'Sëëdhɛ 'ö dho ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu 'wo
Eblö
'ka ‑an 'piö 'ö ꞊nɛ
1
Kë‑ wo 'kpa bhë ‑Zlan ‑yö 'wun ‑blɛɛ kwa 'bhɛma ‑nu ‑dhë ꞊plëëzë 'ka ꞊bɔa' ö ‑wodhiölomɛ ‑nu ‑ta ‑sü 'ka; 'yö kë‑ wo 'dhö bhë 'sa, ‑yö ꞊blɛɛ 'dhö ‑kɔ ꞊suu'‑ 'saadhö ‑ta. Yö ꞊ga 'ö yi ‑kaanta 'kwa ‑an 'gü ꞊nɛ 'ö ꞊ya bɔ ö Gbö 'gü 'ö ꞊ya 'wun ꞊blɛɛ'‑ kwa ‑dhë 'zü bhë. ‑A Gbö 'ö 'dhö bhë ꞊nɛ 'ö bɔ ‑a 'gü 'ö pë 'plɛ ‑da, 'ö‑ sü 'ö‑ ‑ya pë 'plɛ Dëmɛ 'ka. Yö ꞊nɛ 'ö ‑Zlan ‑bha 'tɔbhɔdhe 'bhü 'dhö ‑a 'gü. Yö ꞊nɛ 'ö ‑Zlan ‑bhɔa giagia 'ka, 'ö‑ ‑kɔ 'dhö pë 'plɛ ‑gɔ ‑a ‑wo 'piigbeezë bhë ‑a 'ka. Yö bhë ꞊nɛ, ꞊dhɛ 'ö ꞊ya yën mɛ 'bhee‑ ‑nu ‑bha 'wun yaa ‑nu ‑bho ‑an ‑bha ‑sü ‑bha, 'ö ‑ya ‑sü 'ka ‑Zlan 'ö ‑ya ‑sü 'ka ‑kɔ ‑mɔ 'wuën‑ ‑sü 'saadhö ‑ta bhë ‑a ‑kɔ ‑së 'gü dhang‑ 'gü.
'Wun 'ö ‑gban Yesu Klito ‑bha ‑kë ꞊va ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑nu ‑ta ‑sü ‑bha
Yesu ‑bha ‑kë ꞊bhlëzë ‑sü 'ö ꞊zië' ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑nu ‑ta ‑sü ‑bha bhë, ‑ya ‑kë 'ö ‑Zlan ‑yö 'tɔ 'ö ꞊va 'ö ‑ziö ‑an ‑bha ‑ta 'ö‑ nu ‑a ‑dhë. Ka gia‑ ‑ka ‑dhɛ ‑ga bhë 'sa! Kë‑ wo bhë, ‑Zlan yaa‑ pö do ö ‑bha bɔmɛ ‑nu 'wo bhë ‑a mɛ do ‑dhë do ꞊nɛɛ: Bhi ꞊nɛ 'ü n Gbö 'ka, 'kan ꞊dɛɛ ‑bha, 'ma kë ü Dë 'ka. Ka‑ ‑yö bhë ꞊a? Yaa ö ‑bha bɔmɛ ‑nu 'wo bhë ‑a mɛ do ‑wun ꞊blɛɛ'‑ do ꞊woë' ꞊nɛɛ: Ma ꞊nɛ 'a tɔɔ ‑a Dë, 'ö yö ‑de 'pö yö ꞊nɛ 'ö tɔɔ n Gbö. 