Yesu ‑bha bɔmɛ ‑nu
Këyuö ‑nu
'sëëdhɛ
1
‑Zuu 'slööslö 'tɔ ‑go Yesu ‑bha bɔmɛ ‑nu ‑dhë ‑sü
N dheglu Teofilö, ma 'sëëdhɛ ‑be ‑blɛɛzë 'a‑ ꞊bɛɛn ‑a mɛ 'ö ꞊nɛ ‑a 'dhiö bhë Yesu këyuö ‑nu 'töüdhö waa‑ ‑a ‑bha mɛ ꞊daan' ‑wo ‑nu 'wo bhë ꞊nɛ, 'a ‑an ‑ya ‑a 'gü, 'ö sü ‑a ‑bha yuö züdɔyi ‑bha 'ö yöë yi 'ö ‑Zlan ‑ya ꞊luu ‑a 'ka 'ö dhoë dhang‑ 'gü ‑a ‑bha, a‑ 'plɛ ‑blɛɛ 'sëëdhɛ ‑be bhë ‑a 'gü. ꞊Dhɛ 'ö 'dhoë‑ dho dhang‑ 'gü, ‑yö ö ‑wo ‑to mɛ ‑nu 'ö ‑an sü ö bha bɔmɛ ‑nu 'ka sia‑ zö bhë ‑an ‑gɔ ‑Zuu 'slööslö ‑bha 'piigbeedhɛ ꞊kwaa'. ꞊Dhɛ ꞊ya 'go ga 'gü, ‑yö ö ‑de ‑zɔn ‑an ‑dhë ꞊plëëzë 'ka kpinngdhö, ‑dhɛkpaɔyi 'gɔɔ‑ ‑yiisië 'piö ‑a ‑zɔn ‑sü 'ka ‑an ‑dhë ꞊nɛ ö 'bhee‑. 'Wo‑ yö 'ö 'wun 'ö ‑gban ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ ‑bha 'ö‑ ꞊blɛɛ ‑an ‑dhë. Yi do 'ka kö Yesu ꞊ya nu ‑an 'piö 'zü ‑dëüwo, wo ‑nu ‑wo ‑kë wo 'ko ꞊bhaa pë ‑bhö ꞊dhia, 'ö‑ pö ‑an ‑dhë: «‑Ka 'to Zeluzalɛmë zö, 'ka ka 'yan 'to pë 'ö n Dë ‑ya 'tɔ go ka ‑dhë, 'a‑ ‑wun ꞊blɛɛ ka ‑dhë bhë ‑a ‑gɔ! Bhii Zan ‑yö mɛ ‑nu ‑bɔ yiö 'yi 'ka, 'kɛɛ ka ‑zë, ‑a yi 'yaa ꞊gbiin gbɔ, ‑Zlan ‑dho ‑a kë 'ö ka pa ‑Zuu 'slööslö 'ka!»
Yesu ‑yö ‑dho dhang‑ 'gü
'Yö mɛ ‑nu 'ö waa‑ Yesu ‑nu 'wo ‑kë wo 'ko ꞊bhaa bhë, 'wo‑ ꞊dhɛɛ' kpɔ 'wo‑ pö: «Yi Dëmɛ, ü‑ ‑pö ‑a yi ꞊ya ‑lo kö 'üën‑ ‑gludëdhɛ nu Izlaɛlö 'në ‑nu ‑dhë kö ‑wo 'sɛ 'bhaa ‑nu ꞊kɔɔn ‑a 'ka 'zü ‑dëüwo ꞊a?» (꞊Dhɛɛ' 'ö bhë, ‑wa ‑kpɔ 'dhö 'ö tɔɔ ‑a 'töng bhë ‑a 'ka, ‑wo ‑kë Wlɔmë ‑mɛ ‑nu ‑kɔ ꞊löö.)
'Ö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ 'ö‑ pö: «‑Abi', 'go mü 'zü ka ꞊dua' 'yaa ‑mü kö 'ka‑ yi ‑nu waa‑ ‑an 'töng ‑nu 'kaan‑ ‑an dɔ, 'ö tɔɔ n Dë ‑de 'sloo ꞊nɛ 'ö 'wun bhë 'ö‑ kë ‑yi ‑nu, ‑a kë 'töng ‑nu 'plɛ dɔ. 'Kɛɛ ꞊ya kë ꞊nɛ ‑Zuu 'slööslö ꞊ya nu ka ‑ta ꞊sia, ‑Zlan ‑yö ‑dho 'piigbeedhɛ nu ka ‑dhë, kö 'wun 'ö ‑gban n ‑ma 'kaan‑ ‑a ꞊blɛɛ'‑ mɛ ‑nu 'wo Zeluzalɛmë zö, Zude ‑sɛ 'saadhö 'gü ‑mɛ ‑nu waa‑ mɛ ‑nu 'wo Samali ‑sɛ 'gü 'ö dho 'ö yöë 'sɛ ‑nu 'wo 'ma ꞊gbiin ‑an 'gü ‑mɛ ‑nu ‑dhë.»
