'Sëëdhɛ ‑yaaga ‑naa 'ö
Zan
‑ya bɔ Gayusö ‑dhë bhë 'ö ꞊nɛ
1
'Sëëdhɛ ꞊nɛ, ma 'a mɛ zii 'ka ‑Zlan ‑gɔ kɔɔ 'a‑ bɔ Gayusö, bhi 'ü n dheglu 'ka, 'ö 'ko ‑klu ‑sü 'ka 'kuë‑ Klito ‑bha 'wun gia‑ ‑bha bhë, ü ‑dhë. N dheglu, a‑ 'piö kö 'ü 'dho 'dhiö pë 'plɛ 'gü, 'iin kö ‑potaasü ‑yö kë ü ‑gɔ ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ü ꞊faan' 'dhö 'dho ‑na ‑a 'ka 'dhiö 'wun 'plɛ 'gü bhë ‑a 'dhö. ꞊Dhɛ 'ö n dheglu ‑nu ‑wo go ü 'piö 'ö 'wo 'wun gia‑ 'ö ü 'gü waa‑ ü 'ta ‑sü ‑kɔ 'ö 'wun gia‑ 'gü 'wo‑ ‑wun ꞊blɛɛ n ‑dhë, n ꞊zuö' 'glu ‑yö ‑dhi giagiawo. ꞊Zuögludhi ‑wun 'ö dho kë ꞊va ‑yaan zië 'wun 'ö ‑gban ma 'në ‑nu ‑bha 'ta 'sü ‑kɔ 'ö 'wun gia‑ 'gü ‑a ‑bha 'yaa ‑dhö.
'Wun 'ö ‑gban ‑nia ‑nu 'kun ‑kɔ ‑bha
N dheglu, pë ‑nu 'ü‑ kë ‑na dhegluzë ‑nu ‑dhë bhë, ‑yö kpengdhö. ‑A ‑de pë ‑nu 'ü‑ kë ‑na ‑nia ‑nu ‑gɔ 'pö ‑wo kpengdhö. 'Wun 'ö ‑gban ü ‑bha ‑dhɔ ‑bha bhë, ‑wa ‑wun ‑së ‑blɛɛ ‑Zlan ‑bha 'në ‑nu ‑dho 'kuë‑ ‑sü ziën. ‑Bhö nu ‑an ‑dhë kö ‑wo 'dho wo ‑bha 'ta 'ka 'dhiö ꞊nɛ ‑kɔ 'ö dho dhi ‑a 'ka ‑Zlan ‑dhë ‑a 'dhö. Bhii 'dho 'wo‑ wo bhë, ‑wo ‑dho Klito 'tɔ ‑wun 'gü. Pë ‑kë 'ö pë ‑nu 'ö mɛ ‑nu 'ö 'waa Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ 'ö 'wo‑ nu ‑an ‑dhë 'ö 'waa‑ 'kun 'ö bhë. ꞊Dhɛ ‑kë 'dhö kö mɛ ‑nu 'wo 'dhö bhë, kwa ꞊dua' ‑mü 'kwa ‑an ‑nia ꞊kun kö kwa ‑nu 'kwaan‑ kë 'wun gia‑ ‑yuökëmɛ ‑nu 'ka. A 'sëëdhɛ ‑bɔ ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu ‑dho 'kuë‑ ‑sü ‑dhë, 'kɛɛ Diotrɛfö 'ö‑ ‑dhɔ ‑kë ‑yö 'dhiö ‑sü 'ka pë 'plɛ 'gü bhë, 'sëëdhɛ bhë, ‑ya ‑wun ‑zuö ‑kɔ ꞊taa. 10 'Kɛɛ yi 'a dho nuë 'ma, pë ‑nu 'ö‑ kë ‑na bhë a ‑dho ‑a ‑wun ꞊blɛɛ'‑; bhii ꞊ya kë ‑yö yi ‑wun yaa ‑pɛn. ‑Ya ‑kë 'dhö 'kɛɛ 'yaa‑ ‑zo 'kun. ‑Yö ‑dho 'zü 'ö yö ‑de gia‑ 'ö ‑kɔ dhegluzë ‑nu 'wo nu ‑na 'ma bhë ‑an ‑nia 'kun ‑sü 'ka; 'ö mɛ ‑nu 'ö 'wo‑ 'piö kö 'wo wo ‑zo kë dhegluzë ‑nu 'wo bhë ‑an 'piö bhë, 'ö dɔ ‑an ‑gɔ 'yënng; 'ö‑ pö 'ö ‑an bho ‑Zlan ‑bha 'në ‑nu kpö 'gü. 11 N dheglu, kö ꞊kun 'ü to këpë yaa 'piö! ‑Bhö 'to 'wun ‑së kë ‑sü 'piö ꞊zian'! Bhii mɛ 'ö pë ‑së ‑kë ‑yö ‑Zlan ‑bha 'në 'ka; 'ö mɛ 'ö pë yaa ‑kë 'ö yaa ‑Zlan dɔ. 12 ꞊Ya 'go mü 'zü, mɛ 'plɛ ‑wo Demetriusö ‑wun ‑së ‑blɛɛ. ‑A ‑de, ‑a këwun ‑nu ‑wa ‑zɔn ꞊nɛ ‑yö 'wun gia‑ ‑zian ‑ta. Yi ‑de 'pö, yi‑ ‑wun ‑së ‑blɛɛ 'ö bhi gia‑ 'ü‑ dɔ ꞊nɛ 'yië 'wun ‑nu ꞊blɛɛ'‑ kö 'wun gia‑ ‑mü.
꞊Wekadhe ‑kaanta
13 'Wun ‑yö n ‑gɔ ꞊va 'aan‑ ꞊blɛɛ'‑, 'kɛɛ n 'ka 'dho ‑a 'plɛ kë 'sëëdhɛ 'ka. 14 A‑ 'piö kö 'ko ko 'ko yö ‑dhɛkpaɔyi ꞊nɛ ‑a 'ka kö 'kuë‑ 'wun 'bhaa ‑nu yö 'ko 'dhiö. 15 Kö ꞊zuöyagluu ‑yö kë ü ‑gɔ. Dhegluzë ‑nu 'wo 'nö ꞊wa 'we ü 'ka! 'Ma 'we ü 'ka; dhegluzë ‑nu 'wo ü 'piö 'ma, 'ma 'we ‑an 'ka do do 'ka!