'Sëëdhɛ 'ö Pɔlö ‑ya bɔ
Filemɔ
‑dhë bhë 'ö ꞊nɛ
1
'Sëëdhɛ 'ö ꞊nɛ ma Pɔlö 'a ‑kanso 'gü Klito ‑wun 'gü, 'ö yië‑ kwa dheglu Timote 'yi‑ bɔ ü ‑dhë. 'Yië 'we bhi Filemɔ, 'ü yi yuökëyɔɔ ‑wungbeezë 'ka bhë ü 'ka; 'yië 'we yi dheglu 'nëdhe Apia 'ka; 'yië 'we yi yuökëyɔɔ Asipö 'ka; 'yië 'we Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'saadhö 'ö 'ka ‑bhɔ 'kuë‑ kë ‑na ka 'ko ꞊bhaa ü ‑gɔ kɔɔ bhë ka 'ka. Kö kwa Dë ‑Zlan waa‑ kwa Dëmɛ Yesu Klito ‑wo 'glusë kë ka 'ka ‑wo ka gbaa ꞊zuöyagluu 'ka.
'Wun 'ö ‑gban ‑dhɔ ‑kë 'kuë ‑sü 'ö Filemɔ ‑gɔ waa‑ ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü ‑bha
꞊Ya kë a ꞊bhɛa' ‑na ‑Zlan ‑dhë, n ‑zo ‑yö ‑büö ü 'ka ‑kplawo, 'ö ꞊ya kë 'a‑ zuö pö ü ‑wun 'gü. 'Ö tɔɔ ü ‑bha ‑a ‑dhɔ ‑kë ‑Zlan ‑bha mɛ 'kpɛkpɛ 'ka ‑sü waa‑ ü ‑bha ‑zo ‑yö kwa Dëmɛ Yesu ‑bha ‑sü bhë, a‑ ‑wun ‑ma. Pë 'a‑ ‑dhɛ ‑Zlan ‑gɔ 'ö tɔɔ kwa ‑bha ‑kë 'ko ꞊bhaa ꞊zuö' do 'ka ‑sü 'ö kwa ꞊yɔɔn ‑na 'kuë‑ ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü 'gü kwa ‑bha ‑klu Klito ‑bha ‑sü 'gü bhë, 'iin kö pë ‑së ‑nu 'ö kwa ‑bha 'ka bhë 'kwaan‑ ‑an dɔ. N dheglu, ü ‑bha ‑a ‑dhɔ ‑kë ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu 'ka ‑sü 'ö bhë, ‑yö n ꞊zuö' 'glu ‑dhi ꞊duö 'ö n ꞊faan' më, bhii ü Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ꞊faan' ‑më.
Pɔlö ‑bha ꞊bhɛa'‑ 'ö‑ wo Filemɔ ‑dhë Onezimë ‑wun 'gü
‑A ‑wun 'gü, 'kö ‑kë ꞊nɛ ‑potaasü ‑yö n ‑gɔ Klito 'gü kö 'aan‑ ü ꞊kɔɔn, a‑ 'piö ꞊zian' kö ‑dhɔ 'ö ü 'gü bhë ‑a ‑wun 'gü, pë 'a 'dhoë‑ ‑dhɛ ü ‑gɔ ꞊nɛ 'ü ü 'to kë ‑a ‑bha. Ma Pɔlö, 'ma ꞊klöödhɛ 'kun, 'go mü ü‑ ‑ma ꞊nɛ a ‑kë ‑kanso 'gü Yesu Klito ‑wun 'gü ꞊nɛ ‑kɔ ꞊nɛ ‑a 'dhö. 10 Pë 'a 'dhoë‑ ‑dhɛ ü ‑gɔ bhë ‑yö ‑gban Onezimë ‑bha. ‑Yö n gbö 'ka Klito 'gü, 'ö tɔɔ ‑ya 'a‑ wo 'nö ‑kanso 'gü ꞊nɛ, 'ma kë ‑a dë 'ka Klito 'gü ('ö tɔɔ ma ꞊nɛ 'a Klito ‑wun ꞊blɛɛ ‑a ‑dhë). 11 'Dhiö ‑bezë, ‑a ‑yö ‑a ‑bha ‑pë gbɛ yaa kë ‑dhö ü ‑gɔ; 'kɛɛ zlöö ꞊nɛ ‑yö ‑dho yuö ‑së kë bhi 'dhö, ma 'dhö, ko ‑dhë. (꞊Waa‑ pö Onezimë ‑an 'töng bhë ‑a 'ka kö mɛ bhë ꞊nua ‑mü. 'Tɔ bhë ‑a ‑gɛn tɔɔ mɛ 'ö‑ ‑yö ‑a ‑bha ‑pë 'dhö ‑dhö.)
