛ ‑nu ‑ta 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka bhë, 'yaa pë 'ö mɛ ‑ya ‑gɛn pö ö ‑de ꞊kwaa' ‑wun 'ka ‑a 'ka. 21 Bhii ‑Zlan 'dhi ‑wo pö ‑sü 'ka‑ ‑ga ‑na bhë, mɛ 'bhee‑ ‑de ꞊dhɔɔbhaa ‑wun 'yaa ‑mü 'kɛɛ ‑Zuu 'slööslö ꞊nɛ 'ö yö mɛ 'bhee‑ ‑nu 'wo bhë ‑an ‑dhë 'dhiö 'ö 'wun 'ö ‑gban ‑Zlan ‑bha, 'ö 'wo‑ ꞊blɛɛ.