7
Yesu dheglu 'në gɔɔn‑ ‑nu ‑bha ‑a ‑dhɛ 'ö waa‑ wo 'wun gia‑ bhë ‑a ‑wun
꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, Yesu ‑yö ‑nië Galile ‑sɛ 'gü; yaa‑ ‑dhɔ kë gbɔ kö ‑yaan 'dho Zude ‑sɛ 'gü 'ö tɔɔ Zuifö ‑nu ‑gɔmɛ ‑nu ‑wo ‑kë ‑a ꞊mɛɛ' ꞊dhia kö ‑waan ‑a zë. ꞊Dhɛ 'ö ‑kë ꞊nɛ Zuifö ‑nu ‑bha 'wlaan‑ ‑yi 'ö ‑kë sɔ 'kɔ ‑nu 'wlaan‑ ‑yi 'ka bhë, ꞊ya yö ꞊klöö', 'Ö Yesu dheglu 'në gɔɔn‑ ‑nu ‑wa pö ‑a ‑dhë: «‑Bhö 'dho Zude kö ü ‑bha ꞊guë' ‑nu (mɛ 'wo to 'ma) ‑waan ü këyuö ‑nu yö 'pö. 'Ö tɔɔ mɛ 'ö‑ 'piö kö mɛ ‑nu ‑wa dɔ, 'yaa ö këyuö ‑nu ‑bin. ꞊Dhɛ ü këyuö ‑nu ꞊wa kë ꞊nëdhö bhë, kö ‑bhöë kë kö ‑an 'yan ‑yö dɔ ü ‑bha 'sa!»
Kë ‑de 'ö‑ wo bhë, ‑a dheglu ‑nu 'wo bhë, ‑a ‑wo ‑nu ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑sü yaa kë ‑an ‑gɔ. 'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «Ka ‑zë 'töng 'saadhö ‑yö ka ‑bha 'töng ‑së 'ka, 'kɛɛ ma ‑zë n ‑ma yaa ‑lo ꞊kun. 'Ö bhii 'kpongtaamɛ ‑nu 'ka 'dho ka ‑san zë; 'kɛɛ ma ‑zë ‑wo n ‑san ‑zë, 'ö tɔɔ ma ꞊nɛ ꞊ya kë 'a‑ pö ‑an ‑dhë ꞊nɛ ‑an këpë ‑nu ‑wo ya. Ka ‑zë, ‑ka 'dho 'wlaan‑ bhë ‑a ‑ta. N 'kaa dho 'ma, 'ö tɔɔ n ‑ma 'töng ‑së yaa ‑lo ꞊kun.»
꞊Dhɛ 'ö ꞊yaa‑ pö ‑an ‑dhë 'dhö, (yaa kpa ‑an ‑bha waa 'dho wo 'kuë 'wlaan‑ bhë ‑a ‑ta Zude,) ‑yö ‑to Galile.
Yesu ‑bha ‑dho Tabɛɛnaklö 'wlaan‑ ‑ta ‑kɔ
10 ꞊Dhɛ 'ö‑ dheglu 'në gɔɔn‑ ‑nu ꞊wa 'dho 'wlaan‑ bhë ‑a ‑ta, 'ö‑ ꞊zuö' ‑yö ꞊luu kö ‑yaan 'dho; 'ö yö ‑de 'pö, 'yö dho 'wlaan‑ bhë ‑a ‑ta; 'kɛɛ yaa ö ‑de ‑zɔn kö mɛ ‑nu ‑waan yö. 11 Zuifö ‑nu ‑gɔmɛ ‑nu ‑wo ‑kë ‑a ꞊mɛɛ' ꞊dhia 'wlaan‑ bhë ‑a ‑ta ‑a pö ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: «‑Yö 'më?»
12 Mɛ ‑nu ‑wo ‑kë ‑a ‑wun ꞊blɛɛ' ꞊dhia ‑wo ꞊löö ꞊va 'ka mɛ gbung 'gü mü ꞊nɛɛ: «Mɛ bhë 'wunsëkëmɛ ‑mü», kö mɛ 'bhaa ‑nu ‑wa pö ‑na: «‑Abi'!» kö mɛ 'bhaa ‑nu ‑wa pö ‑na: «Mɛ ‑nu ‑püö ‑mɛ ‑mü.» 13 'Kɛɛ mɛ gbɛ yaa kë ‑dhö kö ‑zogbansü ‑yaan kë ‑a ‑gɔ kö ‑yaan ‑wun ꞊blɛɛ'‑, 'ö bhii 'suö ‑yö ‑an ‑kë Zuifö ‑nu ‑gɔmɛ ‑nu ‑dhë.
14 ꞊Dhɛ 'ö 'wlaan‑ bhë ꞊wa dɔ ‑a yi ziën, 'ö Yesu ‑yö dho ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'gü, 'ö yö mɛ ‑nu ꞊daan' ‑sü ‑bha. 15 Zuifö ‑nu ‑gɔmɛ ‑nu ꞊zuö' 'bhaa ‑yö ‑bho, 'ö 'wo yö ‑a pö ‑sü 'gü wo 'ko ‑nu ‑dhë: «Mɛ 'ö yaa pë gbɛ ꞊daan' ꞊nɛ 'wun ꞊suu'‑ ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑ya ‑dɔ ‑kɔklë ꞊ɛɛ?»
16 'Ö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ 'ö‑ pö: «Mɛ ꞊daan' ‑wo ‑nu 'wo 'go ‑na n 'dhii bhë, waa 'go n 'gü 'kɛɛ ‑wo ‑go ‑Zlan 'ö n bɔ bhë ‑a kwɛɛ. 17 Mɛ 'ö ꞊ya ö ꞊zuö' 'dhi 'po kö ‑yaan ‑Zlan ‑zo 'kun ‑wun kë, ‑yö ‑dho ‑a 'wun dɔ kö ma mɛ ꞊daan' ‑wo ‑nu ‑wo ‑go ‑Zlan 'piö 'iin a‑ ‑sü n ꞊deë' 'a mɛ ꞊daan. 18 Mɛ 'ö ꞊luu' ‑na ö ꞊deë' 'ö mɛ ‑nu ꞊daan' ‑na bhë, 'tɔbhɔdhe ꞊nɛ 'ö‑ ꞊mɛɛ ö ‑de ‑bha 'ka; 'kɛɛ mɛ 'ö yuö kë ‑na mɛ 'ö‑ bɔ bhë ‑a 'tɔ ‑wun 'gü, 'wun gia‑ ꞊nɛ 'ö‑ ꞊blɛɛ, 'ö ꞊sua ‑wun 'yaa‑ 'gü. 19 ‑Yö 'wun gia‑ 'ka ꞊nɛ Moizö ‑yö (‑Zlan ‑bha) tɔng ‑nu ‑nu ka ‑dhë. 'Kɛɛ ꞊dhɛ ‑kë 'dhö ꞊nɛ dö 'ö‑ kun ö 'kun ‑kɔ 'ka ɛɛ? ꞊Ya kë 'dhö ka‑ 'piö 'ka n zë ‑më ‑wun 'gü ii?»
20 ꞊Dhɛ ‑kë 'dhö 'ö mɛ gbung ‑nu 'wo bhë 'wo‑ pö ‑a ‑dhë: «‑Zuu yaa ‑yö ü 'gü! 'Yaa 'dhö dö 'ö‑ 'piö 'ö ü zë ꞊ɛɛ?»
21 'Ö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ 'ö‑ pö: «Pë do 'kpaan 'a‑ ‑kë ꞊glooyi 'ka bhë yö kun 'ö ꞊ya ka dɔ ‑gbɔudhö bhë ꞊a! 22 Kë‑ wo bhë Moizö yaa‑ pö ka ‑dhë 'ka gɔɔn‑ ‑nu zë 'bɔng a? ('Kɛɛ kö 'wun bhë ꞊dhɛ 'ö ‑da ‑na kö yaa bhɔ ‑dewo ꞊kun); 'ö 'ka ‑we ‑a ‑bha 'ö ꞊glooyi 'ka, 'ka mɛ ‑nu zë 'bɔng. 23 Ka 'ö ka 'we ‑a ‑bha kö 'ka mɛ ‑nu zë 'bɔng ꞊glooyi 'ka ꞊nɛ ‑kɔ 'ö 'ka Moizö ‑bha tɔng ‑nu 'gü ‑a 'dhö, kö ꞊kun 'ö 'ka dho kë tɔng ‑lö 'gü ‑mɛ ‑nu 'ka bhë, ‑më ‑kë 'ö 'ka ka wö ‑siö n ‑ma mɛ ‑dhɛ bo 'a‑ wo ꞊glooyi 'ka, ‑a mɛbheedhɛ 'gü 'iin ‑a nii 'gü bhë ‑a ‑wun 'gü 'sa? 24 Kö ꞊kun 'ka za dɔ mɛ ‑bha mɛ buënpë ‑wun 'gü, 'kɛɛ 'ka za ‑nu dɔ, ‑wo kë kpengdhö.»
'Wun 'ö ‑gban Yesu ‑bha ‑kë ‑Zlan ‑bha ‑Yamɛ 'ka ‑sü ‑bha
25 Zeluzalɛmë plöömɛ 'bhaa ‑nu ‑wo ‑kë ‑a pö ꞊dhia: «Gɔɔn‑ 'wo‑ ꞊mɛɛ' ‑na ‑waan zë ꞊nɛ kun ꞊nɛ ꞊a? 26 Yö ꞊ga 'ö mɛ ‑nu ꞊daan' ‑na mɛ gbung 'gü 'ö mɛ gbɛ 'yaa 'dhö kö ‑yö ꞊yɔɔn ‑a ‑bha ꞊nɛ! Kë‑ wo bhë, kwa ‑gɔmɛ ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑a dɔ 'pö 'wo‑ wo ꞊nɛ yö 'ö tɔɔ ‑Zlan ‑bha ‑Yamɛ 'pö bhë ee? 27 ‑Zlan ‑bha ‑Yamɛ 'ö bhë ꞊ya nu, mɛ gbɛ 'ka 'dho ‑a 'godhɛ dɔ, 'kɛɛ kö mɛ 'ö ꞊nɛ kwa‑ 'godhɛ ‑dɔ 'sa!»
28 Yesu ‑yö ‑kë mɛ ‑nu ꞊daan' ꞊dhia ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'gü. ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'yö ‑gbla ꞊woë' ꞊nɛɛ: «‑Yö 'dhö 'wun gia‑ 'ka, ka n ‑dɔ, 'ö 'ka n 'godhɛ dɔ. 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë n 'ka nu n ꞊deë'. Mɛ bhë ‑yö ‑dhö giagia 'ka; ‑zo ‑tën ‑a ‑dhë ‑mɛ ‑mü. Yaa kë ꞊nɛ a ‑nu n ꞊deë'. Mɛ 'ö bhë 'kaa‑ dɔ. 29 Ma 'pö, 'a‑ dɔ 'ö tɔɔ a ‑go ‑a 'piö, 'ö yö ꞊nɛ 'ö n bɔ.»
30 ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'wo‑ këdhɛ ꞊mɛɛ kö ‑waan ‑a 'kun; 'kɛɛ mɛ gbɛ yaa‑ 'kundhɛ yö, 'ö tɔɔ kö ‑a 'kun 'töng 'ö ‑Zlan ‑ya ‑ya ö ‑bha 'wun ‑nu ‑yö 'ko 'dhiö ‑kɔ 'ka bhë yaa ‑lo ꞊kun. 31 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë mɛ gbung 'gü mü, mɛ ‑nu ‑wo ‑kë ꞊va 'ö 'wo‑ ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑. ‑Wo ‑kë ‑a pö ꞊dhia: «‑Zlan ‑bha ‑Yamɛ 'ka‑ ‑wun ꞊blɛɛ' ‑na bhë, ꞊ya kë ꞊nɛ ꞊ya nu, ‑yö ‑dho ‑dhidhaapë ‑nu kë 'ö ‑ziö ‑a 'ka gɔɔn‑ ꞊nɛ ‑a ‑bha ‑ta ‑a?»
'Dhasi ‑nu 'wo ‑an bɔ kö ‑waan Yesu 'kun
32 ꞊Dhɛ 'ö ‑wo ‑nu 'ö mɛ ‑nu 'wo Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ mɛ gbung 'gü mü, 'wo ‑kë ꞊blɛɛ' ꞊dhia ‑wo ꞊löö bhë 'ö ꞊ya ‑da Falizi ‑mɛ ‑nu 'toudhö, 'wo kpa slabhomɛ ‑nu ‑gɔmɛ ‑nu ‑bha, 'wo 'dhasi ‑nu bɔ ‑dhɛ bhë ‑a ‑bha kö ‑waan Yesu 'kun. 33 'Yö Yesu ‑ya pö: «A ꞊tun ka 'piö 'töng 'dɛdɛ 'ka; ꞊ya 'go mü kö n 'dho ‑sü ‑mü mɛ 'ö n bɔ bhë ‑a 'piö. 34 Ka ‑dho n ꞊mɛɛ', 'kɛɛ ka 'ka 'dho n yö, bhii ka 'ka 'dho ‑mɔa 'kaan‑ 'dho ‑dhɛ 'a dho kë ‑a ‑bha bhë ‑a ‑bha.»
35 'Yö Zuifö ‑nu ‑gɔmɛ ‑nu ‑wo yö wo 'ko ‑nu ꞊dhɛɛ' 'kpɔ ‑sü ‑bha ꞊woë' ꞊nɛɛ: «‑Dhɛ ‑mlë 'ö dho dho ‑a ‑bha kö 'kwaan‑ 'kun ‑a yö ‑sü 'ka 'ö‑ ‑wun ꞊blɛɛ' ‑na ꞊nɛ ‑oo? Kö 'dho 'pö dhoë‑ wo Zuifö ‑nu 'wo ‑pɛn ‑sü 'ka Glɛkö ‑sɛ 'gü ‑dhɛ ‑nu ‑bha bhë ‑an 'piö kö ‑yaan Glɛkö ‑nu ꞊daan' bhë ee? 36 ‑A pö ‑de 'ö‑ wo ‹ka ‑dho n ꞊mɛɛ' 'kɛɛ ka 'ka 'dho n yö 'ö tɔɔ ka 'ka 'dho ‑mɔa ‑bha kö ‑dhɛ 'a dho kë ‑a ‑bha, 'kaan‑ 'dho ‑a ‑bha› bhë, ‑a ‑gɛn tɔɔ ‑më poo ꞊ee?»
Yesu ‑bha mɛ ꞊daan' ‑wo ‑nu 'wo ‑gban 'yigɔ ‑nu ‑bha
37 Sɔ 'kɔ ‑nu 'wlaan‑ ‑yi ‑kaanta 'ö‑ ‑wun 'dhö 'gbee‑ bhë, ꞊dhɛ 'ö ꞊ya ‑lo, ‑a yi bhë ‑a 'ka, Yesu ‑yö ‑dɔ mɛ gbung 'dhiö 'ö‑ pö ‑wo 'gbee‑ 'ka ꞊nɛɛ: «Mɛ 'ö 'yi mü ‑dhɔ 'dhoë‑ kë ‑na, ‑yö nu n 'piö, ‑yö 'yi mü. 38 Bhii ‑yö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ꞊nɛɛ: Mɛ 'ö ꞊ya n ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑, ‑kë ‑a 'gü 'yigɔ ‑nu ‑dho go ‑a ꞊zuö' 'gü 'wo ‑ziö.»
39 'Wun 'ö Yesu ‑ya ꞊blɛɛ 'dhö bhë ‑yö ‑gban ‑Zuu 'slööslö 'ö mɛ ‑nu 'wo‑ ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑, 'wo dho ‑a yö bhë ‑a ‑bha; 'ö tɔɔ pë ‑nu bhë, ꞊dhɛ 'wo kë ‑na 'dhö, kö ‑Zuu 'slööslö yaa nu ꞊kun mɛ 'bhee‑ ‑nu ‑dhë, 'ö bhii kö Yesu yaa ‑da ꞊kun 'tɔbhɔdhe 'gü.
'Gügludhe 'ö ‑da Yesu Klito ‑wun 'gü
40 ꞊Dhɛ mɛ ‑nu 'wo ‑kë mɛ gbung 'gü mü, 'ö ‑wo ‑nu 'wo bhë ꞊waa‑ ma, ‑wo ‑yö ‑a pö ‑sü 'gü: «Mɛ 'ö ꞊nɛ, 'wun gia‑ 'ka, ‑Zlan ‑wodhiölomɛ 'ö kwa 'yan 'dhoë‑ ‑gɔ bhë yö ‑mü!»
41 Kö ‑an mɛ 'bhaa ‑nu ‑wa pö ‑na: «‑Zlan ‑bha ‑Yamɛ ‑mü!» Kö‑ mɛ 'bhaa ‑nu ('ö‑ ‑de, ‑a ‑bha ‑bhɔ Betelɛmë, Zude ‑sɛ 'gü ‑sü bhë 'ö 'waa‑ dɔ bhë), kö ‑wo bɔ ‑na ‑dhɛ do bhë ‑a 'gü ‑wa pö ‑na: «'Öö‑ 'öö, ‑Zlan ‑bha ‑Yamɛ bhë, mɛ dho go Galile yö ‑mü ‑a? 42 (Këpë 'yaa ‑mü,) 'ö tɔɔ pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ‑ya ‑pö: ‑Zlan ‑bha ‑Yamɛ bhë ‑yö ‑go Davidö ꞊suu'‑ 'gü, 'ö dho bhɔ Betelɛmë ‑pö 'ö Davidö (‑de gia‑) ‑yö ‑kë ‑a 'gü bhë ‑a 'gü.»
43 ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, ‑an ‑wo yaa 'dho ‑dhɛ do 'gü gbɔ 'wun ‑nu 'wo bhë ‑an ‑wun 'gü; 'yö 'gügludhe ‑yö ‑da ‑an ziën. 44 Mɛ 'bhaa ‑nu ‑wa ‑kë kö ‑waan ‑a 'kun 'kɛɛ waa‑ 'kundhɛ yö.
Zuifö ‑nu ‑gɔmɛ ‑nu ‑bha ‑kɔ Yesu ‑wun 'ka ‑sü
45 ꞊Dhɛ 'wun ‑nu bhë ꞊wa kë 'dhö, 'dhasi ‑nu ‑wo ‑yɛ wo 'zü 'wo dho slabhomɛ ‑nu ‑gɔmɛ ‑nu waa‑ Falizi ‑mɛ ‑nu 'piö; 'yö 'wo ‑an ꞊dhɛɛ' kpɔ 'pö ꞊nɛɛ: «‑Më ‑kë kaa‑ 'kun kaa nuë ꞊ɛ?»
46 'Yö 'dhasi ‑nu ‑wa pö: «'Wun ꞊blɛɛ' ‑kɔ ꞊suu'‑ 'ö gɔɔn‑ bhë 'ö‑ wo bhë, ‑a ‑mɛ yaa kë ‑dhö do!» 47 'Yö Falizi ‑mɛ ‑nu ‑wa pö ‑an ‑dhë: «‑Më ‑nu 'ka dɔa ꞊nɛ; ‑a 'wun ꞊blɛɛ' ‑wo ‑nu ꞊wa ka ‑püö 'pö a? 48 Kwa ꞊kɔɔnmɛ ‑nu waa‑ Falizi ‑mɛ ‑nu bhë, ‑a ‑ga 'ka‑ wo bhë, ‑a dö ‑zë 'pö 'ö 'wun ‑nu bhë 'ka‑ yö ꞊nɛ ꞊ya ‑an ‑dhɛ 'wun gia‑? 49 'Yö ꞊dhɛ ‑kë 'dhö ꞊nɛ mɛ ‑nu 'wo bhë ‑wo ‑dɔ ꞊dhë 'ö 'wo wo ꞊kwaa wo ‑de ‑zü ‑ii? 'Waa pë gbɛ dɔ ‑Zlan ‑bha tɔng ‑bha ꞊dhɛɛ! ‑Zlan ‑bha 'dhangga ꞊ya ‑an 'kun.»
50 Falizi ‑mɛ do ‑yö ‑kë mü 'pö, 'wo‑ ‑dhɛ Nikodɛmö. Kë‑ wo bhë, yö ꞊nɛ 'ö yi do 'ka 'ö dho Yesu 'piö 'dhiö ꞊zian'. ꞊Dhɛ 'wun ‑nu bhë ꞊wa kë 'dhö, 'ö‑ pö ‑an ‑dhë: 51 «Kë‑ wo kwa ‑gɔ tɔng 'gü bhë, kwa ‑mɔa kö 'kwa za ‑lo mɛ tuö kö kwaa‑ ‑wo ‑nu ma 'iin kö pë ‑nu 'ö‑ kë ‑na kwaa‑ dɔ ꞊a?»
52 'Yö 'wo‑ ‑daa ‑kë ‑a ‑gɔ 'wo‑ pö: «‑Më 'ü dɔa ꞊nɛɛ! Galile ‑mɛ ꞊suu'‑ 'wo bhë ü ‑an 'piö 'pö a? ꞊Kpɔɔ'‑ ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ ‑nu 'gü 'dhɛ! ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ꞊ya 'go Galile do 'bha‑ ma ꞊a?»
53 [꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'wo ‑kan wo 'kuë‑ 'ö mɛ 'ö ‑dhö, 'ö dho ö ‑gɔ kɔɔ.]