2
'Wun 'ö ‑gban mɛ ꞊daan' ‑mɛ ꞊suazë ‑nu ‑bha
(Zudë 4-13)
Kë‑ wo 'dhiö bhë, ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ꞊suazë ‑nu ‑wo ‑kë ‑dhö; ‑kɔ do bhë ꞊nɛ 'ö mɛ ꞊daan' ‑mɛ ‑nu ꞊suazë 'dhoë‑ 'ka ka ziën. ‑Wo ‑dho mɛ ꞊daan' ‑wo ꞊suazë ‑nu 'ö dho kë mɛ 'gü ꞊siö'‑ ‑wun ‑nu 'ka‑ yö 'ko 'dhiö kö ‑waan ka ꞊daan'‑. ‑Wo ‑dho ‑kɔ kwa Dëmɛ 'ö ‑an dha bhë ‑a ‑wun 'ka 'ö 'wo wo ‑de ‑da 'güsiödhe 'ö nu ‑na mɛ ‑nu ‑ta 'zodhö bhë ‑a 'gü. Mɛ ꞊plëëzë ‑wo ‑dho ziö ‑an ‑bha ‑tosiadhe 'ö 'wundɔdhe gbɛ 'yaa‑ 'gü bhë ‑a 'piö; 'ö ‑an kë ‑kɔ ‑wun 'gü 'ö mɛ ‑nu ‑wo 'wun yaa ꞊blɛɛ' 'wun gia‑ ‑zian ‑bha. 'Wëüga ‑wun 'gü, mɛ ꞊daan' ‑mɛ ꞊suazë ‑nu 'wo bhë ‑wo ‑dho ka ‑püö ‑an ‑de ‑yö 'ko 'dhiö ‑wun ‑nu 'ka. 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, za 'ö dho kan bhë, ‑an ‑bha ꞊ya ‑lo ‑an tuö 'saadhö 'kpa ‑pë. ‑An 'güsiömɛ ꞊ya ‑da zian‑.
Ka gia‑, ‑ka ‑dhɛ ‑ga bhë 'dhɛ! ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑nu 'ö 'wo ꞊sɔɔn yaa ‑kë bhë, yaa ‑an kuënnu ö 'piö, 'kɛɛ ‑yö ‑an ‑zuö ‑dhɛtiidhɛ ‑bha ‑glu 'kpa 'dhi ꞊va 'gü; 'ö 'wo dho to mü 'dhö kö ‑Zlan ‑bha zakanyi ‑yaan ‑lo ‑a 'ka. Mɛ ‑nu 'wo ‑kë 'kpa bhë, ‑Zlan yaa ‑an 'to; 'kɛɛ ‑yö 'yi ꞊va ‑pa 'kpongtaadhɛ ‑dhiizë ‑ta 'ö mɛ 'plɛ ‑wo to ‑a 'gü ‑a 'ke yaa kë Noe 'ö ‑kë 'wun 'ö kpengdhö ‑a ꞊blɛɛ' ‑mɛ 'ka waa‑ mɛ 'slaplɛ 'bhaa 'ö 'wo dha 'yi bhë ‑a ‑gɔ 'pö ‑an 'ka. ‑Zlan ‑yö Sodɔmë ‑pö waa‑ Gomɔɔ ‑pö ‑an 'gü ‑siö 'siö ꞊kwaa'. 'Wun ‑nu 'wo bhë ‑wo pë ‑nu 'wo dho kë këpëyaamɛ ‑nu 'wo dho nu bhë ‑an 'ka bhë ‑an ‑bha 'wun ꞊zuan' 'ka. 7-8 'Kɛɛ yö ꞊ga 'ö Lɔtö 'ö ‑kë mɛ kpengdhö 'ka, 'ö‑ ꞊zuö' ‑yö ‑da ‑wɛɛ 'gü mɛ ‑nu 'ö ‑kë ‑an ziën bhë ‑an wɔ ‑kɔ ‑nu 'ö‑ 'yan ‑yö ‑daa 'gü yi 'saadhö 'ka bhë ‑a ‑wun 'gü bhë, ‑ya ‑dha. Ka‑ ‑yö bhë ꞊a! ꞊Ya kë 'dhö kö mɛ ‑nu 'wo ‑klu ‑sü 'ka ‑a ‑bha bhë ‑yö ‑an dha 'güdandhe ‑gɔ, 'ö mɛ ‑nu 'ö 'waa kpengdhö bhë 'ö ‑an ‑ya 'klobhɔdhe ‑gɔ ‑Zlan ‑bha zakanyi 'ka. 10 ꞊Ii‑ 'kɛɛ mɛ ‑nu 'ö dho ‑an 'klo bhɔ 'wo tɔɔ mɛ ‑nu 'wo 'wun ‑nu kë ‑na mɛ 'bhee‑ ‑de ‑zo 'kun ‑wun ‑bha ‑de ‑kë ‑dhiizë ‑sü 'ka 'ö ‑Zlan ‑bha ‑kë kwa Dëmɛ 'ka ‑sü bhë 'ö 'yaa ‑an ‑dhë pë gbɛ 'ka bhë.
