'Wuntaɔsë
'ö ‑gban Yesu Klito ‑bha 'ö
Zan
‑ya ꞊blɛɛ
1
‑Wo 'ö ‑dhɛpuudhɛ waa‑ ‑këdhösü 'wo‑ 'gü
'Dhiö ‑blɛɛzë kö 'kpongtaadhɛ yaa kë ꞊kun, mɛ 'ö‑ 'tɔ ‑yö ‑kë ‑wo 'ka, ‑yö ‑kë ‑dhö. 'Yö ‑wo 'ö 'dhö bhë 'yö ‑kë ‑Zlan 'piö; kë‑ wo 'dhö bhë, ‑wo bhë ‑yö ‑kë ‑Zlan 'ka. ꞊Ya kë 'dhö kö ‑wo 'ö bhë ‑yö ‑kë ‑dhö ‑Zlan 'piö 'kpa 'pë‑, ‑a züdɔyi 'ka. 'Ö pë 'saadhö 'ö ‑Zlan ‑ya ‑da, ‑yö ‑bɔ ‑wo bhë ‑a ‑ta 'ö‑ 'plɛ ‑kë. Pë 'ö ‑Zlan ‑ya ‑da ‑yaan 'kun ‑a ‑kë ‑wo bhë ‑a 'ka ꞊süë' 'yaa 'dhö. ‑Wo 'ö bhë ꞊nɛ 'ö ‑këdhösü giagia 'dhoë‑ ‑gɔ; 'ö ‑këdhösü 'ö bhë 'pö, 'ö ‑kë mɛ 'bhee‑ ‑bha ‑dhɛpuudhɛ 'ka. 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë ‑dhɛpuudhɛ 'ö bhë ‑a 'bhü ‑yö ‑yö ‑dhɛtiidhɛ 'gü, 'yö mɛ ‑nu 'wo këdhɛ ‑dhɛtiidhɛ 'gü, waa 'we ‑a ‑wun ‑bha.
'Yö 'töng 'bhaa 'ka, 'yö ‑Zlan ‑yö gɔɔn‑ do bɔ. ‑A tɔɔ Zan; 'yö nu. Gɔɔn‑ bhë ‑yö ‑nu 'dhö kö ‑dhɛpuudhɛ 'ö bhë, 'wun 'ö ‑gban ‑a ‑bha, ‑yaan ‑tɔmɔdhe kë 'iin kö ‑a ꞊blɛɛ' ‑wun ‑bha, mɛ 'saadhö ‑waan ‑dhɛpuudhɛ 'ö bhë ‑a ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑. 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, yö gia‑ kun 'ö ‑kë ‑dhɛpuudhɛ 'ö 'dhö bhë ‑a 'ka; 'wun 'ö ‑gban ‑a ‑bha, yö ꞊nɛ 'ö‑ ꞊blɛɛ mɛ ‑nu ‑dhë.
Mɛ 'ö ‑dhɛpuudhɛ 'ka bhë, ‑dhɛpuudhɛ 'ö giagia, 'ö‑ ‑bha nu ‑sü 'ka, 'yö ‑dhɛ ‑po mɛ 'töüdhö ‑an ‑ta, yö ‑mü.
10 ‑Wo 'ö bhë ‑yö ‑kë 'kpongtaa. Yö ꞊nɛ 'ö ‑Zlan ‑yö 'kpongtaadhɛ ꞊kaa'. 'Kɛɛ 'kpongtaamɛ ‑nu waa 'we ‑a ‑wun ‑bha. 11 ‑Yö ‑nu ö ‑de ꞊plöö; 'yö‑ ‑de ‑mɛ ‑nu waa wo ‑kɔ 'kpɔ ‑a ‑gɔ. 12 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, mɛ kpö 'dɛdɛ ‑wo wo ‑kɔ ‑kpɔ ‑a ‑gɔ 'ö 'wo‑ ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑. ꞊Dhɛ ‑kë 'dhö, ‑wo bhë, 'yö‑ ‑kë 'ö 'wo ‑kë ‑Zlan ‑bha 'në 'ka. 13 Kë 'wo‑ wo ‑Zlan ‑bha 'në ‑nu 'ka bhë yaa kë ꞊nɛ ‑kɔ 'ö‑ 'ka 'kpongtaa zö 'ö 'kwa‑ pö ‑na ‑a 'ka mɛ ꞊nɛ ‑yö gɔɔn‑ ꞊nɛ ‑a gbö 'ka bhë ‑a 'dhö. 'Wun 'ö go ‑Zlan ‑de ‑zo 'kun ‑wun 'gü yö ‑mü.
