5
Yesu ‑bha gɔɔn‑ 'tɔsiösüzë ‑dhɛ bo ‑kɔ
꞊Dhɛ ꞊ya 'go mü, Zuifö ‑nu ‑bha 'wlaan‑ ‑yö ‑kë ‑dhö, 'ö Yesu ‑yö ‑ziö 'ö dho Zeluzalɛmë.
Pödhɛ bhë ‑a 'gü, 'pian mɛ 'ö 'bhla ‑tuë ‑nu ‑yö plaan ‑dhɛ 'ka bhë, 'yipuë 'ö mɛ ‑nu ‑wa dho 'kuë‑ ‑yö ‑kë ‑a ‑bha; yö ꞊nɛ 'ö‑ ‑dɔ dhɔngdhɛ ‑nu ‑bha ‑dhɛ 'dhi 'dhö 'sɔɔdhu. 'Yipuë bhë ꞊nɛ 'wo‑ ‑dhɛ Eblö ‑wo 'gü «Betesaida». 'Yipuë bhë, ‑a ‑da ‑a ꞊bhaa ‑zian 'sɔɔdhu 'wo bhë, 'yuamɛ ꞊plëëzë ‑nu 'wo ‑kë 'yënngtiimɛ ‑nu, ‑gɛntɔsiömɛ ‑nu, 'tinngmɛ ‑nu ‑an 'ka ‑wo ‑kë ‑lo ‑sü 'ka mü. [Pë 'wo ‑ya ‑a ‑gɔ ‑dhɛ bhë ‑a ‑bha 'ö tɔɔ kö 'yi ‑yaan ꞊tuun'‑. Kë‑ wo bhë 'ö tɔɔ, ꞊ya kë Dëmɛ ‑bha bɔmɛ do ‑yö ‑yɔɔ 'yi bhë ‑a ꞊bhaa 'ö 'yi ‑yö ꞊tuun. 'Ö ꞊ya kë 'dhö, 'yuamɛ ‑blɛɛzë 'ö ‑püö ‑na 'yi bhë ‑a ꞊bhaa bhë, 'yua ꞊suu'‑ 'oo ꞊suu'‑ 'ö‑ ‑bha, ‑yö ‑bo.] 'Töng bhë ‑a 'ka, gɔɔn‑ do 'ö 'yua ꞊yaa‑ 'yënng bhɔ ‑kwɛ 'gɔɔ‑ ‑yaaga ö ga 'slɛaga 'piö ‑yö ‑kë mü. Yesu ‑yö ‑kë ziö ꞊dhia, 'ö‑ 'yan ‑yö ‑kpën ‑a ‑bha. 'Ö ꞊dhɛ ꞊yaa‑ dɔa ꞊nɛ 'yua 'ö‑ ‑bha bhë ꞊yaa‑ 'kun ‑a ‑dhɛ ꞊ya ꞊glɔɔ bhë, 'yö‑ ꞊dhɛɛ' kpɔ ꞊woë' ꞊nɛɛ: «ü‑ 'piö kö ü ‑dhɛ ‑yö bo ꞊a?»
'Yö 'yuamɛ bhë 'yö‑ pö: «N ‑Gɔmɛ, mɛ gbɛ 'yaa n ‑gɔ, kö ꞊ya kë ꞊nɛ 'yi ꞊ya ꞊tuun' kö ‑yaan n ‑zuö ‑a ꞊bhaa. 'Yi ꞊ya ꞊tuun 'dhö, ‑a kë ꞊yië' kö 'aan‑ ꞊bɔɔ 'bɔ ‑an songdhö 'aan‑ ‑püö ‑a ꞊bhaa kö mɛ gbɛ ꞊ya ‑püö ‑a ꞊bhaa 'saadhö n 'dhiö.»
꞊Dhɛ ‑kë 'dhö 'ö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë: «‑Bhö ꞊luu'‑; ü ‑bha ꞊sɛɛ' 'sü 'ü 'ta.»
‑Dhɛ do bhë 'ö to ‑a ‑bha 'ö gɔɔn‑ bhë, 'ö‑ ‑dhɛ ‑yö bo; 'ö ö ‑bha ꞊sɛɛ' ‑be ‑kë 'ö yö 'ta 'sü ‑sü ‑bha.
Yi 'Ö 'wun bhë 'ö ꞊kaa' bhë, ‑yö ‑kë Zuifö ‑nu ‑bha ꞊glooyi 'ka.
10 'Yö ꞊dhɛ ‑kë 'dhö, 'ö Zuifö ‑nu ‑gɔmɛ ‑nu ‑wa pö gɔɔn‑ 'ö‑ ‑dhɛ ‑yö bo bhë ‑a ‑dhë: «꞊Glooyi kun tɔɔ ꞊dɛɛ ꞊a? 'Yö ꞊dhɛ ‑kë 'dhö ꞊nɛ ü ‑dɔ 'më 'ü ü ‑bha ꞊sɛɛ' bun ꞊i?»
11 'Yö‑ pö ‑an ‑dhë: «Mɛ 'ö n ‑dhɛ bo bhë ‑ya ‑pö n ‑dhë 'a n ‑ma ꞊sɛɛ' 'sü 'a 'ta.»
12 'Yö 'wo‑ ꞊dhɛɛ' kpɔ ꞊nɛɛ: «Mɛ 'ö‑ pö ü ‑dhë: ‹Ü ‑bha ꞊sɛɛ' 'sü, 'ü 'ta bhë› dö ‑mü poo ꞊e?»
13 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë gɔɔn‑ bhë, mɛ 'ö‑ ‑dhɛ bo bhë yaa‑ dɔ gbɔ 'ö bhii kö Yesu ꞊ya ‑da mɛ kpö 'gü mü.
14 ꞊Dhɛ 'ö pë ‑nu bhë ꞊wa kë 'dhö, ‑wo ‑dho ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'gü. ‑Dhɛ bhë Yesu 'yan ‑yö ‑dɔ 'zü gɔɔn‑ bhë ‑a ‑bha. 'Yö‑ pö ‑a ‑dhë: «‑Bhö ‑dhɛ ‑ga! Ü ‑dhɛ ꞊ya bo; ꞊ya kë 'dhö kö ꞊kun 'ü ꞊sɔɔn yaa ‑kë gbɔ, kö ꞊kun 'ö 'wun 'gbee‑ mɛ 'ö ‑ziö ‑a mɛ ꞊nɛ ‑a ‑ta 'ö dho ü yö.»
15 (‑Dhɛ bhë ꞊nɛ 'ö gɔɔn‑ bhë 'ö dɔa ‑bha ꞊nɛ Yesu ꞊nɛ 'ö‑ ‑dhɛ bo,) 'yö 'ö ‑ziö 'ö dho Zuifö ‑nu ‑gɔmɛ ‑nu 'piö 'ö‑ pö ‑an ‑dhë ꞊nɛɛ Yesu ꞊nɛ 'ö‑ ‑dhɛ bo. 16 ‑A ‑kë 'dhö ‑sü ‑wun 'gü, 'wo yö Yesu 'piö kë ‑sü 'gü kö ‑wo 'wun wɔ ‑a ‑ta 'ö bhii pë ‑nu 'ö‑ kë bhë ‑ya ‑kë 'dhö ꞊glooyi 'ka. 17 'Yö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «N Dë ‑yö ꞊tun yuö kë ‑sü 'gü ‑kplawo; 'ö ma ‑de, 'a yuö kë ‑sü 'gü 'pö.»
18 ‑Wo ‑nu 'wo go Yesu dhiö 'dhö bhë ‑a ‑wun 'gü, Zuifö ‑nu ‑gɔmɛ ‑nu ‑wo ‑kë ‑a këdhɛ ꞊mɛɛ' ꞊dhia zlöö kö ‑waan Yesu zë. 'Ö bhii ꞊ya ‑an ‑bha tɔng 'ö ‑gban ꞊glooyi ‑bha bhë ‑a ‑lö 'gü, ꞊ya 'go mü ꞊ya ö ‑de ‑zɔn ‑Zlan 'ka, ‑a pö 'ö‑ wo yö ꞊nɛ 'ö tɔɔ ‑Zlan Gbö gia‑ bhë ‑a ‑wun 'gü.
