13
Kë ‑kɔ 'ö ‑Zlan ‑dhë ‑së
(N dhegluzë ‑nu,) kö ꞊kun 'ka ka bo ka 'ko ‑nu ‑dhɔ kë ‑sü 'ka Klito 'gü, ka ‑bha ‑kë dhegluzë ‑nu 'ka ‑sü ‑wun 'gü! Kö ꞊kun 'ö ka ‑zlö ‑yö ‑trö ‑nia ‑nu 'wo nu ‑na ka ‑ta bhë ‑an ‑kun ‑së ‑sü 'ka; 'ö tɔɔ mɛ 'bhaa ‑nu ‑wo ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑nu ‑nia ‑kun wo ‑gɔ kɔɔ, 'kɛɛ waa‑ ꞊tɛi' dɔ ꞊nɛ ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑nu ‑mü. Ka ‑zo ‑yö ‑büö mɛ ‑nu 'wo ‑kanso 'gü bhë ‑an 'ka ꞊nɛ ‑dhɛ 'wo‑ pö ‑a ‑bha ka ‑nu ꞊nɛ ka ‑kanso 'gü ‑a 'dhö. Mɛ ‑nu 'wo ‑an 'klo bho ‑na, ka ‑zo ‑yö ‑büö ‑an 'ka ꞊nɛ ‑dhɛ 'wo‑ pö ‑a ‑bha ka ‑nu ꞊nɛ 'ö 'klobhɔdhe do bhë 'ka‑ 'gü ‑a 'dhö.
Dhe waa‑ ö ꞊gɔn ‑an ‑bha ‑kë 'ko 'piö ‑sü bhë, ‑yö kë pë 'ö mɛ 'plɛ ‑wa ꞊bhlë ‑ya ‑a 'ka; kö ꞊kun 'ö dhebɔ ‑yö ö ꞊gɔn to 'ö ꞊nië 'iin ö gɔɔn‑ ‑yö ö bɔɔ to 'ö ꞊nië. 'Ö tɔɔ ‑yö dhe 'piö o, ‑yö gɔɔn‑ 'piö o, ‑Zlan ‑bha za ‑yö ‑dho ꞊sɔɔnkëmɛ ‑nu kun.
Kö ꞊kun 'ö 'ka ka ꞊kwaa‑ ka ‑de ‑zü 'ö 'wëüga ‑dhɔ ‑yö ‑ziö ka 'gü ka 'ta 'sü ‑kɔ ‑nu 'gü. Pë ‑nu 'wo ka ‑gɔ ‑wo ka ‑zo 'kun bhii ‑Zlan ‑ya ‑pö: N ‑zlö 'ka 'dho trö ü ‑wun 'ka, n 'ka 'dho kan ü ‑bha 'gbɛɛdhö. ꞊Ya kë 'dhö kö kwa ‑mɔa 'kwa kwa ‑zo yö ‑Zlan ‑bha ‑a pö ‑sü 'ka ꞊nɛ: Kwa Dëmɛ bhë ꞊nɛ 'ö tɔɔ ‑nu n ‑dhë ‑mɛ; 'suö 'ka 'dho n kë. ꞊Ya kë 'dhö kö ‑më 'kpaan 'ö mɛbheedhe dhoë‑ kë n 'ka ɛ?
‑Yö ka ‑gɔ 'dhiö mɛ zii ‑nu 'wo ‑Zlan ‑wo ꞊blɛɛ ka ‑dhë bhë, ka ‑zo ‑yö ‑büö ‑an 'ka. ‑Kɔ 'ö ‑an ‑bha ‑tosiadhe 'gü 'kpongtaa zö 'ö ‑an wɔ ‑kɔ ‑yö ꞊kaa' 'iin 'ö 'wo ga bhë, ‑ka ka ‑zo 'ta ‑a 'gü kö ‑an ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑kɔ 'ö bhë 'ka‑ 'sü 'pö 'dhɛ! 'Ö tɔɔ Yesu Klito bhë, ‑kɔ do 'ö ꞊kaa' 'kpa bhë, 'ö‑ 'ka ꞊dɛɛ, 'ö dho toë 'dhö ‑kplawo. Kö ꞊kun 'ö 'ka ka ꞊kwaa‑ mɛ ‑nu ‑zü 'ö 'wo nu ka ‑püö ꞊dhia ‑Zlan gba ‑kɔ ꞊suu'‑ ‑de dhe ‑zë ‑nu 'vlanvlan 'ka. ꞊Yö ‑së kö ‑Zlan ‑bha 'glusë ‑yö kwa ‑zo ‑gban; bhii yaa 'dhö kë tɔng dɔ ‑wo ‑nu 'wo ‑gban ‑bhöpë ‑nu ‑bha ‑an 'ka. Mɛ ‑nu 'wo wo ‑de nu ‑na 'wun ‑nu ꞊suu'‑ bhë ‑an ‑dhë bhë, waa pë gbɛ yö ‑a 'gü do.