Mɛ ‑nu 'wo bhë, ‑wo wo ‑de ‑sü ꞊va 'ö 'wo wo ‑de ‑ga 'gianzë mɛ ‑nu 'wo to ‑an ‑ta; 'suö pë 'tee ‑de 'yaa ‑an ꞊zuö' ‑bha yö ꞊ga 'ö 'piigbeedhɛ 'tɔbhɔsüzë ‑nu 'wo dhang‑ 'gü bhë 'ö 'waa ‑an ꞊bhlë ‑ya bhë. 11 'Kɛɛ kö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑nu ‑de 'wo dhang‑ 'gü kwa Dëmɛ 'dhiö 'ö 'wo ꞊faanzë, 'wo 'piigbeezë 'wo ꞊zië' mɛ ꞊daan' ‑mɛ ꞊suazë ‑nu 'wo bhë ‑an ‑ta 'waa 'wun yaa ꞊blɛɛ'‑ 'piigbeedhɛ 'tɔbhɔsüzë ‑nu 'wo bhë ‑an 'ka Dëmɛ wö 'dhiö. 12 'Kɛɛ mɛ ‑nu 'wo bhë ‑wo 'wun ‑nu ‑kë wo ꞊zuö' tii ‑bha ꞊nɛ 'blü 'wü ‑nu 'wo ‑da kö ‑waan ‑dhaa ‑da ‑an bhɔɛɛ ‑an 'dhö. Pë 'ö 'waa‑ dɔ bhë, ‑wa ‑kë 'yee ‑to ‑a ‑bha ‑wun 'ka. 'Kɛɛ ‑wo ‑dho to wo ‑de këwun bhë ‑a 'gü, 'ö ‑an 'gü ‑yö ꞊siö ꞊nɛ wü ‑nu 'wo bhë ‑an 'dhö. 13 'Klobhɔdhe 'ö 'wo mɛ ‑nu ‑da ‑a 'gü bhë ꞊nɛ 'ö ‑an ꞊saan' dho bhoë. ‑Wo wo ‑de ꞊dhɔɔbhaapë ‑yö wo 'yi ‑kan ‑a ‑dhë pë ‑nu 'wo‑ kë ‑na ꞊dhɛ 'po ‑yi 'ka bhë ‑a 'gü. Mɛ ‑nu 'wo bhë ꞊wa kë ‑dhiizë; ‑an ‑bha ‑kë ka 'piö ‑sü 'gü ka ‑bha ‑kɔ ‑da 'ko 'piö ‑sü ‑nu 'gü ‑sü 'ö bhë, ‑yö lë‑ ‑wun 'ka, 'ö ya; bhii ‑yö ‑an ꞊zuö' ‑bha ‑waan wo ‑de kë kpengdhö ka wö 'dhiö ‑an ‑bha ‑kë ka 'piö ‑sü 'gü. 14 Pë 'ö ꞊ya ‑an 'yënng ‑dhɛ pa 'ö tɔɔ ‑dadheüsü. ‑An 'gü 'yaa ga ꞊sɔɔn yaa kë ‑sü 'ka; kö mɛ 'wo 'tëëtë ‑zo yö ‑sü 'gü ‑wo ‑an ‑püö ‑na. ‑An ꞊zuö' ‑yö ‑klu ‑sü 'ka 'slë 'wo dho ‑a kë ‑waan 'wëü‑ yö ‑a ‑bha; ꞊wa kë zlöö ‑bha mɛ ‑nu 'ö ‑Zlan ‑bha 'dhangga 'dhö ‑an ‑ta ‑an 'ka. 15 Mɛ 'wo bhë ꞊wa 'go zian ‑së ‑ta, ꞊wa wo ‑de ‑da 'blü Balaamö ‑bha zian ‑ta. Bozɔɔ gbö Balaamö 'ö bhë kë‑ wo 'kpa bhë, ‑yö ‑Zlan 'dhi ‑wo ‑pö; 'kɛɛ 'wëüga ‑dhɔ ‑yö ‑kë ‑a kë ꞊dhia giagiawo. 'Wun yaa ꞊nɛ 'ö‑ ‑kë 'ö ꞊ya kë 'ö 'wëüga yö. 16 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, 'wun ‑yö ‑blɛɛ ‑a 'ka ‑a ‑bha ꞊gɔügbeedhɛ bhë ‑a ‑wun 'gü; yö ꞊ga tɔɔ yi do 'ka, ꞊soofang mu do ‑yö 'wun ꞊blɛɛ mɛ 'bhee‑ ‑wo 'gü; ‑kɔ bhë ꞊nɛ 'ö mɛ bhë, 'ö‑ ‑bha 'wun ‑nu kë ‑sü 'ö 'wun dɔ ‑sü 'yaa‑ 'gü bhë, 'ö ꞊gbaannu ‑a 'ka.