‑Zlan Gbö ‑bha ‑wogbiindhɛ
19 ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ ꞊nɛɛ: «A‑ ‑blɛɛ ka ‑dhë 'wun giagia 'ka ꞊nɛ ma 'a ‑Zlan Gbö 'ka bhë 'maa 'wun gbɛ 'sü n ‑de 'gü 'maa‑ kë; pë 'a n Dë yö ‑a kë ꞊dhia ꞊nɛ 'ö 'a‑ ‑kë. Pë 'saadhö 'ö n Dë ‑ya ‑kë, a‑ ‑kë 'pö. 20 'Ö bhii n Dë ‑yö n ‑dhɔ ‑kë, 'ö ö ‑de këpë ‑nu 'plɛ ‑zɔn n ‑dhë. ‑A këpë ‑nu 'wo ꞊va, 'wo ‑ziö ‑a mɛ ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑an ‑ta bhë, ‑yö ‑dho ‑an ‑zɔn n ‑dhë kö ‑yaan kë; 'ö ka 'te dhö tun. 21 'Ö tɔɔ ‑kɔ do 'ö n Dë 'dhö gamɛ ‑nu bho ‑na ‑a 'ka ga 'gü 'ö ‑këdhösü nu ‑na ‑a 'ka ‑an ‑dhë bhë, 'ö 'a ‑këdhösü nu ‑a 'ka mɛ ‑nu 'a‑ 'piö kö 'a‑ nu ‑an ‑dhë bhë ‑an ‑dhë 'pö. 22 N Dë 'ö 'ka‑ ‑ga ‑na bhë, 'yaa za ‑lo mɛ gbɛ ‑bha; 'kɛɛ ꞊ya ‑kɔ ‑mɔ 'wuën‑ ‑sü 'plɛ nu n ‑dhë kö 'aan‑ ‑a kë, 23 ‑yö kë 'dhö kö mɛ 'plɛ ‑waan n ꞊bhlë ‑ya ꞊nɛ ‑kɔ 'wo n Dë ꞊bhlë ‑ya ‑na ‑a 'ka bhë ‑a 'dhö. ꞊Ya kë 'dhö, kö mɛ 'ö yaa n ꞊bhlë ‑ya, kö yaa n Dë 'ö n bɔ bhë ‑a ꞊bhlë ‑ya ꞊nɛ bhë.
24 'Wun gia‑ 'ka, a‑ ‑pö ka ‑dhë: Mɛ 'ö ꞊ya ö 'to kë n ‑wo ‑bha, 'ö ꞊ya mɛ 'ö n bɔ bhë ‑a ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑, ꞊toëpö ‑kë ‑a 'gü ‑sü ‑ya ‑bha 'ka. Za 'ö dhö kan bhë, yö 'ka 'dho ‑lo ‑a tuö gbɔ; 'kɛɛ kö ꞊ya 'go ga 'gü 'saadhö ꞊nɛ bhë. 25 A‑ ‑pö ka ‑dhë 'zü 'wun gia‑ 'ka ꞊nɛ 'töng ‑yö nu ‑na, 'ö‑ ‑de ꞊ya nu 'saadhö, 'ö mɛ ‑nu ꞊wa ga 'ö 'wo dho ma 'a ‑Zlan Gbö 'ka n ‑wo ma; mɛ ‑nu 'ö 'töng bhë ‑a 'ka 'ö 'wo dho n ‑wo ma, ‑wo ‑dho dha. 26 'Ö bhii ‑kɔ do 'ö ‑kɔ ‑mɔ 'wuën‑ ‑sü 'dhoë‑ 'ka n Dë ‑gɔ kö ‑yaan ‑kë ‑a 'gü ‑sü nu ‑a 'ka mɛ ‑nu ‑dhë bhë, 'ö ꞊kaa' ‑a ‑dhë ‑së kö 'a‑ yö 'pö kö 'aan‑ ‑kë ‑a 'gü ‑sü nu ‑a 'ka mɛ ‑nu ‑dhë. 27 ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'yö ‑kɔ ‑mɔ 'wuën‑ ‑sü nu n ‑dhë kö 'aan‑ za 'kan; 'ö tɔɔ ma ꞊nɛ 'a tɔɔ Mɛgbö. 28 Kö ꞊kun 'ö ka 'te ‑yö tun; 'kɛɛ ‑a yi ‑yö nu ‑na 'ö gamɛ ‑nu 'plɛ 'wo ga ‑glu ‑nu 'gü, 'wo dho n ‑wo ma, 29 kö ‑waan 'go ‑an 'gü ‑waan yö plaan. Mɛ ‑nu 'ö 'kpa, 'ö ‑an këwun ‑yö ‑kë ‑së, ‑wo ‑dho go ga 'gü ‑këdhösü 'ö ꞊toëpö 'ka ‑a 'gü; 'kɛɛ mɛ ‑nu 'ö ‑an këwun ‑yö ‑kë ya, ‑wo ‑dho go ga 'gü kö za ‑yaan ‑an 'kun ‑an 'klo ‑yaan bhɔ.»
Yesu ‑bha ‑wogbiindhɛ dɔ ‑kɔ
30 'Ö‑ pö 'zü: «Ka‑ ‑yö bhë ꞊a? ꞊Ya kë 'dhö kö n ‑kɔ yaa ‑mɔa ‑bha gbɔ 'a 'wun ‑nu 'sü n ‑de 'gü 'a‑ kë. Za 'a‑ dɔ ‑na bhë, ‑Zlan ꞊nɛ 'ö‑ pö n ‑dhë 'a‑ dɔ, 'ö‑ ‑de ma za 'a‑ dɔ ‑na bhë 'ö kpengdhö 'ö tɔɔ yaa kë ꞊nɛ n ꞊dhɔɔbhaa ‑wun 'a‑ ꞊mɛɛ'‑ kö 'aan‑ kë; 'kɛɛ mɛ 'ö n bɔ bhë ꞊nɛ 'a‑ ‑zo 'kun ‑wun ‑kë. 31 ꞊Ya kë ꞊nɛ 'ma ‑tɔmɔdhɛ kë n ‑de ‑bha, yaa ‑mɔ kö n ‑gɔ ‑wun ‑yaan kë 'wun gia‑ 'ka. 32 'Kɛɛ mɛ gbɛ ꞊nɛ 'ö ‑tɔmɔdhɛ ‑kë n ‑ma, 'ö ma gia‑ 'a‑ dɔ ꞊nɛ ‑tɔmɔdhɛ 'ö‑ kë ‑na n ‑blü 'gü bhë, ‑yö 'wun gia‑ 'ka. 33 Kë‑ wo bhë, kaa mɛ ‑nu bɔ Zan 'piö kö ‑yaan n dɔ ‑kɔ ꞊blɛɛ ka ‑dhë ‑a? 'Ö ‑ka ‑dhɛ ‑ga bhë! ‑Tɔmɔdhɛ 'ö‑ kë bhë ‑yö 'wun gia‑ 'ka. 34 Ma ‑zë, n ‑ma ‑wun 'yaa‑ 'ka mɛ ‑bha ‑tɔmɔdhɛ 'ka n ‑blü 'gü, 'kɛɛ 'wun ‑nu bhë a‑ ‑blɛɛ 'dhö kö 'kaan‑ dhasü yö. 35 Zan ‑yö ‑kë ꞊nɛ ꞊labang 'ö dɔ, 'ö 'bhü ‑na ‑a 'dhö. 'Ö 'ka‑ ꞊mɛɛ ꞊zian' kö 'ka ꞊zuögludhi kë ‑a ‑bha ‑dhɛpuudhɛ ‑bha 'töng kpö 'bhaa ‑bha. 36 'Kɛɛ ‑yö kë ka 'yaan ꞊nɛ n ‑ma ‑tɔmɔdhɛ ꞊yö ꞊va 'ö ‑ziö ‑a 'ka Zan ‑bha ‑ta; bhii 'wun ‑nu 'ö n Dë ‑ya ‑lo n kwɛɛ kö 'aan‑ ‑an kë bhë, 'ö 'wo bhë, wo ꞊nɛ 'ö 'wo ‑tɔmɔdhɛ ‑kë n ‑blü 'gü ꞊nɛ n Dë 'ö n bɔ. 37 ‑A ‑de n Dë 'ö n bɔ bhë, yö ‑de gia‑ ꞊ya ‑tɔmɔdhɛ kë n ‑blü 'gü ꞊nɛ 'wun gia‑ ‑mü. Yö 'ö bhë, kaa‑ ‑wo ma do 'iin kaa‑ yö do. 38 'Kɛɛ ‑a ‑wo 'ö bhë, ‑yö kë ka 'yaan ꞊nɛ 'yaa ka 'gü 'ö bhii mɛ 'ö‑ bɔ ('ö n 'ka bhë), 'kaa n ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑. 39 Ka ‑kpɔɔ ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ ‑nu 'gü, 'ö bhii ‑yö ka ‑zo 'piö ꞊nɛ wo ꞊nɛ 'wo dho ꞊toëpö ‑kë ‑a 'gü ‑sü nu ka ‑dhë; 'yö 'kaa‑ ꞊tɛi' dɔ 'sa ꞊nɛ wo ꞊nɛ 'wo ‑tɔmɔdhɛ ‑kë n ‑blü 'gü. 40 'Ö 'ka dɔ bhë 'ö 'kaa nu n 'piö kö 'kaan‑ ‑kë ‑a 'gü ‑sü giagia yö bhë, ꞊ao'!
41 ‑Yö kë ka 'yaan ꞊nɛ, pë 'ö ‑kë ꞊bhlëyadhɛ 'ka 'ö go mɛ 'bhee‑ ‑nu 'gü bhë 'yaa ‑mü 'a‑ ꞊mɛɛ. 42 A ka ‑dɔ; 'ö tɔɔ a‑ ꞊tɛi' ‑dɔ ꞊nɛ ‑Zlan ‑dhɔ 'yaa ka 'gü. 43 ‑Ka ‑dhɛ ‑ga 'dhɛ! Ma 'a ꞊nɛ, nu 'a‑ wo bhë, n Dë ꞊nɛ 'ö n bɔ; 'ö 'kaa n 'kun ‑së. 'Kɛɛ mɛ 'waa gbɛ ꞊ya ‑nu, ꞊ya 'wun ‑nu 'sü ö ‑de 'gü ꞊yaa‑ kë, 'ö 'ka‑ kun ‑së. Ka‑ ‑yö bhë ꞊a? 44 Ka‑ ‑dhɔ ‑kë kö mɛ ‑nu ‑wo ka ꞊bhlë ‑ya kö ka ‑de 'pö 'kaan‑ ‑an ꞊bhlë ‑ya; 'ö pë mɛ 'ö ‑kë ‑kë ꞊bhlëzë ‑sü 'ö go ‑Zlan 'ö dosɛn ‑a 'piö ‑a 'ka bhë 'ö 'kaa‑ ꞊mɛɛ'‑. ꞊Ɛɛ, 'ö ꞊ya kë 'dhö ka ‑dho 'wun gia‑ ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑kɔklë 'sa 'ö 'ka dɔa bhë ꞊ɛɛ? 45 'Kɛɛ kö ꞊kun 'ö ‑kë ka ‑zo 'piö ꞊nɛ ma ꞊nɛ 'a dho za ‑lo ka tuö n Dë wö 'dhiö; mɛ 'ö dho za ‑lo ka tuö 'ö tɔɔ Moizö 'ö ka ‑zo ‑dɔ ‑a ‑bha ‑wun ‑nu 'plɛ ‑wo go ‑a 'gü bhë. 46 Moizö 'ö bhë, ꞊ya kë ꞊nɛ ka‑ ‑wo ‑nu ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑bezë (gia‑ 'ka) kö ka ‑dho ka ‑zo yö n ‑ma, 'ö bhii ma ꞊nɛ 'ö 'wun ‑gban n ‑ma, 'ö‑ ꞊bɛɛn 'sëëdhɛ 'gü ka ‑dhë bhë. 47 ꞊Ɛɛ, 'ö ꞊ya kë ꞊nɛ 'kaa pë ‑nu 'ö ꞊bɛɛn 'sëëdhɛ 'gü ka ‑dhë bhë ‑a ‑dhɛ 'wun gia‑ kö ka ‑dho n ‑wo ‑nu ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑kɔklë ꞊ɛɛ?»