3
'Wun 'ö ‑gban Yesu ‑bha Nikodɛmö ꞊daan' 'ö‑ wo ‑a ‑bha
Gɔɔn‑ do ‑yö ‑kë ‑dhö, 'wo‑ ‑dhɛ Nikodɛmö; ‑yö ‑kë Falizi ‑mɛ 'ka, 'go mü, ‑yö ‑kë Zuifö ‑nu ‑gɔmɛ do 'ka. 'Yö gbeng ‑yi do 'ka, 'yö nu Yesu 'piö 'ö‑ pö ‑a ‑dhë: «N ‑Gɔmɛ, yi‑ ꞊tɛi' ‑dɔ ꞊nɛ bhi ꞊nɛ 'ö ‑Zlan ‑yö ü bɔ kö 'üën‑ yi ꞊daan'‑; 'yö tɔɔ mɛ gbɛ ‑kɔ 'ka 'dhö ‑mɔa kö ‑yö ‑dhidhaapë ‑nu kë ꞊nɛ ‑kɔ bhë ‑a 'dhö kö ‑Zlan 'yaa‑ ‑mɛ 'piö.»
'Ö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë: «A‑ ‑pö ü ‑dhë 'wun gia‑ 'ka, mɛ 'ö yaa bhɔ ‑dëüwo, yaa 'dhö ‑da ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ këdhɛ ‑bha.»
'Yö Nikodɛmö ‑ya pö ‑a ‑dhë: «Mɛ ‑dho ‑mɔa kö ‑yö bhɔ ‑kɔklë kö ꞊ya kë zii ‑ii, 'iin kë‑ wo bhë ‑da 'pö 'dhoë‑ wo 'zü ö dhe ꞊zuö' 'piö kö ‑yaan bhɔ bhë ee?»
'Ö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑a ‑gɔ 'ö‑ pö: «A‑ ‑pö 'zü ü ‑dhë giagia 'ka, ꞊ya kë ꞊nɛ mɛ yaa bhɔ 'yi waa‑ ‑Zuu 'slööslö ‑an 'gü, yaa 'dhö ‑da ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ këdhɛ ‑bha. 'Ö tɔɔ mɛ 'ö bhɔ mɛbheedhe ꞊suu'‑ 'gü, kö mɛ bhë, mɛdhɛ ꞊zuöga ꞊nɛ 'ö‑ ‑gɔ; 'kɛɛ mɛ 'ö‑ ‑bha ‑këdhösü ‑gɛn ꞊ya 'go ‑Zuu 'slööslö 'gü, kö mɛ bhë ‑yö ‑Zuu ꞊suu'‑ ‑ta ‑mɛ 'ka. Kö ꞊kun 'ö ü 'te ‑yö tun ‑a pö 'a‑ wo ü ‑dhë: ‑Bhö bhɔ 'zü ‑dëüwo bhë ‑a ‑wun 'gü. 'Tëë 'ö 'ka‑ ‑ga ‑na bhë, ꞊dhɛ 'ö ‑dhi ‑a ‑dhë ꞊nɛ 'ö ‑piö ‑a ‑bha, 'ö ꞊ya kë kwa‑ ‑drinng ma. 'Kɛɛ 'kaa‑ 'go ‑zian 'iin 'dho ‑zian gbɛ dɔ. Pë do bhë ꞊nɛ 'ö mɛ 'ö ꞊ya bhɔ ‑Zuu 'slööslö 'gü 'ö‑ 'ka 'pö.»
'Yö Nikodɛmö ‑ya pö ‑a ‑dhë 'zü: «‑Bhɔ ‑Zuu 'slööslö 'gü ‑sü 'ö bhë, ‑a kë ‑kɔ ‑yö ꞊dhë ꞊ɛ?»
10 'Ö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑a ‑gɔ 'ö‑ pö: «Bhi 'ü tɔnggɔmɛ ꞊va do 'ka Izlaɛlö 'sɛgɔ 'dhiö bhë, 'wun ꞊nɛ 'bhaa‑ dɔ ꞊a? 11 ꞊Ɛɛ, a‑ ‑pö ü ‑dhë giagia 'ka: Pë 'yi‑ dɔ ꞊nɛ 'ö 'yi‑ ‑wun ꞊blɛɛ; 'ö pë 'ö yi 'yan ‑yö ‑da ‑a 'gü 'yi‑ ‑tɔmɔdhɛ ‑kë; 'kɛɛ 'kaa yi ‑wo ‑nu ‑dhɛ 'wun gia‑ 'sa! 12 Pë ‑nu 'wo 'kpongtaa zö 'a ‑an ‑wun ꞊blɛɛ' ‑na bhë, ‑a ‑wun 'kaa‑ ‑dhɛ 'wun gia‑ ꞊nɛ, ‑a mɛ ‑nu 'wo dhang‑ 'gü bhë, a ‑dho ‑a ‑wun ꞊blɛɛ' ka ‑dhë 'ö 'ka‑ ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑kɔklë ꞊ɛɛ? 13 A‑ ‑pö ü ‑dhë, mɛ gbɛ yaa 'dho dhang‑ 'gü, ‑a 'ke yaa kë ma 'a ‑Zlan Gbö 'ka, 'a ‑ya ‑sü 'ka dhang‑ 'gü, 'a ꞊yɔɔ bhë n 'ka.