꞊Dhɛ Yesu ‑yö yën 'wun ‑nu 'wo bhë ‑an ꞊blɛɛ' ‑sü ‑bha, 'ö ꞊luu ‑Zlan ‑bha 'piigbeedhɛ ꞊kwaa' 'ö dho dhang‑ 'gü. ‑Wo ‑to ‑a ‑ga ꞊dhia 'ö dha kpö do ‑yö sɔ ‑a ‑zü.
10 ‑An 'yan ‑yö ‑to dhuö, zian 'ö Yesu ‑yö dhoë bhë ‑a 'ka ‑piindhö. ꞊Dhɛ 'wo ‑ga zlöö wo 'sɔɔ, kö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑nu ꞊plɛ ‑wo ꞊gbaannu ꞊süë' mü. 11 'Ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑nu ꞊plɛ 'wo bhë 'wo‑ pö ‑an ‑dhë: «Galile ‑mɛ ‑nu 'ka ꞊nɛ, ‑më 'ö ‑kë 'ö 'ka ‑dhɛ ‑ga ‑na dhang‑ 'gü ‑kplawo ꞊nɛ ꞊ɛ? Yesu 'ö 'go ‑na ka ziën 'ö 'dho ‑na dhang‑ 'gü bhë, ‑yö ‑dho yɛ ö 'zü 'ö nu ꞊nɛ ‑kɔ gia‑ 'ö 'dho ‑na ‑a 'ka 'ö 'ka‑ ꞊gaa' ‑a 'ka bhë ‑a 'dhö.»
‑Yö Zuda piën‑ ‑mɛ
12 ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'pö Yesu ‑bha bɔmɛ ‑nu ‑wo ‑go ‑tɔn 'wo‑ ‑dhɛ Olivie ‑tɔn bhë ‑a tuö, 'wo ‑yɛ wo 'zü, 'wo dho Zeluzalɛmë plöö. 'Go Zeluzalɛmë 'ü 'dho Olivie ‑tɔn bhë ‑a tuö ‑yö ‑mɔ 'kilong do ‑bha. 13 ꞊Dhɛ 'ö ꞊wa ‑lo Zeluzalɛmë, 'wo dho 'kɔ ‑ta dhuö, 'kɔdhi 'ö ꞊dhɛ ꞊tun 'dhiö, ꞊ya kë 'wo dho wo 'ko ꞊bhaa ‑a 'gü bhë ‑a 'gü. Mɛ 'wo dho mü bhë ‑an 'tɔ ꞊nɛ: Piɛɛ, Zan, Zakö, Andre, Filipö, Toma, Batelemi, Matiö, Zakö 'ö ‑kë Alefe gbö 'ka, Simɔ 'ö 'wo‑ ‑dhɛ 'yënngsiömɛ waa‑ Zudë 'ö Zakö gbö 'ka. 14 ꞊Dhɛ 'wo‑ ‑bha 'saadhö, ‑an ꞊zuö' ‑kë do ꞊bhɛa' ‑sü 'gü ‑kplawo wo 'ko ꞊bhaa. Yesu dhe Mali oo, Yesu dhegluzë ‑nu waa‑ dhoo ‑nu 'bhaa ‑nu ‑wo ‑kë ‑an 'piö.