12 Yö ꞊nɛ 'a‑ bɔ ‑na ü ‑dhë 'zü ꞊nɛ n ‑de 'dhö bhë. 13 ‑Yö ‑kë n 'gü kö ‑yö 'to n 'piö 'nö, ‑dhɛ 'a‑ ‑bha 'wuntaɔsë ‑bha ‑kanso 'gü zö bhë ‑a ‑bha ü piën‑ kö ‑yaan yuö ‑nu kë n ‑dhë. 14 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë 'maa‑ 'piö kö 'a pë ‑nu kë kö ‑yö 'kun ‑kë ü ‑we ‑a ‑bha ‑wun 'ka ‑sü 'ka. A‑ 'piö ꞊zian' kö bhi gia‑, ‑yö kë ü ‑de 'gü ‑wun 'ka kö ‑yö kë 'wun ‑së 'ka 'ü‑ kë n ‑dhë. 'Maa‑ 'piö kö ‑yö kë ü 'gbee‑ ‑ta bho ‑sü 'ka.
15 ‑Yö mü kaa‑ Onezimë ka ‑kan 'kuë‑ 'töng kpö 'bhle ‑bha kö yi mɛ 'ö 'ka dho ‑kpën ‑a 'ka ka 'kuë‑ 'zü, 'kaan‑ 'to ka 'kuë‑ ‑kplawo, 16 ꞊ya kë 'dhö kö zlöö ꞊nɛ 'yaa ꞊nua 'waa 'ka gbɔ; 'kɛɛ ꞊ya kë kwa dheglu 'ö‑ ‑wun 'dhö kwa ‑gɔ 'gbee‑ ‑a 'ka. ‑A ‑wun ‑yö n ‑gɔ 'gbee‑; 'kɛɛ ‑a ‑wun ‑kë 'gbee‑ ü ‑gɔ ‑sü bhë ‑yö ‑mɔa kö ‑yö ziö n ‑ma ‑ta, 'ö bhii kö ꞊ya kë ü ‑gɔ ꞊nɛ ü ‑bha yuökëmɛ 'ö 'go mü 'ö ü dheglu 'ka kwa Dëmɛ 'gü ‑a 'dhö.
17 'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ ü n ‑sü ꞊nɛ ü 'bhamɛ 'dhö, kö ‑bhö ü ‑kɔ 'kpɔ ‑a ‑gɔ ꞊nɛ ‑kɔ 'ü dhö n ‑nia kuën bhë ‑a 'dhö. 18 'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ ꞊ya 'wun yaa kë ü 'ka 'iin 'ö ü ‑bha 'pë 'dhö ‑a ‑bha, ‑a 'plɛ dɔ n tuö. 19 ‑Wo kpö mɛ 'ö ꞊nɛ, ma Pɔlö giagia, n ‑kɔ pin ‑mü; a‑ ‑pö ‑kë ꞊nɛ ü ‑bha 'pë ‑nu ‑wo Onezimë ‑bha, a ‑dho ‑an 'plɛ bho. ('Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, ü ‑bha ‑tosiadhe bhë, ‑a ‑wun ‑bha ‑tën n ‑ma ‑sü 'ö bhë, n 'ka dho ‑a ‑wun ꞊luu'‑.) 20 N dheglu, a ‑bhɛa ü ‑dhë, ‑bhö 'we ‑a ‑bha kwa Dëmɛ ‑dhɔ ꞊kaa' 'tɔ 'gü n ‑gɔ; ‑bhö n ꞊zuö' 'dho sia‑ ꞊nɛ ‑kɔ 'ö dheglu 'ö Klito 'gü 'ö dhoë‑ kaa ‑a 'dhö.
21 ‑A ‑de, ‑ya ‑de 'a‑ wo ꞊nɛ, 'sëëdhɛ 'a‑ bɔ ‑na ü ‑dhë pë ‑dhɛ ü ‑gɔ ‑sü 'ka ꞊nɛ, ü ‑dho ‑a 'gü ‑pë kë. ‑Yö n 'yaan 'ka ꞊nɛ ü ‑dho ‑a kë ‑dewo 'ö ꞊zië' mü. 22 'Go mü 'zü, ‑bhö ma wɔdhɛ do ‑pë kë 'ö tɔɔ ‑yö n ‑zo 'piö ꞊nɛ ‑Zlan ‑dho we ka ‑bha ꞊bhɛa' ‑wo ‑bha kö 'aan‑ 'go ‑kanso 'gü, 'aan‑ nu ka 'piö 'ma.
꞊Wekadhe ‑kaanta
23 Epaflasö 'ö yi ‑nu 'yi ‑kanso 'kɔɔdhö Yesu Klito ‑wun 'gü 'nö bhë ꞊ya 'we ü 'ka. 24 Maakö 'dhö, Alitaakö 'dhö, Demasö waa‑ Lukö ‑nu 'wo ma yuökëyɔɔ ‑nu 'ka bhë, ꞊wa 'we ü 'ka.
25 Kö kwa Dëmɛ Yesu Klito ‑yö 'dhuë‑ 'kpɔ ka ‑bha!