2
Kö ꞊kun 'kwa mɛ gbɛ zë 'gü
N dhegluzë ‑nu, ka 'ö 'ka ka ‑zo yö Yesu Klito 'ö kwa Dëmɛ 'tɔbhɔsüzë 'ka ‑a ‑bha bhë, kö ꞊kun 'ö mɛ gbɛ ‑zë 'gü kë ‑sü ‑yö ‑kë ka 'gü. ‑Kwa kwa 'yan kë 'wun bhë ‑a 'piö 'kwee‑! ‑Kwa mɛ ꞊plɛ dan 'kuë ka ‑bha ‑bhɔkuëkɔ 'gü. ‑A mɛ do bhë ꞊bhɔɔmɛ ‑mü 'ö 'sënng ‑vaaga do 'dhoë‑ ‑kwaa; 'ö sɔ ‑së ꞊duö 'dhoë‑ ‑bha; 'ö‑ mɛ kë ꞊plɛ ‑naa bhë, 'fɛɛmɛ ‑mü 'ö sɔ 'blësü yaa 'dhoë‑ ‑bha, 'wo nu mü. 'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ mɛ 'ö sɔ ‑së 'dhoë‑ ‑bha bhë, 'ka‑ 'yi 'kan, 'ka‑ pö ‑a ‑dhë: «‑Bhö nu 'ü ꞊yaannu ‑yadhɛ ꞊bhlëzë ꞊nɛ ‑a ‑bha!» 'Ö 'ka‑ pö 'fɛɛmɛ ‑zë ‑dhë: «Bhi ‑zë, ‑bhö dɔ ü ‑gɛan!» 'iin: «‑Bhö ꞊yaannu sia‑ n ꞊gɛɛndhö zö!» kö 'ka mɛzëgüdhe kë ꞊nɛ bhë, kö ka ‑bha 'wun ‑yö 'ko 'dhiö ‑kɔ ꞊ya 'sü ꞊zuö' 'piö ‑wun yaa ‑bha ꞊nɛ bhë.
N dhegluzë ‑nu, ‑yö kë ka 'yaan ꞊nɛ 'fɛɛmɛ ‑nu 'ka ‑an ‑ga ‑na 'kpongtaa zö bhë, ‑yö ‑an ‑ya 'dhö kö 'wun ‑nu 'wo ‑gban ‑zo ‑yö Yesu Klito ‑bha ‑sü ‑bha bhë, ‑waan kë mɛ ‑nu 'wo‑ kuënnu ‑kɔ dɔ ‑an 'ka, 'go mü 'zü kö ‑gludëdhɛ kë ‑sü 'ö‑ 'tɔ go ‑an ‑dhë ꞊nɛ mɛ ‑nu 'wo‑ ‑dhɔ ꞊kaa', ‑yö ‑dho ‑a nu ‑an ‑dhë bhë kö ‑waan ‑a yö. 'Yö ka 'ö 'ka bhë, 'ka ‑an ‑san zë ꞊a? Ka gia‑, ‑dhɛ 'ka‑ ‑ga bhë, dö ‑nu 'kpaan 'ö ꞊ya kë 'wo ka 'gbee‑ ‑ta bho, 'wo dho ka 'ka zakanmɛ ‑nu 'dhiö 'ö yaa kë ꞊bhɔɔmɛ ‑nu 'wo bhë ‑an 'ka ɛɛ? Wo do 'wo bhë ꞊nɛ 'ö 'tɔ ‑sëënë 'ö Yesu Klito ‑tɔ 'ka, 'ö ‑Zlan ‑ya nu kwa ‑dhë bhë 'ö ꞊ya kë 'wo‑ zë 'dhii.