10 Kë‑ wo bhë, slabhomɛ ‑nu 'wo 'dho ‑na Zuifö ‑nu ‑bha ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'gü, 'ö 'wo sla‑ bho ‑na sla‑ ‑bho ‑a ‑ta ‑pë ‑ta bhë, pë ‑nu 'wo 'go ‑na kwa ‑bha sla‑ ‑bho ‑a ‑ta ‑pë ‑ta bhë ‑an ꞊dua' 'yaa ‑mü kö ‑wa ‑bhö. 11 'Ö bhii ꞊ya kë 'kpa, ‑an ‑bha slabhomɛ ꞊va ‑yö wü ‑nu 'wo bhë ‑an fɛi ‑sü 'ö dho ‑a 'ka ‑dhɛ 'slööslö ‑dhɛ ꞊duö ‑bha, 'yö‑ ‑kë sla‑ 'ka mɛ ‑nu ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu ‑bho ‑an ‑bha ‑sü 'ka. 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, wü ‑nu 'wo bhë, ‑wo ‑an ‑güö wo ‑bha pö‑ ꞊taa ‑bha. 12 Pë 'ö ‑kë 'ö Yesu ‑bha ga ‑sü bhë 'ö ‑kë pö‑ ꞊taa bhë 'ö bhë ‑yö kë 'dhö kö ‑yaan 'sɛgümɛ ‑nu kë 'slööslö ö ‑de fɛi 'ka. 13 ꞊Ya kë 'dhö, (n dhegluzë ‑nu,) ‑kwa ꞊luu'‑ 'kwa 'dho Yesu 'piö pö‑ ꞊taa kö 'wun ‑nu 'ö bɔ ‑an 'gü bhë, kwa ‑nu 'kwa bɔ ‑an 'gü kwa ‑bha ‑tosiadhe 'gü. 14 'Ö tɔɔ pödhɛ 'ö dho kë kwa ꞊plöödhɛ 'ka ꞊toëpö 'ka 'yaa 'kpongtaa zö. Kö ‑a mɛ 'ö dho kë ‑dhö ‑dhɛkpaɔ ꞊dhia' ‑bha bhë ꞊nɛ 'ö 'kwa‑ ꞊mɛɛ' ‑na bhë. 15 ꞊Ya kë 'dhö kö pë dho kë zlöö 'ö tɔɔ kwa ‑bha ‑Zlan bhë, ‑a 'tɔbhɔsü ꞊nɛ, 'kwa dhoë‑ wo ꞊nɛ gbaɔpë 'kwa bɔ ‑a 'ka Yesu ‑ta ‑kplawo ‑a 'dhö. 'Ma‑ pö 'dhö kö a‑ ‑pö 'kwa 'we ‑a 'tɔ 'piö ‑kplawo kwa 'dhi ‑wo 'ka. 16 Kö ꞊kun 'ö ka ‑zlö ‑yö ‑trö 'wun ‑së kë ‑sü waa‑ ‑nu ka 'ko ‑nu ‑dhë ‑sü 'gü. ‑A ‑kë 'dhö ‑sü ꞊nɛ 'ö tɔɔ sla‑ giagia 'ö‑ ‑wun 'yi ‑yö ‑kan ‑Zlan 'dhi.
