11
Lazaa ‑bha ga ‑sü
Gɔɔn‑ do ‑yö ‑kë ‑dhö, 'wo‑ ‑dhɛ Lazaa. ‑Yö ‑kë Betani. 'Yö 'yua ‑ya ‑kë. Waa‑ ö dheglu 'nëdhezë ꞊plɛ 'wo ‑an ‑dhɛ Mali waa‑ Maatö ‑wo ‑kë pö‑ bhë ‑a 'gü. Mali bhë ꞊nɛ, 'ö 'dhiö bhë 'ö 'yi 'tëë ‑sëëzë sü 'ö‑ ‑lo kwa Dëmɛ ‑gɛn ‑nu ‑bha, 'ö ö ‑bha wun ‑nu sü 'ö‑ ‑ziö ‑a ‑gɛn ‑nu ‑bha. Yö ꞊nɛ 'ö 'kwa 'we ‑na ‑a dheglu Lazaa 'ka bhë. 'Yö dheglu 'nëdhezë ꞊plɛ 'wo bhë 'wo mɛ bɔ Yesu ‑dhë ꞊woë' ꞊nɛɛ: «Yi Dëmɛ, ‑bhö nu; 'yua ‑yö ü 'bhamɛ Lazaa kë ‑na!»
꞊Dhɛ ‑naɔ bhë ꞊waa‑ bɔ Yesu ‑gɔ 'dhö, 'yö‑ pö ‑an ‑dhë: «'Yua 'ö Lazaa ‑bha bhë, yaa 'dho pë gbɛ kaa. ‑Yö ‑yaa ‑bha 'dhö kö ‑Zlan ‑bha 'tɔbhɔdhe ‑yaan yö ‑dhɛgbɛadhɛ 'gü; 'wun bhë ꞊nɛ 'ö dho kë ‑Zlan Gbö ‑bha 'tɔbhɔdhe ‑bɔ ‑a ‑ta 'ka 'pö.»
Mali waa‑ ö dheglu Maatö 'wo bhë waa‑ Lazaa ‑de gia‑, ‑an ‑dhɔ ‑yö Yesu ‑kë 'dhö, 'kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, ꞊dhɛ 'ö‑ ma ꞊nɛ 'yua ‑yö Lazaa kë ‑na, yaa ꞊luu'‑ yaa 'dho, ‑yö ‑to ‑dhɛ 'ö ‑kë ‑a ‑bha bhë ‑a ‑bha, 'ö ‑dhɛkpaɔyi ꞊plɛ ‑kë mü, ‑yaan ꞊tun 'dho ‑na ‑an 'piö Betani. 'Yö‑ pö ö ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑dhë: «‑Kwa 'yɛ kwa 'zü 'kwa dho Zude ‑sɛ 'gü.»
'Yö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wa pö ‑a ‑dhë: «Yi ‑Gɔmɛ, ‑a ‑dhɛ yaa ꞊glɔɔ ꞊kun, Zuifö ‑nu ‑wo ‑kë ‑a 'slë ꞊mɛɛ' ꞊dhia kö ‑waan ü zë ‑guö 'ka, 'ö bhi 'ü bhë 'ü‑ 'piö kö 'kwa 'dho 'ma 'zü a?»
'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «'Lɛlɛ 'yaa 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ ‑dhɛkpaɔyi do 'gü a? Mɛ ꞊ya 'ta 'sü ‑dhɛ 'po ‑sü 'gü ‑a ‑gɛn 'yaa zuö bhë kun tɔɔ ‑a 'yan ‑yö ‑dhɛ ‑yö ‑dhɛ 'po ‑sü 'ö 'kpongtaa zö bhë ‑a 'gü a. 10 'Kɛɛ mɛ ꞊ya 'ta 'sü gbeng, ‑a ‑gɛn ‑yö ‑zuö 'ö bhii ‑dhɛ 'yaa 'po ‑sü 'ka.»
11 ꞊Dhɛ Yesu ꞊ya 'wun ꞊blɛɛ'‑ ‑an ‑dhë 'dhö, 'yö‑ pö 'zü: «Kwa dheglu Lazaa ꞊ya yi zë; 'kɛɛ ‑kwa 'dho kö 'aan‑ 'pa ‑a ‑bha.»
12 'Yö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wa pö ‑a ‑dhë: «Yi Dëmɛ, ꞊ya kë ꞊nɛ ꞊ya yi zë kö ‑a 'bhle ꞊ya kë 'waa; ‑a ‑dhɛ ‑dho bo.»