Kë‑ wo bhë, ꞊ya kë ꞊nɛ tɔng 'ö dɔ ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ ‑pö ‑bha 'ka, 'ö ‑ya ‑sü 'ka ‑a ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ꞊nɛ: ‑Bhö ü ‑ya 'yɔɔ ‑dhɔ kë ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ü ‑de ‑dhɔ ‑yö ü ꞊kaa' bhë ‑a 'dhö bhë, 'ka‑ 'kun ö 'kun ‑kɔ 'ka kö ka‑ ‑kë ‑së. 'Kɛɛ ꞊ya kë ꞊nɛ mɛzëgüdhe ꞊nɛ 'ka‑ kë ‑sü 'gü, kö ꞊sɔɔn yaa ꞊nɛ 'ö 'ka‑ kë ‑na bhë; 'ö kö tɔng ‑yö ‑dho ka kun, bhii kö 'ka‑ ‑lö 'gü. 10 'Ö tɔɔ mɛ 'oo mɛ 'ö ꞊ya tɔng ‑nu 'wo bhë ‑an do ‑lö 'gü kö ꞊ya ‑an 'plɛ ‑lö 'gü ꞊nɛ bhë. 11 Kë‑ wo 'dhö bhë 'ö tɔɔ mɛ gia‑ 'ö‑ pö: «Kö ꞊kun 'ü ‑da dhe 'piö 'iin kö ꞊kun 'ü mɛ gbɛ ‑bha dhe 'too bho ‑a ‑ta» bhë, yö do bhë ꞊nɛ 'ö‑ pö 'zü: «Kö ꞊kun 'ü mɛ zë». ꞊Ya kë 'dhö, 'kö ‑kë ꞊nɛ 'bhaa ‑da ü 'bha ‑bha dhe 'piö 'iin 'bhaa ü 'bha dhe ‑bha gɔɔn‑ 'too bho ‑a ‑ta, 'kɛɛ kö tɔng 'ö ‑gban «kö ꞊kun 'ü mɛ zë» ‑bha bhë, 'bha‑ ‑lö 'gü, kö tɔng ‑to 'dhö ‑sü ꞊ya ü 'kun ꞊nɛ bhë. 12 ꞊Ya kë 'dhö, ka 'wun ‑nu ꞊blɛɛ' ‑na 'iin ka pë ‑nu kë ‑na, kö ꞊kun 'ö ka ‑zlö ‑yö ‑trö ꞊nɛ tɔng 'ö ‑potaasü nu mɛ ‑nu ‑dhë bhë ‑a ‑bha za 'ö dho kan bhë ‑yö ꞊tun ka ‑gɔ zian‑; 13 bhii za 'ö dho kan bhë, mɛ 'yena yö ‑sü 'ka 'dho kë ‑a 'gü mɛ 'ö yaa mɛ 'yena yö ‑a ‑bha 'ka. 'Kɛɛ ꞊ya kë ꞊nɛ 'ka mɛ ‑nu 'yena yö, kö ꞊kun 'ö 'suö ‑yö ka kë ‑Zlan ‑bha zakanyi ‑dhë, 'ö bhii ‑Zlan ‑yö ‑dho ka 'yena yö 'pö.
'Wun 'ö ‑gban ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü waa‑ 'wun kë ‑sü ‑an ‑bha
14 N dhegluzë ‑nu, ꞊ya kë ꞊nɛ mɛ ꞊yaa‑ pö: «‑Zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü ‑yö n ‑gɔ», 'kɛɛ kö 'waa‑ yö ‑a këwun ‑nu ‑bha kö ‑a ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü bhë ‑a ‑yö ‑a ‑bha ‑pë ‑dho kë ‑më 'ka ɛɛ? Yö 'pö dhoë‑ dha ꞊ee? 15 'Wun ꞊zuan' do ꞊ga ꞊nɛ: 'Ka dho ka dheglumɛ ꞊plöö yi do 'ka, 'ö ka gia‑ ka 'yan ꞊ya ‑da ‑a 'gü ꞊nɛ ‑kpatasɔ ‑nu 'waa ‑an ‑gɔ 'iin ‑bhöpë ‑nu 'wo dho wɔ ‑a ‑ta yaa bɔ ‑an 'dhi, 16 ka gia‑, ‑dhɛ 'ka‑ ‑ga bhë ꞊yö ‑së kö 'ka ‑an 'to 'nɛnɛ waa‑ din bhë ‑an 'gü 'ka ka ‑wo ‑da ‑an ‑dhë ꞊nɛ: «N ‑kɔ ‑yö ka 'piö mü», 'iin: «‑Ka yiö ‑së bho» ꞊a? 17 ‑Kɔ do bhë 'ö‑ 'ka ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü 'piö 'pö. ‑A ‑yö ‑a ‑bha ‑pë gbɛ 'ka 'dho kë ‑dhö; kö ‑yö ga ‑sü 'ka, bhii ‑a këpë gbɛ 'yaa 'dhö.
