'Sëëdhɛ 'ö
Zudë
‑ya bɔ ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu ‑dhë bhë
'ö ꞊nɛ
1
'Sëëdhɛ ꞊nɛ ma ꞊nɛ 'a‑ bɔ ka ‑dhë. N tɔɔ Zudë, n dheglu tɔɔ Zakö. Yesu Klito ‑bha yuökëmɛ ‑mü n 'ka. A‑ ‑bɔ mɛ 'ö ‑Zlan ‑yö ka ꞊dhɔɔ ‑kë 'ö 'ka ‑tosiadhe kë ‑na kwa Dë ‑Zlan ‑bha ‑dhɔ 'gü 'ö Yesu Klito 'yan 'dhö ka ‑bha bhë ka ‑dhë.
Kö ‑a ‑bha mɛ 'yena yö ‑sü 'dhö, ‑a ‑bha ꞊zuöyagluu, waa‑ ‑a ‑bha ‑dhɔ bhë, ‑ya ‑da ka 'gü ‑kplawo.
'Wun 'ö ‑gban mɛ ꞊daan' ‑mɛ ꞊suazë ‑nu ‑bha
(2 Piɛɛ 2.1-17)
N dhegluzë ‑nu, a ‑kë pë 'plɛ kë ꞊dhia kö 'wun 'ö ‑gban dhasü 'ö kwa ‑klu 'kuë‑ do bhë 'aan‑ ‑wun ꞊blɛɛ'‑ ka ‑dhë 'sëëdhɛ 'gü; 'kɛɛ ꞊dhɛ 'a yö mü zlöö, ‑a mɛ mɛ 'ö ‑gban ‑zo yö ‑sü 'ö ꞊ya kë 'ö ‑Zlan ‑ya ‑wun ‑lo ö ‑bha mɛ kwɛɛ dosɛn 'kpaan 'ö ka ‑gɔ bhë, 'ö‑ ‑wun ‑yö nu n ꞊zuö' 'piö. Yö ꞊nɛ 'a dho ‑a ‑wun ꞊blɛɛ'‑ ka ‑zo ‑gban ‑sü 'ka kö 'kaan‑ ‑a ‑wun 'kun 'gbee‑. 'Ö tɔɔ mɛ ‑nu 'gluyaazë ꞊wa ‑da ka ziën ka tii 'ka; 'wun ꞊blɛɛ'‑ ‑wo 'ö ‑gban ‑Zlan ‑bha gbaɔ ‑bha bhë, ‑wa bho ‑na pin ꞊taa ‑a dan ‑sü 'ka wo 'ta sü ‑kɔ 'ö 'yaa 'trüün 'piö bhë ‑a 'ka kö ‑waan ‑a pö wo ‑bha ‑tosiadhe ‑yö kpengdhö. Wo do 'wo bhë, Yesu Klito 'ö kwa ‑gɔmɛ dosɛn 'kpaan 'ö kwa Dëmɛ 'ka bhë, 'waa‑ 'sü ꞊bhlëzë. 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, za 'ö ‑an ‑bha bhë, pë 'ö‑ ‑dhɛ ꞊ya ꞊glɔɔ, 'ö‑ ‑wun 'dhö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ꞊nɛ ‑yö ‑dho ‑an kun yö ‑mü.
'Kö ‑kë ꞊nɛ pë ‑nu 'wo bhë, 'ka ‑an 'plɛ dɔ ‑së 'ka 'saadhö 'dhee, a ‑dho ka ‑zo ‑büö ‑kɔ 'ö kwa Dëmɛ ‑yö Izlaɛlö ‑sɛgümɛ dha ‑a 'ka Ezitö ‑sɛ 'gü 'ö 'go mü, 'yö‑ ‑kë 'zü 'ö mɛ ‑nu 'wo ‑kɔ wo ‑zo ‑yö ‑a ‑bha ‑sü 'ka bhë 'ö ‑an 'tiin ‑yö yën bhë ‑a ‑wun 'ka. Ka ‑zo ‑yö ‑büö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑nu mɛ 'ö ‑an ꞊zuö' 'glu yaa dhi ‑kɔ ‑mɔ 'wuën‑ ‑sü 'ö nu ‑an ‑dhë bhë ‑a ‑wun 'gü 'ö 'wo go wo ‑de ‑ya ‑dhɛ ‑bha bhë ‑an 'ka. ꞊Dhɛ ‑kë 'dhö, ‑Zlan ‑yö ‑an ‑zuö ‑dhɛtiidhɛ 'ö 'sɛ ꞊löö bhë ‑a 'gü. ‑Wo ‑lö ‑sü 'ka 'ma ‑piö ꞊yɔɔga 'ö 'dhö ꞊toëpö 'ka bhë ‑a 'ka ‑yaan dhoë ‑yaan yöë ‑Zlan ‑bha zakanyi ꞊va bhë ‑a ‑bha. Yi bhë ‑a 'ka, za ‑dho ‑lo ‑an tuö. Yö do bhë 'zü, mɛ ‑nu 'wo ‑kë Sodɔmë, ‑an mɛ ‑nu 'wo ‑kë Gomɔɔ waa‑ mɛ ‑nu 'wo ‑kë pödhɛ ‑nu 'gü ‑an ‑zü 'to mü, (pë ‑nu 'wo‑ ‑kë ꞊nɛ ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑nu 'wo bhë ‑an 'dhö bhë ka gia‑, ka‑ ‑yö ‑oo!) 'ö tɔɔ ‑yö ‑kë dhe 'ka oo, ‑yö ‑kë gɔɔn‑ 'ka oo, wo 'plɛ, ‑wo ‑kë wo ‑de nu ꞊dhia ꞊sɔɔn kë ‑sü ‑dhë 'ö ꞊sɔɔn mɛ 'ö‑ ‑bɔ mɛ 'dhi ‑sü ‑de 'yaa ‑së bhë, 'wo ‑kë ‑a kë ꞊dhia. 'Yö kë‑ wo 'dhö bhë 'ö ‑an 'gü ‑yö ꞊siö 'siö 'ö ‑dhö ꞊toëpö 'ka bhë ‑a ꞊kwaa'. 'Wun ꞊zuan' 'ö bhë ‑yö mɛ ‑zobüöwo 'ö 'yaa ‑bin ‑sü 'ka ‑a 'ka, 'ö nu mɛ 'plɛ ‑dhë.
꞊Ɛɛ, ka gia‑, ka‑ ‑yö bhë! Mɛ ꞊daan' ‑mɛ ꞊suazë ‑nu 'wo 'dhö bhë ‑an 'wun kë ‑kɔ ꞊suu'‑ ‑yö ꞊nɛ ‑kɔ do bhë ‑a 'dhö: Yiö ‑nu 'wo‑ bho ‑na bhë ꞊nɛ 'wo wo ‑zo tën ‑a ‑dhë 'ö pë 'ö 'yaa kë pë 'ka bhë 'wo‑ ‑kë wo ‑de 'ka; ‑Zlan ‑bha ‑kë ‑an ‑gɔ ‑ta dhuö ‑sü 'yaa kë ‑an ‑dhë pë gbɛ 'ka; kö ‑wo 'si ‑nu bho ‑na 'piigbeedhɛ ‑nu 'wo dhang‑ 'gü bhë ‑an ‑gɔ. 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë 'wun kë ‑kɔ ꞊suu'‑ do 'kö bhë Misɛlö 'ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑nu 'wo bhë ‑an ‑gɔtaamɛ do 'ka bhë, yö ‑de yaa‑ kë do. ‑A ‑de waa‑ dü, ‑dɔn 'ö 'wo‑ bho wo 'kuë mɛ 'ö Moizö bun dho to ‑a ‑gɔ ‑a ‑wun 'gü bhë, Misɛlö yaa 'si do ‑de bho ‑a ‑gɔ ‑a ꞊va ‑yaan 'dhö kë za ‑lo ‑a tuö ‑sü 'ka. Pë do 'ö‑ pö 'ö tɔɔ: «Dëmɛ ‑yö ü 'klo bhɔ»! 10 'Kɛɛ wo 'pö, 'wun ‑de 'ö 'waa‑ 'gü ma bhë, ‑wa ‑wun ‑blɛɛ 'dhi yaa 'ka; wo bhë 'ö 'wun ‑ya ‑da ‑an ‑gɔ 'gü 'ö 'waa wo ‑zo 'ta ‑a 'gü 'ö 'wo to ‑a 'piö ꞊nɛ ‑kɔ 'ö 'blü ‑wü ‑nu 'ö 'waa 'wun ‑nu kë ö ‑gɛn 'ka bhë, 'wo kë ‑naa 'ka bhë ‑a 'dhö. ꞊Ɛɛ, 'kɛɛ pë gia‑ bhë ꞊nɛ 'ö ‑an ‑gɔ dho to ‑a 'gü. 11 ‑An ‑bha ‑yö 'yenazë, 'ö tɔɔ zian do 