14 'Iin 'zü pë dho kë 'ö tɔɔ ‑wo Mɛgbö dɔ 'lü ‑bha dhuö ꞊nɛ ‑kɔ do gia‑ 'ö Moizö ‑yö zën ꞊mɛɛ 'në dun ‑a 'ka 'kpa 'lü ‑bha 'yënng ꞊taa bhë ‑a 'dhö. 15 ‑Yö kë 'dhö kö mɛ 'ö 'dhoë‑ ö ‑zo yö ‑a ‑bha, kö ‑këdhösü 'ö 'dhö ꞊toëpö 'ka bhë ‑yaan kë ‑a ‑gɔ. 16 'Ö tɔɔ 'kpongtaamɛ ‑nu ‑dhɔ ‑yö ‑Zlan ‑kë giagiawo; 'yö‑ ‑wun 'gü 'ö ö Gbö dosɛn bhë 'ö‑ bɔ, ‑yö kë 'dhö kö mɛ 'oo mɛ 'ö 'dhoë‑ ö ‑zo yö ‑a ‑bha bhë, kö ‑yaan 'kun ga ‑sü 'ka; 'kɛɛ kö ‑këdhösü 'ö ‑dhö ꞊toëpö 'ka bhë ‑yaan kë ‑a ‑gɔ. 17 Kë‑ wo 'dhö bhë ‑Zlan yaa ö Gbö bɔ 'kpongtaa kö ‑yaan za ‑lo 'kpongtaamɛ ‑nu ‑bha, 'kɛɛ ‑ya ‑bɔ ꞊zian' kö 'kpongtaamɛ ‑nu ‑waan bɔ ‑a ‑ta ‑waan dha ‑sü yö.
18 ꞊Ya kë 'dhö kö mɛ 'ö ꞊yaa‑ ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ kö za 'ka 'dhö ‑lo ‑a tuö; 'kɛɛ mɛ 'ö ꞊ya ‑kɔ ‑a ‑wun 'ka, kö za bhë, ‑a ‑bha ꞊ya ‑lo ‑a tuö 'saadhö ꞊nɛ bhë. 'Ö bhii yaa 'we ‑Zlan Gbö dosɛn 'kpaan 'ö‑ ‑gɔ bhë ‑a ‑wun ‑bha. 19 Za ‑bha ‑lo mɛ tuö ‑gɛn ꞊ga ꞊nɛ: ‑Dhɛpuudhɛ ‑yö ‑nu 'kpongtaa ꞊zian', 'kɛɛ mɛ ‑nu ‑wo wo ‑ta ‑yö ‑a ‑bha, 'wo wo wö bɔ ‑dhɛtiidhɛ 'gü ‑pë ‑nu 'piö 'ö bhii ‑an këpë ‑nu ‑wo ‑kë yaya. 20 'Ö tɔɔ mɛ 'ö këpëyaamɛ 'ka, ‑yö ‑dhɛpuudhɛ ‑san ‑zë 'ö 'yaa nu mü, 'ö bhii kö ꞊kun 'ö‑ këwun ‑nu dhö yö ‑dhɛgbɛadhɛ 'gü. 21 'Ö mɛ 'ö 'wun gia‑ 'gü ‑mɛ 'ka 'ö‑ ‑dhɔ ‑kë ‑dhɛpuudhɛ 'ka ‑yö kë 'dhö kö mɛ 'kpɛkpɛ ‑wa yö ꞊nɛ ‑a këpë ‑nu bhë ‑wo ‑Zlan ‑zo 'kun ‑wun 'gü.»
'Wun 'ö ‑gban Yesu ‑bha 'ö Zan ‑ya ꞊blɛɛ
22 ꞊Dhɛ 'ö Yesu waa‑ ö ‑bha ꞊guë' ‑nu ꞊wa 'go mü, ‑wo wo ‑gɔ dɔ ꞊zian' Zude ‑sɛ 'gü. ‑Dhɛ bhë ꞊nɛ 'wo 'töng kpö 'bhle ‑kë ‑a ‑bha, kö ‑yö mɛ ‑nu bɔ ‑na yiö. 23 Zan ‑de 'pö ‑yö ‑kë mɛ ‑nu bɔ yiö ꞊dhia 'pö pö‑ 'wo‑ ‑dhɛ Enɔɔ bhë ‑a 'gü Salimë ‑pö 'sɔɔ, 'ö tɔɔ 'yi ‑yö ‑kë mü ꞊va. 'Ö ꞊ya kë 'ö mɛ ‑nu ‑wo go ‑dhɛ 'saadhö 'gü, 'wo nu ‑a 'piö. 24 'Töng bhë ‑a 'ka, kö waa Zan ‑zuö ‑kanso 'gü ꞊kun.
