12
Mali ‑bha pë 'yi 'tëë ‑sëëzë ‑lo 'ö‑ wo Yesu ‑gɛn ‑bha
(Matiö 26.6-13; Maakö 14.3-9)
꞊Dhɛ 'ö Paakö 'wlaan‑ kë ‑yi ꞊ya 'to ꞊nɛ pë 'slado 'dhö, Yesu ‑yö ‑dho Betani ‑pö 'ö Lazaa bho ga 'gü ‑a ‑bha bhë ‑a 'gü. 'Yö 'wo pë ‑kpa ‑a ‑dhë 'ö Maatö ‑yö nuë ‑a ꞊dhia. Mɛ ‑nu 'wo ‑kë Yesu 'piö pë ‑bhö ꞊dhia mü bhë, Lazaa ‑yö ‑kë ‑an 'piö. (‑Wo ‑kë pë ‑bhö ꞊dhia) 'ö Mali ‑yö pë 'yi 'tëë ‑sëëzë ꞊sɔnng' 'gbeezë 'wo‑ ‑kë 'lüdhɛ 'wo‑ ‑dhɛ 'naa‑ ‑a 'ka 'ö dho ‑mɔ litrë 'gbu ‑bha ‑a sü 'ö‑ ‑lo Yesu ‑gɛn ‑nu ‑ta. 'Yö ꞊kloo, 'yö ö ‑bha wun sü, 'yö‑ ꞊taa ‑a ‑bha. 'Kɔ bhë ‑yö ‑pa pë 'yi bhë ‑a 'tëë 'ka. Yesu ‑bha ꞊guë' ‑nu bhë ‑a mɛ do ‑yö ‑kë mü, 'wo‑ ‑dhɛ Zuda Ikaliɔtö. Yö ꞊nɛ 'ö ꞊dhɛ 'kwa yö mü, 'ö dho Yesu 'dhɔɔ dɔ. 'Yö‑ pö: «꞊Öööö', pë 'yi 'tëë ‑sëëzë ꞊nɛ ꞊yö ‑së ‑be kö ‑wa 'dhɔɔ dɔ dönie 'wëüga bhɛ 'ö dho ‑mɔ ꞊këng' ‑yaaga ‑bha ‑a ‑bha kö ‑a 'wëü‑ bhë ‑wa ‑glu 'fɛɛmɛ ‑nu 'ka.»
Kë‑ wo 'dhö bhë yaa kë ꞊nɛ 'wun bhë ‑ya ‑blɛɛ ö ‑wo 'kpɔ ‑sü 'ka 'fɛɛmɛ ‑nu ‑wun 'gü yö kun! ‑Ya ‑blɛɛ 'dhö ö ‑bha ‑kë ꞊kwaanmɛ 'ka ‑sü ‑wun 'gü. 'Ö tɔɔ 'wëü‑ ‑nu 'wo ‑kë ‑an ‑gɔ bhë, yö ꞊nɛ 'ö ‑kë ‑a ꞊waannumɛ 'ka; 'ö ꞊ya kë 'dhö 'ö ö ‑kɔ ‑da ‑a 'gü. 'Yö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë: «Ü ꞊kwaa' ‑a ‑zü! Ü ꞊kwaa' ‑a ‑zü kö pë mɛ 'ö ‑dhi ‑a ‑dhë ‑ya ꞊waannu n ‑ma 'ka yi 'ö 'wo dho n ꞊glöö bhoë bhë ‑a ‑gɔ 'sa! 'Fɛɛmɛ ‑nu 'ka ‑an ‑ga ‑na bhë, ‑wo ka 'piö yi 'saadhö 'ka; 'kɛɛ ma ‑zë, n 'ka 'dho to ka 'piö zö ‑kplawo.»
'Wun 'wo‑ yö 'ko 'dhiö Lazaa ‑gɔ
Zuifö ‑nu gbung ꞊va 'wo ‑kë mü bhë, ‑wa ‑ma ꞊nɛ Yesu ꞊ya nu Betani. 'Yö 'wo dho 'ma. 'Kɛɛ yaa kë ꞊nɛ Yesu do 'sloo ꞊nɛ 'wo‑ ‑bha 'dho wo bhë; Lazaa 'ö Yesu ‑ya bho ga 'gü bhë 'wo dho kö ‑waan wo 'yan dɔ ‑a ‑bha. 10 (꞊Dhɛ ꞊wa 'dho ꞊wa wo 'yan dɔ ‑a ‑bha 'dhö,) 'ö slabhomɛ ‑nu ‑gɔmɛ ‑nu ‑wa ‑yö 'ko 'dhiö ‑kë ꞊nɛ ‑wo ‑dho Lazaa zë 'pö, 11 'ö tɔɔ ‑a ‑wun 'gü Zuifö ‑nu ‑wo ‑kë ꞊va 'ö ꞊ya kë 'wo Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑.
Yesu ‑bha ‑da Zeluzalɛmë plöö ‑sü
(Matiö 21.1-11; Maakö 11.1-11; Lukö 19.28-40)
12 ꞊Dhɛ pë ‑nu bhë ꞊wa kë 'dhö, 'ö‑ ‑ta ‑dhɛ ꞊ya 'po, 'ö mɛ gbung ‑nu 'wo nu Paakö ‑ta bhë 'wo‑ ma 'zü ꞊nɛ Yesu ‑yö ‑dho nu Zeluzalɛmë. 13 'Yö 'wo ꞊glaa‑ ‑paa ‑nu bho, 'wo dho ‑a 'ka ‑a ‑gɔ zian‑. 'Wo yö 'gɛi kë ‑sü 'gü ‑a pö ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: «Kwaa‑ 'yoo ‑mü! Kwaa‑ 'yoo ‑mü! ‑Zlan 'tɔ‑ kë ꞊va! Mɛ 'ö nu Dëmɛ 'tɔ 'gü bhë, ‑Zlan ‑yö 'dhuë‑ 'kpɔ ‑a ‑bha! Izlaɛlö ‑mɛ ‑nu ‑bha ‑gludë bhë, ‑Zlan ‑yö 'dhuë‑ 'kpɔ ‑a ‑bha!»
14 Yesu 'yan ‑yö ‑kpën ꞊soofang 'në ‑gbɔng do ‑bha; 'yö ‑ya ‑a ꞊taa ꞊nɛ ‑kɔ 'ö pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü 'ö‑ ꞊blɛɛ ‑a 'ka bhë ‑a 'dhö. 15 ‑Yö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: Siɔn 'gü ‑mɛ ‑nu, kö ꞊kun 'ö 'suö ‑yö ka ‑kë! ‑Ka ‑dhɛ ‑ga 'dhɛ, ka ‑bha ‑gludë ‑yö nu ‑na, ‑yö ‑ya ‑sü 'ka ꞊soofang 'në ‑gbɔng ꞊taa. 16 'Wun ‑nu 'wo bhë 'saadhö, ‑wo ‑kë 'dhö 'kɛɛ ‑a ‑bha ꞊guë' ‑nu waa ‑dhɛ gbɛ yö ‑an 'gü. 'Kɛɛ ꞊dhɛ 'ö ‑Zlan ꞊ya 'tɔbhɔdhe ‑nu Yesu ‑dhë, 'ö ‑an ‑zo ‑yö ‑büö pë 'ö ‑kë ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü bhë ‑a 'ka, kö ‑a 'dhiö ꞊ya ‑mɔ 'kuë.
17 Mɛ ‑nu 'ö 'wo ‑kë Yesu 'piö yi 'ö Yesu ‑yö Lazaa ꞊dhɔɔ ꞊kaa' blɔɔn‑ ꞊taa kö ‑yö yö plaan 'ö ‑kë Lazaa ‑bho ga 'gü ‑sü 'ka bhë, pë ‑nu 'wo ‑kë bhë ‑wo ‑kë ‑an ꞊blɛɛ' ꞊dhia. 18 'Yö‑ ‑wun 'gü 'ö mɛ ‑nu ‑wo nu ‑a ‑gɔ zian‑ ꞊va 'ka, 'ö bhii kö ꞊waa‑ ma ꞊nɛ yö ꞊nɛ 'ö ‑dhidhaapë bhë 'ö‑ ‑kë. 19 'Yö Falizi ‑mɛ ‑nu ‑wo yö ‑a pö ‑sü 'gü wo 'ko ‑nu ‑dhë: «‑Ka ‑dhɛ ‑ga bhë 'dhɛ, ka ‑kɔ gbɛ yaa ‑mɔa ‑bha 'ö bhii mɛ 'saadhö ‑wo ziö ‑na ‑a 'piö!»
Glɛkö ‑mɛ ‑nu kpö 'dɛdɛ ‑bha Yesu ꞊mɛɛ' 'wo‑ wo
20 Glɛkö ‑mɛ ‑nu kpö 'bhle 'dɛdɛ 'ö waa kë Zuifö 'ka ‑wo ‑kpa mɛ ‑nu 'wo ‑nu Zeluzalɛmë 'wlaan‑ 'töng 'ka bhë ‑an ‑bha, 'ö 'wo nu kö ‑waan ‑Zlan gba 'pö. 21 'Yö ꞊dhɛ 'wun ‑nu bhë ꞊wa kë 'dhö, 'wo ꞊yɔɔn gɔɔn‑ do 'ö go Betesaida, Galile ‑sɛ 'gü, 'wo‑ ‑dhɛ Filipö bhë ‑a ‑bha, 'wo‑ pö ‑a ‑dhë: «N Dë, yi‑ 'piö kö 'yi yi 'yan dɔ Yesu ‑bha.»
22 'Yö Filipö ‑yö dho 'yö‑ ꞊blɛɛ Andre ‑dhë, 'ö mɛ ꞊plɛ 'wo bhë 'wo kpa wo 'kuë‑ 'wo dho 'wo‑ ꞊blɛɛ Yesu ‑dhë. 23 'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «'Töng 'ö ‑ya kö Mɛgbö ‑yaan 'tɔbhɔdhe yö ‑a 'ka bhë ꞊ya ‑lo. 24 A‑ ‑pö ka ‑dhë 'wun gia‑ 'ka ꞊nɛɛ: 'Blee‑ ga 'ö 'ka‑ ‑ga ‑na bhë ‑yö ‑mɔa ‑yö 'to do 'ka ꞊nɛ ‑kɔ 'ö 'ka‑ suö ‑a 'dhö; 'kɛɛ kö yaa 'pa 'sɛ 'ka, 'iin kö yaa ga. 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë ꞊ya ga, ‑yö ‑dho ö ga 'bhaa ‑nu kë ꞊va 'ka. 25 Mɛ 'ö‑ ‑dhɔ ‑kë ‑tosiadhe 'ö 'kpongtaa zö ‑a 'ka, ‑yö ‑dho ꞊siö'‑ ‑a ‑gɔ; 'kɛɛ mɛ 'ö‑ ‑bha ‑tosiadhe 'ö 'kpongtaa zö, 'ö 'yaa‑ ‑dhë pë gbɛ 'ka bhë, ‑yö ‑dho ‑a yö ‑këdhösü 'ö‑ 'yaa yën bhë ‑a 'ka. 26 Mɛ ꞊ya kë ‑dhö, 'ö‑ 'piö kö 'ö yuö kë n ‑dhë, kö ‑yö 'to n 'piö. ‑Kɔ bhë ꞊nɛ 'ö ‑dhɛ 'a dho dho ‑a ‑bha bhë, 'ö yö ‑de 'pö 'ö dho kë ‑a ‑bha n 'piö 'pö. Mɛ 'ö yuö kë ‑na n ‑dhë bhë, n Dë ‑ya ꞊bhlë ‑ya.»
Yesu ‑bha ö ‑bha ga ‑sü ‑wun ꞊blɛɛ'‑ 'ö‑ wo
27 'Yö‑ pö ‑an ‑dhë 'zü: «'Kɛɛ dɔ 'a‑ wo ꞊nɛ, n ꞊zuö' ꞊ya ꞊kaan' 'kuë. ꞊Ɛɛ, 'ö ꞊ya kë 'dhö, ‑a pö 'pö 'a dhoë‑ wo: N Dë, 'wun 'gbee‑ 'ö nu ‑na ꞊nɛ, ‑bhö n dha ‑a ‑gɔ 'pö bhë ee? 'Kɛɛ kö pë 'a nu ‑a ‑wun 'gü 'ö bhë 'sa! A ‑nu kö 'wun 'gbee‑ 'ö bhë 'aan‑ bɔ ‑a 'gü.» 28 'Yö‑ pö: «N Dë, ‑bhöë kë kö ü 'tɔ ‑yö bhɔ!»
'Yö ‑wo do ‑yö we dhang‑ 'gü 'ö‑ pö: «'Ma 'tɔbhɔdhe nu ‑a ‑dhë 'saadhö, 'kɛɛ a ꞊tun ‑a nu ‑a ‑dhë.»
29 Mɛ gbung 'wo ‑kë mü bhë ‑wo bhë ‑wa ‑ma; 'wo‑ pö: «Dha 'we ‑wo ‑mü 'dhɛ!»
Mɛ 'bhaa ‑nu ‑wo ‑kë ‑a pö ꞊dhia: «‑Zlan ‑bha bɔmɛ do ꞊nɛ 'ö 'wun ꞊blɛɛ ‑a ‑dhë bhë!»
30 'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «‑Wo bhë yaa 'we n ‑dhë; ‑yö ‑we ka ‑dhë. 31 'Töng 'ö ‑ya kö za ‑yaan 'kan 'kpongtaadhɛ ‑bha bhë ꞊ya ‑lo. Mɛ 'ö ‑kë ka ‑gɔ ꞊taa 'kpongtaa zö bhë, 'dho 'ö ‑Zlan 'dhoë‑ kë bhë. 32 'Kɛɛ ma ‑zë, ꞊ya kë ꞊nɛ n Dë ꞊ya n ꞊luu'‑, 'ma 'go 'kpongtaa zö, a ‑dho mɛ 'plɛ gan n ꞊bhaa.»
33 'Wun bhë ‑a ꞊blɛɛ' 'ö‑ wo 'dhö bhë ‑yö ‑kë ö ‑bha ga ‑kɔ ‑wun ꞊blɛɛ' ‑sü 'ka. 34 'Yö mɛ gbung 'wo ‑kë mü bhë, 'wo‑ pö ‑a ‑dhë: «Pë 'yi‑ ꞊daan yi ‑gɔ tɔng 'sëëdhɛ 'gü ‑ya ‑pö ꞊nɛɛ ‑Zlan ‑bha ‑Yamɛ 'ö dho nu bhë, ‑yö ‑dho kë ‑dhö ꞊toëpö 'ka. ꞊Ya kë 'dhö, ‑dhɛ ‑mlë 'kwa yö ‑a ‑bha 'ü‑ pö Mɛgbö ‑yö ‑dho ꞊luu' ꞊ii? Dö ‑de 'pö tɔɔ Mɛgbö bhë poo ꞊ee?»
35 'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «‑Dhɛpuudhɛ ‑yö ꞊tun ka ziën zö; 'kɛɛ yaa 'dho to zö ꞊glɔɔsü gbɔ. ‑Ka ꞊luu' 'ka 'ta, ꞊dhɛ 'ö ‑dhɛ 'dhö ꞊tun 'puu ‑a 'ka, ꞊kun ‑kë 'ö ‑dhɛtiidhɛ dhö ‑lo ka tii ꞊ii. 'Ö tɔɔ mɛ 'ö 'ta ‑na ‑dhɛtiidhɛ 'gü, 'yaa ö 'dhodhɛ dɔ. 36 ꞊Dhɛ 'ö ‑dhɛpuudhɛ 'ö ꞊tun ka ‑gɔ ꞊nɛ, ‑ka ka ‑kɔ 'kpɔ ‑a ‑gɔ kö 'kaan‑ kë mɛ ‑nu 'wo ‑dhɛpuudhɛ 'gü ‑an 'ka ɛ.»
Zuifö ‑nu ‑bha 'kun 'wo‑ wo Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑sü 'ka
꞊Dhɛ 'ö Yesu ꞊ya 'wun ꞊blɛɛ'‑ ꞊nɛ ‑kɔ bhë ‑a 'dhö, 'yö ‑ziö 'ö dho ‑dhɛ do 'bhaa 'gü ‑an 'ka ꞊gbiin, 'ö ‑bin. 37 Yesu ‑yö ‑dhidhaapë ꞊plëëzë ‑kë ‑an wö 'dhiö mü, 'kɛɛ waa Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑; 38 'kɛɛ pë ‑nu bhë ‑wo ‑kë 'dhö ꞊nɛ ‑kɔ 'ö‑ pë 'ö ‑Zlan ‑wodhiölomɛ Ezai ‑ya ꞊blɛɛ 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑a ‑wun 'gü ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü bhë, 'ö‑ 'ka bhë ‑a 'dhö. ‑Ya ‑pö: Dëmɛ, dö 'ö yi ‑wo ‑nu ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑ɛɛ? Dö ‑nu 'pö Dëmɛ ‑yö ö ‑bha ‑kɔ ‑mɔ 'wuën‑ ‑sü ‑zɔn ‑an ‑dhë ‑ɛɛ? 39 Yesu ‑wun 'ö waa‑ ‑dhɛ 'wun gia‑ bhë ‑yö ‑kë 'dhö 'zü ꞊nɛ ‑kɔ 'ö Ezai ‑ya pöë bhë ‑a 'dhö ꞊nɛɛ: 40 ‑Zlan ꞊ya ‑an 'yënng trö, ꞊ya ‑an ‑bha 'wundɔdhe 'dhi ta, ‑yö kë 'dhö kö ꞊kun 'ö ‑an 'yan ‑yö ‑dhɛ yö 'iin 'wo 'wun ‑nu 'gü dɔ, kö ‑waan 'kun ‑dhië ‑an 'piö ‑sü 'ka, kö ‑yaan ‑an ‑dhɛ bo. 41 'Wun 'ö Ezai ‑ya ꞊blɛɛ 'dhö bhë 'ö tɔɔ kö ꞊ya Yesu ‑bha 'tɔbhɔdhe yö; 'ö‑ ‑wun 'gü 'ö 'wun ‑gban ‑a ‑bha 'ö‑ ꞊blɛɛ bhë.
42 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, Zuifö ‑gɔmɛ ‑nu ziën, mɛ ‑nu ‑wo ‑kë ꞊va 'ö 'wo Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑. 'Kɛɛ ꞊dhɛ ‑kë ꞊nɛ ‑wo ‑suö Falizi ‑mɛ ‑nu ‑dhë, ‑wo wo ‑de ‑kë 'slë 'ka, kö ꞊kun 'wo dho wo kë ‑waan 'go ‑an ‑bha ‑bhɔkuëkɔ ‑nu 'gü. 43 Pë mɛ 'ö 'wo to ‑a 'piö bhë 'ö tɔɔ 'wun 'ö mɛ ‑zo 'kun ‑wun 'ka 'ö ꞊zië' ‑a mɛ 'ö ‑Zlan ‑zo kun ‑a ‑ta.
Za 'kan ‑sü 'ö dho bɔ Yesu ‑wo ‑ta
44 'Yö ꞊dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Yesu ‑yö 'wun ꞊blɛɛ 'gbee‑ 'ka ꞊woë' ꞊nɛɛ: «Mɛ 'ö ꞊ya n ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ kö ma do 'sloo kun 'ö n ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ bhë; 'kɛɛ mɛ 'ö n bɔ bhë ꞊nɛ 'ö‑ ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ 'pö. 45 'Ö mɛ 'ö ꞊ya n yö, kö mɛ 'ö n bɔ bhë ꞊yaa‑ yö ꞊nɛ bhë 'pö. 46 Ma 'a ‑dhɛpuudhɛ 'ka, a ‑nu 'kpongtaa, ‑yö kë 'dhö kö mɛ 'ö ꞊ya n ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑yaan kë ‑dhɛpuudhɛ 'gü. 47 Mɛ 'ö ꞊ya n ‑wo ‑nu ma 'ö yaa 'wun ma ‑a ‑ta, kö ma kun 'a dho za ‑lo ‑a tuö; ‑a ‑de n 'ka nu kö 'aan‑ za ‑lo 'kpongtaamɛ ‑nu tuö, 'kɛɛ a ‑nu kö 'aan‑ ‑an dha ꞊zian'. 48 Mɛ 'ö ꞊ya n 'sü ‑kɔ 'bhaa 'gü, 'ö ꞊ya n ‑wo ‑nu bho yunng kö pë 'ö dho za ‑lo ‑a tuö 'ö tɔɔ mɛ ꞊daan' ‑wo ‑nu 'wo go n dhiö bhë. Yö ꞊nɛ 'ö dho za ‑lo ‑a tuö yi ‑kaanta 'ka. 49 'Ö tɔɔ n ‑wo ‑nu 'wo bhë waa 'go n ‑de 'gü, 'kɛɛ ‑wo ‑go n Dë 'ö n bɔ bhë ‑a kwɛɛ. Yö ꞊nɛ 'ö pë ‑nu 'a dho ‑a ꞊blɛɛ' 'ö ‑an ‑ya n 'dhii. 50 Kë‑ wo 'dhö bhë, ma ‑de gia‑ a‑ ꞊dɔa' ꞊nɛ pë ‑nu 'ö‑ pö n ‑dhë 'a ‑an kë bhë ꞊nɛ 'wo ꞊toëpö ‑këdhösü nu mɛ ‑nu ‑dhë. Kö ‑yö kë ka 'yaan ꞊nɛ pë ‑nu 'wo go ‑na n 'dhii bhë, n Dë (‑Zlan) ꞊nɛ 'ö ‑an dɔ n 'dhii.»