'wo‑ ‑ta bhë ꞊nɛ 'ö Kaɛn ‑ya sü 'kpa. ꞊Wa wo ‑gɔ ‑gban 'wëüga ‑sü ꞊flüü 'gü ‑sü 'gü ꞊nɛ Balaamö 'dhö. Mɛ 'wo 'dhö bhë ‑an 'gü ꞊ya ꞊siö'‑; 'ö tɔɔ ‑wo ‑dɔ ‑Zlan ‑gɔ 'yënng ꞊nɛ ‑kɔ do 'ö Kole ‑ya ꞊kaa' 'kpa bhë ‑a 'dhö. 12 ‑An ‑bha ‑kë ka ziën ‑sü 'ö ka ‑bha ‑kɔ ‑da 'ko 'piö ‑bhöpë ‑nu 'gü bhë, ‑yö 'wun ‑yö yaan ‑sü 'ka; 'ö ꞊ya kë 'ö ꞊zuögludhi 'ka‑ kë ‑na ka 'ko ꞊bhaa bhë, 'ö‑ lë‑ gbɛ 'yaa ‑an ‑kë bhii ‑an ‑zo 'yaa mɛ gbɛ 'piö, 'kɛɛ wo ‑de 'sloo ꞊nɛ 'ö ‑an ‑wun 'dhö wo ‑de ‑gɔ 'gbee‑. ‑Wo ‑kë ꞊nɛ dha kpö ‑nu 'ö ꞊ya kë 'ö 'tëë ‑nu 'dhö 'dho ‑na ‑an 'ka zian 'plɛ 'ka 'ö ‑an ‑kë dha 'ka ‑sü 'yaa ‑dhö kö ‑waan ban bhë ‑a 'dhö. ‑Wo ‑kë ꞊nɛ 'lü ‑nu 'ö ‑an ‑bha 'töng ꞊ya ‑lo, 'ö ‑an bhɛ 'yaa kë ‑dhö ꞊nɛ pë 'wo‑ pö 'tëë ꞊yaa‑ ‑an bho 'sɛi, ꞊wa ga 'fɛfɛdhö ‑an 'dhö. 13 ‑Kɔ do 'ö 'yoo kpö 'mëng 'gbeezë ‑nu ꞊wa vin 'ö ‑an ‑zuö 'dhö yën ‑na ‑an ‑dunng ꞊va 'gü pë yaa 'vlanvlan ‑nu 'ka bhë ꞊nɛ 'ö ꞊ya kë 'ö ‑an këwun yaa ‑nu ‑wo yö ‑a 'ka plaan. 'Wo ‑kë 'zü ꞊nɛ 'susongga ‑nu 'ö ‑an ‑yadhɛ kpinngdhö 'yaa 'dhö 'ö ‑Zlan ‑yö ‑an ‑bha ꞊toëpö ‑yadhɛ ‑pë ‑kë ‑dhɛtiidhɛ ꞊gbaɔnsü 'gü bhë ‑an 'dhö.
14 'Wun 'ö ‑gban ‑an ‑bha bhë, mɛ 'ö‑ to 'dhiö 'ö‑ ꞊blɛɛ ‑Zlan 'dhi ‑wo 'ka ö‑ ‑dhɛ ꞊ya ꞊glɔɔ 'ö tɔɔ Enɔkö 'ö ‑kë Adan ‑dun kë 'slaplɛ ‑naa giagia 'ka bhë. 'Yö‑ pö: «Kwa Dëmɛ waa‑ ö ‑bha bɔmɛ ‑nu 'slööslö ‑vuu 'gɔɔ‑ ꞊plëëzë ‑wo ‑dho nu, 15 kö za 'ö mɛ 'plɛ ‑bha bhë ‑yaan dɔ; kö ꞊kian' yaa ‑mɛ ‑nu ‑bha ‑yaan ‑an 'kun ‑an këwun yaa ‑nu 'saadhö 'wo‑ ‑kë ‑an ‑bha ‑dɔ ‑Zlan ‑gɔ 'yënng ‑sü 'ka bhë ‑a ‑wun 'gü, waa‑ 'wun yaa 'saadhö ‑nu 'ö ꞊sɔɔnyaakëmɛ ‑nu 'ö 'waa ‑Zlan ꞊bhlë ‑ya 'ö 'wo‑ ꞊blɛɛ ‑Zlan ‑gɔ bhë ‑an ‑wun 'gü (kö ‑an 'klo ‑yaan bhɔ).» 16 Mɛ ‑nu 'wo 'dhö bhë, yi 'saadhö 'ka, ‑an ꞊zuö' 'glu 'yaa dhi ‑sü 'ka; ‑an 'ta ‑sü ‑kɔ ‑yö ‑go ‑an ꞊zuö' 'gü. ‑An ꞊blɛɛ'‑ ‑wo ‑nu ‑wo ‑de ‑sü ꞊va ‑wo ‑nu 'ka kö ‑wo ‑wo 'nɛɛnɛɛ ‑nu pö ‑na mɛ ‑nu ‑dhë kö ‑waan ‑an ‑ta ‑bhö.
