10
'Wun ꞊zuan' 'ö ‑gban 'bhla ‑tuëmaakëmɛ waa‑ ö ‑bha ‑tuë ‑nu ‑an ‑bha
'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë 'zü ꞊nɛɛ: «A‑ ‑pö ka ‑dhë 'wun gia‑ 'ka: Mɛ 'ö dho ‑da ‑tuë ‑nu wɔdhɛ ‑bha, 'ö yaa bɔ ‑a 'dhi ‑bha, 'ö ꞊ya ‑lö ‑gla ‑zü, kö mɛ bhë ꞊kwaanmɛ ‑mü ‑a 'ka, kö këpëyaamɛ ‑mü ‑a 'ka. 'Kɛɛ mɛ 'ö ꞊ya bɔ 'kɔdhi ‑bha 'ö ꞊ya ‑da mü, kö ‑tuë ‑nu 'wo bhë ‑an ‑maakëmɛ ‑mü ‑a 'ka. ꞊Ya kë 'dhö 'ö 'kɔ ‑maakëmɛ ‑yö 'kɔdhi ‑po ‑a ‑gɔ 'ö ‑da mü. ꞊Ya kë 'dhö 'ö ‑tuë ‑nu ‑wo 'wun ma ‑a ‑ta. Yö ꞊nɛ 'ö ꞊ya ‑tuë ‑nu 'wo bhë ‑an ꞊dhɔɔ kë ‑a mɛ 'ö ‑dhö ‑a 'tɔ 'ka, 'ö 'wo ‑ziö ‑a 'piö 'ö dho ‑an 'ka plaan. Wo 'plɛ ꞊wa yö plaan, 'ö yö ‑an ‑dhë 'dhiö, 'wo ‑ziö ‑a 'piö 'ö bhii ‑wo wo ‑maakëmɛ ‑wo ‑dɔ. 'Kɛɛ waa 'dhö ‑mɔa ‑wo ziö mɛ 'ö 'waa‑ dɔ ‑a 'piö. ꞊Duë ꞊nɛ 'wo dho ‑a wo ‑a ‑dhë; 'ö tɔɔ 'waa‑ ‑wo dɔ.»
'Wun ꞊zuan' bhë ꞊dhɛ Yesu ꞊yaa‑ ‑zɔn ‑an ‑dhë 'dhö, waa‑ ‑gɛn ma.
Yesu ‑bha ‑kë ‑tuëmaakëmɛ ‑së 'ka ‑sü
'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë 'zü: «A‑ ‑pö ka ‑dhë giagia 'ka ꞊nɛ ‑tuë ‑nu ‑bha 'kɔ bhë ‑a kpong wɔdhɛ ‑yö ‑a 'dhi ‑bha ‑pë 'ö tɔɔ ma. Mɛ ‑nu 'wo nu n 'dhiö 'saadhö bhë, ꞊kwaanmɛ ‑nu ‑mü ‑an 'ka; këpëyaamɛ ‑nu ‑mü ‑an 'ka. 'Kɛɛ ‑tuë ‑nu waa 'to ‑an ‑wo ‑nu 'piö. Ma ꞊nɛ 'a tɔɔ ‑yö 'kɔdhi ‑bha kpong. Mɛ 'ö ꞊ya bɔ n ‑ta ꞊ya ‑da kɔɔ, ‑yö ‑dho dha. ꞊Ya kë 'dhö, ‑yö ‑dho ‑mɔa ‑yö ‑da kɔɔ 'iin ‑yö yö plaan; ‑yö ‑dho ö ‑bha ‑bhöpë yö. 10 ꞊Kwaanmɛ 'ö 'ka‑ ‑ga ‑na bhë, ‑yö ‑nu kö ‑yaan ö ‑bha ꞊kwaan, ‑yaan mɛ zë, ‑yaan pë 'gü ꞊siö'‑. ‑A ‑bha yuö ꞊nɛ bhë. 'Kɛɛ ma ‑zë a ‑nu kö ‑këdhösü ‑yaan kë mɛ 'bhee‑ ‑nu ‑gɔ ö 'plɛ 'ka.