13 Kë‑ wo 'dhö bhë, ‑a pö 'ö Yesu ‑ya wo Lazaa ꞊ya yi zë bhë, ‑a ‑bha ꞊guë' ‑nu waa‑ ‑gɛn ma. ‑Wo wo ‑zo ‑to yi 'kpaan ꞊ya kë 'kwa‑ zë ‑na ꞊nɛ ‑a ‑dhë, 'kɛɛ kö ga 'ö Lazaa ‑ya wo bhë ꞊nɛ 'ö Yesu ‑yö ‑we ‑a 'ka. 14 ꞊Dhɛ ‑kë 'dhö, 'ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë 'puu 'ka zlöö: «Lazaa ꞊ya ga. 15 N ꞊zuö' 'glu dhi ‑sü ‑mü kë 'ö kaa‑ wo 'ma bhë ‑a ‑wun 'gü. ꞊Ya kë 'dhö, ka ‑dho n ‑wo ‑dhɛ 'wun gia‑; 'kɛɛ ‑kwa 'dho 'ma.»
16 ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Toma 'wo‑ 'tɔ kpɔ «‑Flɛan» 'ka bhë 'ö‑ pö ö 'bhamɛ ꞊guë' ‑nu 'wo to bhë ‑an ‑dhë: «‑Kwa 'dho kö kwa ‑de 'pö, kwaa‑ kwa ‑Gɔmɛ ‑nu 'kwaan‑ ga 'pö!»
Yesu ‑bha ‑kë ‑go ga 'sü ‑sü waa‑ ‑këdhösü 'ka ‑sü
17 ꞊Dhɛ Yesu waa‑ ö ‑bha ꞊guë' ‑nu ꞊wa 'dho ꞊wa ‑lo 'ma, kö ꞊wa Lazaa ‑bin 'saadhö ‑a ‑dhɛkpaɔyi ꞊ya kë ‑yiisië. 18 'Go Betani 'ü 'dho Zeluzalɛmë ‑yö ‑kë ꞊nɛ 'kilong ‑yaaga 'dhö. 19 ‑A ‑wun 'gü, Zuifö ‑nu ‑wo ‑nu ꞊va Maatö waa‑ Mali ‑an ꞊plöö kö ‑waan ‑an ꞊zuö' ꞊dhuë'‑ ‑an dheglu 'ö ga bhë ‑a ‑wun 'gü.
20 ꞊Dhɛ 'ö Maatö ‑ya ma ꞊nɛ Yesu ‑yö zian ‑ta nu ꞊dhia, 'ö ꞊luu 'ö dho ‑a ‑gɔ zian‑. Mali ‑zë ‑yö ‑to kɔɔ. 21 'Ö Maatö ‑ya pö Yesu ‑dhë: «N Dëmɛ, ü ‑kë zö ‑bezë, n dheglu 'ka 'dho ga. 22 ꞊Ɛɛ, 'kɛɛ a‑ ꞊dɔa' ꞊nɛ dɔ ‑de 'kwa‑ wo ꞊nɛ pë 'oo pë kö 'ü‑ ‑dhɛ ‑Zlan ‑gɔ, ‑yö ‑dho ‑a nu ü ‑dhë.»
23 'Ö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë: «Ü dheglu ‑yö ‑dho go ga 'gü.»
24 'Ö Maatö ‑ya ‑daa ‑kë ꞊woë' ꞊nɛɛ: «‑Yö n 'yaan 'ka 'püë‑ wo ꞊nɛ gamɛ ‑nu ‑bha ‑go ga 'gü ‑yi 'ka yi ‑kaanta 'ka, ‑yö ‑dho go ga 'gü 'pö.»
25 'Ö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë: «Ma ꞊nɛ 'a tɔɔ mɛ ‑bho ga 'gü ‑mɛ waa‑ ‑këdhösü ‑nu mɛ ‑dhë ‑mɛ. Mɛ 'ö ꞊ya n ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑, ‑yö ‑dho kë ‑dhö 'kö ‑kë ꞊nɛ ‑yö ‑ga 'dhee; 26 'Ö mɛ 'ö‑ ‑bha ‑tosiadhe kë ‑sü 'gü, 'ö ꞊ya n ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ 'ö yö 'ka 'dho ga gbɔ. 'Wun bhë, ü‑ ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑a?» 27 'Ö‑ ‑daa ‑kë 'ö‑ pö: «꞊Ii‑, n Dëmɛ, a‑ ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ꞊nɛ bhi ꞊nɛ 'ü tɔɔ ‑Zlan ‑bha ‑Yamɛ, 'ü ‑Zlan Gbö 'ö 'wo‑ pö ‑yö ‑dho nu 'kpongtaa bhë ‑a 'ka.»
