'Sëëdhɛ 'ö
Zakö
‑ya bɔ ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu
'wo ‑pɛn ‑sü 'ka ‑an ‑dhë bhë 'ö ꞊nɛ
1
'Sëëdhɛ ꞊nɛ, ma Zakö 'a ‑Zlan waa‑ kwa Dëmɛ Yesu Klito ‑an ‑bha yuökëmɛ 'ka, 'a‑ ꞊bɛɛn. 'Ma 'we ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu, 'ka ‑pɛn ‑sü 'ka 'kpongtaadhɛ 'saadhö ‑bha, ka 'plɛ ka 'ka.
'Wun 'ö ‑gban ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü waa‑ 'kpaakpadhɛ ‑an ‑bha
N dhegluzë ‑nu, 'wun 'gbee‑ ꞊suu'‑ 'saadhö 'wo nu ‑na ka ‑ta bhë, ‑wo kë ka ‑gɔ ꞊zuögludhi ‑wun 'ka; bhii ka gia‑ 'ka‑ ꞊tɛi' dɔ ꞊nɛ ꞊ya kë ꞊nɛ 'wun 'gbee‑ ‑nu 'wo nu ‑na ka ‑ta bhë, 'ka bɔ ‑an 'gü ‑to ‑a 'gbee‑ 'ka ‑sü 'ka, ꞊zuösaadhɛ ‑yö ‑dhö kë ka ‑gɔ, ka ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü bhë ‑a 'gü. ꞊Zuösaadhɛ 'ö ka ‑gɔ bhë, ‑ka ka 'gü dɔ 'gbee‑ kö ‑yö 'dho 'dhiö, ‑yö kë 'dhö kö ka ‑bha ‑kë Yesu Klito ‑bha mɛ 'ka ‑sü bhë ‑yö kë 'wun 'ö‑ 'gü 'dhö 'puu 'ö 'wun 'yaa‑ ‑bha ‑a 'ka 'iin 'ö pë gbɛ ‑wun 'yaa ka ‑bha ‑a 'ka. 'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ mɛ ꞊ya kë ka ziën, 'ö 'kpaakpadhɛ 'yaa‑ ‑gɔ, kö ‑ya ‑dhɛ ‑Zlan ‑gɔ. 'Kpaakpadhɛ 'ö bhë ‑Zlan ‑yö ‑dhoë nu ‑a ‑dhë; bhii ‑yö pë ‑nu mɛ 'plɛ ‑dhë ꞊zuö' 'puu 'ka, 'ö 'yaa 'wun gbɛ ꞊blɛɛ'‑ ‑an 'ka. ‑Ka pë ‑gba ‑dhɛ! 'Kɛɛ kö ꞊kun 'ö‑ ‑kë ꞊zuötozlöödhe 'ka ꞊nɛ pë 'a‑ ‑dhɛ ꞊nɛ ‑Zlan ‑yö ‑dho ‑a kë ꞊nɛ ‑kɔ 'a‑ ꞊dhɛa' bhë ‑a 'dhö 'gbödhö poo ꞊a; yö ꞊ga tɔɔ mɛ 'ö ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü 'yaa‑ ‑gɔ bhë, ‑yö ꞊nɛ ‑kɔ 'ö 'yoo kpö ‑nu 'dhoë‑ 'ka 'ö ꞊wa ꞊luu'‑ ꞊nëdhö 'ö 'tëë 'dhö 'dho ‑na ‑a 'ka ꞊kwaa‑ 'gü, ꞊kwɛɛ‑ 'gü bhë ‑a 'dhö. Mɛ ꞊suu'‑ 'ö 'dhö bhë, ‑yö kë ‑a 'yaan ꞊nɛ yö 'ka 'dho pë gbɛ yö kwa Dëmɛ kwɛɛ. 'Ö tɔɔ mɛ ꞊suu'‑ 'ö bhë, ꞊ya 'wun ‑nu ‑ya ö ꞊zuö' 'piö ‑yaan kë, ‑a 'töng ꞊ya ‑lo, 'ö‑ ‑kɔ 'yi ‑yö ga; 'iin 'ö ꞊ya kë 'ö‑ ꞊zuö' ‑yö to zlöö ‑a këpë ‑nu 'saadhö 'gü.
'Wun 'ö ‑gban ‑kë 'fɛɛzë ‑sü waa‑ ‑kë ꞊bhɔɔzë ‑sü ‑an ‑bha
N dhegluzë ‑nu, ꞊yö ‑së kö mɛ 'ö 'fɛɛzë ka ziën, ‑a ꞊zuö' 'glu ‑yö dhi ('ö bhii ‑a ‑bha ‑kpa Klito ‑bha ‑sü 'gü) ‑Zlan ꞊yaa‑ kë ꞊bhlëzë, 10 'iin kö mɛ 'ö ꞊bhɔɔzë 'pö, ‑a ꞊zuö' 'glu ‑yö dhi ‑a ‑gɔ 'ö ‑Zlan ‑ya ꞊yɔɔ bhë ‑a ‑wun 'gü; 'ö tɔɔ ꞊bhɔɔmɛ 'ka‑ ‑ga ‑na bhë, ‑yö ‑kë ꞊nɛ ꞊blëë' 'bin 'dhö; 11 ꞊waa‑ pö: «꞊Ee'‑, ‑dhɛ ꞊ya 'po bhoo‑, ‑an 'bin ꞊ga ꞊nɛ; ‑a kë yië lan‑ ‑yaan 'bhü ‑a ‑bha do, ꞊plɛ, kö ꞊ya ga bhë ‑a 'dhö; kö ꞊blëë' 'ö ꞊ya ga bhë ‑a 'bin ‑bha ‑sëdhɛ 'yaa 'dhö gbɔ.» ‑Kɔ do bhë ꞊nɛ 'ö ꞊bhɔɔmɛ dho ‑lo ‑a 'ka kö ‑a ‑bha 'wun ‑nu ꞊wa yö ‑së.
'Wun 'ö ‑gban ‑bɔ 'wun 'gbee‑ 'gü ‑sü waa‑ 'güdandhe ‑an ‑bha
12 ꞊Zuögludhi ‑yö kë mɛ 'ö bɔ 'wun 'gbee‑ 'gü, 'ö‑ ‑gɔ yaa 'to ‑a 'gü bhë ‑a ‑gɔ, bhii ꞊toëpö ‑këdhösü 'gɔ ꞊gblaa' 'ö ‑Zlan ‑ya ‑ya mɛ 'ö‑ ‑dhɔ ‑yö ‑an ‑kë 'ö ꞊wa bɔ 'wun 'gbee‑ 'gü ꞊wa 'to ‑a 'gbee‑ 'ka ‑an ‑gɔ bhë, ‑yö ‑dho ö ‑bha yö. 13 ꞊Ya kë ꞊nɛ 'güdandhe ꞊ya nu mɛ 'ö ‑dhö ‑a ‑ta, kö ꞊kun 'ö‑ pö: «‑Zlan ꞊nɛ 'ö n 'gü dan bhë», 'ö tɔɔ 'wun yaa gbɛ 'yaa ‑mɔ ‑Zlan 'gü dan ‑sü ‑bha; yö ‑de 'pö 'yaa mɛ 'gü ‑dan. 14 'Kɛɛ ꞊ya kë ꞊nɛ 'güdandhe ꞊ya nu mɛ ‑ta, kö ‑a ꞊zuö' 'piö ‑wun ‑nu yaa 'ö 'yaa ö ꞊kwaa'‑ ‑an ‑zü bhë ꞊nɛ, 'wo 'wun ‑nu kë ‑na ‑a 'ka bhë. 15 ꞊Ya 'go mü zlöö, 'ö 'wun yaa 'wo‑ ‑ya 'ti ‑kë wo ꞊zuö' 'piö bhë, 'ö‑ 'piö ‑wun ‑yö ‑kë ꞊sɔɔn yaa 'ka; ꞊sɔɔn yaa ‑de 'pö ꞊ya kë zlöö, ꞊ya 'dho 'dhiö, 'ö ‑kë mɛ bhë ‑a ‑bɔ ‑a ‑ta ‑pë 'ka 'ö ga.
16 ‑Ka ka ‑de kë 'slë 'ka, n dhegluzë ‑nu; 17 'Ö tɔɔ ‑nu mɛ ‑dhë ‑pë 'saadhö 'ka, 'ö ‑së kö ‑yö ‑go dhang‑ 'gü. Kwa Dë ‑Zlan 'ö‑ ‑bha ‑kë ‑dhɛpuudhɛ 'ka, 'ö 'yaa 'go pin ꞊taa, 'ö ‑dhɛtiidhɛ 'gü ‑wun gbɛ 'yaa‑ 'gü bhë ꞊nɛ 'ö pë ‑nu bhë 'ö‑ ‑nu kwa ‑dhë. 18 Kë‑ wo bhë, ‑Zlan ‑yö ö ‑wo 'ö 'wun gia‑ 'ka bhë ‑a ‑da kwa 'gü, ‑këdhösü ‑dëü ‑nu kwa ‑dhë ‑sü 'ka ö ‑de ‑zo 'kun ‑wun 'ka kö 'kwaan‑ kë ‑a ‑kɔ këpë ‑nu 'wo bhë 'saadhö, mɛ ‑nu 'ö 'kwa ꞊nɛ ‑an ‑blɛɛzë 'dhö ‑an 'ka.
