2
Yesu ‑bha ‑dhidhaapë ‑blɛɛzë 'ö ‑kë kö ꞊wa 'dho dhe 'sü 'wlaan‑ ‑ta Kana plöö
꞊Dhɛ 'ö 'wun ‑nu bhë ꞊wa kë 'dhö, 'ö‑ ‑dhɛkpaɔyi ꞊ya kë ‑yaaga, 'ö dhe 'sü 'wlaan‑ ‑yö ‑kë Galile pö‑ do 'wo‑ ‑dhɛ Kana ‑a 'gü. Yesu dhe ‑yö ‑dho 'wlaan‑ bhë ‑a ‑ta. Yesu ‑de 'pö, yö 'dhö waa‑ ö ‑bha ꞊guë' ‑nu, ‑wo ‑naɔ ‑bɔ ‑an ‑gɔ 'pö kö ‑wo nu mü. ꞊Dhɛ 'ö 'wlaan‑ bhë 'wo‑ kë ‑na, 'ö kwa dɔ 'töng 'bhaa 'ka, 'ö yɔ ‑yö yën. ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Yesu dhe ‑yö Yesu ꞊dhɔɔ ‑kë plaan, 'ö‑ pö ‑a ‑dhë: «'Wun ꞊nɛ ‑wo ‑dho ‑a kë ꞊dhë 'pö ꞊nɛ! Yɔ 'yi 'plɛ ꞊ya yën.»
'Ö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë: «Dheklöö, ü‑ ‑pö ꞊dhɛɛ? Ü ꞊kwaa' n ‑zü. N ‑ma 'töng yaa ‑lo ꞊kun!»
'Ö‑ dhe ‑yö yuökëmɛ ‑nu ꞊dhɔɔ ‑kë 'ö‑ pö ‑an ‑dhë: «‑Ka 'to zö; pë 'saadhö 'ö 'dhoë‑ pö ka ‑dhë, ‑kaa kë!»
‑Guö 'lɔɔ‑ ꞊fië' 'slado ‑wo ‑kë dɔ ‑sü 'ka ‑dhɛ bhë ‑a ‑bha. Yö ꞊nɛ 'ö ꞊ya kë 'ö Zuifö ‑wo 'yi sü ‑a 'gü 'wo‑ ‑kë wo ‑bha ꞊nɛ ‑kɔ 'ö‑ 'ka ‑an wɔ ‑kɔ 'gü bhë ‑a 'dhö. ‑A do bhë pë dhö ‑mɔ 'yi 'litrö 'gɔɔ‑ 'slɛaga 'iin ꞊këng' do ‑bha ‑wo ‑mɔ ‑a ‑bha ‑wa yö ‑a 'gü. 'Yö ꞊dhɛ ‑kë 'dhö 'ö Yesu ‑ya pö yuökëmɛ ‑nu 'wo bhë ‑an ‑dhë: «‑Ka 'yi yö 'lɔɔ‑ ꞊fië' ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑an 'gü, ‑yö ‑an pa!» 'Ö 'wo‑ ‑kë 'dhö. 'Yö‑ pö ‑an ‑dhë 'zü: «'Yi bhë ‑kaa pë 'bhle 'sü ‑kɔɔ 'gü 'ka dhoë mɛ 'ö 'wlaan‑ ꞊nɛ ‑a ‑gbaan 'ka bhë, ‑a ꞊dhia!» 'ö 'wo‑ ‑kë 'dhö. (Kö ‑wa ‑kë ꞊dhë 'ma, 'iin kö ‑wa ‑pö ‑a ‑dhë ꞊dhë, 'kɛɛ) ꞊dhɛ 'wo ‑lo 'ma 'ö gɔɔn‑ bhë 'ö 'yi bhë 'ö‑ dan, kö ꞊ya 'gla yɔ 'gü. 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, ‑dhɛ 'ö yɔ bhë 'ö go ‑a ‑bha yaa‑ dɔ ö ‑de ‑gɔ. Yuökëmɛ ‑nu 'wo bhë, wo ‑zë ꞊dhɛ 'ö yɔ bhë 'ö go ‑a ‑bha ‑wa ‑dɔ. 10 ꞊Dhɛ ꞊ya 'go mü, 'yö dhe ꞊gɔn ꞊dhɔɔ ‑kë 'ö‑ pö ‑a ‑dhë: «Kë‑ wo ‑na ꞊nɛ, ꞊wa 'wlaan‑ kë 'ö 'wo dho yɔ yö mɛ ‑nu ‑dhë, ‑a din ‑sëëzë ꞊nɛ 'wo‑ nu ‑an ‑dhë, 'ö ꞊ya kë 'dhö zlöö, 'kwa dɔ 'töng 'bhaa 'ka kö mɛ ‑nu ꞊wa yɔ mü ꞊va 'ö 'wo‑ 'saadhö 'ö ‑dhö, 'wo‑ nu ‑an ‑dhë; 'kɛɛ bhi 'pö, yɔ ‑sëëzë ꞊nɛ 'ü‑ ꞊gbaannu ꞊nɛ, 'kwa‑ ma ꞊ɛɛ?»
11 ‑Kɔ 'ö ꞊kaa' Kana, Galile ‑sɛ 'gü, 'ö Yesu ‑yö ö ‑bha ‑dhidhaapë ‑blɛɛzë ꞊kaa' 'ö bhë. ꞊Dhɛ 'ö bhë ꞊nɛ 'ö Yesu ‑yö ö ‑bha 'tɔbhɔdhe ‑zɔn ‑a ‑bha, 'ö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wo wo ‑zo yö ‑a ‑bha.
12 ꞊Dhɛ 'ö 'wlaan‑ bhë ꞊ya yën, waa‑ ö dhe 'dhö, 'ö dheglu ‑nu waa‑ ö ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wo ‑dho Kapɛɛnaɔmë 'ö 'wo ‑dhɛkpaɔyi kpö 'bhle kë mü.
‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ ꞊bhlë 'ö Yesu ‑gɔ
(Matiö 21.12-13; Maakö 11.15-17; Lukö 19.45-46)
13 ꞊Dhɛ 'ö Zuifö ‑nu ‑bha Paakö 'wlaan‑ kë ‑yi ꞊ya yö ꞊klöö', Yesu ‑yö ‑luu 'ö dho Zeluzalɛmë. 14 ꞊Dhɛ 'ö dho, 'ö ‑lo 'ma ('ö ‑da ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'dhëüdhö mü), kö ‑du ‑nu oo, 'bhla ‑nu oo, ‑tönggö ‑nu ('ö ꞊ya kë 'ö Zuifö ‑nu ‑wa dhɔ ‑waan kë woë‑ sla‑ ꞊bhoë' ‑pë 'ka bhë) ‑an 'dhɔɔdɔmɛ ‑nu waa‑ mɛ ‑nu 'wo ‑kë 'wëü‑ ‑ta ‑bɔ ꞊dhia ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'wëü‑ 'ka mü bhë ‑an 'ka bhë ‑an 'plɛ ꞊wa wo ‑yadhɛ 'kun mü. 15 ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö ꞊bhüöga ‑nu sü 'ö‑ ‑kë ‑klaaga 'ka, 'ö 'dhɔɔdɔmɛ ‑nu waa‑ wo ‑bha 'bhla ‑nu, ‑du ‑nu ‑an ‑kë; kö ‑yö 'wëü‑ ‑tabhɔmɛ ‑nu ‑bha 'wëü‑ ‑pɛn ‑na kö ‑yö ‑an ‑bha 'dhɔɔ dɔ ‑a ‑ta ꞊gba ‑nu yö ‑na ꞊gɔa'. 16 'Yö‑ pö ‑tönggö 'dhɔɔdɔmɛ ‑nu ‑dhë: «Pë ‑nu 'wo ꞊nɛ, ‑ka ‑an bho zö; kö ꞊kun 'ka n Dë ‑bha 'kɔ kë 'dhɔɔkuëdhɛ 'ka.»
17 ꞊Dhɛ 'ö pë ‑nu kë ‑na 'dhö, 'ö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑zo ‑yö ‑büö ꞊nɛ 'wun ‑yö ‑gban pë ‑nu 'wo ‑kë bhë ‑an ‑bha ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ꞊nɛɛ: «‑Zlan, ü ‑bha 'kɔ ‑dhɔ 'ö n ‑gɔ bhë ‑yö ‑mɔa ‑bha ‑dewo ‑yö n zë.»
18 'Yö Zuifö ‑nu ‑gɔmɛ ‑nu ‑wa pö ‑a ‑dhë: «‑Dhidhaapë do kë kö ‑ya ‑zɔn yi ‑dhë ꞊nɛ pë ‑nu 'ü‑ kë ‑na bhë ‑wo ü ꞊dua' 'ka.»
19 'Ö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ, 'ö‑ pö: «‑Zlan ‑bha 'kɔ ꞊nɛ, ‑kaa 'wü; a ‑dho ‑a gbɛ dɔ ‑dhɛkpaɔyi ‑yaaga ‑bha.» 20 'Yö Zuifö ‑nu ‑gɔmɛ ‑nu ‑wa pö ‑a ‑dhë 'zü: «'Kɔ ü ‑ga ‑na ꞊nɛ, ‑kwɛ 'gɔɔ‑ ‑yiisië ö ga 'slado ‑yuö ‑mü; dö ‑mü ü 'ka kö 'üën‑ pö yi ‑dhë ü ‑dho ‑a dɔ ‑dhɛkpaɔyi ‑yaaga ‑bha ‑ɛ?»
21 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, pë 'ö‑ ‑dhɛ ‑Zlan ‑bha 'kɔ ('ö mɛ ‑nu waa‑ ‑gɛn ma ‑a ‑gɔ) bhë 'ö tɔɔ yö ‑de gia‑ ö ‑lü. 22 'Kɛɛ ꞊dhɛ 'ö ꞊ya 'go ga 'gü, 'ö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑zo ‑yö ‑büö zlöö ‑a ‑wo ‑nu 'ka, 'wo‑ ‑gɛn ma; 'ö pë ‑nu 'wo ‑gban ‑a ‑bha 'wo ‑kë ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü bhë 'wo‑ ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑.
Yesu ‑yö kwa ꞊zuö' 'piö ‑wun ‑dɔ
23 Paakö 'töng 'ö Yesu ‑ya ‑kë Zeluzalɛmë 'ma bhë, mɛ ‑nu ‑wo wo ‑zo ‑yö ‑a ‑bha ꞊plëëzë 'ka ‑dhidhaapë ‑nu 'ö‑ ‑kë bhë ‑a ‑wun 'gü. 24 'Kɛɛ yö 'pö, ‑yö ö ‑de ‑kë 'slë 'ka ‑an ‑gɔ 'ö tɔɔ ‑yö ‑an ‑dɔ; 25 bhii ‑a ‑bha ‑wun yaa kë ‑a ‑bha kö ‑wo mɛ 'bhaa ‑wun ꞊blɛɛ' ö ‑dhë. Mɛ 'ö ‑dhö 'wun 'ö‑ ꞊zuö' 'piö ‑wun 'ka, ‑ya ‑dɔ.