17 Mɛ ‑nu 'wo bhë ‑an kë ‑kɔ ‑nu ‑wo ‑kë ꞊nɛ ‑dhɛ 'ö dhoo ‑nu ‑wo dho ‑a ‑bha 'yi 'tɔɔ‑ ꞊bhaa 'ö 'wo‑ ‑yɛ ‑a ‑bha wo ‑kɔ 'flëë 'ka ‑a 'dhö, 'iin ꞊nɛ ‑dhɛ 'ö dha kpö ‑nu ‑wo nu ‑a ‑bha dhang‑ 'gü ‑a 'dhö; 'ö ‑dhɛ 'ö mɛ ‑nu 'dhö ‑kpɛ kë ‑na, 'ö 'tëë ‑nu ‑wo nu 'wo ‑ziö ‑an 'ka ‑a 'dhö. Pë 'ö ‑Zlan ‑ya ‑ya ‑an ‑gɔ 'ö tɔɔ ‑dhɛtiidhɛ 'ö ‑trö 'sënsëndhö. 18 ꞊Wa 'wun ‑nu ꞊blɛɛ', ‑a ‑gɛn 'yaa kë ‑dhö 'ö 'wo‑ ꞊blɛɛ ‑de ‑sü ꞊va 'ka; 'ö mɛ 'bhee‑ ꞊dhɔɔbhaa ‑wun ‑nu ꞊lɔɔzë 'ö 'wundɔdhe ‑së 'yaa‑ 'gü bhë 'ö mɛ 'wo 'go ‑na dha ꞊dhia mɛ ‑nu 'wo ‑tosiadhe kë ‑na 'wun ꞊zaa' ‑sü 'gü ‑an ziën bhë, 'wo‑ ‑da ‑a ꞊zuö' ‑bha kö ‑wo ‑an ‑püö. 19 ‑Wo ‑potaasü 'tɔ go mɛ ‑nu ‑dhë 'kɛɛ kö wo gia‑, wɔ ‑kɔ yaa ‑nu 'wo dho mɛ 'ka 'gü ꞊siö' ‑dhɛ 'gü bhë, ‑wo ‑an ‑gɔ ꞊nuadhɛ 'gü. ‑A pö 'a‑ wo 'dhö bhë, 'ö tɔɔ mɛ 'ö ‑dhö, pë ꞊ya kë ‑dhö ‑yaan kë 'gbee‑ ‑a ‑ta, kö ‑ya ‑gɔ ꞊nuadhɛ 'gü. 20 Bhii 'ö tɔɔ ꞊ya kë ꞊nɛ mɛ 'bhee‑ ‑nu ꞊wa bhɔ ꞊taa' ‑dhiipë ‑nu 'wo 'kpongtaa zö ‑an ‑dhë, kwa Dëmɛ, Mɛdhamɛ Yesu Klito dɔ ‑sü ‑wun 'gü, 'go mü ꞊wa 'yɛ wo 'zü ꞊wa 'dho 'kpongtaa ‑dhiipë ‑nu 'gü, kö ‑an kë ‑kɔ 'ö zlöö bhë ꞊ya ziö ꞊gɔü' ‑a mɛ 'ö ‑kë 'dhiö bhë ‑a ‑ta. 21 ‑Yö 'gian ‑an ‑bha 'ka ‑bezë kö ꞊kun 'ö 'wo zian kpengdhö dɔ 'ö ꞊zië' zian dɔ ‑sü, 'ö 'wo 'go ‑na tɔng 'slööslö 'wo‑ ꞊daan bhë ‑go ‑a ‑ta ‑sü ‑ta. 22 ‑Piën bɔ ‑wo do ‑ya ‑pö: Gbɛn‑ ‑yö 'yɛ ö 'zü 'ö 'dho ö ‑pe ꞊taa. 'Yö‑ pö 'zü: ‑Bhɔ tii 'ö ꞊ya 'zlu 'saadhö bhë, ꞊ya 'dho ‑dëüwo 'zü ꞊glöng 'glö ꞊dhia böü‑ 'gü. (Mɛ ‑nu 'wo bhë, pë 'ö ‑kë ‑an 'ka bhë, ‑ya ‑zɔn ꞊nɛ ‑piën 'ö bhë 'wun gia‑ ‑mü.)