14 'Yö ꞊dhɛ ‑kë 'dhö, ‑wo bhë 'yö ‑kë mɛ 'bhee‑ 'ka, 'ö nu 'ö ‑kë kwa 'piö zö. ‑A 'glu ‑yö ‑kë ‑së. Yö 'ö bhë ‑yö ‑kë 'wun gia‑ ‑gɔgodhɛ 'ka. Yi 'yan ‑yö ‑dɔ ‑a ‑bha 'tɔbhɔdhe ‑bha. 'Tɔbhɔdhe 'ö 'dhö bhë, Dë ‑ya ‑nu ö Gbö do 'ö bhë ‑a ‑dhë. Pë 'ö‑ 'piö bhë, ꞊dhɛ 'yi‑ dɔ ‑a ‑bha ꞊nɛ ‑yö ‑go ‑a Dë 'piö, 'ö yö 'ö ö Dë ‑bha 'në dosɛn 'kpaan 'ka bhë 'ö‑ yö bhë 'ö bhë. 15 Yö ꞊nɛ 'ö Zan ‑yö 'wun ‑gban ‑a ‑bha 'ö‑ ꞊blɛɛ ‑dhoo bho ‑sü 'ka, 'ö‑ pö: «Yö ꞊nɛ 'ö 'wun 'ö ‑gban ‑a ‑bha, a‑ ‑blɛɛ 'dhiö ‑be ꞊nɛɛ: Mɛ do ‑yö nu ‑na n ꞊zlöö; ꞊yö ꞊va 'ö ‑ziö n ‑ta. 'Ö tɔɔ ‑yö ‑kë ‑dhö 'dhiö ‑be kö n 'ka bhɔ ꞊kun.»
16 ‑Yö ö ‑bha 'wunsë ‑yö 'ko 'piö 'ö ‑kë kwa 'plɛ kwa ‑dhë 'ö 'dhuë‑ kpɔ kwa ‑bha ‑kplawo. 17 Kë‑ wo 'kpa bhë, tɔng 'ö ‑Zlan ‑ya dɔ kwa ‑dhë bhë, ‑yö ꞊bɔa' Moizö 'gü. 'Kɛɛ dɔ 'kwa‑ wo ꞊dɛɛ ꞊nɛ bhë, ‑a ‑bha 'glusë ‑wun waa‑ 'wun 'ö 'wun gia‑ 'ka 'ö ‑kë kwa ‑dhë bhë, ‑yö bɔa Yesu Klito 'gü. 18 ‑Zlan bhë mɛ gbɛ yaa ö 'yan dɔ ‑a ‑bha do. 'Kɛɛ ‑a Gbö dosɛn 'kpaan, Gbö 'ö ‑Zlan 'ka bhë, yö 'ö ‑ya ‑sü 'ka ö Dë 'sɔɔ bhë, ꞊yaa‑ kë 'kwa‑ dɔ.
Zan ‑bha ‑tɔmɔdhɛ kë ‑sü
(Matiö 3.1-12; Maakö 1.1-8; Lukö 3.1-18)
19 'Töng bhë ‑a 'ka, Zuifö ‑nu ‑gɔmɛ ‑nu 'wo Zeluzalɛmë, ‑wo slabhomɛ ‑nu waa‑ Levi ‑gɔ 'gunng 'gü ‑mɛ ‑nu 'ö 'wo yuö kë ‑na ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'gü bhë ‑an 'bhaa ‑nu ‑bɔ, 'wo nu 'wo ꞊dhɛɛ' kpɔ Zan ‑gɔ ꞊nɛɛ: «Dö ‑mü ü 'ka ɛ?»
20 'Kɛɛ yaa 'kun ‑a ‑daa kë ‑sü 'ka ‑an ‑gɔ, ‑a ‑ta pö ‑sü 'ka 'puu 'ka mɛ 'plɛ wö 'dhiö ꞊nɛɛ: «‑Zlan ‑bha ‑Yamɛ 'yaa ‑mü n 'ka.»
21 'Yö 'wo‑ ꞊dhɛɛ' kpɔ 'zü ꞊nɛɛ: «꞊Dhɛ 'ö 'dhö, kö dö ‑mü ü 'ka ɛ? Eli ‑mü ü 'ka a?» 'Yö‑ ‑daa ‑kë ꞊nɛɛ: «‑Abi'! 'Maa ‑mü.» 'Wo ꞊dhɛɛ' 'bhaa kpɔ ꞊nɛɛ: «‑Zlan ‑wodhiölomɛ 'ö yi 'yan 'dhoë‑ ‑gɔ bhë yö ‑mü ü 'ka a?» 'Yö‑ pö 'zü: «‑Abi'!»
