9
Yesu ‑bha gɔɔn‑ 'ö bhɔ 'yënngtiimɛ 'ka ‑a ‑dhɛ bo 'ö‑ wo
Yesu ‑yö ‑kë ziö ꞊dhia yi do 'ka, 'ö ‑kpën gɔɔn‑ do 'ö‑ 'yënng ‑yö ‑kë tii 'ö bhɔa ‑a ‑bha. 'Yö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wa ꞊dhɛɛ' kpɔ ꞊nɛɛ: «Yi ‑Gɔmɛ, ‑më ‑kë 'ö gɔɔn‑ ꞊nɛ 'ö‑ 'yënng ‑kë tii 'ö bhɔa ꞊ɛɛ? Kö kë‑ wo bhë, ‑yö ‑sü ‑a ‑de ꞊sɔɔn ‑bha ꞊ii, 'iin ‑yö ‑sü ‑a ‑mɛ ‑nu ꞊sɔɔn ‑bha ꞊ii?»
'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «Yaa yö ‑a ꞊sɔɔn 'iin ‑a ‑mɛ ‑nu ꞊sɔɔn ‑wun ‑bha. ‑Yö ‑bhɔ 'yënngtiimɛ 'ka 'dhö ‑yö kë 'dhö kö ‑Zlan ‑yaan bɔ ‑a 'gü ‑yaan pë ‑nu kë. ꞊Dhɛ 'ö‑ ‑dhɛ 'dhö ꞊tun 'po ‑sü bhë, kwa ꞊dua' ‑mü kö mɛ 'ö n bɔ bhë, kwa‑ ‑bha yuö kë. Gbeng ‑yi 'yaa ꞊gbiin gbɔ, 'ö bhii 'kwa dɔ gbeng ꞊sia, kwa yuökëdhɛ gbɛ 'ka dho kë ‑dhö. 'Töng 'a‑ 'ka 'kpongtaa ꞊nɛ, a ‑dhɛpuudhɛ 'ka.»
꞊Dhɛ ꞊yaa‑ pö 'dhö, 'yö ö 'dhee bho; 'yö‑ ꞊kaan 'sɛ 'ka 'ö‑ ꞊glüü gɔɔn‑ 'ö bhë ‑a 'yënngdhö, 'ö‑ pö ‑a ‑dhë: «'Dho 'ü ü wöödhɛ 'zlu Siloe 'yi ‑glu ꞊bhaa.» (꞊Waa‑ pö Siloe kö ‑wa ‑pö «mɛ 'wo‑ bɔ».)
'Yö ꞊dhɛ gɔɔn‑ bhë ꞊ya 'dho ꞊ya ö wöödhɛ 'zlu, 'yö nu kö ‑a 'yan ꞊ya ‑dhɛ yö.
'Yö gɔɔn‑ bhë ‑a ‑zü 'to mɛ ‑nu 'wo ‑an ‑gɔ 'gunng 'gü bhë, ꞊dhɛ ꞊waa‑ yö, 'wo‑ pö: «Gɔɔn‑ ꞊nɛ 'yaa ‑mü 'ö ‑kë ꞊yaannu ‑sü 'ka ‑de, ‑gba ‑dhɛ ‑sü 'ka ꞊naa?»
Kö mɛ 'bhaa ‑nu ‑wa pö ‑na: «Yö ‑mü.»
Kö mɛ 'bhaa ‑nu ‑wa pö ‑na: «‑Abi', 'yaa ‑mü; 'kɛɛ ‑yö ‑bhɔ ‑a ‑bha.»
꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö gɔɔn‑ bhë 'ö‑ pö ‑an ‑dhë: «Ma gia‑ ‑mü.»
10 'Yö 'wo‑ ꞊dhɛɛ' kpɔ ꞊nɛɛ: «‑A kë ‑kɔ ‑yö ‑kë ꞊dhë 'ö 'ü ‑dhɛ yö ꞊ee?»
11 'Yö‑ ‑daa kë 'ö‑ pö: «Gɔɔn‑ 'wo‑ ‑dhɛ Yesu bhë ꞊nɛ 'ö pë ‑kë ꞊nɛ 'yɔɔ 'dhö 'ö‑ sü 'ö‑ ꞊glüü n 'yënggdhö, 'ö‑ pö n ‑dhë: ‹‑Bhö 'dho Siloe 'yi ‑glu ꞊bhaa 'ü ü wöödhɛ 'zlu›; 'yö ꞊dhɛ 'a yën n wöödhɛ 'zlu ‑sü ‑bha 'ö n 'yan ‑yö ‑dhɛ yö.»
12 'Yö 'wo‑ ꞊dhɛɛ' kpɔ ꞊nɛɛ: «Gɔɔn‑ bhë, ‑yö 'më ɛɛ?» 'Yö‑ pö ‑an ‑dhë: «‑Dhɛ 'ö‑ ‑bha 'maa‑ dɔ ‑ɔ.»
Falizi ‑mɛ ‑nu ‑bha gɔɔn‑ 'ö‑ 'yan 'dhi ‑yö ‑po bhë ‑a ꞊dhɛɛ' 'kpɔ 'wo‑ wo
13 ꞊Dhɛ 'wun ‑nu bhë ꞊wa kë 'dhö, 'ö gɔɔn‑ bhë 'wo dhoë Falizi ‑mɛ ‑nu ꞊dhia. 14 ‑A ‑gɛn tɔɔ 'töng 'ö Yesu ‑yö ö ‑kɔ ‑ziö ‑a 'ka ö 'dhee 'gü 'sɛ ‑kaan ‑a 'ka ‑sü 'ka kö ‑yaan gɔɔn‑ bhë ‑a 'yan 'dhi poë bhë, ‑yö ‑kë Zuifö ‑nu ‑bha ꞊glooyi 'ka. 15 'Yö gɔɔn‑ bhë 'wo‑ ꞊dhɛɛ' kpɔ ‑kɔ 'ö ꞊kaa' bhë ‑a ‑wun 'ka kö wo gia‑ ‑waan yö. 'Yö‑ pö: «'Yɔɔ pë 'tee 'ö‑ bho 'ö ꞊glüü n 'yënngdhö, 'a dho 'a n wöödhɛ ‑zlu, 'yö n 'yan ‑yö ‑po ꞊nɛ.»
16 'Yö Falizi ‑mɛ 'bhaa ‑nu ‑wo yö ‑a pö ‑sü 'gü ꞊nɛɛ: «Mɛ 'ö 'wun ‑kë ꞊nɛ ‑Zlan ‑bha mɛ 'yaa ‑mü bhii yaa ꞊glooyi ‑bha tɔng 'kun.»
Kö ‑a mɛ 'bhaa ‑nu ‑wa pö ‑na: «‑A ꞊ga 'ka‑ wo bhë ꞊sɔɔnyaamɛ ‑yö ‑mɔa kö ‑yö ‑dhidhaapë ꞊suu'‑ ꞊nɛ ‑a kë ꞊a?»
'Yö 'wun bhë ‑a ‑wun 'gü 'ö 'gügludhe ‑yö ‑da ‑an ziën.
17 ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Falizi ‑mɛ ‑nu ‑wo ꞊dhɛɛ' 'bhaa kpɔ gɔɔn‑ 'ö‑ 'yan ‑yö bo bhë ‑a ‑gɔ ꞊nɛɛ: «Bhi gia‑ ‑de 'ö gɔɔn‑ bhë 'ö ü 'yan po bhë, 'bha ‑dhɛ ‑ga 'wun bhë ‑a 'gü, gɔɔn‑ bhë dö ‑mü ‑a 'ka ɛ?» 'Yö‑ ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ 'ö‑ pö: «‑Zlan ‑wodhiölomɛ ‑mü.»
18 'Kɛɛ 'wun bhë yaa Zuifö ‑nu ‑gɔmɛ ‑nu ‑zo 'kun ꞊nɛ gɔɔn‑ bhë ‑yö kë 'dhiö ꞊zian' ‑be 'yënngtiimɛ 'ka, kö 'töng bhë ‑a 'ka ‑yö kë ‑dhɛ yö ‑mɛ 'ka. 'Wo‑ ‑mɛ ‑nu ꞊dhɔɔ ‑kë; 19 'wo ‑an ꞊dhɛɛ' kpɔ ꞊nɛɛ: «Mɛ 'ö ꞊nɛ kaa‑ 'në ‑mü ‑a? ꞊Dhɛ 'ö bhɔ bhë ‑a 'yënng‑ ‑kë tii ꞊a? ‑Më ‑wun 'ö ‑kë 'ö‑ 'yan ꞊ya 'po ꞊nɛɛ?»
20 'Yö‑ ‑mɛ ‑nu ‑wa ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ 'wo‑ pö: «Pë do 'yi‑ dɔ 'ö tɔɔ yi ‑bha 'në ‑mü, 'ö‑ 'yënng ‑kë tii 'ö bhɔa. 21 ‑A mɛ 'ö ‑kë gɔɔn‑ 'ö‑ ‑dhɛ bo waa‑ ‑kɔ 'ö ꞊kaa' zlöö 'ö‑ 'yan 'dhi ‑yö ‑po bhë 'yiëë‑ gbɛ dɔ. Ka gia‑, ‑kaa ꞊dhɛɛ' kpɔ 'dhɛ, ‑yö ‑mɔa ‑yö ö ‑de ‑ta ‑wun ꞊blɛɛ'; ꞊ya kë zii!»
22 Pë ‑kë 'ö‑ ‑mɛ ‑nu ‑wo 'wun ‑daa ‑kë 'dhö bhë, 'ö tɔɔ ‑wo ‑suö Zuifö ‑nu ‑gɔmɛ ‑nu ‑dhë, bhii tɔɔ Zuifö ꞊wa ‑mɔa 'gü 'saadhö kö mɛ 'oo mɛ 'ö 'dhoë‑ pö Yesu tɔɔ ‑Zlan ‑bha ‑Yamɛ ‑waan kë ‑yaan 'go wo songdhö wo ‑bha ‑bhɔkuëkɔ 'gü. 23 Pë ‑kë 'wo‑ pö: «꞊Ya kë zii 'saadhö; ‑yö ‑mɔa kö ‑yö ö ‑de ‑ta ‑wun ꞊blɛɛ'‑; ‑kaa ꞊dhɛɛ' kpɔ!» 'ö bhë.
24 ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Falizi ‑mɛ ‑nu ‑wo gɔɔn‑ 'ö‑ 'yënng ‑yö ‑kë tii 'dhiö bhë ‑a ꞊dhɔɔ ‑kë 'zü ‑dëüwo 'wo‑ pö ‑a ‑dhë: «'Wun gia‑ ꞊blɛɛ'‑ ‑Zlan wö 'dhiö; gɔɔn‑ 'ö ü ‑dhɛ bo bhë yi‑ ꞊tɛi' ‑dɔ ꞊nɛ ꞊sɔɔnyaakëmɛ ‑mü ‑a 'ka.»
25 'Yö‑ pö ‑an ‑dhë: «‑Yö ꞊sɔɔnyaamɛ 'ka oo, 'yaa‑ 'ka oo, 'maa‑ gbɛ ‑naa dɔ. Pë do 'a‑ dɔ 'ö tɔɔ a ‑kë 'yënngtiimɛ 'ka ‑be, 'kɛɛ ꞊dɛɛ ꞊nɛ 'ma ‑dhɛ ‑yö zlöö.»
26 'Wo‑ ꞊dhɛɛ' kpɔ ꞊nɛɛ: «‑Më 'ö‑ ‑kë ü 'ka ɛɛ? ‑Yö ü 'yan ‑po ‑kɔklë ꞊ɛɛ?» 27 'Yö‑ pö ‑an ‑dhë: «Ka 'to 'pö kaa‑ kë n ‑ma bhë ꞊ee, 'iin ꞊dhë, 'yaa 'pö 'ma bɔ ‑a 'gü 'saadhö ka ‑dhë. ‑Më 'ö 'ka‑ 'piö kö 'a bɔ ‑a 'gü 'zü do ka ‑dhë ꞊nɛɛ 'iin 'ka‑ 'piö kö 'ka kë ‑a ‑bha ꞊guë' ‑nu 'ka 'pö bhë ee?»
28 'Wo yö 'wun ‑blɛɛ ‑a 'ka ‑sü ‑bha 'wo‑ pö: «Bhi ꞊nɛ 'ü tɔɔ gɔɔn‑ bhë ‑a ‑bha ꞊guë'. Yi ‑zë yi Moizö ‑bha ꞊guë' ‑nu 'ka. 29 Yi‑ ꞊tɛi' dɔ ꞊nɛ kë‑ wo 'kpa bhë, ‑Zlan ‑yö 'wun ‑blɛɛ Moizö ‑dhë; 'kɛɛ mɛ ꞊suu'‑ ꞊nɛ 'yiëë‑ 'godhɛ ‑dee dɔ!»
30 ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö gɔɔn‑ bhë 'ö‑ pö ‑an ‑dhë: «꞊Aan'‑, ka gia‑ ka‑ ‑yö bhë ꞊aa! Mɛ 'te 'tun ‑wun do kun bhë ꞊a; 'kaa‑ 'godhɛ dɔ, 'kɛɛ ꞊ya n ‑dhɛ bo 'sa! 31 Kwa‑ ꞊tɛi' dɔ ꞊nɛ ‑Zlan 'yaa ö 'to kë ꞊sɔɔnyaamɛ ‑nu ‑bha, 'kɛɛ ‑yö ö 'to ‑kë mɛ 'ö‑ ꞊bhlë ‑ya, 'ö‑ ‑zo 'kun ‑wun ‑nu ‑kë ‑a ‑bha. 32 'Ka‑ ma do ꞊nɛ mɛ ꞊ya kë ‑dhö ꞊ya mɛ 'ö 'yënng 'dhö tii 'ö bhɔa ‑a 'yan 'dhi 'po ꞊a? 33 Gɔɔn‑ 'ö bhë ꞊ya kë ꞊nɛ yaa 'go ‑Zlan 'piö ‑be, yö 'ka 'dho pë gbɛ kë.»
34 'Yö 'wo‑ pö ‑a ‑dhë: «‑Më 'ü dɔa ꞊nɛɛ, bhi 'ü ꞊sɔɔn yaa 'gü ü ‑de 'böü 'ka 'ü bhɔa bhë, ü‑ 'piö 'ü yi ꞊daan'‑ 'pö a?» ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'wo‑ ‑kë 'ö go ‑an ‑bha ‑bhɔkuëkɔ 'gü mü.
'Wun mɛ 'ö 'yënngtiidhɛ 'ka ‑Zlan ‑bha zian ‑ta
35 'Wun bhë Yesu ‑ya ‑ma ꞊nɛ gɔɔn‑ bhë ꞊waa‑ kë. ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'yö dho ‑a 'piö 'yö‑ ꞊dhɛɛ' kpɔ ꞊woë' ꞊nɛɛ: «Ü Mɛgbö ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑a?» 36 'Ö gɔɔn‑ bhë 'yö‑ pö: «N ‑Gɔmɛ, mɛ bhë dö ‑mü ‑ii kö 'aan‑ ‑a ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑ɛ?»
37 'Ö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë: «Yö ‑de gia‑ 'ö 'wun ꞊blɛɛ' ‑na ü ‑dhë ꞊nɛ!» 38 'Yö gɔɔn‑ bhë 'ö yö ö kpɔn 'gü Yesu 'dhiö, 'ö‑ pö ‑a ‑dhë: «A ü ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑, n Dëmɛ.»
39 ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë: «A ‑nu 'kpongtaa zö za 'kan ‑wun 'ka, kö 'yënngtiimɛ ‑nu ‑waan ‑dhɛ yö, 'iin kö mɛ ‑nu 'wo ‑dhɛ yö kö ‑an 'yënng ‑yaan trö.»
40 Falizi ‑mɛ ‑nu 'wo ‑kë mü 'pö bhë, ꞊dhɛ 'ö‑ mɛ 'bhaa ‑nu ꞊waa‑ ‑wo bhë ‑a ma, 'wo‑ ꞊dhɛɛ' kpɔ, 'wo‑ pö: «Yi ‑de 'pö yi 'yënngtiimɛ ‑nu 'ka a?»
41 'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «꞊Ya kë ꞊nɛ ka ‑kë 'yënngtiimɛ ‑nu 'ka ‑bezë kö za 'ka 'dho ka kun; 'kɛɛ ꞊dhɛ ‑kë ꞊nɛ ka‑ ‑pö ka ‑de ‑dhë ꞊nɛ ka 'yan ‑yö 'po ‑sü 'ka bhë, yö ꞊ga 'ö za ꞊ya ka kun bhë.»