11 Ma ꞊nɛ 'a tɔɔ ‑tuëmaakëmɛ giagia. ‑Tuëmaakëmɛ giagia 'ö bhë ‑yö ö ‑de ‑nu ö ‑bha ‑tuë ‑nu ‑wun 'gü. 12 'Kɛɛ mɛ 'ö yuö ‑kë kö ‑waan ‑a ꞊saan' bho, 'ö 'yaa ‑tuëmaakëmɛ giagia 'ka bhë; ‑tɔan gbɛn‑ ꞊ya ‑wo yö, 'ö ‑tuë ‑nu 'wo bhë ‑an ‑dhë 'dhiö bhë, ‑yö ‑duë 'ö dho 'ö ‑tɔan gbɛn‑ ‑yö kan ‑an 'gü 'ö 'bhla ‑nu ‑wo ‑pɛn. 13 ꞊Duë 'ö‑ wo bhë 'ö tɔɔ pë 'ö‑ ‑yuö kë ‑na bhë 'ö tɔɔ 'wëü‑; 'yaa ö ‑zo 'ta 'bhla ‑nu ‑wun 'gü. 14-15 Ma ꞊nɛ 'a tɔɔ ‑tuëmaakëmɛ giagia. ‑Kɔ do 'ö n Dë ‑yö n dɔa, 'ö ma ‑de 'pö 'a‑ dɔa bhë 'ö‑ 'ka 'pö yië‑ ma 'bhla ‑nu yi songdhö 'ö 'a n ‑de ‑nu ‑an ‑wun 'gü. 16 ‑Tuë 'bhaa ‑nu ‑wo n ‑gɔ 'ö 'waa ‑tuë wɔdhɛ 'ö ꞊nɛ ‑a ‑bha. ꞊Yö ‑së kö 'a yö ‑an ‑dhë 'dhiö kö ‑wo ‑da mü 'pö. ‑Wo ‑dho n ‑wo ma, 'ö ‑an dho 'kuë‑ ‑sü ‑yö ‑kë do, 'ö ‑an ‑maakëmɛ ‑yö ‑kë do.
17 N Dë ‑yö n ‑dhɔ ‑kë; 'ö tɔɔ a n ‑ma ‑tosiadhe ‑nu kö ‑këdhösü ‑yaan kë n ‑gɔ 'zü. 18 Yaa kë ꞊nɛ n 'gbee‑ ‑ta 'wo‑ bho. A‑ ‑sü n ‑de 'gü 'a n ‑ma ‑tosiadhe nu. ‑Kɔ ‑mɔ 'wuën‑ ‑sü ‑yö n ‑gɔ kö 'aan‑ ‑a nu 'iin kö 'aan‑ ‑a yö 'zü. Pë 'ö n Dë ‑yö n bɔ ‑a ‑wun 'ka 'ö bhë.»
19 'Wun 'ö‑ ꞊blɛɛ' ‑kɔ ꞊suu'‑ ‑yö ‑kë 'dhö bhë, ‑yö 'gügludhe ‑da Zuifö ‑nu ziën 'zü. 20 ‑An mɛ ꞊plëëzë ‑wo ‑kë ‑a pö ꞊dhia: «‑Zuu yaa do ‑ya 'gü! ‑Yö 'blɔɔnzë! Ka ka 'to ‑to ‑a ‑bha ‑më ‑wun 'gü ii?»
21 ‑An mɛ 'bhaa ‑nu ‑wo ‑kë ‑a pö ꞊dhia 'pö: «Mɛ 'ö ‑zuu yaa 'dhoë‑ 'gü, ‑a 'wun ꞊blɛɛ' ‑wo yaa kë ‑dhö. Kë‑ wo bhë, 'ka‑ ma do ꞊nɛ ‑zuu yaa ꞊ya 'yënngtiimɛ 'yan 'po do 'ka‑ yö ꞊a?»