22 'Wo‑ ꞊dhɛɛ' kpɔ zlöö ꞊nɛɛ: «꞊Ya kë 'dhö kö dö ‑mü ü 'ka ɛ? Bhi ‑de gia‑, ‑bhöë ‑daa 'kpëdhö ‑zë kë yi ‑dhë 'yi 'dho 'yi‑ pö yi bɔmɛ ‑nu ‑dhë.»
23 'Yö Zan ‑ya pö: «N tɔɔ gɔɔn‑ 'ö ‑dhoo bho ‑na 'yënng ꞊taa. Pë 'a‑ ‑dhoo bho ‑na 'ö tɔɔ: ‑Ka kwa Dëmɛ ‑bha zian ‑gbloo ‑pë kë; ‑yö dɔ kpengdhö ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑a 'ka ‑Zlan ‑wodhiölomɛ Ezai ‑bha 'sëëdhɛ 'gü bhë ‑a 'dhö.»
24 Mɛ ‑nu 'ö Zuifö ‑nu ‑wo ‑an bɔ 'wo nu ꞊dhɛɛ' 'kpɔ ꞊dhia Zan ‑gɔ bhë, Falizi ‑mɛ ‑nu ‑wo ‑kë ‑an ziën. 25 Wo ‑de 'pö, ‑wo Zan ꞊dhɛɛ' ‑kpɔ, 'wo‑ pö: «꞊Dhɛ 'ö ‑Zlan ‑bha ‑Yamɛ 'yaa ‑mü ü 'ka, 'ö 'bhaa Eli 'ka, 'iin 'bhaa ‑Zlan ‑wodhiölomɛ 'ka ꞊nɛ, ü ‑dɔ ꞊dhë 'yö ü mɛ ‑nu bɔ yiö ꞊ee?»
26 'Yö Zan ‑ya ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ, 'ö‑ pö: «Ma 'pö, ka bɔ ꞊nɛ 'a‑ wo yiö; 'kɛɛ mɛ do ‑yö ka ziën 'ö 'kaa‑ dɔ. 27 ‑Yö nu ‑na n ꞊zlöö. 'Maa pë gbɛ 'ka ‑a 'dhiö ‑dewo poo kö 'aan‑ 'dho ꞊kloo'‑ ‑a 'dhiö 'aan‑ ‑bha ‑sakpa yun ꞊bhüö' 'po.»
28 'Wun ‑nu 'wo bhë, ‑wo ‑kë 'dhö Betani ‑pö mɛ 'ö 'yiga 'wo‑ ‑dhɛ Zuudɛn 'ö Zan ‑kë mɛ ‑bha ‑go ꞊sɔɔn yaa 'gü ‑bɔyiödhe kë ꞊dhia ‑a ꞊bhaa bhë ‑a ꞊zlöö ꞊zian'.
‑Tɔmɔdhɛ 'ö Zan ‑ya ‑kë Yesu ‑wun 'gü
29 ꞊Dhɛ 'ö‑ ‑ta ‑dhɛ ꞊ya 'po, 'ö Zan ‑yö Yesu yö kö ‑yö nu ‑na ö 'piö, 'yö‑ pö: «'Bhlanë 'ö dho kë sla‑ 'ka kö ‑Zlan ‑yaan bho mɛ 'kpɛkpɛ ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑bho ‑an ‑bha ‑pë 'ka yö ꞊ga 'ö nu ‑na ꞊nɛ! 30 Yö ꞊nɛ 'a 'wun ‑gban ‑a ‑bha 'a‑ ꞊blɛɛ ꞊woë' ꞊nɛɛ: Mɛ do ‑yö nu ‑na n ꞊zlöö; ꞊yö ꞊va 'ö ꞊zië' n ‑ta, bhii ‑yö ‑kë ‑dhö n 'dhiö 'kpa 'pë‑ bhë, yö ꞊ga 'ö ꞊nɛ. 31 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë yaa kë ꞊nɛ pë 'ö dho kaa, ‑a dɔ 'a‑ wo bhë yö ‑mü, 'kɛɛ a ‑nu mɛ ‑nu ‑bɔ yiö ꞊dhia kö Izlaɛlö ‑mɛ ‑nu ‑waan ‑a dɔ.»
