21
Yesu ‑bha ö ‑de ‑zɔn ö ‑bha ꞊guë' ‑nu 'slaplɛ ‑dhë ‑sü
꞊Dhɛ 'töng 'bhaa ꞊ya ziö, Yesu ‑yö ö ‑de ‑zɔn 'zü ö ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑dhë, Tibeliasë 'yipuë 'kpong 'dhiö. ‑Kɔ 'ö 'wun bhë 'ö ꞊kaa' ꞊ga ꞊nɛɛ: Yi bhë ‑a 'ka, Simɔ Piɛɛ 'dhö, Toma ('wo‑ 'tɔ kpɔ ‑Flɛan 'ka) 'dhö, Natanaɛlö ('ö ‑kë Kana mi 'ka Galile) 'dhö, Zebede gbö ‑nu 'dhö waa‑ Yesu ‑bha ꞊guë' ꞊plɛ 'bhaa ‑wo ‑kë wo 'ko 'piö. 'Ö Simɔ Piɛɛ ‑ya pö: «'Ma 'dho 'kplö ‑zuö ꞊dhia.»
'Yö 'wo‑ pö ‑a ‑dhë: «Kwa ‑nu 'plɛ 'kwa dho dho.»
'Ö wo 'plɛ 'wo dho 'wo ‑da 'yitagɔ 'gü. 'Kɛɛ ꞊dhɛ ꞊wa 'kplö ‑zuö gbeng ‑yi bhë ‑a 'ka, waa pë gbɛ 'sü. ꞊Dhɛ 'ö‑ ‑dhɛ 'dhö 'po ‑na, 'ö Yesu ‑yö nu 'yi 'kpong 'dhiö mü. 'Kɛɛ ꞊guë' ‑nu waa‑ ꞊tɛi' dɔ ꞊nɛ yö ‑mü. 'Yö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «‑Dadhëü ‑nu 'ka ‑de, ka 'yuö‑ ‑sü ‑a?» 'Wo‑ pö ‑a ‑dhë: «‑Abi'!»
'Yö‑ pö ‑an ‑dhë: «Ka 'kplö ‑zuö 'yitagɔ ꞊kwɛɛ‑ 'gü ꞊zian' 'dhɛ, ka ‑dho 'yuö‑ sü.»
'Yö 'wo 'kplö ‑zuö, 'kɛɛ ‑an ‑kɔ yaa ‑mɔa ‑bha gbɔ kö ‑wa 'gan yiö bhii kö 'yuö‑ ꞊yaa‑ pa. ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'yö ꞊guë' mɛ 'ö‑ ‑dhɔ Yesu ‑kë ꞊duö bhë, 'ö‑ pö Piɛɛ ‑dhë: «Dëmɛ ‑mü!»
꞊Dhɛ Simɔ Piɛɛ ꞊yaa‑ ma 'dhö, 'ö ö ‑bha gblang ‑da ö ‑bha ‑bla 'ka, 'ö ‑püö 'yiëë‑, 'ö nu 'kpong 'dhiö ꞊zian'. ꞊Guë' ‑nu mɛ 'wo to bhë 'wo nu zlöö 'yitagɔ 'gü 'kplö 'ö 'yuö‑ ‑ya pa bhë ‑a 'gan ‑sü 'ka, 'ö bhii ‑dhɛ 'wo ‑kë ‑a ‑bha bhë ‑yö ‑mɔa ‑yö ‑lo ‑gɛn wang ꞊këng' do ‑naa ꞊taa 'yi 'kpong 'dhiö ‑dhɛ 'ka. ꞊Dhɛ ꞊wa ‑lo 'kpong 'dhiö, kö 'siö ‑yö ‑da ‑sü 'ka, kö 'yuö‑ waa‑ ꞊bluu'‑ 'klu ‑wo siöö. 10 'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «'Yuö‑ ‑nu 'ka 'go ‑na ‑an 'sü ꞊dhia bhë, ‑ka nu ‑a 'bhaa ‑nu 'ka 'kwee‑!»
11 'Yö Simɔ Piɛɛ ‑yö dho 'ö 'kplö 'ö 'yuö‑ ꞊vava ‑nu ‑wa pa bhë, 'ö‑ ‑gan sia‑; ‑wo ‑kë 'yuö‑ bhɛ ꞊këng' do ö ‑kɔ 'sɔɔdhu waa‑ 'yuö‑ ‑yaaga ‑an 'ka. 'Kɛɛ mɛ 'te 'tun ‑wun 'ö ‑kë mü 'ö tɔɔ 'yuö‑ bhë ‑yö ‑kë ꞊va giagiawo, 'kɛɛ 'kplö bhë yaa 'blë 'sa. 12 ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «‑Ka nu 'kwa pë ‑bhö.» 'Kɛɛ mɛ gbɛ yaa kë ‑dhö ‑an ziën kö ‑yaan ꞊dhɛɛ' 'kpɔ ꞊nɛɛ: «Dö ‑mü ü 'ka ɛ?» 'Ö tɔɔ kö ꞊waa‑ ꞊tɛi' dɔ ꞊nɛ Dëmɛ ‑mü. 13 'Yö Yesu ‑yö dho, 'yö ꞊bluu'‑ bhë 'ö‑ sü, 'ö‑ nu ‑an ‑dhë; 'ö 'yuö‑ nu ‑an ‑dhë 'pö.
14 ꞊Dhɛ 'ö Yesu ‑yö go ga 'gü bhë, ‑a ‑bha ö ‑de ‑zɔn ö ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑dhë ‑sü kë ‑yaaga ‑naa ꞊nɛ 'wo ꞊kaa' bhë.
Yesu waa‑ Piɛɛ
15 ꞊Dhɛ ꞊wa yën pë ‑bhö ‑sü ‑bha, 'ö Yesu ‑ya pö Simɔ Piɛɛ ‑dhë: «Simɔ, Zan gbö, n ‑dhɔ ‑yö ü ‑kë 'ö ‑ziö ‑a 'ka mɛ ‑nu 'wo to ‑an ‑ta ‑a?» 'Ö Simɔ ‑ya ‑daa ‑kë ‑a ‑gɔ 'ö‑ pö: «꞊Ii‑, n Dëmɛ; bhi ‑de gia‑ ü‑ ꞊tɛi' ‑dɔ ꞊nɛ ü ‑dhɔ ‑yö n ‑kë.» 'Ö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë: «Ü ‑zo kë ma 'bhla 'në ‑nu 'piö.»
16 'Yö‑ pö ‑a ‑dhë 'zü ‑gwaa kë ꞊plɛ ‑naa wo: «Simɔ, Zan gbö, n ‑dhɔ ‑yö ü ‑kë ‑a?»
'Ö Piɛɛ ‑ya ‑daa ‑kë 'ö‑ pö: «꞊Ii‑, n Dëmɛ; bhi gia‑ ü‑ ꞊tɛi' ‑dɔ ꞊nɛ ü ‑dhɔ ‑yö n ‑kë.» 'Ö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë: «Ü ‑zo kë ma 'bhla ‑nu 'piö.»
17 'Yö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë 'zü ‑gwaa kë ‑yaaga ‑naa wo: «Simɔ, Zan gbö; n ‑dhɔ ‑yö ü ‑kë ‑a?»
'Ö Piɛɛ ‑yö ‑da ꞊zuötozlöödhe 'gü 'tetundhe 'ka ‑a pö 'Ö Yesu ‑ya wo ‑a ‑dhë ‑gwaa ‑yaaga ‑naa wo «n ‑dhɔ ‑yö ü ‑kë ‑a?» bhë ‑a ‑wun 'gü. 'Kɛɛ ‑ya ‑daa ‑kë 'ö‑ pö: «N Dëmɛ, ü pë 'plɛ ‑dɔ; ü‑ ꞊tɛi' ‑dɔ ꞊nɛ ü ‑dhɔ ‑yö n ‑kë.»
'Ö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë: «Ü ‑zo kë ma 'bhla ‑nu 'piö. 18 A‑ ‑pö ü ‑dhë gia‑ 'ka ꞊nɛɛ: ꞊Dhɛ 'ü ꞊tun ‑dadhëü 'ka, (yi mɛ ꞊ya dhi ü ‑dhë,) 'bha ü ‑bha ‑du kwi ‑klu sɔ ‑ta, kö ü 'dho ‑sü ‑mü ‑dhɛ 'ö ‑dhi ü ‑dhë ‑a ‑bha; 'kɛɛ 'bha kë ꞊klöö ꞊sia, ü ‑dho ü ‑kɔ ꞊luu'‑ 'ö mɛ 'kpaan gbɛ ‑yö nu 'ö ü ‑bha ‑du kwi ‑klu ü vɛɛdhö. ꞊Ya kë 'dhö, ‑yö ‑dho dho ü 'ka ‑dhɛ 'ö 'yaa ü ‑zuë ‑a 'ka ‑a ‑bha.»
19 'Wun bhë ‑a ꞊blɛɛ' 'ö Yesu ‑ya wo 'dhö bhë, ‑yö ‑kë ‑kɔ 'ö Piɛɛ dhö gaa waa‑ ‑a ‑gɔ ‑wun ‑bha ‑kë ‑Zlan 'tɔ bhɔ ‑gɛn 'ka ‑sü ‑wun ꞊blɛɛ' sü 'ka. ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'yö‑ pö ‑a ‑dhë: «Ziö n 'piö!»
Yesu waa‑ ‑a ‑bha ꞊guë' mɛ 'ö‑ ‑dhɔ ‑ya ‑kë
20 ꞊Dhɛ Piɛɛ ꞊ya ꞊dhië' ö ‑zü, 'ö ꞊guë' mɛ 'ö‑ ‑dhɔ ‑yö Yesu ‑kë ꞊duö bhë 'ö‑ yö kö ‑yö nu ‑na wo 'piö. Yö bhë ꞊nɛ kë‑ wo 'töng 'bhaa 'ka kö ‑wo pë ‑bhö ‑na bhë, 'ö waa‑ Yesu 'wo wo ‑gɔ dun, 'ö ꞊dhɛɛ' kpɔ Yesu ‑gɔ 'saan 'gü ꞊nɛɛ: «N Dëmɛ, dö 'ö dho ü 'dhɔɔ dɔ ꞊ɛ?» 21 ꞊Dhɛ Piɛɛ ꞊yaa‑ yö 'dhö kö ‑yö nu ‑na wo 'piö, 'ö‑ pö Yesu ‑dhë: «N Dëmɛ, mɛ mɛ 'ö ꞊nɛ 'dhe, ‑më 'ö dho kë ‑a 'ka ɛ?»
22 'Ö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑a ‑gɔ 'ö‑ pö: «꞊Ya dhi n ‑dhë kö ‑a 'yan ‑yö 'to ‑a 'gü ‑yö 'dho ‑yö yöë n ‑yɛ 'zü ‑sü ‑bha, ü ‑bha ‑më ‑wun 'ö‑ 'gü i? Bhi ‑zë, ‑bhö ziö n 'piö!»
23 Kö dö 'pö dho 'ö ‑taɔ ‑pɛn 'iin kö ‑wa ‑kë ꞊dhë, 'kɛɛ ‑wa ‑pö ‑yö ‑kë dhegluzë ‑nu 'wo bhë ‑an ziën ꞊nɛ ꞊guë' mɛ 'ö bhë yö 'ka 'dho ga. 'Kɛɛ kö Yesu yaa‑ pö Piɛɛ ‑dhë: «Yö 'ka 'dho ga,» 'kɛɛ ‑ya pö ꞊zian': «꞊Ya dhi n ‑dhë kö ‑a 'yan ‑yö 'to ‑a 'gü ‑yö 'dho ‑yö yöë n ‑yɛ 'zü ‑sü ‑bha, ü ‑bha ‑më ‑wun 'ö‑ 'gü i?»
24 ꞊Guë' gia‑ bhë ꞊nɛ 'ö 'wun ‑nu 'wo bhë 'saadhö 'ö‑ ‑ya 'sëëdhɛ ꞊nɛ ‑a 'gü; kë‑ wo 'dhö bhë, kwa‑ ꞊tɛi' ‑dɔ ꞊nɛ pë ‑nu 'ö‑ ‑gɛn bho 'saadhö bhë ‑wo 'wun gia‑ 'ka.
‑Wo ‑kaanta ‑nu
25 Yesu ‑yö 'wun ꞊plëëzë 'bhaa ‑nu ‑kë. ꞊Ya kë ꞊nɛ 'kwa‑ pö ‑a 'plɛ ‑yö ‑ya 'sëëdhɛ 'gü, ‑yö ‑kë n 'gü ꞊nɛ ‑a 'sëëdhɛ ‑be ‑nu 'wo bhë ‑an ‑dadhɛ 'ka 'dho kë ‑dhö 'kpongtaa.