'Sëëdhɛ ꞊plɛ ‑naa 'ö
Zan
‑ya bɔ Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu bhë 'ö ꞊nɛ
1
'Sëëdhɛ 'ö ꞊nɛ, ma 'a mɛ zii 'ka Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ziën, 'a‑ bɔ Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'ö ‑Zlan ‑yö ka ‑ya ‑de ‑ta 'ma, 'ö ka ‑dhɔ ‑yö n ‑kë, 'wun gia‑ 'gü bhë ka ‑dhë. Kë‑ wo 'dhö bhë yaa kë ꞊nɛ ma ‑de 'sloo ꞊nɛ 'ö ka ‑dhɔ ‑yö n ‑kë, 'kɛɛ mɛ 'saadhö 'ö 'wo 'wun gia‑ dɔ wo ‑mü 'pö. Bhii 'ö tɔɔ 'wun giagia ‑yö kwa 'gü 'ö dho kaa 'dhö ꞊toëpö 'ka. ‑Zlan kwa Dë waa‑ Yesu Klito ‑a Gbö ‑wo 'glusë kë kwa 'ka, ‑wo kwa 'yënng yö 'iin kö ‑wo kwa gbaa ꞊zuöyagluu 'ka. 'Kɛɛ pë ‑nu 'wo bhë, ‑wo ‑dho kë kwa ‑gɔ ‑dhɔ waa‑ 'wun gia‑ ‑an 'gü.
'Wun 'ö ‑gban ‑dhɔ ‑kë 'kuë ‑sü ‑bha
N ꞊zuö' 'glu ‑yö ‑dhi giagiawo ‑a ma ‑sü 'ka ꞊nɛ mɛ 'bhaa ‑nu ‑wo ꞊tun ka ziën 'ma 'wo ꞊tun pë ‑nu ‑kë 'wun gia‑ 'gü ꞊nɛ ‑kɔ 'ö kwa Dë (‑Zlan) ‑bha tɔng ‑ya pöë bhë ‑a 'dhö. ꞊Dhɛ 'ö 'dhö, kö Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'ka 'ma, a‑ ‑pö ka ‑dhë ꞊nɛɛ 'sëëdhɛ mɛ 'ö ꞊nɛ 'yaa tɔng ‑dëü 'ka; tɔng do 'ö dɔ ‑sü 'ka kwa ‑dhë ‑a züdɔyi 'ka bhë, yö ‑mü; 'ö tɔɔ 'kwa kwa 'ko ‑nu ‑dhɔ kë. Bhii ‑dhɔ 'ö bhë ‑yö ‑gban 'ta 'sü ‑sü 'ö ‑Zlan ‑bha tɔng ‑nu 'kun ‑sü 'ka bhë ‑a ‑bha. Tɔng 'ö 'ka dho 'ta sü ‑a ‑ta 'ö bhë ꞊nɛ ‑kɔ 'ö 'wo ka ꞊daan ‑a 'ka ‑a züdɔyi 'ka bhë ‑a 'dhö.
'Wun 'ö ‑gban mɛ ꞊daan' ‑mɛ ‑nu ꞊suazë ‑bha
‑A pö 'a‑ wo 'dhö bhë 'ö tɔɔ mɛ 'bɔn 'kan ‑mɛ ꞊plëëzë ꞊wa ‑da 'kpongtaa, 'ö Yesu Klito ‑bha ‑kë mɛbheedhe 'ka ‑sü 'ö ꞊kaa' 'kpongtaa zö bhë 'ö 'waa‑ ‑dhɛ 'wun gia‑. Mɛ ‑nu 'wo bhë 'wo tɔɔ mɛ 'bɔn 'kan ‑mɛ 'ö 'wo Klito yaagümɛ 'ka. ‑Ka ka ‑zo kë ka ‑de 'piö kö ꞊kun 'ö yuö 'ö 'ka‑ ‑kë bhë 'ö‑ ‑yöë ‑bha ‑pë bhë 'ö dho dha ka ‑gɔ; 'kɛɛ kö ka ꞊saan' ꞊va bhë, 'kaan‑ yö. Mɛ 'oo mɛ 'ö 'dho ‑na ꞊gbiin ö ‑bha mɛ ꞊daan' ‑wo ‑nu 'gü 'ö 'yaa Klito ‑bha mɛ ꞊daan' ‑wo 'gü kö 'yaa ‑Zlan ‑bha mɛ 'ka. 'Kɛɛ mɛ 'ö ꞊daan' ‑wo 'ö bhë 'ö‑ 'gü, kö ‑yö kwa Dë ‑Zlan ‑bha mɛ 'ka 'ö waa‑ Gbö 'wo wo 'kuë‑. 10 ꞊Ya kë ꞊nɛ mɛ 'bhaa ꞊ya nu ka ‑ta, 'ö mɛ ꞊daan' ‑wo 'ö ꞊nɛ 'ö yaa nu ‑a 'ka, kö ꞊kun 'ka‑ ‑nia kun ka ‑gɔ kɔɔ. ‑A ‑de kö ꞊kun 'ö 'ka ‑mɛɛ ‑kë ‑a 'ka. 11 Bhii mɛ 'ö ‑mɛɛ ‑kë mɛ ‑nu 'wo bhë ‑an 'ka, kö wo ‑nu ꞊nɛ 'ö yuö yaa ‑nu 'wo ‑an kë ‑na bhë 'wo‑ 'gü. 12 'Wun ‑yö n ‑gɔ kö 'aan‑ ꞊blɛɛ'‑ ka ‑dhë, 'kɛɛ n 'ka 'dho ‑a 'plɛ kë 'sëëdhɛ 'ka 'aan‑ bɔ ka ‑dhë; bhii a‑ 'piö kö 'a nu ka ꞊plöö 'ma kö ‑yaan 'go n dhiö ‑yö kë 'dhö kö kwa ‑bha ꞊zuögludhi ‑yaan kë 'fɛfɛdhö. 13 Dhegluzë ‑nu 'ö ‑Zlan ‑yö ‑an ‑ya 'nö 'pö bhë ꞊wa 'we kaa.