32 'Yö Zan ‑ya pö 'zü: «A ‑Zuu 'slööslö ‑yö kö ‑yö 'go ‑na dhang‑ 'gü. ‑Yö ‑kë ‑tönggö 'ka, 'yö nu 'yö ‑ya ‑a ‑ta. 33 'Kɛɛ ‑a kë ‑sü 'ka kö pë ‑nu bhë ‑waan kë, mɛ 'yö‑ 'ka, kö n 'ka‑ dɔ ꞊kun. 'Yö ‑Zlan 'ö n bɔ kö 'aan‑ mɛ ‑nu bɔ yiö bhë, 'ö‑ pö n ‑dhë: ‹Mɛ 'ü 'dhoë‑ ‑Zuu 'slööslö yö kö ‑yö ꞊yɔɔ' ‑na ‑a ‑ta ‑yaan 'to ‑a ‑ta bhë, yö ꞊nɛ 'ö dho mɛ ‑nu pa ‑Zuu 'slööslö 'ka.› » 34 'Yö Zan ‑ya pö: «Pë 'ö 'dhö bhë a‑ ‑yö ('ö n 'yan ‑yö ‑da ‑a 'gü); a‑ ‑pö ꞊ya kë 'dhö kö mɛ bhë ‑Zlan Gbö ‑mü.»
Yesu ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑blɛɛzë
35 ꞊Dhɛ 'ö‑ ‑ta ‑dhɛ ꞊ya 'po; Zan waa‑ ö ‑bha ꞊guë' ‑nu bhë ‑an mɛ ꞊plɛ ‑wo ‑kë ‑dhɛ do bhë ‑a 'gü 'zü; 36 'wo Yesu yö kö ‑yö ziö ‑na; 'yö Zan ‑ya pö: «‑Ka ‑dhɛ ‑ga 'dhɛ! ‑Zlan ‑bha 'bhlanë ꞊ga ꞊nɛ!»
37 Zan ‑bha ꞊guë' ‑nu ꞊plɛ 'wo bhë, ꞊dhɛ 'ö ‑wo bhë 'wo‑ ma, 'wo to mü 'wo ‑ziö Yesu 'piö. 38 ꞊Dhɛ 'ö Yesu ‑yö ꞊dhië ö ‑zü, 'ö ‑an yö kö ‑wo ziö ‑na ö 'piö, 'yö ‑an ꞊dhɛɛ' kpɔ ꞊nɛɛ: «‑Më 'ka‑ ꞊mɛɛ?» 'Ö ‑an ‑bha ‑daa ‑yö ‑kë ꞊dhɛɛ' 'ka 'wo‑ kpɔ ꞊nɛɛ: «Labi, ü ‑bha 'kwɛandhɛ ‑yö mɛɛ?» (Labi ‑gɛn 'ö tɔɔ «‑Gɔmɛ».)
39 'Yö‑ ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ 'ö‑ pö: «‑Ka nu 'kwa 'dho, kö 'ka‑ yö!» 'Yö 'wo to ‑a 'piö, 'wo dho 'wo wo 'yan dɔ ‑a ‑bha 'kwɛandhɛ ‑bha, 'ö 'wo to ‑a 'piö mü ꞊klöödhö ‑dhɛkpaɔyi mɛ bhë ‑a 'ka. (꞊Dhɛ 'ö pë ‑nu bhë 'wo kë ‑na 'dhö kö 'kwa dɔ 'wɔ 'yɛ ‑lan 'ka.)
40 Mɛ ꞊plɛ 'ö Zan 'wun ꞊blɛɛ' ‑wo bhë 'wo‑ ma 'ö 'wo ‑ziö Yesu 'piö bhë, ‑a mɛ do tɔɔ Andre 'ö ‑kë Simɔ Piɛɛ 'zlaa‑ 'ka. 41 ꞊Dhɛ 'wo 'go ‑na Yesu ‑gɔ kɔɔ, Andre ‑blɛɛzë ꞊nɛ 'ö ö 'yan dɔ ö ꞊dhoo Simɔ Piɛɛ ‑bha; 'yö‑ pö ‑a ‑dhë: «'Yië yi 'yan dɔ Mesi ‑bha!» (꞊Waa‑ pö Mesi Eblö ‑wo 'gü, kö ‑wa ‑pö Glɛkö ‑nu ‑wo 'gü 'pö «Klito», ‑a ‑gɛn 'ö tɔɔ «‑Zlan ‑bha ‑Yamɛ».)