Yesu ‑yö 'gbo ‑bɔ
28 ꞊Dhɛ Maatö ꞊ya 'wun ꞊blɛɛ'‑ ꞊nɛ ‑kɔ bhë ‑a 'dhö, 'ö ‑ziö 'ö dho 'ö ö dhegludhe Mali ꞊dhɔɔ ‑kë, 'ö‑ pö ‑a ‑dhë 'saan 'gü: «‑Gɔmɛ ꞊ya nu, ‑yö zö; ‑ya ‑pö 'ü nu.»
29 ꞊Dhɛ 'ö Mali ꞊ya ‑naɔ bhë ‑a ma, 'yö ‑ziö ‑bla 'ka 'ö dho Yesu 'piö. 30 ꞊Dhɛ kë ‑na 'dhö kö Yesu yaa ‑da plöö ꞊kun. 'Kɛɛ ‑dhɛ do 'ö Maatö ‑ya to ‑a ‑bha bhë 'ö to ‑a ‑bha. 31 ꞊Dhɛ 'ö Zuifö ‑nu 'wo ‑kë Mali ‑gɔ kɔɔ ‑a ꞊zuö' ꞊dhuë' ꞊dhia bhë ꞊waa‑ yö ꞊nɛ ziö 'ö‑ wo bhë, ‑yö ‑kë ‑bla ‑ta, 'wo ‑ziö ‑a 'piö. ‑Yö ‑kë ‑an ‑zo 'piö ꞊nɛ ‑yö ‑kë 'dho ꞊dhia blɔɔn‑ ꞊taa kö ‑yaan 'gbo bɔ.
32 ꞊Dhɛ 'ö Mali ꞊ya ‑lo ‑dhɛ 'ö Yesu ‑yö ‑kë ‑a ‑bha bhë ‑a ‑bha, 'ö‑ 'yan ‑yö ‑da ‑a ‑ta, 'yö ö ‑de ‑zuö sia‑ ‑a ꞊gɛɛndhö 'ö‑ pö: «N Dëmɛ, ü ‑kë zö ‑bezë, n dheglu 'ka 'dho ga.»
33 'Yö Yesu ‑ya yö ꞊nɛ ‑yö ‑kë 'gbo bɔ ꞊dhia, 'ö Zuifö ‑nu 'ö wo ‑nu 'wo nu bhë wo ‑de 'pö, ‑wo ‑kë 'gbo bɔ ꞊dhia; 'ö ‑wɛɛ ‑yö ‑lo ‑a ‑ta, 'ö‑ ꞊zuö' ‑yö ‑da 'yena 'gü. 34 ꞊Dhɛ ‑kë 'dhö, 'yö ‑an ꞊dhɛɛ' kpɔ, 'ö‑ pö: «Ka‑ ‑bin mɛɛ?» 'Yö 'wo‑ pö ‑a ‑dhë: «Yi Dëmɛ, ‑ko 'dho 'yi‑ ‑zɔn ü ‑dhë!»
35 'Ö Yesu ‑yö 'gbo bɔ. 36 'Yö Zuifö ‑nu ‑wo yö ‑a pö ‑sü 'gü: «'Oo nenu, ‑a ‑dhɔ ‑ya ‑kë ꞊duö ꞊dhɛɛ!»
37 'Kɛɛ mɛ 'bhaa ‑nu ‑wo ‑kë ‑an ziën mü 'pö, 'wo ‑kë ‑a pö ꞊dhia: «Yö 'ö 'yënngtiimɛ 'yan ‑po ꞊nɛ, ka‑ ‑pö ‑a ‑kɔ 'pö yaa 'dhö ‑mɔa kö ꞊ya kë kö Lazaa ‑yö 'kun ga ‑sü 'ka 'pö a?»
Yesu ‑bha Lazaa ‑bho ga 'gü ‑sü
38 'Yö ‑wɛɛ ‑yö ‑lo Yesu ‑ta 'zü; ꞊dhɛ ‑kë 'dhö kö ‑yö 'dho ‑na blɔɔn‑ ꞊taa. ‑Yö ‑kë ‑guö ‑du 'ka 'ö 'wo ‑guö 'fa yö ‑a 'dhiö. 39 ꞊Dhɛ ꞊wa 'dho ꞊wa ‑lo 'ma 'ö Yesu ‑ya pö: «‑Guö 'fa ꞊nɛ, ‑kaa bho ‑a 'dhiö!»
