8
'Wun 'ö ‑gban dhebɔ 'wo‑ kun gɔɔn‑ 'piö ‑a ‑bha
[꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, Yesu ‑yö ‑dho Olivie ‑tɔn tuö. ꞊Dhɛ 'ö‑ ‑ta ‑dhɛ ꞊ya 'po, ‑a ‑dhiadhiö tii 'gü, ‑yö ‑dho ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'gü, 'ö mɛ gbung ‑nu ‑wo ꞊nië ‑a ‑zü (‑waan wo 'to to ‑a ‑bha). 'Yö ꞊yaannu, 'ö yö ‑an ꞊daan' ‑sü ‑bha. 'Yö tɔnggɔmɛ ‑nu waa‑ Falizi ‑mɛ ‑nu 'wo nu dhebɔ do 'wo‑ kun gɔɔn‑ 'piö ‑a 'ka ‑a 'dhiö mɛ gbung 'gü mü. 'Ö 'wo‑ pö Yesu ‑dhë: «Yi ‑Gɔmɛ, dhebɔ 'ö ꞊nɛ yi‑ ‑kun gɔɔn‑ 'piö. 'Yö pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka Moizö ‑bha tɔng 'sëëdhɛ 'gü ‑ya ‑pö 'yi‑ ‑zuö ‑guö 'ka ‑yö 'to ‑a ꞊kwaa'. ‑Dhɛ 'ü‑ ‑ga ‑a 'gü bhë, 'yi‑ kë ꞊dhë ꞊ɛɛ?»
꞊Dhɛɛ' bhë ‑wa ‑kpɔ ‑a ‑gɔ 'dhö 'kpënng‑ 'ka, kö ‑waan ‑a 'kundhɛ yö 'wun dɔ ‑a ‑bha ‑sü 'ka. 'Yö Yesu ‑yö ö ‑gɔ yö 'sɛi, 'ö yö pë ‑ya ‑sü ‑bha 'sia‑ ö ‑kɔnëga 'ka. 'Wo ꞊dhɛɛ' kpɔ ‑a ‑gɔ ꞊naazë 'ka. ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö ö ‑gɔ ꞊luu 'ö‑ pö ‑an ‑dhë: «Mɛ ‑nu 'ka nu 'saadhö ꞊nɛ, mɛ 'ö yaa ꞊sɔɔn yaa kë do, ‑yö ‑guö 'sü, dhebɔ ꞊nɛ ‑ya ‑zuö dɔ ‑a 'ka ‑sü zü dɔ 'kwee‑!»
꞊Dhɛ ꞊yaa‑ pö 'dhö, 'yö ö ‑gɔ ‑gban 'sɛi 'zü, 'ö yö pë ‑ya ‑sü ‑bha 'zü. ꞊Dhɛ mɛ ‑nu 'wo nu dhebɔ bhë ‑a 'ka, ꞊wa ‑wo ‑nu bhë ‑an ma 'dhö, 'yö 'wo ‑kan wo 'kuë‑ do do 'ka. ꞊Dhɛ 'ö mɛ ziizii ‑nu ꞊wa ziö 'dhiö, 'ö ‑dadhëü ‑nu ‑wo ‑ziö 'pö; 'ö Yesu waa‑ dhebɔ bhë, 'wo ‑an to 'sloo 'ka, kö yö ꞊tun dɔ ‑sü 'ka ‑a 'dhiö mü. 10 'Yö ö ‑gɔ ꞊luu 'ö‑ pö dhebɔ bhë ‑a ‑dhë: «Dhebɔ, mɛ ‑nu 'wo bhë ꞊wa 'dho 'më 'töüdhö ꞊ee? Waa za ‑lo ü ‑bha gbɔ ꞊a?» 11 'Ö dhebɔ bhë 'ö‑ pö ‑a ‑dhë: «N ‑Gɔmɛ, waa za ‑lo n tuö gbɔ.» 'Ö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë: «Ma ‑de 'pö, n 'ka 'dho za ‑lo ü tuö 'pö; ‑bhö ü ‑bha 'dho wo; 'kɛɛ kö ꞊kun 'ü ꞊sɔɔn yaa ‑kë gbɔ.»]
Yesu ‑bha ‑kë 'kpongtaadhɛ ‑bha ‑dhɛpuudhɛ 'ka ‑sü
12 ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, Yesu ‑yö ö ‑bha ‑dho 'dhiö mɛ gbung ‑nu 'wo ꞊sia bhë ‑an ꞊daan' ‑sü 'ka, 'ö‑ pö: «Ma ꞊nɛ 'a tɔɔ 'kpongtaamɛ ‑nu ‑bha ‑dhɛpuudhɛ; mɛ 'ö ꞊ya ziö n 'piö, ‑dhɛpuudhɛ 'ö ‑kë ‑a 'gü ‑sü 'ka bhë, ‑yö ‑dho 'ta sü ‑a 'gü; yaa 'dho ta ‑dhɛtiidhɛ 'gü 'gbɛɛdhö.»
13 'Ö Falizi ‑mɛ ‑nu ‑wa pö ‑a ‑dhë: «Pë ‑nu 'ü‑ ꞊blɛɛ' ‑na bhë, ‑an ꞊bhlë gbɛ 'yaa 'dhö 'ö tɔɔ ü ‑de ‑gɔ ‑wun ꞊nɛ 'ü‑ ꞊blɛɛ' ‑na bhë.»
14 'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «'Kö ‑kë ꞊nɛ ‑tɔmɔdhɛ 'a‑ kë ‑na bhë, ‑a ‑wun ‑yö ‑gban n ‑de ‑bha, ‑yö 'wun gia‑ 'ka, 'ö tɔɔ ‑dhɛ 'a go ‑a ‑bha, a‑ ‑dɔ n ‑de ‑gɔ, 'ö 'a n 'dhodhɛ dɔ; 'kɛɛ kö ka ‑zë, n 'godhɛ ‑nu, n 'dhodhɛ ‑nu 'kaa‑ gbɛ dɔ. 15 Ka ‑bha 'wun ‑yö 'ko 'dhiö ‑kɔ ‑nu ꞊ga 'wo ‑kë mɛ 'bhee‑ ‑bha 'ka bhë! ꞊Ao', ma 'pö 'maa za ‑lo mɛ gbɛ tuö. 16 'Kɛɛ ꞊ya kë ꞊nɛ 'ma‑ pö 'a za ‑lo mɛ tuö, kö ma za bhë ‑yö ö ‑wɔdhɛ ‑kun, 'ö tɔɔ za bhë 'maa‑ ‑lo mɛ tuö ‑mɛ 'ka 'dhö do. Yië‑ n Dë 'ö n bɔ bhë ꞊nɛ ꞊ya kë 'ö za bhë 'yi‑ ‑kan. 17 ‑Yö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ka ‑bha tɔng 'sëëdhɛ 'gü ꞊nɛ ‑tɔmɔdhɛ 'ö dho kë, ‑a kë ‑mɛ ‑nu ꞊wa kë ꞊plɛ kö ‑yö ꞊bhlëzë. 18 Ka gia‑, ‑ka ‑dhɛ ‑ga bhë 'dhɛ! Ma ‑de gia‑, a ‑tɔmɔdhɛ ‑kë n ‑de ‑bha, 'ö ꞊ya 'go mü 'ö n Dë gia‑ ‑de 'ö n bɔ bhë 'pö, 'yö ö ‑bha ‑kë n ‑ma.»
19 'Yö 'wo‑ ꞊dhɛɛ' kpɔ ꞊nɛɛ: «Ü dë ‑de 'kö ('ü‑ ‑wun ꞊blɛɛ' ‑na) bhë, ‑yö 'më poo ꞊ee?» 'Yö‑ pö ‑an ‑dhë: «'Kaa n Dë dɔ 'iin 'kaa n dɔ. ꞊Ya kë ꞊nɛ ka n ‑dɔ ‑bezë kö ka ‑dho n Dë dɔ 'pö.»
20 'Wun ‑nu bhë Yesu ‑yö ‑an ‑blɛɛ ö ‑bha mɛ ‑nu ꞊daan' ‑sü 'ka kö ‑yö ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'gü, 'pian mɛ 'ö ꞊ya kë 'wo pë ‑nu gbaɔ ‑Zlan ‑dhë bhë ‑a ‑dhɛ ‑bha. 'Ö mɛ gbɛ yaa nu ‑yaan (pö ‑a ‑dhë ꞊ya 'wun ꞊zaa' ‑sü kë kö ‑yaan) ‑a 'kun, 'ö bhii kö 'töng 'ö ‑ya ‑a ‑bha 'ka bhë yaa ‑lo ꞊kun.
'Wun 'ö ‑gban Yesu 'dhodhɛ ‑bha, ‑a ‑wun 'ö‑ ꞊blɛɛ
21 'Yö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë 'zü: «A 'dhoë‑ dho; ka ‑dho n ꞊mɛɛ'‑ 'kɛɛ ka 'ka 'dho n yö; ka ‑dho ga ka ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu 'gü, 'ö tɔɔ ‑dhɛ 'a dho dho ‑a ‑bha bhë, kaa 'dho ‑mɔa 'kaan‑ ‑da ‑a ‑dhɛ ‑bha.»
22 'Yö Zuifö ‑nu ‑gɔmɛ ‑nu ‑wo yö ‑a pö ‑sü ‑bha wo 'ko ‑nu ‑dhë: «‑A pö 'ö‑ wo ‹ka 'ka 'dho ‑da ‑dhɛ 'a dho dho ‑a ‑bha bhë ‑a ‑dhɛ ‑bha› ꞊nɛ kö ꞊ya kë 'dhö kö ö ‑de zë 'pö dhoë‑ wo bhë ee?»
23 'Ö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ, 'ö‑ pö: «Ka 'pö, ka 'kpongtaa zö, kaa 'go dhang‑ 'gü; 'kɛɛ ma ‑zë, 'maa 'kpongtaamɛ 'ka, a ‑go dhang‑ 'gü. 24 Pë 'ö ‑kë 'a‑ pö ka ‑dhë, ka ‑dho ga ka ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu 'gü bhë 'ö bhë; 'ö bhii ꞊ya kë ꞊nɛ kaa‑ ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ꞊nɛ ma ꞊nɛ 'a tɔɔ ‹mɛ 'ö ‑dhö›, kö ka ‑dho ga 'gbönggböng ka ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu 'gü.» 25 'Yö 'wo‑ pö ‑a ‑dhë: «Dö ‑mü ü 'ka ɛɛ?» 'Yö‑ ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ 'ö‑ pö: «'Go ‑a züdɔyi ‑bha 'ö yö ꞊dɛɛ ‑bha ꞊nɛ, 'wun ‑nu 'a‑ ꞊blɛɛ bhë, waa ka ‑zo 'kun a? 26 'Wun ‑yö n ‑gɔ ꞊va kö 'aan‑ ꞊blɛɛ'‑ ka ‑blü 'gü. 'Kɛɛ ‑yö kë 'püë‑ wo ka 'yaan ꞊nɛ mɛ 'ö n bɔ bhë ‑yö 'wun gia‑ ‑blɛɛ; 'ö pë 'a‑ ꞊daan ‑a 'piö ꞊nɛ 'a 'kpongtaamɛ ‑nu ꞊daan ‑a 'ka.»
27 'Wun bhë ‑a ꞊blɛɛ'‑ 'ö‑ wo 'dhö bhë, ‑an ꞊zuö' yaa yö ‑a Dë 'ö kwa ‑bha ‑Zlan 'ka bhë ‑a ‑bha ꞊nɛ yö 'ö‑ ‑wun ꞊blɛɛ' ‑na bhë. 28 'Yö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «Yi 'ö 'ka dho Mɛgbö dɔa ‑gaatalü ‑bha bhë, ‑a yi bhë ‑a 'ka ka ‑dho ‑a dɔa ꞊nɛ ma 'a tɔɔ ‹mɛ 'ö ‑dhö›; yi bhë ‑a 'ka, ka ‑dho ‑a ‑dhɛ yö ꞊nɛ pë ‑nu 'a ‑an kë ‑na ꞊nɛ, yaa 'go n ‑de 'gü. Pë ‑nu 'ö n Dë ‑yö n ꞊daan ‑a 'ka bhë ꞊nɛ 'a‑ ꞊blɛɛ' ‑na ꞊nɛ. 29 Mɛ 'ö n bɔ bhë ‑yö n 'piö. Yaa n 'to 'sloo 'ka 'ö bhii pë 'ö‑ ‑zo 'kun ‑wun 'ka ꞊nɛ ꞊ya kë 'a‑ ‑kë.»
30 'Wun bhë ‑a ꞊blɛɛ'‑ 'ö Yesu ‑ya wo 'dhö bhë, ‑yö ‑ya mɛ ꞊plëëzë ꞊zuö' ‑bha 'ö 'wo‑ ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑.
Mɛ ꞊daan' ‑wo 'ö ‑gban ꞊nua ‑nu waa‑ mɛ ‑nu 'ö 'wo ‑potaasü ‑an ‑bha
31 ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Yesu ‑ya pö mɛ ‑nu 'wo Zuifö 'ka 'wo‑ ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ bhë ‑an ‑dhë: «'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ ma mɛ ꞊daan' ‑wo ‑nu 'a mɛ ꞊daan' ‑na ‑an 'ka bhë, 'ka‑ 'kun ö 'kun ‑kɔ 'ka kpinngdhö, ka ‑dho kë ma ꞊guë' ‑nu gia‑ 'ka; 32 ꞊ya kë 'dhö, ka ‑dho 'wun gia‑ dɔ; 'ö‑ ‑wun 'gü, 'ka dho kë ‑potaasü.»
33 'Yö 'wo‑ pö ‑a ‑dhë: «Yi Ablaamö ꞊suu'‑ ‑ta ‑nu 'ka; ꞊ya kë 'dhö kö yiëë kë do mɛ gbɛ ‑gɔ 'gan 'gü. ꞊Ya kë 'dhö kö yi ‑bha ‑go 'gan 'gü ‑sü kö ‑potaasü ‑yaan kë yi ‑gɔ bhë ‑yö ‑go 'më 'wun bhë ‑a 'gü ii?»
34 'Yö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «A‑ ‑pö ka ‑dhë 'wun gia‑ 'ka: Mɛ 'kö ꞊sɔɔn yaa ‑kë, kö ‑yö ꞊sɔɔn yaa ‑gɔ ꞊nuadhɛ 'gü ꞊nɛ bhë. 35 ꞊Nua 'ö 'ka‑ ‑ga ‑na bhë, mɛ ‑mɛ 'yaa ‑mü. Mɛ 'ö mɛ ‑mɛ 'ka 'ö tɔɔ Mɛgbö; 'ö dho toë 'dhö. 36 'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ mɛ 'ö mɛ ‑mɛ 'ka, 'kwa ‑we ‑a 'ka ‑Zlan Gbö 'ka bhë, ꞊ya kë ꞊nɛ ꞊ya ka bho ꞊nuadhɛ 'gü, kö ‑potaasü giagia ꞊ya kë ka ‑gɔ. 37 Kë‑ wo bhë a‑ ꞊tɛi' ‑dɔ ꞊nɛ Ablaamö ꞊suu'‑ ‑ta ‑nu ‑mü kaa. 'Kɛɛ ka‑ 'piö 'ka n zë 'sa! 'Ö tɔɔ 'kaa ka ‑kɔ 'kpɔ ma mɛ ꞊daan' ‑wo ‑nu ‑gɔ. 38 Pë ‑nu 'ö n Dë ‑ya ‑zɔn n ‑dhë bhë ꞊nɛ 'a ‑we ‑a 'ka; 'kɛɛ ka ‑zë, pë ‑nu 'ö ka dë ‑ya pö ka ‑dhë bhë ꞊nɛ 'ka‑ ‑kë.»
39 'Yö 'wo‑ pö ‑a ‑dhë: «Yi dë 'ö tɔɔ Ablaamö.»
'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «꞊Ya kë ꞊nɛ ka ‑kë Ablaamö ‑bha 'në ‑nu gia‑ 'ka ‑be, ka ‑dho ‑a këpë ‑nu kë. 40 'Kɛɛ dɔ 'kwa‑ wo ꞊nɛ, 'kö ‑kë ꞊nɛ 'wun gia‑ 'a goë ‑Zlan 'piö bhë a‑ ‑blɛɛ ka ‑dhë, pë do 'ö ka ꞊zuö' 'piö 'ö tɔɔ 'ka n zë. ‑A ꞊ga 'ka‑ wo bhë, Ablaamö bhë, kë‑ wo ꞊nɛ ‑yö 'wun ꞊suu'‑ bhë ‑a ‑kë ‑a? 41 ꞊Ɛɛ, 'ö 'ka‑ ‑yö bhë ꞊a! Mɛ 'ö ka dë 'ka bhë ꞊nɛ 'ka 'to ‑a pin 'piö, 'ka pë ‑nu kë ‑na 'dhö bhë.»
'Yö 'wo‑ ‑daa ‑kë ‑a ‑gɔ 'wo‑ pö: «'Yiëë 'në ‑nu 'ö mɛ ‑nu ‑wo ‑mɔa ‑wa pö ‑gbloo 'gü ‑në ‑nu ‑mü yi 'ka ‑an 'ka; yi dë ‑yö do ‑Zlan 'ka.»
42 ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «‑Zlan 'ka‑ ꞊wɔɔn ‑na bhë, ꞊ya kë ꞊nɛ ‑yö ka dë 'ka 'wun gia‑ 'ka ‑bezë, n ‑dhɔ ‑yö ‑dho ka kë, 'ö tɔɔ nu 'a‑ wo zö ꞊nɛ, ‑Zlan ꞊nɛ 'ö n bɔ, 'a go ‑a 'piö 'a nu; yaa kë ꞊nɛ a ‑nu n ꞊deë' 'dhö, yö kun; yö ꞊nɛ 'ö n bɔ. 43 ꞊Ya kë 'dhö kö 'wun ‑nu 'a‑ ꞊blɛɛ' ‑na ka ‑dhë ꞊nɛ ‑a ma 'kaa‑ wo n ‑gɔ bhë 'ö tɔɔ n ‑wo ‑nu ma ‑to ꞊ya ta ka ‑gɔ. 44 Ka dë 'ö tɔɔ dü. Pë 'ö 'ka‑ 'piö 'ö tɔɔ ka dë 'ö bhë ‑a ‑zo 'kun ‑wun kë ‑sü. 'Go ‑a züdɔyi ‑de ‑bha, mɛ zë ꞊nɛ 'ö‑ wo ‑kplawo. Yaa dɔ 'wun gia‑ 'gbloo 'piö do, 'ö bhii 'wun gia‑ 'yaa‑ 'gü. ꞊Ya kë ꞊nɛ ꞊ya ꞊sua ‑wun ‑nu ꞊blɛɛ', 'yaa pë gbɛ 'ka yö ꞊ga ꞊suamɛ ‑mü ‑a 'ka, 'ö ꞊sua dë 'ka. 45 'Kɛɛ ma ‑zë, 'wun gia‑ ꞊nɛ 'a‑ ꞊blɛɛ; pë 'ö ‑kë 'ö 'kaa n ‑wo ‑nu ‑dhɛ 'wun gia‑ 'ö bhë. 46 ꞊Dhɛɛ' do ꞊ga ꞊nɛ: Dö ‑mü ka songdhö 'ö dho ‑mɔa kö ‑yaan ‑zɔn ꞊nɛ 'ma ꞊sɔɔn yaa kë ꞊ɛɛ? 'Ö ꞊ya kë 'dhö kö ‑më ‑kë 'ö 'ma 'wun gia‑ ꞊blɛɛ'‑, 'ö 'kaa‑ ‑dhɛ 'wun gia‑ ꞊nɛɛ? 47 'Kɛɛ kë‑ wo bhë ‑yö kë ka 'yaan ꞊nɛɛ: Mɛ 'ö ‑Zlan ‑bha mɛ 'ka, ‑yö ö 'to ‑kë ‑Zlan ‑wo ‑bha. Ka 'ö 'ka bhë, 'kaa ‑Zlan ‑bha mɛ 'ka bhë yö ꞊ga 'ö‑ kë ‑kɔ 'dhö bhë.»
'Wun 'ö ‑gban Yesu ‑bha ‑kë ꞊va Ablaamö ‑bha ‑sü ‑bha
48 'Yö Zuifö ‑nu ‑wa pö ‑a ‑dhë: «‑A pö 'yi‑ wo Samali mi ‑mü ü 'ka, 'iin 'ö ‑zuu yaa ‑yö ü 'gü bhë, bhi gia‑, ‑dhɛ 'ü‑ ‑ga ‑a 'gü bhë, ꞊sua 'yi‑ ‑kë ‑a?» 49 'Yö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «‑Zuu yaa 'yaa n 'gü. Pë 'a‑ ‑kë 'ö tɔɔ n Dë ꞊bhlë ‑ya 'a‑ wo; 'kɛɛ ka ‑zë, ka ‑kɔ n ꞊bhlë ‑ya ‑sü 'ka. 50 'Maa 'tɔbhɔdhe ꞊mɛɛ'‑ n ‑de ‑bha 'ka; mɛ 'ö 'tɔbhɔdhe ꞊mɛɛ' ‑na n ‑ma 'ka bhë ‑yö ‑dhö. Yö ꞊nɛ ꞊ya kë 'ö za kan bhë. 51 'Kɛɛ a‑ ‑pö ka ‑dhë 'wun gia‑ 'ka ꞊nɛɛ: Mɛ 'ö ꞊ya n ‑wo ‑nu ꞊bhlë ‑ya, yö 'ka 'dho ga 'gbɛɛdhö.»
52 'Yö Zuifö ‑nu ‑wa pö ‑a ‑dhë: «‑Aa ‑ba, 'yië ü ‑dhɛ yö 'sabla! ‑Zuu yaa do ‑yö ü 'gü! Ablaamö ꞊ya ga; ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ‑nu ꞊wa ga; 'kɛɛ bhi ‑zë, ü‑ pö: ‹Mɛ 'ö ꞊ya n ‑wo ‑nu ꞊bhlë ‑ya, yö 'ka 'dho ga 'gbɛɛdhö.› 53 Yi dë Ablaamö bhë ꞊ya ga; ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ‑nu 'wo bhë ꞊wa ga 'pö. ꞊Ya kë 'dhö kö kë 'pö 'ü‑ wo ꞊va ‑an ‑bha 'pö bhë ee? ꞊Ya kë 'dhö kö ‑më ‑mü ü 'ka ɛ?»
54 'Ö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë 'ö‑ pö: «꞊Ya kë ꞊nɛ n ‑de 'sü 'a‑ wo ꞊va ‑be, kö ‑a ‑yöë ‑pë gbɛ 'yaa ‑dhö. 'Kɛɛ mɛ 'ö n 'sü ‑na ꞊bhlëzë bhë 'ö tɔɔ n Dë 'ö 'ka‑ pö ‑na ‑yö ka ‑bha ‑Zlan 'ka bhë. 55 'Kɛɛ kö 'kaa‑ dɔ 'sa! Ma ‑zë a‑ ‑dɔ. ꞊Ya kë ꞊nɛ a‑ ‑pö ‑bezë 'maa‑ dɔ kö ꞊sua 'a‑ ‑kë ꞊nɛ ka 'dhö. 'Kɛɛ a‑ ‑dɔ ‑së 'ka, 'ö 'a‑ ‑wo ‑nu ꞊bhlë ‑ya. 56 Ka dë Ablaamö 'ö bhë, kë‑ wo 'kpa bhë, pë 'ö‑ ‑zo ‑kë ‑a ‑dhë 'ö tɔɔ kö 'ö ö 'yan dɔ n ‑ma. 'Ö‑ ꞊zuö' 'glu ‑yö dhi nu 'a dho ‑a wo bhë ‑a ‑wun 'gü; 'ö ꞊dhɛ ꞊yaa‑ yö 'ö‑ ꞊zuö' 'glu ‑yö ‑dhi.»
57 'Yö Zuifö ‑nu ‑wa pö ‑a ‑dhë: «Bhi 'ö ü ‑kwɛ yaa 'gɔɔ‑ 'sɔɔdhuzë ꞊kun bhë, 'ü ü 'yan ‑kpën Ablaamö ‑bha ‑sü ‑wun ꞊blɛɛ 'fɛfɛ 'ka 'dhö a?»
58 'Yö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ 'ö‑ pö: «A‑ ‑pö ka ‑dhë 'wun gia‑ 'ka ꞊nɛɛ: Ablaamö bhë ‑a kë ꞊yië' ‑dewo kö ‑yaan bhɔ kö a ‑dhö, 'ö 'a ꞊tun ‑dhö ꞊nɛ.»
59 ꞊Dhɛ ꞊yaa‑ pö 'dhö, 'wo ‑guö ‑lö kö ‑waan ‑a ‑zuö ‑a 'ka. 'Kɛɛ Yesu ‑yö ‑bin 'ö ‑ziö 'ö go ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ mü 'ö dho.