6
Yesu ‑bha mɛ ‑lü ‑vuu 'sɔɔdhu 'dhi gba 'ö‑ wo
(Matiö 14.13-21; Maakö 6.30-44; Lukö 9.10-17)
꞊Dhɛ 'wun ‑nu bhë ꞊wa kë 'dhö, Yesu ‑yö ‑go mü 'ö dho Galile 'yipuë ('wo‑ ‑dhɛ Tibeliasë 'yipuë bhë) ‑a ꞊zlöö ꞊zian'. Mɛ ‑gbaa ꞊va ‑wo ‑ziö ‑a 'piö ‑dhidhaapë ‑nu 'yö ‑kë ‑a kë ꞊dhia bhë ‑a ‑wun 'gü, 'ö tɔɔ ‑yö ‑kë 'yuamɛ ‑nu ꞊plëëzë ‑dhɛ bo ꞊dhia. 'Yö Yesu ‑yö ‑da ‑tɔn do tuö, 'ö waa‑ ö ‑bha ꞊guë' ‑nu 'wo ꞊yaannu. ꞊Dhɛ pë ‑nu bhë 'wo kë ‑na 'dhö, kö Paakö 'ö ‑kë Zuifö ‑nu ‑bha 'wlaan‑ 'ka bhë, kö ‑a yi ꞊ya yö ꞊klöö'. 'Yö ‑dhɛ 'ö Yesu ‑ya ‑ga kö mɛ ‑gbaa ꞊va ‑wo nu ‑na ‑a 'piö; ꞊dhɛ ‑kë 'dhö 'ö‑ pö Filipö ‑dhë: «Mɛ ‑nu 'wo ꞊nɛ 'töüdhö, ‑dhɛ ‑mlë 'kwa dho ‑bhöpë yö ‑a ‑bha kö 'kwaan‑ 'dhɔ 'kwaan‑ nu ‑an ‑dhë ‑waan ‑bhö ‑ee?» Kë‑ wo 'dhö bhë, ꞊dhɛɛ' bhë ‑ya ‑kpɔ 'dhö kö ‑kɔ 'ö‑ 'ka Filipö ꞊zuö' 'gü kö ‑yaan ‑dhɛ yö ‑a 'gü; 'yaa 'pö, yö ‑zë ‑ya 'slë ‑dɔ ö ‑de ‑gɔ.
'Yö Filipö ‑ya pö ‑a ‑dhë: «'Kö ‑kë ꞊nɛ 'wëü‑ ꞊va 'ö dho ‑mɔ dönie ꞊këng' ꞊plɛ ‑bha ‑a ꞊bluu'‑ ‑mü 'kwa‑ ‑dhɔ ‑dewo, yaa 'dho pë gbɛ sü ‑an ‑bha, kö mɛ 'plɛ ‑waan ‑a 'klu yö.»
'Yö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu 'wo bhë, ‑a mɛ 'wo‑ ‑dhɛ Andre 'ö ‑kë Simɔ Piɛɛ 'zlaa‑ 'ka bhë, 'ö‑ pö ‑a ‑dhë: «'Nëgɔɔnzë do ꞊ga 'ö dɔ ‑de, 'klën ꞊bluu'‑ bhɛ 'sɛnsɛn 'sɔɔdhu waa‑ 'yuö‑ ꞊plɛ ‑wa kwɛɛ. 'Kɛɛ ‑më tɔɔ ꞊bluu'‑ bhɛ 'sɛnsɛn 'sɔɔdhu waa‑ 'yuö‑ ꞊plɛ mɛ ‑gbaa ꞊va 'wo ꞊nɛ ‑an ‑bha 'ka ɛ?»
10 ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'pö, 'ö Yesu ‑ya pö: «‑Ka ‑yadhɛ nu mɛ 'plɛ ‑dhë!»
'Wo ꞊yaannu 'kpaa ‑ta mü, bhii ‑dhɛ bhë ꞊blëë' ‑yö ‑kë ‑a ‑bha ꞊va. Mɛ ‑nu 'wo bhë gɔɔn‑ ‑nu 'wo ‑kë ‑an 'piö ‑wo ‑dho ‑mɔ mɛ ‑lü ‑vuu 'sɔɔdhu ‑bha. 11 'Yö Yesu ‑yö ꞊luu 'yö ꞊bluu'‑ bhɛ 'sɔɔdhu bhë ‑an sü. 'Yö ‑Zlan zuö pö ‑a ‑ta; 'yö‑ ‑glu mɛ ‑nu 'wo ‑kë ‑ya ‑sü 'ka mü bhë ‑an 'ka. ‑Kɔ do bhë 'ö‑ ꞊kaa' 'yuö‑ ꞊plɛ 'wo bhë ‑an 'ka 'ö ‑an ‑zo kun 'pö. 12 ꞊Dhɛ wo 'plɛ ꞊wa yën pë ‑bhö ‑sü ‑bha ‑së 'ka, 'ö Yesu ‑ya pö ö ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑dhë: «꞊Bluu'‑ 'kluklu ‑nu 'wo to bhë, ‑ka ‑an 'dho 'kuë‑ kö ꞊kun 'ö‑ 'bhaa ‑yö ‑kë 'gü ꞊siö'‑ ‑pë 'ka.»
13 'Wo‑ 'kluklu ‑nu 'wo to kö mɛ ‑nu ꞊wa yën pë ‑bhö ‑sü ‑bha bhë ‑an dho 'kuë‑, 'ö ꞊kpasɛn 'gɔɔ‑ do ö ꞊ga ꞊plɛ pa.
14 ꞊Dhɛ mɛ ‑nu 'yan ꞊ya ‑da ‑dhidhaapë 'ö Yesu ‑ya ‑kë bhë ‑a 'gü, 'wo‑ pö: «Mɛ ꞊nɛ, ‑Zlan ‑wodhiölomɛ 'wo‑ pö ‑yö ‑dho nu 'kpongtaa bhë, yö ‑mü!» 15 ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Yesu ꞊yaa‑ yö ꞊nɛ ‑wa 'piö kö 'wo ö ‑ya ‑gludë 'ka 'gbeetadhɛ 'ka, 'yö ꞊luu ‑an ziën mü, 'ö ‑da ö 'sloo 'ka ‑tɔn bhë ‑a tuö.
Yesu ‑bha 'ta ‑sü 'yipuë ꞊va ‑ta ‑sü
(Matiö 14.22-33; Maakö 6.45-52)
16 ꞊Dhɛ 'yiniadhɛ ꞊ya dɔ, 'ö Yesu ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wo ꞊yɔɔ, 'wo dho 'yipuë ꞊va bhë ‑a 'kpong 'dhiö. 17 'Wo ‑da 'yitagɔ do 'gü kö ‑waan 'yi 'kan ‑waan 'dho Kapɛɛnaɔmë ꞊zian'. ꞊Dhɛ kë ‑na 'dhö kö ‑dhɛ ꞊ya trö, kö Yesu ‑de 'pö yaa nu ‑an 'piö ꞊kun. 18 'Yi ‑yö ‑kë ‑ma ꞊dhiadhö 'gbee‑ 'ka, bhii 'buu ‑yö ‑kë ziö ꞊dhia 'gbee‑ 'ka. 19 'Yö ꞊dhɛ ꞊wa 'dho ꞊nɛ mɛ‑ dho 'kilong 'sɔɔdhu 'iin 'slado ‑naa ‑ta, ('wo dho ‑dhɛ ‑ga wo ꞊zlöö), kö Yesu ‑yö 'ta ‑na 'yi ‑ta, ꞊ya yö 'yitagɔ 'sɔɔ. 'Yö 'suö ‑yö ‑da ‑an 'gü. 20 'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «Kö ꞊kun 'ö 'suö ‑yö ka ‑kë, ma ‑mü!» 21 'Wo‑ ‑kë ꞊nɛ mɛ dho ꞊gbaannu kö Yesu ‑yaan ‑da wo 'piö 'yitagɔ 'gü mü. 'Kɛɛ 'yitagɔ ‑yö ‑gban 'ö bhii kö ꞊wa ‑lo 'yi 'kpong 'dhiö, ‑dhɛ 'wo ‑kë 'dho ꞊dhia ‑a ‑bha bhë ‑a ‑bha 'saadhö.
Mɛ ‑gbaa ‑nu ‑bha Yesu ꞊mɛɛ'‑ 'wo‑ wo
22 ꞊Dhɛ 'ö ‑dhɛ ꞊ya 'po, mɛ ‑gbaa ‑nu mɛ 'wo to 'yipuë ꞊va bhë ‑a ꞊zlöö ꞊zian' bhë, ‑wa ‑yö ꞊nɛ kë 'wo‑ wo mü bhë, 'yitagɔ do ꞊nɛ 'ö ‑kë mü. 'Ö ꞊dhɛ 'ö Yesu ‑bha ꞊guë' ‑nu 'dho 'dho ‑na, Yesu gia‑ yaa kë ‑an 'piö 'yitagɔ 'gü mü, wo 'sloo ꞊nɛ 'wo dho. 23 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, 'yitagɔ gbɛ ‑nu ‑wo ‑go Tibeliasë plöö ꞊nɛ 'wo nu 'ö ‑dhɛ 'wo ꞊bluu'‑ ‑bhö ‑a ‑bha kö Yesu ꞊ya yën ‑bhɛa ‑Zlan ‑dhë ‑sü 'ka bhë 'wo ‑gban ‑a 'sɔɔ. 24 'Yö ꞊dhɛ mɛ ‑gbaa ꞊va 'wo bhë waa Yesu yö 'iin ‑a ‑bha ꞊guë' ‑nu yö ‑dhɛ bhë ‑a 'gü, 'wo ‑da 'yitagɔ ‑nu 'wo bhë ‑an 'gü 'ö 'wo dho Kapɛɛnaɔmë ‑a ꞊mɛɛ' ꞊dhia.
Yesu ‑bha ‑kë ‑bhöpë 'ö ‑kë ‑a 'gü ‑sü nu mɛ ‑dhë ‑a 'ka ‑sü
25 ꞊Dhɛ ꞊wa 'dho ꞊wa ‑lo 'yipuë ꞊va bhë ‑a ꞊zlöö 'ma ꞊zian', ‑wo ‑kpën Yesu ‑bha 'ma; 'yö 'wo‑ ꞊dhɛɛ' kpɔ 'wo‑ pö: «Yi ‑Gɔmɛ, ü ‑nu 'nö ‑më yië ꞊ɛɛ?»
26 'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «A‑ ‑pö ka ‑dhë 'wun gia‑ 'ka: ‑Yö 'wun gia‑ 'ka ꞊nɛ ka ‑kë n ꞊mɛɛ' ꞊dhia; 'kɛɛ yaa kë ꞊nɛ ‑dhidhaapë ‑nu 'a‑ ‑kë bhë ‑a ‑wun ‑mü; n ꞊mɛɛ'‑ 'ka‑ wo ‑na bhë 'ö tɔɔ ka ꞊bluu'‑ ‑bhö 'ö ka 'gu ‑yö dɔ ‑së 'ka. 27 Kö ꞊kun 'ka yuö ‑kë ‑bhöpë 'ö‑ 'gü dho ꞊siö'‑ bhë ‑a ‑wun 'gü; ‑ka yuö kë ꞊zian' pë mɛ 'ka dhoë‑ ‑bhö, 'ö dho ꞊glɔɔ kö ‑yaan kë ka ‑gɔ ꞊toëpö ‑kë ‑a 'gü ‑sü 'ka ‑a ‑wun 'gü. ‑Bhöpë 'ö bhë mɛ 'ö dhoë‑ nu ka ‑dhë 'ö tɔɔ Mɛgbö; 'ö tɔɔ kwa Dë ‑Zlan ꞊ya ö ‑bha ‑kɔ ‑mɔ 'wuën‑ ‑sü ꞊duakëpë ‑ya ‑a ‑bha.»
28 'Yö 'wo‑ ꞊dhɛɛ' kpɔ ꞊nɛɛ: «‑Më 'yi dho ‑a kë kö 'yiën‑ ‑Zlan ‑bha yuö ‑nu kë ꞊ɛɛ?»
29 'Yö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ 'ö‑ pö: «Pë 'ö ‑Zlan ‑bha yuö 'gbloo 'piö, 'ö tɔɔ kö mɛ 'ö‑ bɔ bhë, 'ka‑ ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑.»
30 'Yö 'wo‑ pö ‑a ‑dhë: «Kö ‑bhö ‑dhidhaapë do kë kö 'yiën‑ ü ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ 'sa! ‑Më ‑yuö 'ü dhoë‑ kë ꞊ɛɛ?» 31 'Ö ('wun bhë, 'wo‑ ꞊zuan' sü Moizö ‑bha kë 'ö‑ wo 'kpa wo 'bhɛma ‑nu ‑bha ‑zo ‑yö ‑a ‑bha ‑mɛ 'ka ‑sü, ‑dhidhaapë ‑nu 'ö ‑kë bhë ‑a ‑wun 'gü bhë ‑a ‑bha) 'wo‑ ‑wun ꞊blɛɛ ‑a ‑dhë, 'wo‑ pö: «Yi 'bhɛma ‑nu bhë, kë‑ wo 'kpa, ‑wo 'manë ‑bhö 'yënng ꞊taa. ‑A ‑dee 'wun 'ö ‑gban ‑a ‑bha, ‑yö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ꞊nɛɛ: ꞊Bluu'‑ 'ö go dhang‑ 'gü ‑Zlan 'piö bhë, ‑Zlan ‑ya ‑nu ‑an ‑dhë 'wo‑ ‑bhö. »
32 'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «A‑ ‑pö ka ‑dhë giagia 'ka ꞊nɛ Moizö 'yaa ‑mü 'ö ꞊bluu'‑ 'ö go dhang‑ 'gü bhë 'ö‑ nu ka ‑dhë, 'kɛɛ n Dë ꞊nɛ 'ö ꞊bluu'‑ gia‑ 'ö go dhang‑ 'gü bhë 'ö ꞊ya kë 'ö‑ nu mɛ ‑dhë; 33 bhii ‑Zlan ‑bha ꞊bluu'‑ 'ö tɔɔ ‑a mɛ 'ö go dhang‑ 'gü 'ö ꞊yɔɔ kö ‑yaan ‑këdhösü nu 'kpongtaamɛ ‑nu ‑dhë bhë.»
34 ꞊Dhɛ ‑kë 'dhö, 'wo‑ pö ‑a ‑dhë: «Yi Dëmɛ, ꞊bluu'‑ bhë ‑a nu yi ‑dhë ‑kplawo 'sa.»
35 'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «Ma ꞊nɛ 'a tɔɔ ꞊bluu'‑ 'ö ‑këdhösü 'dhö n 'gü. Mɛ 'ö ꞊ya nu n 'piö, din 'ka 'dhoë‑ kë 'gbɛɛdhö, 'ö mɛ 'ö ꞊ya 'we n ‑wun ‑bha, 'yi mü ‑dhɔ 'ka 'dhoë‑ kë 'gbɛɛdhö. 36 'Kɛɛ a‑ pö ‑na ka ‑dhë 'zü: 'Ka ka 'yan dɔ n ‑ma, 'kɛɛ 'kaa n ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑. 37 ‑Yö kë 'pö‑ wo ka 'yaan ꞊nɛ mɛ ‑nu 'ö n Dë ‑ya nu n ‑dhë bhë, ‑a mɛ 'kö ‑dhö, ‑yö ‑dhö nu n 'piö; 'ö mɛ 'ö ꞊ya nu n 'piö, 'ö n 'ka 'dho ‑a ‑wun ‑zuö ‑kɔ ꞊taa 'gbɛɛdhö; 38 'ö tɔɔ a ‑go dhang‑ 'gü kö mɛ 'ö n bɔ bhë, 'aan‑ ‑a ‑zo 'kun ‑wun kë; n 'ka nu n ‑de ‑zo 'kun ‑wun kë ꞊dhia. 39 Mɛ 'ö n bɔ bhë, pë 'ö‑ ‑zo 'kun ‑wun 'ka 'ö‑ 'piö kö 'a‑ kë bhë 'ö tɔɔ mɛ ‑nu 'ö ‑an ‑wun ‑lo n kwɛɛ bhë, kö ꞊kun 'ö mɛ ‑yö ‑kë ‑an songdhö 'ö ‑kë 'gü ꞊siö' ‑mɛ 'ka, 'kɛɛ kö 'a ‑an 'plɛ bho ga 'gü yi ‑kaanta 'ka. 40 'Ö bhii ‑yö n Dë ‑zo 'kun ‑wun 'ka kö mɛ 'saadhö 'ö ‑an 'yan 'dhö dɔ ‑na ‑a Gbö ‑bha, 'ö 'wo‑ ‑wun ‑dhɛ ‑na 'wun gia‑ bhë, ‑wo ꞊toëpö ‑kë ‑a 'gü ‑sü yö kö 'aan‑ ‑an bho ga 'gü yi ‑kaanta 'ka.»
41 ꞊Aa', 'wun bhë yaa dhi Zuifö ‑nu ‑dhë ‑a pö 'ö‑ wo ma ꞊nɛ 'a tɔɔ ꞊bluu'‑ 'a go dhang‑ 'gü bhë ‑a ‑wun 'gü. 42 'Yö 'wo‑ pö: «Zozɛfu gbö do Yesu ꞊nɛ 'yaa ‑mü ‑a? Kwa‑ dhe ‑dɔ 'ö 'kwa‑ dë dɔ; 'ö ꞊dhɛ ‑kë 'dhö ꞊nɛ ‑dhɛ ‑mlë 'ö dɔ ‑a ‑bha 'ö‑ 'godhɛ ‑yö ‑kë dhang‑ 'gü ‑dhɛ 'ka ɛɛ?»
43 'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «‑Ka ka bo n ‑wun ꞊blɛɛ' ‑sü 'ka ka 'ko ‑nu ‑dhë ‑sü ‑wo ꞊löö; 44 mɛ yaa ‑mɔa ‑bha kö ‑yaan nu n 'piö ‑a 'ke n Dë 'ö n bɔ bhë, yaa‑ mɛ ‑dhɛ, kö ma 'pö, yi 'dhiötoyi 'ka, 'aan‑ bho ga 'gü. 45 'Ö bhii pë 'ö ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ‑nu ‑gɔ 'sëëdhɛ 'gü ‑ya ‑pö: 'Wun ‑nu 'wo ‑gban ‑Zlan ‑bha, ‑Zlan ‑yö ‑dho ‑an 'plɛ ꞊daan' ‑a 'ka. ꞊Ya kë 'dhö kö mɛ 'oo mɛ 'ö ꞊ya ö 'to kë n Dë ‑wo ‑bha 'ö ꞊ya ö ‑kɔ kpɔ ‑a ‑gɔ, ‑yö nu n 'piö. 46  Kë‑ wo bhë yaa kë ꞊nɛ kö mɛ 'wo bhë, Dë yö 'wo‑ wo bhë yö ‑mü. ‑A ‑de mɛ do 'kpaan 'ö go ‑Zlan 'piö bhë, yö do bhë ꞊nɛ 'ö‑ yö.
47 A‑ ‑pö ka ‑dhë 'wun gia‑ 'ka ꞊nɛ mɛ 'ö ꞊ya 'we n ‑wun ‑bha, kö ꞊ya ꞊toëpö ‑këdhösü yö. 48 'Ö tɔɔ ma ꞊nɛ 'a tɔɔ ꞊bluu'‑ 'ö ‑këdhösü 'dhö n 'gü. 49 Ka 'bhɛma ‑nu bhë, kë‑ wo 'kpa bhë, 'manë 'ö ‑kë 'yënng ꞊taa bhë, ‑wa ‑bhö 'kɛɛ ‑wo ‑ga. 50 ꞊Ya kë 'dhö, kö ꞊bluu'‑ mɛ 'ö go (‑Zlan 'piö) dhang‑ 'gü bhë ‑yö ka ‑bha 'ka; kö mɛ 'ö ꞊yaa‑ ‑bhö, yö 'ka 'dho ga. 51 Ka‑ ‑yö bhë ꞊a! Ma ꞊nɛ 'a tɔɔ ꞊bluu'‑ 'a ‑këdhösü nu mɛ ‑nu ‑dhë, 'ö 'a go dhang‑ 'gü. ꞊Bluu'‑ 'a‑ 'ka bhë, mɛ 'ö ꞊ya n 'sü ö ‑bha 'ka, ‑këdhösü ‑yö ‑dho kë ‑a ‑gɔ ꞊toëpö 'ka. 'Ö ꞊bluu'‑ 'a dho ‑a nu bhë 'ö tɔɔ n ‑de nu 'a 'dhoë‑ wo kö 'kpongtaamɛ ‑nu ‑waan ‑këdhösü yö ‑a ‑ta bhë.»
52 ꞊Dhɛ 'ö Yesu ‑yö 'wun ꞊blɛɛ 'dhö, Zuifö ‑nu ‑wo ‑yö vundhe ma ‑sü 'gü wo 'ko ‑nu songdhö ‑a pö ‑sü 'ka: «'Yö, ‑më ‑kë 'ö mɛ ꞊nɛ 'ö 'wun ꞊blɛɛ ꞊nëdhö ꞊nɛɛ? ‑Më tɔɔ ‑yö ‑dho ö bun nu kwa ‑dhë ‑bhöpë 'ka ɛ?»
53 'Yö Yesu ꞊ya pö ‑an ‑dhë: «A‑ ‑pö ka ‑dhë 'wun gia‑ 'ka, ꞊ya kë ꞊nɛ Mɛgbö bun 'ö nu ka ‑dhë ‑bhöpë 'ka bhë kaa ka ‑kɔ 'kpɔ ‑a ‑gɔ 'iin ‑a fɛi 'ö dhoë‑ nu bhë kaa‑ 'kun, kö ‑këdhösü bhë ꞊ya dha ka ‑gɔ ꞊nɛ bhë. 54 'Ö tɔɔ mɛ 'ö ꞊ya ö ‑kɔ kpɔ n bun ‑gɔ 'ö ꞊ya n fɛi kun ‑yaan kë ö müpë 'ka, kö ‑këdhösü 'ö ‑dhö ꞊toëpö 'ka bhë, ꞊yaa‑ yö; 'ö kö mɛ bhë a ‑dho ‑a ‑bho ga 'gü yi ‑kaanta 'ka. 55 Bhii n bun bhë ꞊nɛ 'ö tɔɔ ‑bhöpë giagia, 'ö n fɛi 'dhö müpë giagia 'ka. 56 ꞊Ya kë 'dhö kö mɛ 'ö ꞊ya ö ‑kɔ 'kpɔ n bun ‑gɔ ‑bhöpë 'ka 'ö ꞊ya n fɛi 'kun müpë 'ka kö ‑yö ‑klu ‑sü 'ka n ‑ma, 'ö ma ‑de 'pö, 'a ‑klu ‑sü 'ka ‑a ‑bha. 57 Kö ‑kɔ do 'ö n Dë 'ö 'bhee‑ 'ö n bɔ ‑a 'ka 'ö 'a‑ 'ka 'bhee‑ ‑a 'sɛa‑ 'gü bhë ꞊nɛ 'ö mɛ 'ö ꞊ya ö ‑kɔ kpɔa n bun ‑gɔ ‑bhöpë 'ka 'ö‑ 'ka 'bhee‑ n sɛa‑ 'gü 'pö. 58 ꞊Bluu'‑ 'ö go dhang‑ 'gü 'ö nu ka ‑ta bhë, ꞊ya ‑lo. 'Yaa ꞊nɛ ‑a mɛ 'ö ka 'bhɛma ‑nu ‑wa ‑bhö 'kpa bhë ‑a 'dhö, 'ö bhii ꞊dhɛ ‑kë 'dhö ‑wo ‑ga. ꞊Bluu'‑ 'ö ꞊nɛ bhë, mɛ 'ö ꞊ya ö ‑kɔ 'kpɔ ‑a ‑gɔ ‑bhöpë 'ka, ‑yö ‑dho ‑këdhösü yö ꞊toëpö 'ka.»
59 'Wun ‑nu 'wo ꞊nɛ Yesu ‑yö ‑bɔ ‑a 'gü 'dhö kö ‑yö mɛ ‑nu ꞊daan' ‑na Zuifö ‑nu ‑bha ‑bhɔkuëkɔ 'gü Kapɛɛnaɔmë.
Mɛ ꞊daan' ‑wo ‑nu 'wo ‑gban ꞊toëpö ‑këdhösü ‑bha
60 ꞊Dhɛ 'ö Yesu ꞊ya 'wun ꞊blɛɛ'‑ ꞊nɛ ‑kɔ bhë ‑a 'dhö, 'ö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu mɛdhɛvadhɛ ‑wo yö ‑a pö ‑sü 'gü ꞊nɛɛ: «'Wun mɛ bhë ‑a ma ‑sü ‑dho kë 'gbee‑; dö dho ö 'to kë ‑a ‑bha ‑ɛɛ?»
61 Kë‑ wo bhë, pë 'ö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wo ‑kë ‑a pö ꞊dhia wo 'ko ‑nu ‑dhë bhë, ‑ya ‑ma. ꞊Dhɛ ‑kë 'dhö 'yö‑ pö ‑an ‑dhë: «'Wun bhë ꞊ya ka dɔ ‑gbɔudhö ꞊nɛ ‑kɔ bhë ‑a 'dhö, 62 yi 'ö ma 'a Mɛgbö 'ka 'a dho ‑da ‑a 'ka dhang‑ 'gü, ‑dhɛ 'a ‑kë ‑a ‑bha ‑be bhë ‑a ‑bha, ka ‑dho kë mü ꞊dhë 'ö 'ka dɔ 'dhö ꞊nɛɛ? 63 'Ö tɔɔ ‑Zuu 'slööslö ꞊nɛ 'ö ‑këdhösü nu mɛ ‑dhë; bun 'ö 'ka‑ ‑ga ‑na ꞊nɛ, ‑a ‑yö ‑a ‑bha ‑pë gbɛ 'yaa 'dhö. ꞊Ya kë 'dhö kö 'wun ꞊blɛɛ' ‑wo ‑nu 'ka‑ ma bhë ꞊nɛ 'wo ‑këdhösü 'ö go ‑Zlan 'piö bhë 'wo‑ nu mɛ ‑dhë, 64 'ö mɛ 'bhaa ‑nu 'wo ka songdhö 'ö 'waa‑ ‑dhɛ 'wun gia‑ bhë.» ‑A pö 'ö Yesu ‑ya wo 'dhö bhë 'ö tɔɔ 'go ‑a züdɔyi ‑bha, mɛ ‑nu 'ö 'waa‑ ‑wo ‑nu ‑dhɛ 'wun gia‑ 'iin mɛ 'ö dho ö dɔ ö yaagümɛ ‑nu kwɛɛ bhë ‑yö ‑an dɔ.
65 ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'yö‑ pö 'zü: «Pë 'ö ‑kë 'a‑ pö mɛ gbɛ yaa 'dhö ‑mɔa ‑yö nu n 'piö kö ‑Zlan yaa‑ ‑kɔ ‑mɔ 'wuën‑ ‑sü nu ‑a ‑dhë bhë 'ö bhë.»
66 ꞊Aa', ꞊dhɛ ‑kë 'dhö zlöö, 'ö sü 'töng bhë ‑a ‑bha, ‑a ‑bha ꞊guë' ‑nu 'wo bhë, ‑an ꞊plëëzë ‑wo ‑kan ‑a ‑bha. 67 ‑Dhɛ ‑kë 'dhö, 'ö Yesu ‑ya pö ö ‑bha ꞊guë' ‑nu 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ 'wo bhë ‑an ‑dhë: «Ka‑ 'piö 'ka 'dho 'pö a?»
68 'Yö Simɔ Piɛɛ ‑ya ‑daa ‑kë ‑a ‑gɔ 'ö‑ pö: «N Dëmɛ, dö 'kpaan 'yi dho dho ‑a 'piö ee? Bhi ꞊nɛ 'ö ‑wo 'ö ꞊wa bɔ ‑a ‑ta 'wo ꞊toëpö ‑këdhösü yö bhë 'ö ü ‑gɔ. 69 Yi ü ‑wo ‑nu ‑dhɛ 'wun gia‑ 'ö 'yi‑ dɔa ꞊nɛ bhi ꞊nɛ 'ü tɔɔ mɛ 'ö ‑Zlan ‑ya sü ö ‑bha 'ka.»
70 'Yö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ 'ö‑ pö: «Kë‑ wo bhë, mɛ 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ 'ka bhë, ma kun 'a ka ꞊dhɔɔ ‑kë n 'piö a? 'Kɛɛ mɛ do ‑yö ka ziën 'ö dü ‑bha mɛ 'ka 'sa!»
71 Mɛ 'ö 'wun ‑gban ‑a ‑bha 'ö‑ ꞊blɛɛ bhë 'ö tɔɔ Zuda, Simɔ Ikaliɔtö gbö. Zuda 'ö bhë, ‑yö ‑kë Yesu ‑bha ꞊guë' ‑nu 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ 'wo bhë ‑a mɛ do 'ka 'dhö; 'kɛɛ yö ꞊nɛ 'ö ꞊dhɛ 'wo yö mü zlöö 'ö Yesu 'dhɔɔ dɔ.