15 Yi do 'ka kö Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'wo dho ‑mɔ mɛ ‑lü ꞊këng' do ö ‑kɔ ꞊plɛ ‑bha ꞊wa 'dho 'ko ꞊bhaa bhë, 'ö Piɛɛ ‑yö ꞊luu ‑an 'plɛ 'dhiö mü 'ö‑ pö ‑an ‑dhë: 16 «N dhegluzë ‑nu, pë 'ö ‑Zuu 'slööslö ‑ya ꞊blɛɛ 'dhiö 'ö bɔa Davidö ‑ta 'ö ꞊bɛɛn' ꞊süë' ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü 'ö ‑gban Zuda 'ö 'dhiö sü mɛ ‑nu 'wo Yesu kun ‑an 'ka ‑a ‑bha bhë pë 'ö dho kë yö ‑mü. 17 Zuda 'ö bhë ‑yö ‑kë mɛ ‑nu 'kwa ‑kë Yesu 'piö bhë ‑a mɛ do 'ka, 'ö tɔɔ Yesu ‑ya ‑sü kö kwa ‑nu kwa ‑bha yuö 'kwa dho ‑a kë ‑Zlan ‑dhë kö ‑yaan kë do. 18 'Wëüga 'ö ‑kë ‑a ‑bha mɛ zë ꞊saan' 'ka bhë, ‑yö ꞊bhlöödhɛ do ‑dhɔ ‑a 'ka. ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'pö, 'ö dho ö ‑gɔ bhlöödhɛ 'ö bhë ‑a ‑bha, ('ö ö ‑de dun). ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, ‑yö ‑püö sia‑, 'ö‑ bun ‑yö wü, 'ö‑ gblëën‑ 'plɛ ‑yö ‑lo plaan 'ö ga. 19 Mɛ ‑nu 'wo Zeluzalɛmë 'töüdhö, ‑wo 'wun 'ö bhë ‑a ma. Pë 'ö ‑kë 'ö ꞊bhlöödhɛ 'ö bhë 'wo‑ ‑dhɛ wo ‑wo 'gü Akɛlödama (‑a ‑gɛn 'ö tɔɔ ꞊bhlöödhɛ 'ö mɛ fɛi ‑yö ‑lo ‑a 'gü). 20 Bhii 'wun 'ö ‑gban Zuda ‑bha ‑yö ‑kë ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka 'Tan 'sëëdhɛ ‑bha 'sëëdhɛ 'gü 'dhiö ‑a pö ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: ‑Wo wo ꞊kwaa'‑ ‑a ‑bha 'kɔ ‑wun ‑zü, 'ö tɔɔ 'kɔ bhë ‑a ꞊kɔɔnmɛ 'yaa 'dhö gbɔ. 'Ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka 'zü ꞊nɛɛ: Mɛ do ‑yö yö ‑a piën‑! » 21-22 'Yö Piɛɛ ‑ya pö 'zü: «꞊Dhɛ 'ö 'pö, kö mɛ do ‑yö kpa kwa ‑bha kö ‑yaan kë kwa Dëmɛ Yesu ‑bha ‑go ga 'gü ‑sü ꞊goo‑ do 'ka. Mɛ 'ö 'dhö bhë ‑yö kë mɛ 'ö ‑kë kwa ziën 'töng 'saadhö 'ö kwa Dëmɛ Yesu ‑ya ‑kë 'ö bɔa 'sɛ ‑nu 'gü, 'ö sü yi 'ö Zan ‑ya ‑bɔa yiö 'ö yöë yi 'ö goë kwa ziën 'ö ‑Zlan ‑ya ꞊luu ‑a 'ka dhang‑ 'gü ‑a ‑bha bhë ‑a mɛ do 'ka.»
23 ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'wo mɛ ꞊plɛ 'tɔ sü: ‑A mɛ do tɔɔ Zozɛfu 'wo‑ ‑dhɛ Baasaba 'wo‑ 'tɔ kpɔ Zutusö 'ka waa‑ Matiasö. 24 ꞊Dhɛ 'ö ꞊ya kë 'dhö 'wo ꞊bhɛa, 'wo‑ pö: «Yi Dëmɛ, bhi 'ü mɛ ‑nu 'saadhö ‑an ꞊zuö' dɔ, ‑bhö mɛ ꞊plɛ 'wo ꞊nɛ ‑a mɛ 'ü‑ sü ‑a ‑zɔn yi ‑dhë 25 kö ‑yaan yö Zuda piën‑! Bhii 'ö tɔɔ Zuda ‑yö ‑go ö ‑bha yuö 'ö ‑kë ü ‑bha bɔmɛ ‑yuö 'ka bhë ‑a 'dhiö, 'ö dho ‑dhɛ 'ö‑ ꞊tɛi' 'ka bhë ‑a ‑bha.»
26 'Ö 'wo 'töü‑ ‑bhö, kö mɛ ꞊plɛ 'wo bhë, mɛ 'ö 'töü‑ ꞊yaa‑ 'sü kö ‑waan 'sü. 'ö 'töü‑ ‑yö ‑püö Matiasö ‑ta, 'ö ‑da Yesu ‑bha bɔmɛ ‑nu 'gɔɔ‑ do ö ga do 'wo bhë ‑an 'piö ('wo ‑kë 'zü 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ).