14
Yesu ꞊nɛ 'ö tɔɔ zian 'ö dho kwa kwa Dë 'piö
'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë 'zü: «Kö ꞊kun 'ö ka ꞊zuö' ‑yö to zlöö. ‑Ka ka ‑zo yö ‑Zlan ‑bha, 'ka n ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ 'pö. ‑Yadhɛ 'ö n Dë 'piö dhang‑ 'gü ‑yö ꞊va; a 'dho ‑na kö 'aan‑ ka ‑bha ‑pë kë. ꞊Ya kë ꞊nɛ 'yaa 'wun gia‑ 'ka ‑bezë, n 'ka 'dho ‑a ‑wun ꞊blɛɛ' ka ‑dhë. ꞊Ya kë ꞊nɛ 'ma 'dho, 'ma ka ‑yadhɛ ‑pë kë, a ‑dho yɛ n 'zü 'a nu ka 'sü ‑dhiadhö kö 'kwaan‑ 'dho 'ma; ‑yö kë 'dhö kö ka ‑de 'pö 'kaan‑ kë ‑dhɛ 'a‑ ‑bha ‑a ‑dhɛ ‑bha. ‑Dhɛ 'a 'dho ‑na ‑a ‑bha bhë, ka‑ ‑zian ‑dɔ.»
꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Toma ‑ya pö ‑a ‑dhë: «N Dëmɛ, 'yiëë ü 'dhodhɛ dɔ. ꞊Ya kë 'dhö yi ‑dho ‑a ‑zian dɔ ‑kɔklë ꞊ɛ?»
'Yö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑a ‑gɔ 'ö‑ pö: «Ma ꞊nɛ 'a tɔɔ zian 'ö dho ‑Zlan 'piö, 'wun gia‑ ‑gɔ 'godhɛ waa‑ ꞊toëpö ‑këdhösü ‑nu mɛ ‑dhë ‑mɛ. Mɛ yaa 'dho ‑mɔa ‑bha kö ‑yö 'dho n Dë 'piö kö yaa bɔ n ‑ta. ꞊Ya kë ꞊nɛ ka n ‑dɔ kö ka ‑dho n Dë dɔ 'pö. ‑A ‑de dɔ 'kwa‑ wo ꞊nɛ 'ka‑ yö, 'ö 'ka‑ dɔ 'saadhö.»
'Ö Filipö ‑ya pö ‑a ‑dhë: «N Dëmɛ, kwa Dë 'ö bhë, ‑bhöë ‑zɔn yi ‑dhë kö yi ꞊zuö' ‑yaan 'dho sia‑ ‑ɛ.»
'Ö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë: «Filipö, 'kwa ꞊glɔɔ kwa 'kuë‑ ꞊duö 'ö 'bhaa n dɔ ꞊nɛ, ‑yö 'yenazë ꞊dhɛɛ! Mɛ 'ö ꞊ya n yö kö ꞊ya ö 'yan dɔ n Dë ‑bha. ꞊Dhɛ ‑kë 'dhö ꞊nɛ ‑më tɔɔ ‹kwa Dë 'ö bhë ‑bhöë ‑zɔn yi ‑dhë› ‑ɛ? 10 'Bhaa‑ ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ꞊nɛ a n Dë 'gü 'ö n Dë 'dhö n 'gü a? 'Wun ‑nu 'a‑ ꞊blɛɛ' ‑na ka 'saadhö ka ‑dhë ꞊nɛ ‑a gbɛ yaa 'go n ‑de 'gü. N Dë 'ö ‑ya ‑sü 'ka n 'gü bhë ꞊nɛ 'ö bɔ ‑na n 'gü 'ö ö ‑de ‑gɔ ‑yuö ‑nu kë ‑na bhë. 11 ‑A pö 'a‑ wo ‑na ka ‑dhë a n Dë 'gü 'ö n Dë 'dhö ‑ya ‑sü 'ka n 'gü bhë, ‑kaa ‑dhɛ 'wun gia‑. 'Ö‑ ‑de kë ꞊nɛ 'yaa 'dhö, ka ‑mɔa yuö ‑nu 'ö bɔ ‑na n 'gü 'ö‑ kë ‑na bhë ‑a ‑wun 'gü, ka‑ ‑dhɛ 'wun gia‑ 'püë‑ wo ꞊nɛ Dë ‑yö ‑ya ‑sü 'ka n 'gü 'ö ma ‑de 'pö 'a‑ 'gü. 12 A‑ ‑pö ka ‑dhë 'wun gia‑ 'ka ꞊nɛɛ: Mɛ 'oo mɛ 'ö ꞊ya n ‑wo ‑nu ‑dhɛ 'wun gia‑, pë ‑nu 'a‑ kë ‑na ꞊nɛ ‑yö ‑dho ‑an kë 'pö. 'Ö‑ ‑de 'ö dho pë ‑nu kë 'ö ‑ziö ‑a 'ka mü, bhii a 'dho ‑na n Dë 'piö. 13 Pë 'saadhö 'ka dho ‑a ‑dhɛ n 'tɔ 'gü, a ‑dho ‑a 'plɛ kë ‑yö kë 'dhö kö ma 'a‑ Gbö 'ka bhë, ‑yaan kë n ‑ma n Dë 'tɔ kë ꞊va ‑sü 'ka. 14 Pë 'oo pë 'ka dhoë‑ ‑dhɛ n ‑gɔ, kwa ‑nu kwa ‑bha ‑klu 'kuë‑ ‑sü ‑wun 'gü, a ‑dho ‑a kë.»
Yesu ‑bha ‑Zuu 'slööslö 'tɔ 'go ‑sü
15 'Ö Yesu ‑ya pö 'zü: «꞊Ya kë ꞊nɛ n ‑dhɔ ‑yö ka ‑kë, kö ‑ka ma tɔng ‑nu 'kun. 16 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, a ‑dho ‑a ‑dhɛ n Dë ‑gɔ kö ‑yö mɛ 'waa gbɛ bɔ ka ‑dhë kö ‑yaan nu ka ‑dhë. Mɛ bhë 'ö tɔɔ ‑Zuu 'ö 'wun gia‑ ‑yö go ‑a 'gü. Yö ꞊nɛ 'ö dho kë ka 'piö ‑kplawo. 17 'Kpongtaamɛ ‑nu 'ka 'dhö ‑mɔa kö ‑wo wo ‑kɔ 'kpɔ ‑a ‑gɔ wo ꞊zuö' 'gü; 'ö tɔɔ waa 'dho wo 'yan dɔ ‑a ‑bha kö ‑waan 'dhoë‑ dɔ. 'Kɛɛ ka ‑zë ka‑ ‑dɔ; 'kɛɛ ka ‑zë, ka ‑nu ka ka 'ko 'piö, 'ö ‑ya ‑sü 'ka ka 'gü.»
18 'Yö‑ pö: «N 'ka 'dho ka to 'sloo 'ka; a ‑dho yɛ n 'zü 'a nu ka 'piö. 19 'Töng 'yaa ꞊gbiin gbɔ kö 'aan‑ 'go 'kpongtaamɛ ‑nu 'yan 'dhiö; 'kɛɛ ka ‑zë, ka ‑dho ka 'yan dɔ n ‑ma, 'ö tɔɔ a 'bhee‑, 'ö ka ‑de 'pö, 'ka dho kë 'bhee‑. 20 Yi 'ö bhë ꞊ya kë ꞊nɛ ꞊ya ‑lo, ka ‑dho ‑a ‑dhɛ yö ꞊nɛ a ‑ya ‑sü 'ka n Dë 'gü, 'go mü, 'ka ‑ya ‑sü 'ka n 'gü; 'ö ma ‑de 'pö, 'a ka 'gü.
21 Mɛ 'ö ꞊ya ma tɔng ‑nu 'kun, kö mɛ bhë n ‑dhɔ ‑ya ‑kë. Mɛ bhë ꞊nɛ 'ö n Dë ‑ya ‑dhɔ ‑kë. Ma ‑de 'pö, ‑a ‑dhɔ ‑dho n kë 'ö 'a n ‑de ‑zɔn ‑a ‑dhë.»
22 ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu bhë ‑a mɛ 'wo‑ ‑dhɛ Zudë bhë, (n 'ka‑ pö Zuda Ikaliɔtö,) 'ö Yesu ꞊dhɛɛ' kpɔ 'ö‑ pö: «N Dëmɛ, ‑yö ‑kë ꞊dhë 'ö 'ü dho ü ‑de ‑zɔn yi ‑dhë, 'ö ü 'ka 'dhoë‑ wo 'kpongtaamɛ ‑nu ‑dhë ‑ɛɛ?»
23 'Ö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë: «Mɛ 'ö n ‑dhɔ 'dhoë‑ 'gü, ‑yö ‑dho n ‑ma tɔng ‑nu kun. Mɛ bhë n Dë ‑dhoë ‑dhɔ kë, 'ö ma 'dhö, n Dë 'dhö, 'yi kpa yi 'kuë‑ 'ö 'yi dho 'yi ‑ya ‑a ‑gɔ kɔɔ. 24 Yö ꞊ga 'ö mɛ 'ö n ‑dhɔ 'yaa‑ 'gü 'pö, 'ö 'yaa n ‑wo ‑nu ꞊bhlë ‑ya. ‑Wo ‑nu 'wo 'go ‑na n dhiö 'ka‑ ma ‑na bhë, waa 'go n ‑de 'gü; 'kɛɛ n Dë 'ö n bɔ bhë ꞊nɛ 'wo go ‑a 'gü.
25 ‑Wo ‑nu 'wo bhë 'saadhö ꞊nɛ 'töng 'ö ꞊tun n ‑gɔ ka 'piö zö bhë, 'a ka ꞊daan ‑an 'ka. 26 Mɛ 'ö dho nu kö ‑yaan nu ka ‑dhë, ‑wo ‑nu 'wo bhë, ka ‑zo ‑büö ‑sü 'iin ka ‑daan ‑an 'ka ‑sü 'ka bhë 'ö tɔɔ ‑Zuu 'slööslö 'ö n Dë dhoë‑ bɔ ka ‑dhë n 'tɔ 'gü bhë.
27 N 'dho ‑sü ‑mü; 'kɛɛ ꞊zuöyagluu 'a‑ nu ka ‑dhë. ‑Yö n ‑de ‑bha ꞊zuöyagluu 'ka, 'a‑ nu ka ‑dhë. 'Yaa ꞊nɛ ‑a mɛ 'ö 'kpongtaa zö ‑a 'dhö. Kö ꞊kun 'ö ka ꞊zuö' ‑yö to zlöö 'iin 'ö 'siö ‑yö ‑kan ka 'gluu. 28 'Wun 'a‑ ꞊blɛɛ ka ‑dhë ꞊nɛɛ ‹a 'dho ‑na, 'kɛɛ a ‑dho yɛ n 'zü› bhë, ka‑ ma ‑a! ꞊Ya kë 'dhö, ꞊ya kë ꞊nɛ n ‑dhɔ ‑yö ka ‑bha ‑be, kö ka ꞊zuö' 'glu ‑dho dhi ‑a ma ‑sü 'ka ꞊nɛ a ‑dho n Dë 'piö 'ö bhii n Dë ‑yö ꞊va n ‑ta. 29 'Wun ‑nu 'wo bhë a ‑an ‑to 'dhiö 'a ‑an ‑wun ꞊blɛɛ ka ‑dhë, ‑yö kë 'dhö kö yi 'ö 'wo dho kë ‑a 'ka bhë 'kaan‑ n ‑wo ‑nu ‑dhɛ 'wun gia‑. 30 'Töng 'yaa n ‑gɔ ꞊va gbɔ kö 'kwaan‑ ‑ya kwa 'ko ꞊bhaa ꞊nɛ ‑kɔ ꞊suu'‑ ꞊nɛ ‑a 'dhö, kö 'aan‑ 'wun ‑nu ꞊blɛɛ' ka ‑dhë, 'ö tɔɔ ‑gludë 'ö 'kpongtaamɛ ‑nu ꞊kɔɔn ‑na bhë ‑yö nu ‑na. 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë ‑a ‑kɔ 'yaa ‑mɔ n ‑ma. 31 'Kɛɛ a‑ 'piö kö 'a pë 'ö n Dë ‑ya pö 'a‑ kë bhë 'aan‑ kë; 'yaa n 'gbee‑ ‑ta bho ‑sü 'ka; ‑yö ‑kë 'dhö kö 'kpongtaamɛ ‑nu ‑waan ‑a dɔa ꞊nɛ n Dë ‑dhɔ ‑yö n ‑kë. ꞊Ao', ‑ka ꞊luu', 'kwa ziö!»