18 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, mɛ ꞊plɛ ꞊wa kë ‑dhö 'ö‑ mɛ do ꞊yaa‑ pö ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü ‑yö ö ‑gɔ, 'ö‑ mɛ kë ꞊plɛ ‑naa ꞊yaa‑ pö 'pö ö 'wun ‑së ‑kë mɛ ‑nu ‑dhë, a dhoë‑ pö ‑an ‑dhë: ‑Zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü 'ö bhë, dɔ ‑kɔ 'ö dɔa kö ‑a 'piö ‑pë ‑nu 'wo ‑kë këwun ‑së ‑nu 'ka 'waa 'dhö bhë, ‑a ‑zɔn ‑dhɛ gbɛ 'yaa ‑dhö; 'ö tɔɔ ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü waa‑ ö këwun ‑nu ꞊nɛ 'ö 'wo dho wo 'ko 'piö. 19 ‑Yö ü ‑zo 'piö ꞊nɛ bhi do ꞊nɛ 'ü (kwa Dë) ‑Zlan ‑bha ‑kë do ‑sü ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑, 'ö 'ü dɔ ü ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü 'sloo 'ka bhë ꞊a? ‑Zuu yaa ‑nu ‑de 'pö, ‑a mɛ 'kö bhë ‑wa ꞊tɛi' ‑dɔ, 'ö 'wo ꞊zluun ‑a 'dhiö 'suö ‑dhë. 20 Bhi 'bhaa 'wun dɔ 'ü ꞊nɛ, ü 'to 'to 'a 'wun ꞊zuan' do ‑zɔn ü ‑dhë 'dhɛ, bhii ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü 'ü‑ ‑ga ‑na bhë, ‑a ‑yö ‑a ‑bha ‑pë gbɛ 'yaa 'dhö kö waa‑ ‑ta ‑kpa wo këwun ‑nu 'ka. 21 Ablaamö kwa 'bhɛma 'ö bhë, ‑më 'ö‑ ‑kë 'ö ‑Zlan ‑ya dɔ ‑a ‑bha kpengdhö ꞊e? ‑Yö ‑sü ‑a këwun ‑nu ‑bha, 'ö tɔɔ yi do 'ka (‑a ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü ‑wun 'gü), ‑yö ö gbö Izaakö gbaɔ ‑kë ‑Zlan ‑dhë slapë 'ka, ‑dhɛ 'ö dho ö ‑bha sla‑ bho ‑a ‑bha bhë ‑a ‑bha. 22 'Bha‑ yö ꞊a? ‑Kɔ 'ö‑ ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü waa‑ ‑a këpë 'wo dhoë wo 'ko 'piö bhë ‑a ‑ga bhë 'dhɛ! ‑Kɔ bhë ꞊nɛ 'ö‑ ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü ‑yö ꞊kaa' 'dhiö ‑mɔ 'kuë ‑sü 'ka bhë; 'kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë ‑yö ‑sü ‑a këpë ‑nu 'wo ‑kë ‑a 'piö ‑pë ‑nu 'ka bhë ‑an ‑bha. 23 ‑Yö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ꞊nɛ: Ablaamö ‑yö ö ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha, 'ö ‑Zlan ‑ya yö mɛ kpengdhö 'ka, ‑a ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü ‑wun 'gü. ‑Kɔ bhë ꞊nɛ 'ö ꞊kaa' 'ö pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka 'ö‑ 'dhiö ‑yö ‑mɔ ‑a 'ka 'kuë. Pë 'ö ‑kë 'ö ‑Zlan ‑ya ‑dhɛ zlöö ö 'bha 'ö bhë. 24 Ka‑ ‑yö ꞊a; ꞊ya kë 'dhö kö mɛ ‑bha ‑kë kpengdhö ‑sü 'ö ‑Zlan wö 'dhiö bhë ‑yö ‑sü ‑a këpë ‑nu ‑bha; yaa 'sü ‑a ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü 'sloo ‑bha.
25 Pë do bhë 'ö ꞊kaa' Laabö, ꞊sɔɔnkëdhe ‑bha 'ka. Kë‑ wo bhë, ‑a ‑bha ‑kë kpengdhö ‑Zlan wö 'dhiö ‑sü bhë, ‑yö ‑sü ‑a këpë ‑nu ‑bha; 'ö tɔɔ ‑glunaɔkëmɛ ‑nu 'wo ‑kë Zuifö 'ka ('ö Zozue ‑yö ‑an bɔ ‑waan 'dho Zeliko ‑pö waa‑ ö ‑zütodhɛ ‑nu 'piö, ‑ga ‑binblü ꞊dhia) bhë, ‑yö ‑an ‑nia ‑kun 'ö nu ‑an ‑dhë 'ö 'wo dho wo ꞊plöö, zian gbɛ 'sü ‑sü 'ka kö ꞊wa yën. 26 ('Wun ‑nu 'wo bhë, a‑ ‑blɛɛ 'dhö ka ‑zo ‑büö ‑wun 'ka,) bhii ‑kɔ do 'ö bun 'dhoë‑ 'ka pë 'kpaan 'ka kö 'të ‑sü 'yaa‑ ‑gɔ bhë 'ö ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü 'dhoë‑ 'ka, kö ‑a 'piö ‑pë ‑nu 'wo ‑kë këpë ‑nu 'ka bhë, waa kë ‑dhö.