'Ö Lazaa 'ö ga bhë ‑a dheglu Maatö ‑ya pö Yesu ‑dhë: «N Dëmɛ, ‑dhɛ 'wo‑ ‑bin bhë ‑a ‑dhɛkpaɔyi ꞊ya kë ‑yiisië; ‑a 'tëë ‑dhö kë dɔ ‑sü 'gü zlöö ‑bha.»
40 'Ö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë: «N 'ka‑ pö ü ‑dhë, ꞊ya kë ꞊nɛ ‑zoyösü ꞊ya kë ü ‑gɔ, ü ‑dho ‑Zlan ‑bha 'piigbeedhɛ yö ꞊a?»
41 ꞊Dhɛ 'ö ꞊wa ‑guö 'fa bhë ‑a bho mü, 'ö Yesu ‑yö ‑dhɛ ‑ga dhang‑ 'gü, 'ö‑ pö: «N Dë, a ü ꞊sɛɛ‑ ‑pö 'ö tɔɔ ü ü 'to ‑kë n ‑wo ‑bha. 42 A‑ ꞊tɛi' ‑dɔ ꞊nɛ ü ü 'to ‑kë n ‑wo ‑bha ‑kplawo; 'kɛɛ a‑ ‑pö 'dhö mɛ ‑nu 'wo ꞊nië n ‑zü 'to ꞊nɛ ‑an ‑wun 'gü, ‑yö kë 'dhö kö ‑waan ‑a ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ꞊nɛ bhi ꞊nɛ 'ü n bɔ.»
43 ꞊Dhɛ ꞊yaa‑ pö 'dhö, 'yö ‑gbla 'gbee‑ 'ka 'ö‑ pö: «Lazaa, yö plaan!»
44 ꞊Dhɛ 'wo‑ ‑ga kö mɛ 'ö ga bhë ‑yö yö ‑na plaan, 'kɛɛ sɔ 'pɛn ‑nu 'wo‑ ꞊glöö bho ‑a 'ka bhë ‑wo ‑kë ‑a ‑kɔ ‑nu, ‑a ‑gɛn ‑nu, ‑a wöödhɛ ‑nu ‑an ‑bha. 'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «‑Kaa 'po 'ka ka ꞊kwaa'‑ ‑zü 'kwa ziö!»
Pë 'ö Zuifö ‑nu ‑gɔmɛ ‑wa ‑ya kö ‑waan kë Lazaa 'ka
(Matiö 26.1-5; Maakö 14.1-2; Lukö 22.1-2)
45 Mɛ ‑nu 'wo nu Mali 'yënng ‑bha bhë, Zuifö ‑nu 'wo ‑kë ‑an ziën bhë, ꞊dhɛ 'ö pë ‑nu 'ö Yesu ‑ya ‑kë bhë, ‑an 'yan ꞊ya ‑da ‑a 'gü, ‑an ꞊plëëzë ‑wo Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑. 46 'Kɛɛ mɛ 'bhaa ‑nu ‑wo ‑kë ‑an kpö 'gü 'wo ‑ziö 'wo dho Falizi ‑mɛ ‑nu 'piö, 'ö pë ‑nu 'ö Yesu ‑ya ‑kë 'töüdhö bhë 'wo‑ ꞊blɛɛ ‑an ‑dhë. 47 'Wun bhë ‑a ‑wun 'gü 'ö Falizi ‑mɛ ‑nu waa‑ slabhomɛ ‑gɔmɛ ‑nu 'wo ‑ya 'kuë‑ ‑kë. Wo ꞊nɛ 'ö 'wun ꞊vava ‑nu ꞊wa kë ‑dhö 'ö‑ ‑wun dho yö plaan, 'ö ꞊ya kë 'wo‑ ‑ya 'kuë‑ ‑kë. 'Yö 'wo‑ pö: «Kwa ‑dhoë kë ꞊dhë 'ö gɔɔn‑ ꞊nɛ 'ö ‑dhidhaapë ꞊plëëzë ‑nu kë ‑na ꞊nɛɛ? 48 ꞊Ya kë ꞊nɛ 'kwa kwa ꞊kwaa'‑ ‑a ‑zü ꞊nɛ ‑kɔ bhë ‑a 'dhö, mɛ ‑nu 'saadhö ‑wo ‑dho ‑a ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑; 'ö ꞊ya kë zlöö 'ö 'sɛkɔɔnmɛ ‑nu ('ö 'kwa ‑an ‑kɔ ꞊löö 'ö) 'wo Wlɔmë ‑sɛ 'ka bhë, 'wo ‑dho kwa ‑bha ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ ꞊nɛ ‑a wü 'ö 'wo kwa ‑bha 'sɛ wü 'dhɛ!»
49 ‑An mɛ do ‑yö ‑kë mü 'wo‑ ‑dhɛ Kaifö. ‑Kwɛ bhë ‑a 'ka, yö ꞊nɛ 'ö ‑kë slabhomɛ ꞊va 'ka. 'Yö‑ pö ‑an ‑dhë: «'Kaa ‑dhɛ yö 'wun bhë ‑a 'gü bhë yö ‑mü! 50 'Kaa‑ ꞊tɛi' dɔ ꞊nɛ ‑yö 'gianzë kö mɛ do ‑yö ga 'sɛgümɛ ‑nu ‑wun 'gü, ‑yö ꞊zië' kwaa‑ 'sɛgümɛ ‑nu ‑todhösü 'gü ꞊siö' ‑sü ‑ta ‑a?» 51 'Wun bhë ‑ya ‑blɛɛ 'dhö ö tii ‑bha 'kpaan 'ka; 'kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, ‑yö ‑kë slabhomɛ ꞊va 'ka ‑kwɛ bhë ‑a 'ka, 'ö‑ ‑wun 'gü, 'ö ‑kë ‑Zlan ‑wo 'dhiö ‑lo ꞊dhia ꞊nɛ Yesu ‑yö ‑dho ga Zuifö ‑nu ‑wun 'gü. 52 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë yaa kë ꞊nɛ mɛ ‑nu 'wo 'sɛgɔ ꞊nɛ 'wo‑ 'gü ‑an ‑wun 'sloo ‑mü; ‑yö ‑Zlan ‑bha 'në ‑nu 'wo ‑pɛn ‑sü 'ka ‑dhɛ 'saadhö ‑bha ‑an ‑dho 'kuë‑ ‑sü 'ka bun do 'gü bhë ‑an ‑wun ‑mü.
53 'Kan yi bhë ‑a ‑bha zlöö, Zuifö ‑nu ‑wo ‑kë ‑a këdhɛ ꞊mɛɛ' ꞊dhia zlöö kö ‑waan Yesu zë. 54 ‑A ‑wun 'gü ꞊nɛ 'ö Yesu ‑yö ‑kan zlöö ꞊ziö' 'ziö ‑sü ‑bha mɛ gbung ‑nu 'gü Zuifö ‑nu ziën. 'Yö ꞊dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'yö ꞊luu 'yö dho pödhɛ 'wo‑ ‑dhɛ Eflaimë 'ö 'yënngtaadhɛ 'sɔɔ bhë ‑a 'gü. ‑Dhɛ bhë ꞊nɛ 'ö waa‑ ö ‑bha ꞊guë' ‑nu 'wo to ‑a ‑bha.
55 Paakö 'wlaan‑ kë ‑yi bhë, ꞊dhɛ ꞊ya yö ꞊klöö', mɛ ‑nu ‑wo ‑dho ꞊va 'ka Zeluzalɛmë kö ‑waan wo ‑de kë 'slööslö. 56 ‑Wo ‑kë Yesu ꞊mɛɛ' ꞊dhia ‑dhɛ bhë ‑a 'gü. 'Yö ꞊dhɛ ꞊wa ‑da ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'gü, 'wo wo 'ko ‑nu ꞊dhɛɛ' 'kpɔ ꞊woë' ꞊nɛɛ: «‑Yö ka ‑zo 'piö ꞊nɛ ‑yö ‑dho nu 'wlaan‑ 'ö ꞊nɛ ‑a ‑ta ‑a?»
57 'Töng bhë ‑a 'ka, slabhomɛ ‑gɔmɛ ‑nu waa‑ Falizi ‑mɛ ‑nu ‑wa ‑pö mɛ ‑nu ‑dhë ꞊nɛ mɛ ꞊ya kë ‑dhö kö ‑dhɛ Yesu 'dhoë‑ ‑bha ‑ya ‑dhɛ dɔ, kö ꞊ya kë kö ‑wa 'kun.