'Kɛɛ pë 'ö ‑kë ꞊zian' 'ö tɔɔ, ‑dhɛ 'ö ‑Zlan 'dhoë‑ ö Gbö do 'ö‑ ‑bha 'në ‑blɛɛzë 'ka bhë ‑a bɔ 'kpongtaa, ‑ya ‑pö: 'Go ‑Zlan ‑bha bɔmɛ 'plɛ ‑wo yö wo kpɔn 'gü ‑a 'dhiö ‑a gba ‑sü 'ka. Pë mɛ 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ꞊zian' ‑a ‑bha bɔmɛ ‑nu ‑wun 'gü 'ö tɔɔ: ‑A ‑bha bɔmɛ ‑nu 'wo‑ ‑bha yuökëmɛ ‑nu 'ka bhë, ꞊ya kë, ‑yö ‑an kë 'tëë ‑saa 'ka, 'ö‑ 'bhaa ‑nu ꞊ya kë, 'ö‑ ‑an ‑kë 'siö ꞊nɛ 'ka 'pö. 'Kɛɛ ꞊dhɛ 'ö yö ö Gbö ‑bha 'yö‑ pö: Ü ‑bha ꞊bhɔɔ' 'gɔ ‑gbloo bhë ‑yö ‑gban ꞊toëpö 'ka, ‑Zlan; ü ‑bha ‑ya ü ‑bha ‑gludëdhɛ ‑pö bhë ‑a 'dhiö ‑sü bhë, ü‑ ‑kɔɔn ‑a ‑kɔɔn ‑kɔ kpengdhö 'ka. Pë 'ö kpengdhö ꞊nɛ 'ö‑ ‑dhɔ ‑yö ü ‑kë; 'ö 'wun yaa ‑dhɔ 'yaa ü kë. Pë 'ö ‑kë 'ö ‑Zlan, 'ö ü ‑bha ‑Zlan ‑yö ü sü 'ö ꞊zuögludhi nu ü ‑dhë ü ‑ya ‑sü 'ka ‑dhɛ ꞊bhlëzë ‑dhɛ ‑bha 'ö bhë. ‑Dhɛ 'ö ‑ya ‑a ‑bha bhë, ‑yö ꞊bhlëzë 'ö ꞊zië' ‑a ‑dhɛ mɛ 'ö ü 'bha ‑nu ‑ya ‑a ‑bha bhë ‑a ‑ta. 10 'Yö‑ pö 'zü: Bhi ꞊nɛ, n Dëmɛ, 'ö 'töng züdɔyi 'ka, 'ü 'kpongtaadhɛ ‑kë; 'ö 'ü dhang‑ ‑pë ‑kë ü ‑kɔ 'ka. 11  Pë ‑nu 'wo bhë ‑an 'gü ‑dhö ꞊siö 'töüdhö; 'kɛɛ bhi ‑zë ü ‑dhö to 'dhö. Pë ‑nu 'wo bhë ‑wo ‑dho kë zii ꞊nɛ sɔ ‑nu 'dhö; 12  ü ‑dho ‑an kpö kë ꞊nɛ mɛ ‑sɔ kpö ‑kë, 'ö‑ mɛ 'ö ꞊ya kë zii 'ü‑ bho mü 'ü‑ ‑dëü yö ‑a piën‑ ꞊nɛ mɛ ‑sɔ ‑kë wo ‑bha. 'Kɛɛ bhi ‑zë, ‑kɔ do 'ü‑ 'ka bhë ꞊nɛ 'ü dhö toë 'pö; ü 'ka 'dho kë zii 'gbɛɛdhö. 13 ‑A ‑ga 'ka‑ wo bhë ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑nu 'wo bhë ‑a dözë 'ö ‑Zlan ꞊yaa‑ pö ‑a ‑dhë do: ‑Ya n ‑kɔ ‑së 'gü, ‑yö 'dho ‑yö yöë yi 'a dho ü yaagümɛ ‑nu kaa ü ‑bha ‑taa ‑an ‑ta ‑pë 'ka ‑a ‑bha ‑ɛ? 14 ꞊Ya kë 'dhö kö bɔmɛ ‑nu 'wo bhë, ‑wo ‑zuu ‑nu ꞊suu'‑ ‑sëëzë 'ka 'ö ꞊ya kë 'wo yuö ‑nu ‑kë ‑Zlan ‑dhë; 'ö ‑Zlan ‑yö ‑an bɔ kö mɛ ‑nu 'ö dhasü dho kë ‑an ‑gɔ bhë, ‑waan nu ‑an ‑dhë.