17 ‑Ka 'wun ma 'dhiö ‑sü mɛ 'ka ‑mɛ ‑nu ‑ta, 'ka ka ‑gɔ ꞊yɔɔ' ‑an ‑dhë bhii ‑wo wo ‑zo ‑kë ka ‑bha 'ta ‑sü ‑Zlan ‑bha zian ‑ta ‑kɔ 'piö; 'ö tɔɔ ‑Zlan ‑dho ka ‑gɔ ‑wun ꞊dhɛɛ' kpɔ ‑an ‑gɔ. 'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ 'ka 'wun ma ‑an ‑ta, ‑wo ‑dho wo ‑bha yuö kë ꞊zuögludhi 'ka. 'Ka 'wun ‑nu kë 'pö ‑kɔ 'bhaa 'gü, ‑an ꞊zuö' 'glu 'kaa dhi; 'ö ꞊ya kë 'dhö ‑a ꞊truën‑ ‑dho kë ka ‑gɔ ‑më 'ka ɛ?
꞊Wekadhe waa‑ ‑wo ‑kaanta ‑nu
18 ‑Ka ꞊bhɛa' yi ‑wun 'gü ‑kplawo, bhii yi‑ 'wun ‑dɔ ꞊nɛ 'wun ‑dan 'kuë ‑kɔ ‑së ‑yö yi 'gü 'ö 'yi‑ 'piö kö yi kë ‑kɔ ‑yö kë ‑dhö ‑dhɛ 'saadhö 'gü, 'yi 'wun ‑së kë. 19 A‑ ‑dhɛ ka ‑gɔ kö 'ka ꞊bhɛa' ‑Zlan ‑dhë giagia 'ka kö ‑yö 'we ‑a ‑bha, 'a 'yɛ n 'zü 'a nu ka 'piö 'ma 'zodhö.
20 ‑Zlan ‑yö kwa Dëmɛ Yesu 'ö kwa ‑maakëmɛ ꞊va 'ka bhë ‑a ‑bho ga 'gü. 'Kɛɛ ‑yö ꞊bɔa' ‑a fɛi 'ö ‑dhikuëdhe 'ö dho to 'dhö ꞊toëpö 'ka bhë ‑a ‑ta. 21 Yö 'ö ꞊zuöyagluu 'dhoë‑ ‑gɔ bhë ‑yö 'wun ‑së kë ‑sü ‑faan nu ka ‑dhë kö 'kaan‑ ‑a ‑dhi ‑a ‑dhë ‑wun kaa. Pë 'ö ‑dhi ‑a ‑dhë, ‑ya ‑kë kwa 'gü bɔa Yesu Klito 'gü ‑sü 'ka. Kö 'tɔbhɔdhe ‑yö kë Yesu Klito ‑bha 'ka ꞊toëpö 'ka! Amɛn.
22 N dhegluzë ‑nu, ꞊bhɛa' 'a‑ wo ka ‑dhë: Mɛ ꞊daan' ‑wo ‑nu 'a‑ ‑ya 'sëëdhɛ ꞊nɛ ‑a 'gü ꞊nɛ, ‑ka ka 'gü dɔ 'gbee‑ 'ka ‑an 'kun ‑an 'kun ‑kɔ 'ka, yö ꞊ga 'ö 'sëëdhɛ ꞊nɛ 'ö yaa ꞊gbiin bhë. 23 ꞊Ya 'go mü, ‑yö kë ka 'yaan ꞊nɛ kwa dheglu Timote bhë ꞊ya 'go ‑kanso 'gü; ꞊ya kë ꞊nɛ ꞊ya nu ꞊ya ‑lo n 'piö 'nö ‑dhɛkpaɔyi 'ö ꞊nɛ ‑a 'ka, yi ‑nu yi ‑dho nu ‑bhɔdhia kë ꞊dhia ka ꞊plöö 'ma.
24 ‑Yö ka ‑gɔ 'dhiö ‑mɛ ‑nu 'saadhö waa‑ ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu 'saadhö 'ka 'ma, 'ma 'we kaa. Kwa dhegluzë ‑nu 'wo Itali ‑sɛ 'gü ꞊wa 'we kaa.
25 Kö ‑Zlan ‑bha 'dhuë‑ ‑yö 'to ka 'saadhö ka 'piö!