25 'Yö yi do 'bhaa 'ka 'ö zaɔbhodhe ‑yö ‑da Zan ‑bha ꞊guë' ‑nu waa‑ Zuifö mi do ‑an ziën 'wun 'ö ‑gban bun ‑bha ‑kë 'slööslö ‑kɔ 'ö ‑Zlan ‑bha zian ‑ta, ‑a wɔ ‑kɔ 'gü bhë ‑a ‑wun 'gü. 26 'Yö 'wo nu Zan 'piö, 'wo‑ pö ‑a ‑dhë: «Yi ‑Gɔmɛ, mɛ 'ö kwa ‑nu 'kwa‑ ‑kë Zuudɛn zlöö ‑dëü 'ka, 'ü‑ ‑tɔmɔdhɛ ‑kë bhë, mɛ ‑nu ‑wo 'dho ‑na ‑a 'piö, ‑yö ‑an bɔ ‑na yiö 'pö ‑oo!»
27 'Ö Zan ‑ya ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ 'ö‑ pö: «Pë yaa 'dhö kë mɛ ‑gɔ 'kpaan 'ka kö ‑Zlan yaa‑ nu ‑a ‑dhë. 28 Ka ‑de gia‑, ka n ꞊goo‑ 'ka, 'ö bhii a‑ ‑pö ka ‑dhë: 'Maa ‑Zlan ‑bha ‑Yamɛ 'ka, 'kɛɛ ‑Zlan ‑yö n ‑bɔ ‑a 'dhiö. 29 Dhe ‑gɔn ꞊nɛ 'ö tɔɔ mɛ 'ö dhe 'dhoë‑ ‑gɔ, 'kɛɛ mɛ 'ö dhe ‑gɔn 'bha 'ka, 'ö‑ 'to 'dhö ‑a ‑wo ‑bha, ‑a ꞊zuö' ‑yö ‑da 'gludhi ꞊va 'gü dhe ‑gɔn ‑wo 'ö‑ ma bhë ‑a ‑wun 'gü. ‑Kɔ 'ö n ꞊zuö' 'glu 'dhö dhi ‑na ‑a 'ka bhë 'ö bhë; 'ö‑ 'dhiö 'dhö ‑mɔ ‑sü 'ka 'kuë. 30 Pë dho kë tɔɔ ‑a ‑gɔ ‑dho ꞊luu 'ö ma ‑zë 'a dho sia‑.
31 Mɛ 'ö 'go ‑na dhuö bhë, ‑yö pë 'plɛ ‑gɔ ‑ta; 'ö mɛ 'ö 'kpongtaa zö bhë, 'ö 'kpongtaadhɛ ‑bha 'ka 'ö‑ 'wun ꞊blɛɛ ‑wo ‑nu ‑wo ‑kë 'kpongtaadhɛ ‑bha 'ka. ‑Yö 'dhö gia‑ 'ka ꞊nɛ mɛ 'ö go dhang‑ 'gü bhë, ‑yö pë 'plɛ ‑gɔ ‑ta, 32 'ö pë 'ö 'yan ‑ya yö 'ö‑ 'to ‑ya ma ꞊nɛ, 'ö‑ ‑tɔmɔdhɛ ‑kë; 'kɛɛ kö mɛ gbɛ 'to 'yaa‑ 'wun ꞊blɛɛ' ‑wo ‑bha 'sa. 33 Mɛ 'oo mɛ 'ö ꞊yaa‑ ‑bha ‑tɔmɔdhɛ kë ‑wo bhë ‑a ‑dhɛ 'wun gia‑ kö ‑Zlan ‑bha 'wun ꞊blɛɛ' ‑sü bhë, ꞊yaa‑ ‑dhɛ 'wun gia‑ ꞊nɛ bhë; 34 'ö bhii mɛ 'ö ‑Zlan ‑ya bɔ bhë, ‑Zlan ‑wo ꞊nɛ 'ö‑ ꞊blɛɛ 'ö tɔɔ ‑Zlan ꞊ya ‑Zuu 'slööslö ‑ya ‑a 'gü ö 'plɛ 'ka. 35 Dë ‑yö ö Gbö ‑dhɔ ‑kë, yö ꞊ga 'ö Dë ꞊ya pë 'plɛ ‑lo ‑a kwɛɛ bhë. 36 Kö mɛ 'ö ‑ya Gbö ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑, ꞊toëpö ‑këdhösü ‑ya ‑bha 'ka. 'Kɛɛ mɛ 'ö yaa Gbö ꞊bhlë ‑ya, yö 'ka 'dhö ‑da ‑këdhösü 'gü, 'kɛɛ ‑Zlan ‑bha ‑naazuëdhe ꞊nɛ 'ö dhoë‑ dɔ.»