42 ꞊Dhɛ ‑kë 'dhö, ‑yö ‑dho Simɔ 'ka Yesu 'piö. ꞊Dhɛ 'ö Yesu ‑yö Simɔ ‑ga ‑piindhö, 'yö‑ pö ‑a ‑dhë: «Ü tɔɔ Simɔ; Zan gbö ‑mü ü 'ka. 'Go ꞊dɛɛ ‑bha, ü tɔɔ Sefasö.» (꞊Waa‑ pö Sefasö Eblö ‑wo 'gü kö ‑wa ‑pö Glɛkö ‑nu ‑wo 'gü 'pö «Piɛɛ», ‑a ‑gɛn tɔɔ «‑guö gbɔng».)
Yesu ‑bha Filipö waa‑ Natanaɛlö ꞊dhɔɔ kë ‑sü
43 ꞊Dhɛ 'ö‑ ‑ta ‑dhɛ ꞊ya 'po, 'ö Yesu ‑yö ‑da zian ‑ta kö ‑yaan 'dho Galile ‑sɛ 'gü; 'yö ‑kpën gɔɔn‑ do 'wo‑ ‑dhɛ Filipö ‑a ‑bha; 'yö‑ pö ‑a ‑dhë: «‑Bhö ziö n 'piö!»
44 Filipö bhë, ‑yö ‑kë Betesaida mi 'ka. Betesaida ‑pö 'ö bhë ꞊nɛ 'ö Andre waa‑ Piɛɛ 'wo ‑kë ‑a ‑bha. 45 ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, Filipö ‑yö ‑kpën Natanaɛlö ‑bha; 'yö‑ pö ‑a ‑dhë: «Mɛ 'ö Moizö ‑ya ‑bha 'wun ꞊blɛɛ tɔng 'sëëdhɛ 'gü, 'ö ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ‑nu ‑wo 'wun ‑gban ‑a ‑bha 'wo‑ ꞊blɛɛ 'pö bhë, 'yië‑ yö; 'ö tɔɔ Zozɛfu gbö Yesu 'ö go Nazalɛtë bhë.»
46 'Yö Natanaɛlö ‑ya pö ‑a ‑dhë: «Ü‑ ‑pö dö! Nazalɛtë ‑pö ꞊nɛ, 'wunsë 'godhɛ ‑mü ꞊a?» 'Yö Filipö ‑ya pö ‑a ‑dhë: «Bhi gia‑, ‑bhö nu 'ü ü 'yan dɔ ‑a ‑bha 'dhɛ!»
47 ꞊Dhɛ 'ö Yesu ꞊ya Natanaɛlö yö kö ‑yö nu ‑na ö 'piö, 'ö 'wun ‑gban ‑a ‑bha 'ö‑ ꞊blɛɛ 'ö‑ pö: «Izlaɛlö 'në giagia ꞊ga ꞊nɛ, 'ö bhii 'wun yaa gbɛ 'yaa‑ 'gü!»
48 'Ö Natanaɛlö ‑ya ꞊dhɛɛ' kpɔ 'ö‑ pö: «Ü n ‑dɔ ‑kɔklë ꞊ɛ?» 'Ö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑a ‑gɔ 'ö‑ pö: «A ü ‑yö kö ü ‑ya ‑sü 'ka figö ‑lü ꞊löö kö Filipö yaa ü ꞊dhɔɔ kë ‑de wo ꞊kun.»
49 'Yö Natanaɛlö ‑ya pö ‑a ‑dhë: «N ‑Gɔmɛ, ‑Zlan Gbö ‑mü ü 'ka; bhi ꞊nɛ 'ü Izlaɛlö ‑mɛ ‑nu ‑bha ‑gludë 'ka!»
50 'Ö Yesu ‑ya ‑wo ‑daa ‑kë 'ö‑ pö: «꞊Dhɛ ‑kë ꞊nɛ 'ma‑ pö a ü ‑yö figö ‑lü ꞊löö bhë, 'ü n ‑wo yö 'wun gia‑ 'ka bhë ɔɔ‑; 'kɛɛ ‑yö kë ü 'yaan ꞊nɛ ü ‑dho 'wun 'gblüünzë ꞊plëëzë 'wo ‑ziö ‑a mɛ 'ö ꞊nɛ ‑a ‑ta ‑an yö.»
51 'Yö‑ pö 'zü: «A‑ ‑pö ka ‑dhë 'wun gia‑ 'ka ꞊nɛɛ: 'Ö sü ꞊dɛɛ ‑bha, ka ‑dho dhang‑ yö zlöö ‑bha kö ‑a 'dhi ꞊ya 'po kö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑nu ‑wo ‑da ‑na 'iin kö ‑wo ꞊yɔɔ' ‑na ma 'a Mɛgbö 'ka ꞊nɛ n ‑ta.»