'Wun 'ö ‑gban 'to 'to ‑sü waa‑ 'wun kë ‑sü ‑an ‑bha
19 N dhegluzë ‑nu, ‑yö kë ka 'yaan ꞊nɛ mɛ 'ö ‑dhö ‑yö ö 'to 'to ‑së 'ka, ‑yö ‑yö 'wun 'gü ‑kɔ dɔ; kö ꞊kun 'ö 'wun ‑yö naa‑ ‑zuë 'siösiö, 20 bhii mɛ 'ö ‑naazuëdhe kë ‑na bhë, pë 'ö kpengdhö ‑Zlan wö 'dhiö 'yaa‑ kë. 21 ‑A ‑wun 'gü ꞊nɛ 'ö 'ka dho kan pë 'ö mɛ ‑kë ‑dhuuzë waa‑ këwun yaa ꞊suu'‑ 'saadhö 'wo bhë ‑an ‑bha. 'Go mü 'zü, ‑Zlan ‑wo 'ö‑ ‑ya ka ꞊zuö' ‑bha bhë, ‑kaa 'kun ‑de ‑dho sia‑ ‑sü 'ka, bhii yö ꞊nɛ 'ö dho ka dha.
22 Kö ꞊kun 'ka ka ‑de ‑püö, 'to ‑to ‑Zlan ‑wo ‑bha ‑sü 'sloo 'ka, 'kɛɛ ‑wo 'ö bhë ‑kaa 'gü ‑pë ‑nu kë ꞊zian'. 23 Bhii mɛ 'ö ö 'to to ‑Zlan ‑wo ‑bha 'ö yaa‑ 'gü ‑pë kë, ‑yö ‑kë ꞊nɛ mɛ 'ö ö ‑de ‑ga ‑dhɛgayan 'gü, 'yö ö ‑de yö ꞊nɛ ‑kɔ 'ö‑ 'ka ‑a 'dhö bhë ‑a 'dhö. 24 Yö ꞊ga, ꞊dhɛ ꞊ya ö ‑de ‑ga 'dhö, 'ö ‑dhɛgayan bhë ꞊yaa‑ ꞊waannu kö ‑a ‑zlö ꞊ya trö ‑kɔ 'ö ꞊kaa' bhë ‑a ‑bha. 25 Tɔng ‑nu 'wo go ‑Zlan 'piö bhë ꞊nɛ 'wo ‑potaasü nu kwa ‑dhë. Mɛ 'ö ꞊ya ‑klu ‑a ‑bha ‑zo yö ‑sü 'ka, 'ö 'yaa ö 'to to ‑a ‑bha 'kpaan 'ka, kö ‑a ‑zlö ‑yaan 'dho trö ‑a ‑bha, 'ö‑ kun ö 'kun ‑kɔ 'ka, ‑Zlan ‑dho 'dhuë‑ kpɔ ‑a këpë ‑nu ‑bha.
26 ꞊Ya kë ꞊nɛ mɛ ꞊ya ö ‑de ‑ga ‑Zlan ‑bha tɔng 'kun ‑mɛ 'ka, 'kɛɛ kö ‑a 'dhi ‑wo ‑yö ya, kö ö ‑de ‑püö 'ö‑ wo; kö ‑kë ‑Zlan ‑bha 'në 'ka ‑sü pin 'yaa‑ ‑bha. 27 Pë 'ö ‑Zlan 'ö kwa Dë 'ka bhë 'ö‑ ‑dhë ‑së ‑a ‑bha tɔng ‑wun ‑kun 'gbee‑ ‑sü 'gü 'ö tɔɔ: ‑Zo ‑kë ‑tenë ‑nu waa‑ ꞊gɛandhoo ‑nu 'wo ꞊wa ‑bhö ‑sü 'gü bhë ‑an 'piö ‑sü 'ka waa‑ ‑de ‑dhɛ 'kan ‑sü 'kpongtaadhɛ ‑bha mɛ ‑kë ‑dhuuzë ‑pë 'saadhö ‑an ‑gɔ ‑sü.