17 'Kɛɛ ka ‑zë, n dhegluzë ‑nu, ka ‑zo ‑yö ‑büö ‑wo 'ö kwa Dëmɛ Yesu Klito ‑bha bɔmɛ ‑nu ‑wa ꞊blɛɛ ka ‑dhë 'kpa bhë ‑a 'ka; 18 yö ꞊ga 'wo‑ pö: «Yi ‑kaanta ‑nu 'ka, mɛ ‑nu ‑wo ‑dho kë ‑dhö 'ö 'wo 'yee to ka ‑bha; ‑wo ‑dho kë ‑tosiadhe kë ꞊dhia wo ‑de ꞊dhɔɔbhaapë yaa ‑nu 'gü.» 19 Wo ꞊nɛ ꞊ya kë 'wo nu 'gügludhe ‑nu 'ka; mɛbheedhe kë ‑kɔ ꞊nɛ 'ö ‑an 'gü zlöö; 'yaa ‑Zuu 'ö go ‑Zlan 'piö ‑a 'ka. 20 Ka ‑zë, n dhegluzë ‑nu, ‑ka 'dho ka 'gü ‑dɔ ‑de ‑gɔ 'gbee‑ ‑sü 'ka ka ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü 'slööslö 'gü. ‑Ka ꞊bhɛa' ‑Zuu 'slööslö ‑bha 'piigbeedhɛ ꞊kwaa'. 21 Mɛ 'ö ‑dhö, ‑yö 'to ‑dhɔ 'ö go ‑Zlan 'piö bhë ‑a 'gü, kö kwa Dëmɛ Yesu Klito 'ö‑ ‑bha 'glusë 'gü 'ö dho ka gbaa ꞊toëpö ‑këdhösü 'ka bhë, 'kaan‑ ‑ya ‑a ‑gɔ.
22 Mɛ ‑nu 'ö ‑an ꞊zuö' 'yaa ꞊yaannu ‑sü 'ka ‑an ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü 'gü bhë, ‑ka ‑an 'yena yö, ('ka kë 'lëëlë ‑an 'ka)! 23 Mɛ ‑nu 'wo bhë ‑ka ‑an dha 'siö ‑gɔ; mɛ ‑nu 'wo to 'pö bhë, ‑ka ‑an 'yena ‑yö wo 'pö, 'kɛɛ ‑yö kë 'kwi 'suö ‑sü 'ka. 'Kɛɛ ‑a mɛ mɛ 'ö ‑gban ‑an 'ta ‑sü ‑kɔ ‑bha bhë, ‑ka kë 'slë 'ka 'ö tɔɔ ‑an 'ta 'sü ‑kɔ ‑nu ‑wun 'gü, ꞊wa kë ꞊nɛ 'gaa 'ö mɛ ‑bha ‑a 'dhö (bhii ‑a ‑bha sɔ ‑nu bhë, mɛ 'ö ꞊ya ꞊troo' kaa ꞊duö kö ꞊ya bhɔ 'gaa 'sü ‑sü ‑bha 'pö).
‑Zlan zuöpöwo ‑kaanta
24-25 ‑Zlan 'ö 'dhö do 'kpaan, yö 'ö kwa dha ꞊bɔa' kwa Dëmɛ Yesu Klito ‑ta ‑sü 'ka bhë, ‑a 'tɔ ‑yö bhɔ 'ö tɔɔ yö ꞊nɛ 'ö ꞊va, 'ö ‑kɔ ‑mɔ 'wuën‑ ‑sü waa‑ ‑wogbiindhɛ 'dhö ‑a ‑gɔ, 'ö ꞊tun ‑a ‑gɔ ꞊dɛɛ; 'ö dho kaa 'dhö ꞊toëpö 'ka. Bhii yö ꞊nɛ 'ö‑ ‑kɔ dhö ‑mɔa kö ‑yö ka ‑maa kë kö ꞊kun 'ö ka ‑gɛn dho ‑zuö 'kaan‑ ‑püö ‑a ‑bha zian ‑ta, 'ö dho to ‑a 'ka 'dhö ‑yaan yö yi 'ka dho ‑da ‑a 'ka ‑a ‑bha ‑gludëdhɛ ‑pö 'gü ‑a ‑bha, kö ‑ya pö 'wun 'yaa ‑an ‑bha, 'ö dho ꞊zuögludhi ꞊va nu ka ‑dhë bhë; kö ‑a 'tɔ ‑yö bhɔ 'dhö gia‑ 'ka. Amɛn.