Zuifö ‑nu ‑bha ‑kɔ Yesu ‑wun 'ka ‑sü
22 (꞊Dhɛ 'ö 'töng 'bhaa ꞊ya ziö,) mɛ ‑nu ‑wo ‑nu wo 'ko ꞊bhaa Zeluzalɛmë kö ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ kë 'wo‑ wo 'slööslö 'kpa bhë ‑a 'wlaan‑ 'wo‑ kë ‑na ‑kwɛ ‑bha bhë, ‑waan ‑a wo 'zü. ‑Yö ‑kë 'dhö 'nɛnɛ 'töng 'ka. 23 Yesu ‑yö ‑kë ꞊ziö' 'ziö ꞊dhia ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'pian mɛ 'ö Salomɔ ‑bha ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ ‑gban 'lü 'dhoë‑ 'ka bhë ‑a 'ka. 24 'Ö Zuifö ‑nu ‑wo ꞊nië ‑a ‑zü, 'wo‑ pö ‑a ‑dhë: «‑Më 'ü dɔ ‑a ‑gɔ kö 'üën‑ ü dɔ ‑kɔ ꞊blɛɛ' yi ‑dhë ɛɛ? ꞊Ya kë ꞊nɛ bhi ꞊nɛ 'ü ‑Zlan ‑bha ‑Yamɛ 'ka, ‑a pö yi ‑dhë do ꞊klöödhö kö yi ꞊zuö' 'go yi ꞊zlöö.»
25 'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «‑A mɛ 'kö bhë, 'ma‑ ꞊blɛɛ' ka ‑dhë 'saadhö; kë‑ wo 'ö 'kaa n ‑wo ‑dhɛ 'wun gia‑ bhë yö ‑mü. Pë ‑nu 'a‑ kë ‑na n Dë 'tɔ 'gü bhë ‑wa ‑zɔn ꞊nɛ n ‑gɔ ‑wun ‑yö 'wun gia‑ 'ka. 26 'Kɛɛ n ‑wun ‑dhɛ 'kaa‑ wo ‑na 'wun gia‑ bhë 'ö tɔɔ ma 'bhla ‑tuë ‑nu bhë 'kaa ‑an kpö 'gü ‑mɛ ‑nu 'ka. 27 'Ö bhii ma 'bhla ‑nu 'wo bhë ‑wo wo 'to ‑to n ‑wo ‑bha. A ‑an ‑dɔ, 'ö ꞊ya kë 'ma ‑an ꞊dhɔɔ kë, 'wo nu n ꞊dhɔɔ ‑wo ‑bha. 28 A ‑dho ꞊toëpö ‑këdhösü nu ‑an ‑dhë; waa 'dho ga 'gbɛɛdhö, 'iin 'ö mɛ gbɛ 'ka 'dho ‑an bho n kwɛɛ. 29 N Dë 'ö pë nu n ‑dhë bhë ‑yö ꞊va 'ö ‑ziö pë 'plɛ ‑ta. Mɛ gbɛ 'ka 'dho pë gbɛ bho ‑a kwɛɛ. 30 Ma 'dhö, n Dë 'dhö, yi dosɛn.»
31 ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Zuifö ‑nu ‑wo ‑guö ‑lö; 'wo‑ dho 'kuë‑ kö ‑waan ‑a ‑zuö ‑a 'ka. 32 'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «Kë 'a‑ wo zö ka ziën bhë, a 'wunsë ‑nu ‑kë ꞊va 'ka; 'ö 'a‑ ‑kë 'dhö n Dë ‑bha 'piigbeedhɛ ꞊kwaa'. 'Wun ‑nu 'wo bhë ‑a ‑mlë ‑zë 'ö‑ ‑wun 'gü 'ka‑ 'piö 'ka n zë ‑guö 'ka ꞊nɛɛ?»
33 'Ö Zuifö ‑nu ‑wa pö: «Yaa kë ꞊nɛ 'wun ‑së 'ü‑ ‑kë bhë ꞊nɛ 'yi‑ 'piö 'yi ü zë ‑guö 'ka ‑a ‑wun 'gü; 'kɛɛ 'wun yaa 'ü‑ ꞊blɛɛ' ‑na ‑Zlan ‑gɔ bhë ‑a ‑wun ‑mü. 'Ö tɔɔ bhi 'ü mɛ 'bhee‑ 'kpaan 'ka bhë, ‑dhɛ 'kwa yö 'më 'ü ü ‑de ‑kë ‑Zlan 'ka ɛɛ?»
34 'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «‑Yö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ka ‑bha tɔng 'sëëdhɛ 'gü ꞊nɛɛ: ‑Zlan ‑ya ‑pö: Ka ‑zlan ‑nu 'ka. 35 'Ö kwa gia‑ 'kwa‑ ꞊tɛi' dɔ ꞊nɛ pë mɛ 'kö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü kö ‑a ‑bho mü ‑dhɛ 'yaa 'dhö. Mɛ ‑nu 'ö ‑Zlan ‑yö 'wun ‑blɛɛ ‑an ‑dhë bhë ꞊nɛ 'ö ‑an ‑dhɛ ‑zlan ‑nu. 36 Ma ‑zë, ‑Zlan ‑yö n ‑sü 'ö n bɔ 'kpongtaa. ꞊Ya kë 'dhö kö ‑yö ‑kë ‑kɔklë zlöö 'ö 'ka‑ pö 'wun yaa ꞊blɛɛ'‑ 'a‑ wo ‑Zlan ‑gɔ ‑ɛ, ꞊dhɛ kë ꞊nɛ 'ma‑ pö ‑Zlan Gbö ‑mü n 'ka bhë ee? 37 ꞊Ya kë ꞊nɛ 'maa n Dë ‑bha yuö ‑nu kë, kö kö ꞊kun 'ka n ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑. 38 'Kɛɛ ꞊ya kë ꞊nɛ a n Dë ‑bha yuö ‑nu ‑kë, 'ö 'kaa n ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑; kö pë ‑nu 'wo bhë ka ‑an ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ 'püë‑ wo ꞊nɛ ‑wo ‑go ‑Zlan 'piö kö ꞊ya 'go mü 'kaan‑ ‑a ꞊tɛi' dɔ zlöö ꞊nɛ a ‑go n Dë 'gü, 'ö n Dë 'dhö ‑ya ‑sü 'ka n 'gü i.»
39 'Yö 'wo yö ‑a 'slë ꞊mɛɛ' ‑sü ‑bha kö ‑waan ‑a 'kun, 'kɛɛ waa‑ këdhɛ gbɛ yö. ‑Yö ‑dha ‑an ‑gɔ.
40 ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Yesu ‑yö dho Zuudɛn zlöö ꞊zian' 'zü ‑dëüwo, 'pian mɛ 'ö Zan ‑yö mɛ bɔ yiö ‑a 'ka 'dhiö ꞊zian' bhë ‑a 'ka; ‑dhɛ bhë ꞊nɛ 'ö to ‑a ‑bha. 41 Mɛ ‑nu ‑wo ‑nu ‑a 'piö ꞊va 'ka. Pë 'ö ‑kë ‑an ‑wo 'ka 'ö tɔɔ: «Zan bhë kë‑ wo bhë, yaa ‑dhidhaapë gbɛ kë; 'kɛɛ 'wun ‑nu 'ö‑ ꞊blɛɛ 'saadhö gɔɔn‑ ꞊nɛ ‑a ‑blü 'gü bhë 'wun gia‑ ‑mü.»
42 ‑Dhɛ bhë mɛ ‑nu ‑wo ‑kë ꞊va 'zü, 'wo Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑a ‑bha.